താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/192

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

ശൂലാരോഹണയിൽ പെട്ടാനചോരൻ ചോരശങ്കയാൽ.
അണീമാണ്ഡവ്യനെന്നുള്ള പുരാണർഷി പുരാ മഹാൻ
ധർമ്മരാജാവിനെ വിളിച്ചമ്മഹർഷീന്ദ്രനോതിനാൻ:
“ഇഷീകയാൽ ഞാൻ ബാല്യത്തിൽ കുത്തിക്കോർത്തേൻ
ശകുന്തിയെ 93

ധർമ്മ, മറ്റൊരു പാപം ചെയ്തോർമ്മയില്ല നമുക്കെടോ.
അപ്പാപമെന്തേ വെല്ലാഞ്ഞൂ സഹസ്രമിതമെൻ തപം? 95

മഹത്താം ബ്രാഹ്മണദ്രോഹമിഹ സർവ്വവധത്തിലും;
ആത്തെറ്റിനാൽ ധർമ്മ, നീ പോയ് ശൂദ്രയോനൗ ജനിച്ചിടും.”

എന്നാശ്ശാപാൽ ധർമ്മനും പിറന്നാനാശ്ശുദ്രയോനിയിൽ
വിദ്വാൻ വിദൂരനാമത്തിൽ ധർമ്മമൂർത്തിയകില് ബിഷൻ. 97

ഗവല് ഗണാൽ സൂതനുണ്ടായ് സഞ്ജയൻ മുനിസന്നിഭൻ
കുന്തികന്യയിലുണ്ടായി സൂര്യാൽ കർണ്ണൻ മഹാബലൻ: 98

ജനനാൽ കവചം ചാർത്തി മണികുണ്ടലമണ്ഡിതൻ.
ലോകർക്കനുഗ്രഹം ചെയ് വാൻ ലോകവന്ദ്യൻ മുകുന്ദനും 99

വസുദേവാൽ ദേവകിയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ടുദിച്ചുതേ;
അനാദിനിധനൻ ദേവൻ സർവ്വകൃത്തു ജഗൽപ്രഭു 100

അവ്യക്തമക്ഷരം ബ്രഹ്മപ്രധാനൻ ത്രി ഗുണാത്മകൻ,
അവനവ്യയനാത്മാവു പ്രഭവൻ പ്രകൃതി പ്രഭു 101

പുരുഷൻ വിശ്വകർമ്മാ സത്വാഖ്യൻ പ്രണവാത്മകൻ,
അനന്തനചലൻ ചിത്തു ഹംസൻ നാരായണൻ പ്രഭു 02

ധാതാവജരനവ്യക്തനെന്നു ചൊൽവവനവ്യയൻ,
കേവലൻ നിർഗ്ഗുണൻ വിശ്വനനാദ്യജരനവ്യയൻ, 103

പുരുഷൻ വിഭു കർത്താവു സർവ്വഭൂതപിതാമഹൻ
ധർമ്മത്തെ നിലനിർത്താനായ് പിറന്നൂ യാദവന്വയേ. 104

അസ്രൂജ്ഞരതിവീര്യന്മാർ സർവ്വശാസ്രൂവിദഗ്ദ്ധരായ്
കൃതവർമ്മൻ സാത്യകിയും കൃഷ്ണനെപ്പിൻതുടർന്നവർ 105

ഹൃദികൻ സത്യകനിവർക്കുണ്ടായസ്രൂപടുക്കളായ്.
പരമുഗ്രതപസ്സായ ഭരദ്വാജനമുനിക്കഹോ! 106

ശുക്ലം ഗിരിദ്രോണിയിൽ വീണുണ്ടായീ ദ്രോണർ വീര്യവാൻ.
അമക്കാട്ടിൽ ശരദ്വാൻ ഗൗതമന്നുണ്ടായി രണ്ടുപേർ 107

അശ്വത്ഥാമപ്രസുവുമാ വിശ്രുതൻ കൃപവീരനും;
അശ്വത്ഥമാവതിൽ ദ്രോണാൽ വിശ്വവീരൻ ജനിച്ചുതേ. 108

ധൃഷ്ടദ്യുമ്നമവ്വണ്ണം ധൃഷ്ടമഗ്നിസമപ്രഭൻ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/192&oldid=156510" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്