താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/21

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


പിന്നെ മറ്റുള്ള ശിഷ്യർക്കും മാന്യനാം വ്യാസനേകിനാൻ. 103

കൃതിച്ചു സംഹിതയറുപതു ലക്ഷത്തിൽ വേറെയും
മുഖ്യം മുപ്പതു ലക്ഷംതാൻ സ്വർഗ്ഗലോകത്തു വെച്ചുതേ. 104

പതിനഞ്ചു പിതൃക്കൾക്കു ഗന്ധവർക്കു ചതുർദ്ദശ
ഒരുലക്ഷം മാത്രമത്രേ നരലോകത്തിലുള്ളതും. 105

നാരദൻ ദേവകൾക്കോതീ പിതൃക്കൾക്കങ്ങു ദേവലൻ
ഗന്ധർവയക്ഷരക്ഷോവർഗ്ഗാന്തരേ ചൊല്ലിനാൻ ശൂകൻ. 106

ഓതീ മനുഷ്യലോകത്തിൽ വേദവേദാംഗപാരഗൻ
വ്യാസശിഷ്യൻ ധർമ്മശീലൻ വൈശാമ്പായനമാമുനി. 107

ഒരുലക്ഷമതീ ഞാനുങ്ങുരയ്ക്കുന്നതു കേൾക്കുവിൻ:
ദുര്യോധനൻ മന്യു1വാം മാമരംപോൽ
സ്കന്ധം2 കണ്ണന്ഡ സൗബലൻ ശാഖയെല്ലാം
ദുശ്ശാസനൻ പുഷ്പഫലങ്ങളത്രേ
മൂലം ഭൂപൻ ധൃതരാഷ്ട്രർ വിബുദ്ധി.3 108

യുധിഷ്ഠിരൻ ധർമ്മമാം മാമരംപോൽ
സ്കന്ധം പാർത്ഥൻ ശാഖകൾ ഭീമസേനൻ
മാദ്രേയന്മാർ പുഷ്പഫലങ്ങളത്രേ
മൂലം കൃഷ്ണൻ വേദവും വിപ്രരും താൻ. 109

പാണ്ഡു നാനാനാടടക്കി മാന്യൻ ധീവിക്രമങ്ങളാല്
കാട്ടിൽ വേട്ടയ്ക്കു പോയ് പാർത്തു പാട്ടിൽ മാമുനിമാരുമായ്. 110

മൃഗവ്യവായഘാത4 ത്താലകപ്പെട്ടിതവന്നവൽ;5
തത്ര പാർത്ഥർക്കു ജന്മംതൊട്ടൊത്തു കർമ്മവിധിക്രമം.6 111

ധർമ്മോപനിഷാദാവൃത്തി7യമ്മമാർക്കുളവാക്കിതേ
ധർമ്മവായുസുരേന്ദ്രാശ്വിസംബന്ധാൽ8 ധർമ്മസിദ്ധായേ.9 112

മുനിമാരൊത്തു വർദ്ധിച്ചാർ ജനനീജനരക്ഷയിൽ10
പുണ്യാരണ്യസ്ഥലത്തുള്ള മുന്യാശ്രമതലങ്ങളിൽ. 113

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/21&oldid=156530" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്