താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/30

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

ന്നെയ്തിട്ടും പാണ്ഡവന്മാർ ശമിച്ചി-
ല്ലന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 201

എന്നോ കേട്ടൂ തമ്പി ദുശ്ശാസനൻതൻ
നിണം ഭീമൻ മാറു കീറിക്കുടിക്കേ
തടുത്തീലന്നാരുമേ വീരരെന്നാ-
യന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 202

എന്നോ കേട്ടൂ ശൂരനായോരു സാക്ഷാൽ
കർണ്ണൻതന്നേയർജ്ജുനൻ ദേവഗുഹ്യേ
അന്നാ ഭ്രാതൃദ്വന്ദ്വയുദ്ധേ വധിച്ചെ-
ന്നന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 203

എന്നോ കേട്ടു കൃഷ്ണനോടും തിരക്കീ-
ടുന്നോരൂക്കേറുന്ന മദ്രേശനേയും1
കൊന്നൂ പോരിൽ ധർമ്മജന്മാവുതാനെ-
ന്നന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 204

എന്നോ കേട്ടൂ കലഹദ്യൂതവിത്താ2-
കുന്നാ ദുഷ്ടൻ സൗബലനേ രണത്തിൽ
കൊന്നൂ മാദ്രേയൻ സഹദേവൻ ചൊടിച്ചെ-
ന്നന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 205

എന്നോ കേട്ടൂ ശ്രാന്തനായിത്തനിച്ചായ്-
ക്കയംപൂക്കംഭസ്സിനെ സ്തബ്ധമാക്കി
ദുര്യോധനൻ വിരഥൻ വാണു കേണെ-
ന്നന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 206

എന്നോ കേട്ടൂ പാണ്ഡവരക്കയത്തിൽ-
ച്ചെന്നാക്കണ്ണൻതന്നൊടൊത്തത്തഘോഷം
എന്നുണ്ണിയെദ്ധർഷണംചെയ്തി 3 തെന്നാ-
യന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 207

എന്നോ കേട്ടു പല ചിത്രപ്രചാരാൽ4
 ഗദായുദ്ധം ചെയ്യുമെൻ പുത്രനെത്താൻ
വീഴ്ത്തീ ഭീമൻ കൃഷ്ണബുദ്ധ്യാ ചതിച്ചെ-
ന്നന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 208

എന്നോ കേട്ടൂ ദ്രൗണി മുൻപിട്ടൊരുങ്ങി-
ച്ചെന്നാപ്പാഞ്ചാലദ്രൗപദേയാദ്യരേയും
കൊന്നൂ നിശ്ശേഷം നിദ്രയിൽ കഷ്ടമായെ-
ന്നന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 209

എന്നോ കേട്ടൂ വായുജൻ പിൻതുടർന്നേ-
റ്റന്നശ്വത്ഥാമാവൊരത്യുൽബണാസ്ത്രം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/30&oldid=205207" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്