താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/29

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

തണ്ണീർ കാട്ടിപ്പിന്നെയും തേർക്കണച്ചെ-
ന്നന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 192

എന്നോ കേട്ടൂ വാഹവിശ്രാന്തികാലേ
തന്നേ തേർത്തട്ടിങ്കൽനിന്നർജ്ജുനൻതാൻ
സൈന്യക്കൂട്ടം സർവ്വമൊപ്പം തടുത്തെ-
ന്നന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 193

എന്നോ കേട്ടൂ നഗയൂഥോഗ്രമാകും1
ദ്രോണവ്യൂഹം സാത്യകി ഭിന്നമാക്കി
കൃഷ്ണന്മാർ നില്ക്കുന്നിടം പൂക്കിതെന്നാ-
യന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 194

എന്നോ കേട്ടൂ കർണ്ണനായ് പോരടിക്കെ-
ക്കൊന്നീടാതേ ഭീമനേ വിട്ടു വീണ്ടും
കർണ്ണൻ വില്ലാൽക്കുത്തി നിന്ദിച്ചിതെന്നാ-
യന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 195

എന്നോ കേട്ടൂ ദ്രോണരാ ദ്രൗണി ശല്യൻ
കർണ്ണൻ കൃപൻ കൃതവർമ്മാവുമെല്ലാം
കണ്ടേ നിന്നൂ2 സൈന്ധവഹിംസ3യെന്നാ-
യന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 196

എന്നോ കേട്ടൂ കർണ്ണനായിട്ടു സാക്ഷാ-
ലിന്ദ്രൻ നല്കിക്കൊണ്ട വേൽ വാസുദേവൻ
ഘടോൽക്കചങ്കൽ ചെലവാക്കിച്ചിതെന്നാ-
യന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 197

എന്നോ കേട്ടൂ പാർത്ഥനെക്കൊല്ലുവാനായ്-
ത്തന്നേ സൂക്ഷിപ്പോരു വേലർക്കപുത്രൻ
ഘടോൽക്കചാക്രമണേ ചാട്ടിയെന്നാ-
യന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 198

എന്നോ കേട്ടു ഗുരുവാം ദ്രോണർ തേരിൽ-
ത്തന്നേ യോഗദ്ധ്യാനമുൾക്കൊണ്ടിരിക്കേ
ധൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ധർമ്മമല്ലാതെ കൊന്നെ-
ന്നന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 199

എന്നോ കേട്ടു ദ്രൗണിയായ് ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം-
തന്നിൽ ശൂരൻ നകുലൻ മാദ്രി പെറ്റോൻ
നിന്നൂ തുല്യം വീരമദ്ധ്യത്തിലെന്നാ-
യന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 200

എന്നോ ദ്രോണദ്ധ്വംസനാൽ ക്രൂദ്ധനായ് ചെ-
ന്നശ്വത്ഥാമാവുഗ്രനാരായണാസ്ത്രം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/29&oldid=205142" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്