താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/18

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

ഇതെങ്ങനേ ശിഷ്യലോകർക്കോതേണ്ടൂയെന്നുമോർത്തുതേ 54

ഇത്ഥം ദ്വൈപായനമുനിയോർത്തിരിപ്പതറിഞ്ഞുടൻ
മുനിപ്രീതിക്കുമഖിലജനങ്ങൾക്കു ഹിതത്തിനും 55

എഴുന്നെള്ളീ ലോകഗുരു ഭഗവാനങ്ങു നാന്മുഖൻ.
ബ്രഹ്മനെക്കണ്ടത്ഭുതം പൂണ്ടമ്മഹാൻ കൂപ്പിനിന്നുടൻ 56

പീഠം കൊടുത്തുതാൻ കൂടെക്കൂടും മാമുനിമാരൊടും
ഹിരണ്യഗർഭനരുളിയിരിക്കെപ്പരമാസനേ 57

അരികിൽ കുപ്പിനിന്നാനാ വരിഷ്ഠൻ1 വാസാവീസുതൻ2
പരമേഷ്ഠി വിരിഞ്ചന്റെ പരമാനുജ്ഞയേറ്റുടൻ 58

വ്യാസനും പീഠമാനന്ദഹാസംപൂണ്ടാണ്ടിതന്തികേ,
ഉണർത്തിച്ചാൻ ബ്രഹ്മനോടാ മുനി പിന്നെ വിനീതനായ്. 59

വ്യാസൻ പറഞ്ഞു
ഒരു കാവ്യം ചമച്ചേൻ ഞാൻ പെരുതും ബുധപൂജിതം
ബ്രഹ്മൻ, വേദരഹസ്യങ്ങളമ്മട്ടന്യാഗമങ്ങളും3 60

സാംഗോപാംഗശ്രുതിശിരോമംഗലശ്രുതിവിസ്തരം4
ഇതിഹാസപുരാണങ്ങൾ ഗതിക്കുന്മേഷപോഷണം 61

ഭൂതഭവ്യഭവൽഭാവപൂതമാം കാലലക്ഷണം
ജരാമരണഭീ വ്യാധി ഭാവാഭാവനിരൂപണം 62

നാനാ ധർമ്മങ്ങൾ കലരൂമാശ്രമങ്ങടെ ലക്ഷണം
നാലു ജാതി തിരിഞ്ഞാദ്യകാലത്തുണ്ടായൊരാ ക്രമം 63

ബ്രഹ്മചര്യം തപസ്സുർവ്വി ചന്ദ്രൻ സൂര്യനതേവിധം
ഗ്രഹനക്ഷത്രതാരങ്ങളിവമാനം യുഗസ്ഥിതി 64

ഋഗ്യജൂസ്സാമനിലകളദ്ധ്യാത്മവിധിചിന്തനം
ന്യായശിക്ഷാചികിത്സാദി ദാനം പാശുപതം പരം 65

ദിവ്യമാനുഷജന്മങ്ങൾക്കവ്വണ്ണം യുക്തിദർശനം
തീർത്ഥങ്ങൾ പുണ്യദേശങ്ങളീ സ്ഥലങ്ങടെ കീർത്തനം 66

നദീശൈലവനാംഭോധിസ്ഥിതികൾക്കുള്ള വർണ്ണനം
പുരങ്ങൾ ദിവ്യകല്പങ്ങൾ മുറ സംഗരകൗശലം 67

വാക്കിന്റെ ജാതിഭേദങ്ങൾ ശ്ലാഘ്യമാം ലോകയാത്രയും
മറ്റുള്ളതൊക്കേയുമിതിൽ മുറ്റുമൊപ്പിച്ചിരിപ്പു ഞാൻ 68

എന്നാലിതെഴുതാൻ പാരിലിന്നാളെക്കിട്ടിയില്ല മേ.
ബ്രഹ്മാവു പറഞ്ഞു
കൂടും തപോബലാൽ മെച്ചംകൂടും മാമുനിമാർകളിൽ 69
ശ്രേഷ്ഠനങ്ങെന്നെന്റെ പക്ഷം ശ്രേഷ്ഠജ്ഞാനപ്രതിഷ്‌ഠയാൽ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/18&oldid=203766" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്