താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/139

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

ofDoiO^ — ofDofOlfCIo

jfDofb — • ofOoOo branch or leaf. ofOocTtnliTboJxjDSl flour made from its fruit, food of the poor. kinds: .a.D§l>^, zeja'l^. [oroocora iUo^o Nid. . ofOoTOYOi So. Spittle, also i^-uto) (= S-aiyiTii) Vi.) o(T)o gyg) Ittu C. o^o-aj, gDracrg S. orooaio? prh. go^ff^) The pole or shaft of a plough No. =: o(0oQC/3o id'rsam S. (^a+gya) Such (po.) orOoPOOClDOOlinamaili (§30000? oolmo?) Mean, low. oroomoo _aJo.-i3ia)l, ofOocnDo ojcSsii, ofOocr^Oj oJ^ ofDornoj Sq-j^ So. an evil spirit. ofDoCYO^ etc. see ofDoOSYZD. ofOoa_l ipsa S. (desid. of tergjcLj) Desire. ^Qail>a)o part, desired. [^j^s^tgiSajo^n Mpl. ofOoClDOfb iman Ar. Faith, credit ma.iJoinbo Qio. ofOo(TL^c395 imbu";fa (see ^omjo. T. ^ff^ sweetness C. oroosr^ drink) To suck, lick, sip. (f.i, 03633, qaj, ojlcortit) etc.). rxjejiti gjfacnjo (Bra srr£ (Oicinlsiceisiaai^/of) prov. anything very at- tractive. ^oaiD =: (Saiosl miser. CV. ^'ocnjlte«. o^oCOJo lyam T. M. (Tdbh. ctuItdo) Lead = d>,D rolc2;o, 6).ijgglcao being pewter, (a^aroljio o)xi gglcaio Q^nrnliBTSiOo KR. aiQisra orojca'o dismlmo cncrro, 6)3Lj§.i-aT^lc2;o ajlsro^iianairoo GP. orao^SutooiA lead pencil. orDoCOiDCQJDOO lyampat'ta (orao 2.) Moth, winged termite; also grasshopper. [ajOjiPTi. ofOncaiiA (T. orooiiirai)) winged termite, oraooirai) ofDoCaJlCSS lyide (see @is 3) Quite lately. ort):)ft) iral. So. — (grasl-y.xjo". 2. Cyperus Iriallh. o(OofDo T. M. 1. Dirt, moisture, also oi-j)ooo. 2. So. urinary passage oroorBg^jo^. orooft)S)aajO^, ofooroosaajogj^ T. M. washerman, oroofolcfia to grow damp V2. oraoro5)ajaiD:ao T. Palg. (B. small red onions) & ofiorragg^ T. Palg. (B, onion) = col osjga' No. allium cupa. ofDofDTjb iral T. M. (Tdbh. w^dk) Liver. olDorolrJDo iri5am S. (orooib) Emitted, as word, po. I. ofOofb ir T. M. C.Te. Two = §Dro3. oraoros Bhr. 1000, ofOofOnrig by twos, oraoraaaiifDo , oroofooQ, 6, oroort)D:)a 2 persons' depth, of0ofQliP3^@acolaj double threaded etc. ofooro slca;Daiann Anj. [ofOoiiajoch. n. ofOo^ Splitting, sawing T. M. ofoociiDAj saw= oraoraai 1. to saw, split, p. ofoomo f. i. ofOo.iT) ara •01^71 o) of) o <3--5rel CS. (BTa.tJjal.nTlfDlcSQCTn eacfflPTi. half sawn. oe>o(Sicm cuocXj stshi sn^ sia^ej.TOl-OjScruoch CG. in hell. 2. p. ofoorol (C. ofOo^ to comb out nits) to comb hair Vi. ajcSs to card MC. oooib to comb cocoanut fibres — CV. oa>o(S<S5,. VN. ofQo aj sawing oroo ij gscrro PT. rrjijj of0ojajc9s!oranb sawyer, oroo'oOsiDdEo aycsaofrao ofoo^isiajosl sawdust. onDo^Ljojocb saw. HI. o(bo(h T. M. C. Te, (also oroo|. C. Te. & c/al* C.)Nit ofooib oa'^si-maajTlfabSturrt) (ajGjlsao prov. ofOosii)«Dgjl, oft)0(b.ui'n, (Sa-iOnlibajGjl a small comb. ort>ooet?il'5t) irkil T. M. (T. o.-Do<e9, qSs^ straw for picking teeth, Te. oraorala^ej bits) also oraoi£)5)lT3i), oraot0s)c)o, ofSocX) No. oroog.(Sc9isiDcb So. Stalk of cocoanut leaf, mid-rib of any palm leaf, used nno ij vXis^gjonf). (^(^ejo(j}(aw)(^ oroo. <asss3Si a torture. o.'Oo. @jj1^^3):a) <&>^ (S.UQol Sil. oraocSsilejI^iZ'D^i^, broom (loc.) orOoQCl) irmam l. S. (fTO:5jo^) Wound. . M. & o(0oZ2inb (orooroo) damp cloth oraoiZ0o aomoosiro) (S,-i_jDro3-no TP. without changing the cloth in which she bathed o'0c^,(2mo5 (3T0§ci^ (S,i_joa> (in <Sf3fG;^cB) — also orao 2Zab i^ong. ofDon^i irsya S. (^rocroj to be angry, L.ira) Envy, malice. (Sra.unr) oQScmj^gg oraooiij, 6Ta63B^o)S (2,T)jiiD csra.uteggg orooc^oi MR. oroocfriS^^'^^i to envy. ofDoOo li'aiQ (T. M. ofOoOo) 1. Moisture, damp- ness. 2. dirty as clothes ofOooaacfte to soil (comp. ofDotfla). 3. = orooonb wet cloth, ofco. 00(^.3) to change it after bathing.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:A_Malayalam_and_English_dictionary_1871.djvu/139&oldid=174666" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്