താൾ:Ashtanga Hridhayam Balopacharaneeyam.pdf/52

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

ബാലൊപചരണീയം

 യിട്ടൊ ലെപനമായിട്ടൊ യോചിപ്പിക്കണം- അല്ലെങ്കിൽ തിപ്പെലി, പാടക്കിഴങ്ങ പുത്തരിച്ചുണ്ടവെര- മുത്തങ്ഹാക്കിഴങ്ങ, കൊട്ടം, ഇതുകളെ കഷായംവെച്ച സെവിക്കുകയൊ അരച്ചു തെക്കുകയൊ വേണം- 
 പാഠശൂണ്ഠ്യമതാതിക്താദെവാഹ്വകണശാരിബാഃ- സമുസുമൂച്ചെന്ദ്രയവസാന്യൂ ദൊശഹരാഃ- പരം
 അന്വയം--- സമുസൃമൂവ്വെന്ദ്രയവാഃ- പാഠാശൂണ്ഠ്യ മൃതാതിക്താദെവാഹ്വകണശാരിബകൾ എററവും സൂന്യമൊഷഹരകളായി ഭവിക്കുന്നു.
 പരിഭാഷാ--- സമുസൂമൂവെന്ദ്രയവങ്ങൾ=മുസൂയും മൂവയും ഇന്ദ്രയയവുംമുസൂ=മുത്തങ്ങ- മുവ്വാ=പെരുംകുരുംപ- ഇന്ദ്രയവും=കൊടുപ്പുലയരി - പാഠാശൂണ്ഠ്യമൃതാതിക്താദെവാഹ്വകണശാരിബകൾ പാഠയും, ശുണ്ഠിയും, അമൃതയും തിക്തയും ദെവാഹ്വവും കണയും ശാരിബയും- പാഠാ പാടക്കിഴങ്ങ- ശുണ്ഠിച്ചുക്ക- അമൃത ചിററമൃത- തിക്താ=പുത്തരിച്ചുണ്ടാ- ദെവാഹ്വം =ദെവതാരം- കണാ -തിപ്പലി- ശാരിബാ=നന്നാരിക്കിഴങ്ങ- സൂന്യഭൊഷഹരകൾ=സൂന്യദോഷത്തെഹനിക്കുന്നവംസൂന്യദൊഷം=സൂന്യത്തിന്റെമൊഷം-സൂന്യം മുലപ്പാല- മൊഷം=കെട - ഹരിക്ക് നശിപ്പിക്ക
 സാരം---- മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങ, പെരുംകരുന്പവെര- കൊടുകപ്പാലയരി, പാടക്കിഴങ്ങ, ചുക്കംചിററമൃത, പുത്തരിച്ചുണ്ടവെര, തെവതാരം, തീപ്പലി, നന്നാരിക്കിഴങ്ങ, ഇതുകൾ, പാനവിഷയമായിട്ടൊ ചൈതാൽ എററവും, മുലപ്പാലിന്നശൂദ്ധിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നളാകുന്നു-
 പന്ന. അനുബന്ധെയഥാവ്യാധി പ്രതീകവ്വീതകാലവിൽ ലന്തൊൽഭെദശ്ചോരൊഗണാംസവ്വെഷാമപകാരണം
 വെ.  വിശെഷാൽജ്വരവിൾഭേദകാസഛദിശിരൊരുജാം അഭിഷ്യന്ദസ്യ പൊത്ഥക്യാവിസപ്പസ്യചജായതെ

അന്വയം---- അനുബന്ധെ- കാലവിൽ-യഥാവ്യാധി- പ്രതികുച്ചിത- ദന്തൊൽ ഭെദഃ- ച- സവ്വെഷാം- രൊഗണാം- അപി- കാരണം- ജായതെ- ജ്വരവിഭെദകോസഛദീശിരൊരുജാം അഭീഷ്യന്ദസ്യപൊത്ഥക്യഃ- വിസപ്പസ്യ- ച- വിശെ.


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Ashtanga_Hridhayam_Balopacharaneeyam.pdf/52&oldid=155793" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്