താൾ:56E279.pdf/82

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 78 —

വെയിൽ അധികമായി കൊള്ളുന്നതു നന്നല്ല. ആകയാൽ
വെയിൽ കൊള്ളുന്നതിന്നു മുമ്പേ വിയൎക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വെ
ള്ളം അധികമായി കുടിക്കേണം. മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളെ ഉടു
ക്കാതേ കഴിയുന്നേടത്തോളം ശുദ്ധമായവറ്റേ ധരിക്കാവൂ. ഏതു
മാതിരി ഉടുപ്പായാലും അവ അല്പം പോലും അഴുക്കില്ലാതേ ഇ
രിക്കേണം. അഴുക്കിനാൽ ചൊറി മുതലായ തോൽവ്യാധികൾ
ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ചൊറി ഭേദമാക്കുവാൻ വെടിയുപ്പില്ലാത്ത ഗന്ധ
കക്കുഴമ്പിനെ അനുദിനം രണ്ടുവട്ടം തേച്ചുകളിക്കുന്നതു എത്രയും
നന്നു. മറ്റെല്ലാ ചികിത്സകൾ നീർ ജനിപ്പിക്കേയുള്ളൂ. കണ്ടറി
യാഞ്ഞാൽ കൊണ്ടറിയും. ഉറങ്ങുവാൻ പോകുമ്പോൾ പകൽ
ഉടുത്ത വസ്ത്രം മാറ്റി വേറേ വസ്ത്രങ്ങളെ ഉടുത്തുകൊള്ളുന്നതു ശ
രീരത്തിന്നു സൌഖ്യം.

പാമ്പു കടിച്ചാൽ ഒന്നാമതു തോലിന്നു ദോഷം. ഹിന്തുരാജ്യ
ത്തിൽ ഏകദേശം നൂറ്റെട്ടു വക പാമ്പുകളുള്ളതിൽ പതിനെട്ടു
വിധം വിഷമുള്ളതാകുന്നു. വിഷമുള്ള പാമ്പിന്നു വിഷപ്പല്ലുകൾ
രണ്ടാകകൊണ്ടു കടിവായി നോക്കിയാൽ കടിച്ച പാമ്പു വിഷ
മുള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ എന്നു നിശ്ചയിക്കാം. കുതിരലാടത്തിൽ
ആണി തറെച്ച പ്രകാരം കടിവായിനെ വില്ലിച്ചും പല്ലേറയും
കണ്ടാൽ ( ) കടിച്ച പാമ്പു വിഷമില്ലാത്തതെന്നും നേരേ രണ്ടു
പല്ലു മാത്രം ഏറ്റു കണ്ടാൽ (..) വിഷപ്പാമ്പു (സൎപ്പം) എന്നും അ
റിയാം. എന്നാൽ ഛേദം വന്നാലും ചിതം വേണം എന്നുണ്ട
ല്ലോ. വിഷപ്പാമ്പു കടിച്ച ക്ഷണത്തിൽ കടിവായി മുറിച്ചു ര
ക്തം അധികമായി കളയുന്നതു ഏറേ ആവശ്യം. എന്നാലോ ഇ
തിനെ പോലും ചെയ്വാൻ കഴിയാതേ പോകും. സൎപ്പത്തിൻ വി
ഷത്തെ കളയത്തക്ക വീൎയ്യമുള്ള ഒരു ഔഷധം ഇന്നുവരേ കണ്ടെ
ത്തീട്ടില്ല കഷ്ടം.

"ദീപനം വൃഷ്യമായുഷ്യം"
"സ്നാനുമൂൎജ്ജാബലപ്രദം"
"കണ്ഡൂമലശ്രമവസ്വേദ"
"തന്ദ്രീതൃട് ദാഹപാപ്മജിത്"


Bathing കുളി. ത്വക്കിന്റെയും ആന്ത്രങ്ങളുടെയും സംബന്ധം
ഏറ്റവും വലുതാകകൊണ്ടു ത്വക്കിനെ നന്നായി രക്ഷിച്ചു പോരു

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:56E279.pdf/82&oldid=190385" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്