താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/28

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

ഖിന്നൻ വീണൂ ശരതല്പപത്തിലെന്നാ-
യന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 183

എന്നോ കേട്ടൂ വീണെഴും ഭീഷ്മർ വെള്ളം
തന്നീടെന്നായപ്പൊഴമ്പെയ്തു പാർത്ഥൻ
തണ്ണീർ മന്നീങ്കന്നുയർത്തിക്കൊടുത്തെ-
ന്നന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 184

എന്നോ കാറ്റും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കാ-
ട്ടുന്നൂ പാണ്ഡുക്കൾക്കു പോരിൽ ജയത്തെ
എന്നും നമ്മെ ശ്വാപദം പേടിയാക്കു-
ന്നന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 185

എന്നോ ദ്രോണൻ പല ദിവ്യാസ്ത്രഭേദം
നന്നായ് പോരിൽ കാട്ടിടും ചിത്രയോധി
കൊന്നീലേതും പാണ്ഡവശ്രേഷ്ഠരെത്താ-
നന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 186

എന്നു കേട്ടൂ വീരസംശപ്തകന്മാ-
രെന്നാപ്പാർത്ഥദ്ധ്വംസി മൽസൈന്യസംഘം
കൊന്നാനെല്ലാമർജ്ജുനൻതന്നെയെന്നാ-
യന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 187

എന്നോ കേട്ടൂ ദുർഭിദവ്യൂഹമൊന്നാ-
ദ്രോണാചാര്യൻ തീർത്തതാപ്പാർത്ഥപുത്രൻ
താനേ കേറീ ഭിന്നമാക്കിച്ചമച്ചെ-
ന്നന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 188

എന്നോ കേട്ടൂ പാർത്ഥനോടേല്ക്കുവാൻ വ-
യ്യെന്നിട്ടൊപ്പം ബാലസൗഭദ്രനെത്താൻ
ചുറ്റും ചെന്നാ വീരർ കൊന്നാർത്തിതെന്നാ-
യന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 189

എന്നോ കേട്ടൂ പാർത്ഥജദ്ധ്വംസനം ചെ-
യ്തൊന്നിച്ചാർക്കും കൗരവപ്രൗഢഘോഷം
പിന്നെപ്പാർത്ഥൻ സൈന്ധവേ ചൊന്നാരാ വാ-
ക്കന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 190

എന്നോ കേട്ടൂ സൈന്ധവദ്ധ്വംസനത്തി-
ന്നന്നാപ്പാർത്ഥൻ ചെയ്ത ഘോരപ്രതിജ്ഞ
മന്നോർമദ്ധ്യേ സിദ്ധമായ്ത്തീർന്നിതെന്നാ-
യന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 191

എന്നോ കേട്ടൂ പാർത്ഥവാഹം തളർന്നോ-
രന്നേരംതാനങ്ങഴിച്ചാശൂ കൃഷ്ണൻ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/28&oldid=205102" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്