താൾ:56A5728.pdf/16

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

XII വിഷയാനുക്രമണി.

ഭാഗം
173. വാക്യത്തിന്നും വാചകത്തിന്നും തമ്മിലുള്ള ഭേദം Difference
between a clause and a phrase
117
174. സംയുക്തവാക്യം A compound sentence 118–119
175. സമ്മിശ്രവാക്യം A mixed sentence 119
176. അപോദ്ധാരക്രമം Models of Analysis. സജാതീയവാക്യം A
co-ordinate clause. ആനുഷങ്ഗികവാക്യങ്ങൾ Collateral clauses
120–130
പരീക്ഷ Questions (164–176) 130–131
177-180. സമാനാധികരണം Concord or agreement 131–133
പരീക്ഷ Questions (177-180) 134
181–183 സംസ്കരണം Synthesis 134–136
പരീക്ഷ Questions (181–183) 136–137
184. അന്വയവും ജാതിയും Parsing for Etymology and Syntax.
മഹാവാക്യം A paragraph. പ്രബന്ധം, ഗ്രന്ഥം A. thesis or a theme.
സംഹിത A sentence in which the words are glued together. പദ
ച്ഛേദം Separation of words
138
185. വ്യാകരിക്കുന്ന രീതി Models of Parsing 139–140
186. നിരുക്തം Derivation of words and sources of the vocabulary,
പരിഷ്കൃതഭാഷ Literary language. ഉക്തഭാഷ Spoken language. ഗ്രാ
മ്യശബ്ദം A provincialism
141
187. മൂലഭാഷ Parent language 142
188. സ്വന്തം An indigenous Malayalam word. ആഭ്യന്തരം A
cognate word, or one common to Malayalam and other Dravidian
languages. ബാഹ്യശബ്ദം = വൈദേശികശബ്ദം A foreign word
143 145
189–190 തത്സമം An unaltered foreign word. തത്ഭവം A
modiformed form of a foreign word
145–147
191. ധാതുക്കൾ Roots 148
192. ശബ്ദവൃത്തികൾ Import of words. ദ്രവ്യം Substance. ഗുണം
Quality. ക്രിയ Action. °യദൃച്ഛ Human caprice
149–150

(i, 3) എന്നതിന്നു ബാലവ്യാകരണം 3-ാം വകുപ്പെന്നും, (ii. 5) എന്ന
തിന്നു വ്യാകരണമിത്രം 5-ാം വകുപ്പെന്നും അൎത്ഥം. അതുപോലെ മറ്റുള്ളേട
ത്തും അറിയേണം.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:56A5728.pdf/16&oldid=197286" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്