താൾ:Aacharyan part-1 1934.pdf/32

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

__24__


'എന്താശ്ചർയ്യം!സുബൌദ്ധർക്കരിയൊരു- തിരുമെയ്തന്നെ മൈത്രേയബുദ്ധൻ, ചിന്താരത്നാഭിരാമൻ പരമതമഹിമാ- വാർന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും; സന്താപക്കൂത്തൂടപ്പാനഖിലജനമനം തന്നിലാർന്നുള്ള തർക്കം സന്താനംപോലകറ്റീടിന ഗുരുവരമാ- ഹാത്മ്യമാരെന്തറിഞ്ഞു! 24 ദോഷംകൂടാതെമൂർത്തിത്രയനിലകളൊരേ ശക്തിയിൽ കർമ്മരൂപം 'വേഷംകെട്ടുന്നതാണെന്നരുമയിലുരചെ- യ്തദ്വയബ്രഹ്മതത്വം, ഹർഷാനന്ദംസ്ഫുരിക്കും പടിനിഖിലജനം ഭക്തിപൂർവ്വം ശ്രവിപ്പാ- ______________________________________________________________________________________ സ്വാമി. ലൌകികവും വൈദികവുമായ രണ്ടു ധർമ്മവും സ്വാമികൾ നിലനിർത്തി. ധർമ്മസ്ഥാപകന്മാരായ അവ താരമൂർത്തികൾ ഇപ്രകാരമാണു ചെയ്തുവരാറുള്ളത്.

  24.സുബൌദ്ധർ=ശരിയായ ബുദ്ധമതക്കാർ.ചി

ന്താരത്നാഭിരാമൻ=മനസ്സിന്നു യോജിച്ചവൻ. പരമതമ ഹിമാവാർന്ന മറ്റുള്ളവർ=അന്യമതസിദ്ധാന്തികൾ. സ ന്താപക്കൂത്ത്=വർദ്ധിച്ച ദുഃഖം. അഖിലജനമനം=എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും മനസ്സ്. സന്താനം=ദേവലോകവൃക്ഷം. ഗു രുവരമാഹാത്മ്യം=നാരായണഗുരുസ്വാമിയുടെ മഹത്വം. അതാതുമതങ്ങളിലെ പരമസിദ്ധാന്തങ്ങൾ അതാതുമത

ക്കാർക്കു നാരായണഗുരുസ്വാമികൾ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു.


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Aacharyan_part-1_1934.pdf/32&oldid=155357" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്