താൾ:56E279.pdf/18

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 14 —

സ്ഥികളാൽ രൂപിച്ച മണ്ട ശിശുവിന്നു തന്നേ ഉറപ്പോടെ തികവാ
യി ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിലും തലച്ചോറു വൎദ്ധിക്കുമളവിൽ പല്ലേപ്പുകൾ
ഹേതുവായി തലയെല്ലുകൾക്കും വളരുവാൻ ഇടയുണ്ടു. തല മനു
ഷ്യരുടെ ശരീരത്തിൽ എത്രയും ആശ്ചൎയ്യമായ ഒരു അവയവമാ
യി ചമച്ചതു വിചാരിച്ചാൽ ആയതു ഉടയവന്റെ ജ്ഞാനത്തെ
യും വൈഭവത്തെയും കുറിച്ചു നമുക്കു ഏറ്റവും വലിയൊരു സാ
ക്ഷി കൊടുക്കുന്നു താനും.

C. THE TEETH.

4. പല്ലുകൾ (ദന്തങ്ങൾ Dentes).

I. പല്ലുകൾ മുഖത്തിൻ മേലേത്ത രണ്ടു അരവെല്ലുകളിലും
കീഴേത്ത താടിയെല്ലിലും ഉറെച്ചു നാട്ടി നില്ക്കുന്നു. അവറ്റിന്നു
അസ്ഥിക്കൊത്ത രൂപണം 1) ഉണ്ടെങ്കിലും അവ ശരീരത്തിന്റെ
എല്ലുകളിൽനിന്നു പലവിധേന ഭേദിച്ചിരിക്കുന്നു. ശേഷം അ
സ്ഥികൾ മാനുഷകണ്ണിന്നു മറഞ്ഞിരിക്കേ പല്ലുകൾക്കു വെളിയേ
കാണപ്പെടുന്ന ദന്താഗ്രവും 2) അസ്ഥിക്കകത്തു നില്ക്കുന്ന വേരും3)
എന്നീ രണ്ടംശങ്ങളും ഉണ്ടു. മറ്റെ എല്ലുകൾ വല്ല പ്രകാരം ത
മ്മിൽ ഇണെച്ചിരിക്കേ പല്ലുകൾ താന്താങ്ങടെ തടത്തിൽനിന്നു
ഇളകി പൊരിഞ്ഞു പോകായ്വാൻ വേണ്ടി ഊൻ 4) എന്നൊരു
കടുപ്പവും മാംസപ്രായവുമുള്ള വസ്തു കൊണ്ടു ഉറപ്പിച്ചു നിൎത്തി
യിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ പല്ലുകൾ ഉതിൎന്നു വീണാലും ശരീരത്തി
ന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങൾ പോയ്പോയതിന്നോളം നഷ്ടമില്ല.
പല്ലുകൾ മറ്റെല്ലാ അസ്ഥികളിൽനിന്നു ഭേദിച്ച ദന്താസ്ഥി
(നാഗദന്തവസ്തു)5) എന്നൊരു വകപൊരുളാൽ രൂപിച്ചു കിട
ക്കുന്നു. ദന്താഗ്രത്തിന്നു എപ്പോഴും നനവും കൂടക്കൂടെ വായു മുത
ലായതും തട്ടി വരുന്നതിനാൽ പല്ലുകൾക്കു കേടു പറ്റായ്വാൻ
അതു പളുങ്കിന്നൊത്ത കാചക്കൂട്ടു 6) കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
അതിന്നു ദന്തകാചം എന്ന പേർ ആക. അതിനാൽ ഓപ്പമിട്ട പ


1) Formation. 2) Corona. 3) Radix. 4) മോണ, മൂണ, നൊണ്ണു.
5) Substantia ostea. 6) Enamel, substantia vitrea, കാചപദാൎത്ഥം.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:56E279.pdf/18&oldid=190255" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്