താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/196

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

6i§l6ifa)3 — 6h^dd&o G ^^d96i — 6im?) ffl<flS(Si II.); to be wrinkled (like asl) iS.o agral) flaw in wood Vi. asaiocrurab Ottalia or Damasonium Ind. Rh. agl a kind of cake. a§ 1. glue Vi. 2. bruise, impress orai^ral) fflib &. <ft§63Bl o_iO(^. 3. C. T. Te. union, the wliole (=aoo) agotSa, asdBsiOefls), asl §(Q) to sum up. agcfis in all ergisora^o oirgjCffi QjfiSo (^sl a^(fls O-S) (BT3i|.<a|.o (jud.), also ascsao. — a§o(8^., asn^a sum total. 4. Neg. aso gjgjnotat all, not the least, not for a moment; hence pos. as a little, some as asro — as soorao, asooocb aiiplsTmo) SoJOcb CG. a®§So a little way. a5)§o^ CDSceaooocsnoraliTR. as soon as I can walk a little, c-arao as rrycBgiaDo Gan. the versed sine will be pretty accurate (math.) a§§t0ao V2. about so much. asasesBl, as§o®g_jo ma cLjlodBsicaa.'al) CG. as^ajfb ScuooiOib as^ej<bail^lsiono(bMud. 4. No. clamp of a door etc. ajaffHejloTa a§ faioiocaa. i§l6Y3)06rri), ei^lcoioenrt) ottiyan (Tu. C Te. from ^serargosnb) Cutaneous eruption on the loins, a. aiP^cajo med. 6^6*^ onda No.=iijroc69§<0« Filled with water for 005)00(8^000 — a5i^a?^o <ftOO^C£^o Q®§(!^ OK»folcs^3Jont) (2.i_j0(93crra (loc). see sy&osns. ^2 onma T. aM. (VN. of acb) Beauty, splendour asnbi&iSfal), &>snbni(Qo, asi^rosm fifccb, aoTTzoarao, asnticijoora!) ff)jiioralrro)0(t)RC. i(75) ohl = ^(!£ Odina. B^SS^dft) obuiinu'ya T. M. (Te. C. a«^=a OQ,Si) 1. To give way, step aside, shrink, yield. leraro^thlfai) agssal oo^cno KR. stood humbly before his father, ana ScSissrnlra!) a. 6)<9-,o5iTg PT. hid himself. ^siaioO) 6)0(22jO5 a. RC. 2. to be contained, adjusted. (Hraoj^nbo Qjorg cuai rmnolces? agSsrasrs^ he ought to succeed to the deceased's property (jud.) VN. 6^rg) 086^0 1. Being settled & compressed. Q^gjoooloroo <&ow a. <9)5n|(gS65Bl matters are somewhat smoothed down, aigjlnm a. gjgj no elasticity, yielding q'uality, soft touch (=0lo3crco, Q_iTno). 2. subjection, contents (Vl.=r(gTaSc9S)o). agdha shelter; stairs Vi. a. V. 6i^dB6id&), <A6] To compress, restrain ((3T2)0O5):si'), subdue (={gTa5d)3a) 'V2.). izcnr^ a. to humbleVi . dEh^rai a. to enclose. Qjoa (Stoi ^5>z^ agceisl TP. to soften by bathing, foo^o agcSsTl <&:8rl° '^^3° TR. give up the land to Tippu. <9io^o qQ)^oo a. Arb. to settle. i(iyr(ji adj. part, of acSa I. q. v. i.^25)c&) ottU'ya To jump, skip, dance aj^om egfOo HNK. frog, atJialoosaa MC. snakes. (gal (ftejesigaoo a'srajl ajly>(S)Cqjo Bhr. fencers. ^^srnlnrra «0S^ a:!Jiffil amo ^clHsI Bhr. dnogi mlfd) a., ^gJlSialg, 5)<3)05ng SiagjSOJ «J)3a iZOS)Wo:m'^ aW^ CG. whilst playing on the flute indicate the tact by moving the eyebrows. aoiaocao, a:Bi3;o:aj a play with cudgels, wrest- ling, a. o_Jo)ari, Q_jl5lc0«, o_jC2iOQ,c&) Vl. eifWTOOOb Ottail, 6irrv)D0fb (Ar. hajjam?) A Mappilla barber (& circumcisor) laoel — (Oiosi cs^o 'oiejooorojo caiacscasngfoTlorr) a'i20OD§ oTlai dtolTR. eiCTR, onha (T. anb^ C. Te. Tu. V^ a) 1. One, neutr. ofaRS. also for masc. <ftsla2;3n23o)ra a orroo <ai06rr3crnl^, srsjasBcX) amaggmoo TR. as long as one of us is alive. 2. adv. anrrayarro, arms'l^, ag)S)rm arra (SooDSceasTDSa etc. once. 3. something (emph.) ota.usioo qJTis^-^ 5)<&>05r§ cufooo (3ras)gjffiblral> a. rsractaeojl^ oiraDo TR. tho' it may cost us something (our lives), ^oia OolcsyofaiO:mCT3o aJ993Ci^o a.TTOialgjOoJfO) QJfJSo KR. will be destroyed. Emphatically repeated, asnm ara aoDca6)ra aisng, aSfmara oiDcBg ojocssroig) iSsismoTP. 4. a part. cndS)eAocno a quarter. anrra forms also participial nouns f. i. cnS5)aJ3 ftro=oosg-j^, asQg)5)craorrra = Qg)5)ao)OfiKa5 0^o. acTDfOXiosnb, anmrooso every other day. a'nb o_innl tertian fever. armoS) to be united, joined, armosai alto- gether, anmoo first, anmoanf) m. — aoiDai

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:A_Malayalam_and_English_dictionary_1871.djvu/196&oldid=155298" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്