താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/17

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

ഇതു വീണ്ടും യുഗംതോറും പുതുതായുത്ഭവിക്കുമേ.
ഈവണ്ണമേ നിത്യബോധമാവതോളം ക്ഷയോദയാൽ1 38

മുറ്റും സംസാരമാം ചക്രം ചുറ്റുമാദ്യന്തമെന്നിയേ.
മുപ്പത്തിമൂവായിരവും മുന്നൂറും മുപ്പതു പരം 39

മുപ്പത്തിമൂന്നുമാണല്ലോ സംക്ഷേപാദ്ദേവസൃഷ്ടികൾ
ദ്യോവിൻ മകൻ ബൃഹത്ഭാനു ചക്ഷുരാത്മാ വിഭാവസു 40

ഋചീകൻ സവിതാവർക്കൻ ഭാനുവാശാവഹൻ രവി.
വൈവസ്വതന്മാരെല്ലാരുമീ വർഗ്ഗേ മനുവുത്തമൻ 41

ദേവഭ്രാട്ടാണു തൽ പുത്രൻ സുഭ്രാട്ടവനു നന്ദനൻ.
സുഭ്രാട്ടിന്നും മൂന്നു പുത്രർ സുപ്രജന്മാർ ബഹുശ്രുതർ 42

ദശജ്യോതിശ്ശതജ്യോതിസ്സഹസ്രജ്യോതിരാഖ്യരാം.
ദശജ്യോതിസ്സിനുണ്ടായീ പുത്രന്മാർ പതിനായിരം 43

അതിലും പത്തിരട്ടിച്ചു ശതജ്യോതിസ്സിനാത്മജർ
പത്തിരട്ടിച്ചതിന്നുമ്മേൽ സഹസ്രജ്യോതിരാത്മജർ. 44

ഈവഴിക്കാം കുരുയദുകുലം ഭരതവംശവും
യയാതീക്ഷ്വാകുവംശങ്ങൾ മറ്റു മന്നവർവംശവും; 45

കലർന്നനേകവംശത്തിൽ പലസൃഷ്ടിപ്പരപ്പുമേ.
ഭൂതസ്ഥാനസ്ഥിതികളും ത്രിവർഗ്ഗത്തിൻ രഹസ്യവും 46

കർമ്മോപാസനവിജ്ഞാനകാണ്ഡത്രൈവർഗ്ഗികങ്ങളും
ധർമ്മകാമാർത്ഥവിസ്താരവന്മഹാശാസ്ത്രജാലവും 47

ലോകയാത്രകളും കണ്ടാനാകേ യോഗാൽ മുനീശ്വരൻ .
ഇതിഹാസം പലവിധമ‌തിൻ വ്യാഖ്യാ ശ്രുതിപ്പൊരുൾ 48

ഇതിൽ ക്രമപ്പെടുത്തീട്ടുണ്ടിതീ ഗ്രന്ഥസ്വരൂപമാം.
പരത്തീട്ടും മഹാജ്ഞാനം ചുരുക്കീട്ടും മുനീശ്വരൻ 49

പറഞ്ഞാനിതിൽ വിസ്താരച്ചുരുക്കങ്ങൾ ബുധപ്രിയം.
മന്വാദ്യമേ ഭാരതമെന്നാസ്തികാദ്യമിതെന്നുമേ 50

വസുവൃത്താദ്യമെന്നും വെച്ചിതോരോയോഗ്യർ ചൊല്ലുവോർ2
അനേകസംഹിതാജ്ഞാനം മനീഷികൾ വിളക്കുവോർ 51

വ്യാഖ്യാനിപ്പോർ ചിലർ ചിലരീഗ്രന്ഥം ദൃഢമേന്തുവോർ.
തപോവ്രതബ്രഹ്മചര്യവ്യവസായങ്ങളാൽ പരം 52

ഇതിഹാസമിതുണ്ടാക്കീ പുണ്യം സത്യവതീസുതൻ3
ബ്രഹ്മർഷി പാരാശരനാ ബ്രഹ്മജ്ഞൻ സംശിതവ്രതൻ4 53

അവ്വണ്ണമീ മഹാഖ്യാനം സർവ്വം കല്പിച്ചു മാമുനി;

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/17&oldid=203363" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്