താൾ:56A5728.pdf/29

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 13 —

1. സ്വരങ്ങൾ

(സമാനാക്ഷരങ്ങൾ) അ, ആ; ഇ, ഈ; ഉ, ഊ; ഋ, ൠ; ഌ, (ൡ).
(സന്ധ്യക്ഷരങ്ങൾ) എ, ഏ, ഐ; ഒ, ഓ, ഔ.
(അയോഗവാഹങ്ങൾ) അം (അനുസ്വാരം); അഃ (വിസൎഗ്ഗം).

(i) സമാനങ്ങളായ സ്വരങ്ങൾ ചേൎന്നുണ്ടായവ സമാനാക്ഷരങ്ങൾ ആ
കുന്നു. ആ = അ + അ; ഈ = ഇ + ഇ; ഊ = ഉ + ഉ; ൠ = ഋ + ഋ; ൡ =
ഌ + ഌ.

(ii) അസമങ്ങളായ സ്വരങ്ങൾക്കു പകരം വരുന്നതുകൊണ്ടു സന്ധ്യക്ഷ
രങ്ങൾ എന്നു പേർ. അ + ഇ = ഏ; അ + ഉ= ഓ; അ + ഏ = ഐ;
അ + ഓ = ഔ.

(iii) അ, ഇ, ഉ എന്നിവയിൽനിന്നു മറ്റു സ്വരങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടു
ഇവയെ മൂലസ്വരങ്ങൾ എന്നു പറയും.

2. വ്യഞ്ജനങ്ങൾ.

(കവൎഗ്ഗം.) ക, ഖ, ഗ, ഘ, ങ, (കണ്ഠ്യങ്ങൾ)
(ചവൎഗ്ഗം.) ച, ഛ, ജ, ഝ, ഞ, (താലവ്യങ്ങൾ)
(ടവൎഗ്ഗം.) ട, ഠ, ഡ, ഢ, ണ, (മൂൎദ്ധന്യങ്ങൾ)
(തവൎഗ്ഗം.) ത, ഥ, ദ, ധ, ന, ഩ (ദന്ത്യങ്ങൾ)
(പവൎഗ്ഗം.) പ, ഫ, ബ, ഭ, മ, (ഓഷ്ഠ്യങ്ങൾ)
(അന്തസ്ഥങ്ങൾ.) യ, ര, ല, വ, (മദ്ധ്യമങ്ങൾ)
(പ്രതിവൎണ്ണങ്ങൾ.) റ, ഴ, ള,
(ഊഷ്മാക്കൾ.) ശ, ഷ, സ, ഹ.
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:56A5728.pdf/29&oldid=197299" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്