താൾ:Ashtanga Hridhayam Balopacharaneeyam.pdf/76

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

ബാലൊപചരണീയം

ക്ഷികത്തൊടുസംയുതം--- മാക്ഷികം-- തെൻ-- സംയുതം-- കൂടിയത--ഹരീതകീവചാകുഷുകല്കാ-- ഹരീതകീവചാകുഷുങ്ങളുടെകല്ക--ഹരീതകീവചാകുഷുങ്ങൾ-- ഹരീതകീയം വചയിം കുഷുവും-- ഹരിതകീ-- കടുക്ക-- വചാ-- വയമ്പ-- കുഷു,-- കൊട്ടം-- കല്കം അരച്ചുതട്ടിയത-- സൂന്യം-- മിലപ്പാല-- പാനംചെയ്ക-- കുടിക്കുക-- താലുകണ്ടകം-- താലുകണ്ടകമെന്ന പെരൊടുകീടിയത . മൊചിക്ക-- ഉപെക്ഷിക്കുക.

 സാരം------ ബാലൻ കടുക്ക, വയമ്പ , കൊട്ടം,  ഇതു അരച്ച തേൻ  കൂട്ടി ചേർത്ത് മാതാവിന്റെ‍
കണ്ണിൻമേൽ തേച്ച്  മുലപ്പാലോടു കൂടി പാനം  ചെയ്താൽ  താലുകണ്ടാമെന്ന രൊഗത്തിങ്കൽ  നിന്നവർ വെർ വിടുന്നു.  
  ന്നൻ.   മലൊപെലെപാൽസ്വെമാമപാഗൂദെക്തകവ്ഥൊദവം  താമ്രൊവ്രണൊന്തം കണ്ധു മാൻ ജായതെ ദ്ധ്രർയ്യുപദ്രവം                  
 കെചിത്തംമാതൃകാമൊഷം വദന്ത്യന്യെതുപൌതനം പൃഷുാരുർഗ്ഗൂമകുട്ടഞ്ചകെചിച്ചതമനാമകം 
 അന്വയം----------- മലൊപലെപാൽ-- സ്വെദാൽ -- വാ -- ഗുദെ -- രക്തകഫൊൽഭവം-- താവ്രം- അന്ത-- കണ്ടുമാൻ --- ദ്ധ്രർയ്യുപദ്രവ---വെണം-- ജായതെ--- കെചിൽ-- തം--- മാതൃകാദൊഷം-- വദന്ത--- അന്യെ--- തൂ-- പൌതനം--- പൃഷുാരു-- ഗൂദകുട്ടം--- ച-- വദന്തി--- കെചിൽ---- തം-- അനാമകം-- ച--- വദന്തി--
  അന്വയാർത്ഥം------മലൊപലെപം  ഹെതുവായിട്ടും സസ്വെമം  ഹെതുവായിട്ടും  ഗുദത്തിംകൽ  രക്തകഭൊൽ ഭവമായി താമ്രമായി  അന്തഃകണ്ഡമാനായി ദ്ധ്രർപദ്രവമായിരിക്കുന്ന വ്രണം ജനിക്കുന്നു . ചിലർ അതിനെ മാതൃകാ മൊഷമെന്ന വദിക്കുന്നു . അന്യന്മാരാകട്ടെ  പൌതനമെന്നും പൃഷുാരിസ്സെന്നും ഗുദകുട്ടകമെന്നും വമിക്കുന്നൂ - ചിലർ അതിനെ  അനാമകമെന്നും  വമിക്കുന്നു.

പരിഭാഷ-------- മലൊപലെപം---- മലത്തിന്റെ ഉപലെപംമലം-- പുരീഷം-- ഉപലെപം-- പറ്റുക-- സ്വെമാ-- വിയർപ്പ്--- ഗൂമം-- പുരീഷഗമനമാർഗ്ഗം-- [മലമപാരം] രക്തകഭൊൽഭവം--- രക്തകഭഹ്ങ്ങളിൽ നിന്ന ഉൽഭവത്തൊടു കൂടിയത-- രക്തകഭൊൽഭവം-- രക്തകഭൊൽഭവം-- രക്തകഭങ്ങളിൽനിന്ന ഉൽഭവത്തൊടുകൂടിയത-- രക്തകഭങ്ങൾ-- രക്തവും കഫവും-- ഉൽഭവം-- ഉണ്ടാവുക-- താമ്രം-- താമ്രവര്രണ്ണം--- അന്തഃകണ്ഡൂമാൻ-- അന്തർഭാഗത്തിംകൽ കണ്ഡുവിനൊടുകൂടിയത-- അന്തർഭാഗം--- ഉള്ള--- കണ്ഡൂ--- ചൊറി-- ദ്ധ്രർയ്യുപദ്രവം-- ദ്ധ്രരിയായിരിക്കുന്ന ഉപദ്രവത്തൊടു കൂടിയത -- ദ്ധ്രരി-- വളരെ---- ഉപദ്രവം--- ഉപദ്രവം--- ഉപദ്രവവ്യാധി


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Ashtanga_Hridhayam_Balopacharaneeyam.pdf/76&oldid=155797" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്