താൾ:56E279.pdf/88

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 84 —

നമെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവഗുണങ്ങളെ
അവ ഹേതുവായി ബുദ്ധിയാൽ മനസ്സിൽ അറിയും. ജ്ഞാനേ
ന്ദ്രിയങ്ങൾ രണ്ടു വിധം: ഒന്നു വസ്തുക്കളെ തൊട്ടറിവാനും മറ്റേതു
അവറ്റിൻ ഗുണങ്ങളെ തലച്ചോറ്റിൽ എത്തിപ്പാനും വേണ്ടി
തന്നേ. സ്പൎശനഗുണം ത്വക്കിന്നു എല്ലാടവും ഉണ്ടു. എന്നാൽ ദേ
ഹാംശങ്ങളുടെ വിശേഷത്തിന്നും മജ്ജാതന്തുക്കളുടെ ആധിക്യത്തി
ന്നും തക്കപ്രകാരം അതു ഏറുകയും കുറകയുമാം. തലമുടിനഖങ്ങ
ൾക്കു മജ്ജാതന്തുക്കൾ ഇല്ലായ്കകൊണ്ടു വേദന തട്ടിക്കാതേ അവ
റ്റെ മുറിക്കാം. തോലിൻ അകമേയുള്ള അസ്ഥികൾക്കും മാംസ
പേശികൾക്കും ബന്ധനങ്ങൾക്കും മജ്ജാതന്തുക്കൾ ചുരുക്കുമാ
കുംവണ്ണം സ്പൎശനം കുറയും. അക്രമമുള്ള പ്രയോഗം ദീനം ഇ
ത്യാദിസംഗതികളാൽ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മജ്ജാതന്തുക്കൾക്കു
അനക്കവും ഇളക്കവും തട്ടുകയാൽ അവറ്റിന്നു വേദനയും തള
ൎച്ചയും പറ്റുന്നു. നാവു ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെയും സ്പ
ൎശനത്താൽ വസ്തുക്കളുടെ വിവിധങ്ങളെയും മൂക്കു സമീപത്തുള്ള
പദാൎത്ഥങ്ങളുടെ വാസനയെയും ചെവി കാറ്റിൽകൂടിച്ചെല്ലുന്ന
. ധ്വനികളെയും കണ്ണു വെളിച്ചത്തെയും കോടാകോടി ദൂരമുള്ള
നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തെയും അറിയിക്കുന്നു എന്നു ഓൎത്താൽ
ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ദൂരത്തും സമീപത്തുമുള്ള സൎവ്വവസ്തുകളുടെ
പ്രകൃതിഗുണത്തെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു അവറ്റാൽ ചൊ
ല്ലറ്റ ഉപകാരം ഉണ്ടു എന്നു ഗ്രഹിക്കും. ഏറ്റവും ആശ്ചൎയ്യമാ
യി ചമെഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പേരുകൾ ആവിതു: സ്പ
ൎശനം1) ജിഹ്വ2) (നാവു), ഘ്രാണം,3) ശ്രോത്രം,4) ദൃഷ്ടി5) എന്നി
വ തന്നേ. ഇവറ്റിൽ താണതരമായ സ്പൎശേന്ദ്രിയത്തെക്കൊണ്ടു
വിവരിപ്പാൻ ആരംഭിക്കാം.

A. THE SENSE OF TOUCH.

സ്പൎശേന്ദ്രിയം.

ഒരു വസ്തു മൃദുവോ കടുപ്പമോ തണുപ്പോ ഉഷ്ണമോ എന്നു മു
ഴത്തോലിനാൽ തിരിച്ചറിയുന്നെങ്കിലും സ്പൎശിപ്പാനുള്ള പ്രത്യേക


1) The Sense of Touch. 2) The Sense of Taste. 3) The sense of Smell.
4) The Sense of Hearing. 5) The Sense of Sight.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:56E279.pdf/88&oldid=190398" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്