താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/25

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


വസ്ത്രങ്ങൾക്കുള്ളന്തമേ കണ്ടതില്ലെ-
ന്നന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 156

എന്നോ കേട്ടൂ ചൂതിലാസ്സൗബലൻ നാ-
ടൊന്നായ് നേടിത്തോറ്റ ധർമ്മാത്മജന്നും
മാന്യഭ്രാതൃശ്രേഷ്ഠർ പിന്നാലെ നിന്നെ-
നന്നെ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയശ. 157

എന്നോ കേട്ടൂ ക്ലിഷ്ടരായ് ജ്യേഷ്ഠതുഷ്ടി-
ക്കൊന്നായ് കാട്ടിൽ പോകുമാപ്പാണ്ഡവന്മാർ
അന്നോരോരോ ചേഷ്ട കാണിച്ചതെല്ലാ-
മന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 158

എന്നോ കേട്ടൂ ധർമ്മരാജൻ വനം വാ-
ണന്നൊട്ടേറെ സ്നാതകബ്രാഹ്മണൗഘം
ഒന്നിച്ചുണ്ടേ ഭിക്ഷ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടെ-
ന്നന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 159

എന്നോ കേട്ടൂ ദേവകൈരാതരുദ്രൻ-
തന്നെപ്പോരിൽ പ്രീതനാക്കീട്ടു പാർത്ഥൻ
നന്ദ്യാ വാങ്ങീ പാശൂപതാസ്ത്രമെന്നാ-
യന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 160

എന്നോ കേട്ടൂ വിണ്ണിലും ബ്രാഹ്മചര്യം
ഭിന്നിപ്പിക്കാതർജ്ജുനൻ നിഷ്ഠയോടേ
ഇന്ദ്രൻതന്നോടസ്ത്രജാലം ഗ്രഹിച്ചെ-
ന്നന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 161

എന്നോ കേട്ടൂ വരശക്ത്യാ സുരർക്കു-
മവദ്ധ്യന്മാർ കാലകേയാസുരന്മാർ
പൗലോമന്മാരിവരെജ്ജിഷ്ണു വെന്നെ-
ന്നന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 162

എന്നോ കേട്ടൂ ദൈത്യരെക്കൊല്ലുവാൻ പോ-
യിന്ദ്രാത്മജൻ വൈരിജിത്താം കിരീടി
വന്നൂ കാര്യം നേടി വിണ്ണിങ്കൽനിന്നെ-
ന്നന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 163

എന്നോ കേട്ടൂ മർത്ത്യർ ചെല്ലാത്ത ദിക്കിൽ-
ച്ചെന്നാബ്‌ഭീമൻ ഹന്ത വിത്തേശനായി
ചേർന്നൂ ശേഷം പാണ്ഡവന്മാരുമെന്നാ-
യന്നേ തീർന്നൂ സഞ്ജയാ, മേ ജയാശ. 164

എന്നോ കേട്ടൂ ഘോഷയാത്രയ്ക്കു ഗന്ധ-
ർവ്വന്മാർ കർണ്ണാദ്ധ്യക്ഷരെൻ പുത്രരെത്താൻ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/25&oldid=204809" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്