താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/16

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

സൂതൻ പറഞ്ഞു
ആദിചൈതന്യമീശാനൻ ഹുതിസ്തുതിഫലപ്രദൻ1 21

സത്യൈകപൂർണ്ണബ്രാഹ്മാഖ്യൻ വ്യക്താവ്യക്തനനശ്വരൻ,
അസൽസദസദാകാരൻ വിശ്വാത്മാ സദാസൽപരൻ 22

പരാപരങ്ങൾ2 സൃഷ്ടിപ്പോൻ പുരാണൻ പരനവ്യയൻ,
മംഗല്യൻ മംഗലൻ വിഷ്ണു വരേണ്യനനഘൻ ശുചി 23

ഏവമുള്ള ഹൃഷീകേശൻ വിശ്വാചാര്യന്നു കൂപ്പി ഞാൻ,
ചൊല്ലന്നത്ഭുതകർമ്മാവായുള്ളാ വ്യാസർഷിതൻ മതം 24

എല്ലാരുമാദരിപ്പോന്നതെല്ലാം ചൊല്ലാം ശുഭാവഹം
ഓതീട്ടുണ്ടോതിടുന്നുണ്ടിങ്ങോതീടും പലരൂഴിയിൽ 25

ഇതിഹാസമിതത്യന്തമതിയാർന്ന മഹാജനം.
ദിവ്യമാനുഷസങ്കേതഭവ്യമായ് ശബ്ദഭംഗിയിൽ 26

ഇതു നാനവിധച്ഛന്ദോമധുരം3 വിബുധപ്രിയം.
ഇങ്ങു തേജഃപ്രകാശം വിട്ടെങ്ങും തിങ്ങും തമോമയേ4 27

മുന്നം പ്രജാബീജമായോരണ്ഡമുണ്ടായിതവ്യയം.
യുഗാദിയിങ്കലുണ്ടായ ലോകകാരണമാമതിൽ 28

സത്യജ്യോതിർബ്രഹ്മതത്ത്വം നിത്യമൊത്തെന്നുപോൽ ശ്രുതി.
അത്ഭുതാചിന്ത്യരൂപന്താനെപ്പോഴുമതഹോ! സമം 29

അവ്യ‌ക്തം ഹേതു ദുർജ്ഞേയം ദിവ്യം സദസദാത്മകം.
അതിൽ പിതാമഹൻതാനങ്ങുദിച്ചാനാ പ്രജാപതി 30

ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണു ശിവാംഗൻ കൻ പരമേഷ്ഠി പരം മനു.
ദക്ഷൻ പ്രാചേത‌സൻ പിന്നെദക്ഷനന്ദനരേഴുപേർ 31

പ്രജാപതികൾ മൂവേഴുപേർ പിറന്നാരതിൽ പരം;
സർവ്വർഷിവിദതൻ സാക്ഷാൽ സർവ്വരൂപൻ പരാൽപരൻ 32

വിശ്വേദേവകളാദിത്യവസുനാസത്യരാദികൾ
യക്ഷസാദ്ധ്യപിശാചുക്കൾ ഗുഹ്യകന്മാർ പിതൃക്കളും. 33

പിന്നെയുണ്ടായി മുനികൾ പണ്ഢിതബ്രഹ്മവാദികൾ
രാജൽഗുണന്മാർ വളരെ രാജർഷിപ്പെരുമാക്കളും 34

അപ്പർക്കൻ ദ്യോവു ഭൂ വായുവഭ്രചന്ദ്രാഗ്നിദിക്കുകൾ
വർഷർത്തു മാസപക്ഷാഹോരാത്രങ്ങൾ മുതലായിഹ 35

ലോകസാക്ഷികളായ് നില്പതാകവേ,യെന്നുവേണ്ടഹോ!
പരമീയുലകിൽ കാണും ചാരാചരമശേഷവും 36

ഇതിങ്കലുണ്ടായ് പ്രളയമതിലെല്ലാം ലയിക്കുമേ.
ഋതുലിംഗങ്ങളോരോരോ ഋതുക്കളിലെഴും വിധം 37

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/16&oldid=203150" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്