താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/15

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

90

അനുക്രമണികാപർവ്വം


എന്നു ചോദിച്ചതിൽ സൂതനന്ദനൻ ലൗമഹർഷണി1
 നിരക്കെത്താപസശ്രേഷ്ഠരിരിക്കുന്ന സഭാന്തരേ 7
മുറയ്ക്കു തത്തച്ചരിതമുരയ്ക്കുംപടി ചൊല്ലിനാൻ.
സൂതൻ പറഞ്ഞു
ജനമേജയരാജർഷി മാനി പാരീക്ഷിതൻ2 മഹാൻ 8
സർപ്പസത്രം ചെയ്യുമിടത്താ പൃത്ഥ്വീപതിയോടഹോ!
കൃഷ്ണദ്വൈപായനൻ8 ചൊന്ന പുണ്യനാനാചരിത്രവും 9
പുനരമ്മട്ടു വൈശമ്പായനൻ ചൊന്നവയൊക്കയും
ഏവം മഹാഭാരതത്തിലാവും ചിത്രകഥാക്രമം 10
കേട്ടിട്ടു തീർത്ഥക്ഷേത്രങ്ങൾ ചുറ്റിച്ചുറ്റും നടന്നു ഞാൻ.
സമന്തപഞ്ചകം4 പുണ്യസ്ഥലം പുക്കേൻ ദ്വിജാദൃതം5 11
പണ്ടാ സ്ഥലത്താണു കരുപാണ്ഡവന്മാർ പരസ്പരം
യുദ്ധം ചെയ്തതു മറ്റുള്ള പൃത്ഥ്വീനാഥരുമൊത്തഹോ! 12
പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാണ്മാൻ വന്നേനിവിടെ വിപ്രരേ!
ആയുഷ്മാന്മാർ ബ്രഹ്മഭൂതരായുള്ളോർ നിങ്ങൾ നിർണ്ണയം. 13
ഈ യഞ്ജത്തിങ്കലർക്കാഗ്നിപ്രായതേജസ്സി6യന്നവർ
അഭിഷേകം ചെയ്തു ശുദ്ധർ ജപഹോമവിധായികൾ7 14
ഭവാന്മാരരുളുന്നേടത്തിവൻ ചൊല്ലേണ്ടതെന്തിനി,
പുരാണപുണ്യകഥകൾ പരം ധർമ്മാർത്ഥബന്ധികൾ8 15
നരേന്ദ്രമാമുനിജനവരേണ്യചരിതങ്ങളിൽ?
ഋഷികൾ പറഞ്ഞു
പരാശരാത്മജൻചൊന്ന പുരാണം പുണ്യമുത്തമം 16
സുരബ്രഹ്മർഷിപരിഷ പരം ശ്ലാഘിപ്പതല്ലയോ?
അവ്വണ്ണമേ ശ്രേഷ്ഠചിത്രപർവ്വബന്ധമനോജ്ഞമായ് 17
സൂക്ഷ്മാർത്ഥന്യായമായ് വേദമാർഗ്ഗപ്പൊരുളണിഞ്ഞതായ്,
ഭാരതാഖ്യേതിഹാസ10 ത്തിൻ സാരപുണ്യാർത്ഥമൊത്തതായ് 18
ശുദ്ധിയോടും സർവ്വശാസ്ത്രവൃത്തിയോടും തെളിഞ്ഞതായ്,
ജനമേജയനെന്നുള്ള ജനനാഥനൊടദ്ധ്വരേ 19
വ്യാസവാക്കാലോതിയല്ലോ വൈശാമ്പയാനമാമുനി.
നാലുവേദത്തിന്റെയും സത്താലേ വ്യാസൻ ചമച്ചതായ് 20
പുണ്യസംഹിതയുള്ളോന്നു ചൊന്നാലും പാപനാശനം.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/15&oldid=202941" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്