താൾ:33A11415.pdf/55

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

li

പിലാതന്റെ താഴെ കഷ്ടമനുഭവിച്ചു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചു । അടക്കപ്പെട്ടു പാതാളത്തിൽ
ഇറങ്ങി । മൂന്നാം ദിവസം ഉയിർത്തെഴുനീറ്റു । സ്വർഗ്ഗാരോഹണമായി । സർവ്വശക്തിയുള്ള
പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നു ജീവികളൊടും
മരിച്ചവരൊടും ന്യായം വിസ്തരിപ്പാൻ വരികയും ചെയ്യും.

വിശുദ്ധാത്മാവിലും । വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയാകുന്ന ശുദ്ധസാധാരണ
സഭയിലും । പാപമൊചനത്തിലും । ശരീരത്തൊടെ ജീവിച്ചെഴുനീല്ക്കുന്നതിലും
। നിത്യജീവങ്കലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു-ആമെൻ.

ഞായറാഴ്ച പ്രാർത്ഥനകൾ: 'ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്ന യഹൊവെ നീ
വെളിച്ചമാകുന്നു, ഇരിട്ടു നിന്നിൽ ഒട്ടും ഇല്ല. നീ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ഈ
ലൊകത്തിൽ അയച്ചത് അവനെ പിഞ്ചെല്ലുന്നവൻ ആരും ഇരിട്ടിൽ നടക്കാതെ ജീവന്റെ
വെളിച്ചമുള്ളവനായിരിക്കെണ്ടതിന്നത്രെ. ഇന്നും കൂടെ നിന്റെ വെളിച്ചവും സത്യവും
ഞങ്ങളെ നടത്തെണ്ടതിന്നു അയക്കുക. ഇന്നും ഞങ്ങളിൽ അറിയിക്കുന്ന നിന്റെ
വചനം ഞങ്ങളുടെ കാല്ക്കുദീപവും വഴിയിൽ വെളിച്ചവും ആയ്ചമക. താന്താന്റെ
ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇന്നത് എന്നു ഞങ്ങൾക്കു വെളിപ്പെടുത്തി തരിക.
തന്നെത്താൻ ചതിക്കുന്ന മായയെ അകറ്റുക. അഹംഭാവത്തെ ഇടിക്കുക, ഞങ്ങളെ
ഉയർത്തുവാൻ കഴിയെണ്ടതിന്നു താഴ്ത്തി വെക്കുക. നല്ല ദാനങ്ങളും തികഞ്ഞ വരങ്ങളും
ഞങ്ങളിൽ നിറെച്ചും താനും ഞങ്ങളിൽ വസിച്ചും കൊൾവാൻ വേണ്ടി ജഡത്തിലെയും
ആത്മാവിലെയും സകല കന്മഷത്തിൽനിന്നും ഞങ്ങളെ വെടിപ്പാക്കണമെ. ഞങ്ങളെ
നിന്റെ ദിവ്യപ്രതിമയാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി നിന്റെ അത്യന്തജ്ഞാനത്തെ
ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊൾ തന്നെ നിത്യജീവന്റെ ഉറവയാക്കി ചമെക്കെണമെ. നിണക്കു
വെർത്തിരിച്ചുള്ള ഈ ആഴ്ചയെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്ക. ഇന്നു നിന്റെ വചനത്തെ
വായിച്ചും കെട്ടും പ്രസ്താവിച്ചും കൊള്ളുന്ന എല്ലാരിലും നിന്റെ ആത്മാവുകൊണ്ടു
ശക്തിയൊടെ പ്രവൃത്തിക്ക. നിന്റെ വിലയെറിയ സുവിശെഷത്തെ നിന്ദിക്കുന്നവരൊടും
നീ പൊരുതു ജയിച്ചും കൊൾക. ഇങ്ങനെ നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും
തിരുരാജ്യം പരന്നുവരികയും പല ആത്മാക്കൾക്കും നിത്യരക്ഷ സാധിക്കയും
ആകെണമെ. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവെ നിന്റെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും
ആയ യെശുക്രിസ്തനെ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ യാചനകളെ കെട്ടരുളെണമെ-ആമെൻ.'

'സ്വർഗ്ഗസ്ഥപിതാവായ ദൈവമെ- ഇന്നു നിന്റെ സ്വസ്ഥനാളാകകൊണ്ടു
ഞങ്ങൾ മുഴുമനസ്സൊടും നിന്റെ വചനം കെട്ടും പരിഗ്രഹിച്ചും കൊണ്ട് ഈ ദിവസത്തെ
വെണ്ടും വണ്ണം വിശുദ്ധീകരിപ്പാനും നിന്റെ വചനത്താൽ ഞങ്ങൾ
വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാനും നിന്റെ നല്ല ആത്മാവെ അയച്ചു ഞങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു
നടത്തെണമെ. നിന്റെ വചനത്തിന്നു ശുശ്രൂഷക്കാരായവർ ഒക്കയും യെശുക്രിസ്തന്റെ
സുവിശെഷത്തെ കൂട്ടില്ലാതെ വെടിപ്പായി അറിയിച്ചും തങ്ങളും അതിനാൽ ജീവിച്ചും
ഇരിക്കെണ്ടതിന്നു വിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വെളിച്ചത്തെയും ശക്തിയെയും അവർക്കു
നല്കെണമെ. ഈ ദിവസത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വിശെഷാൽ
സങ്കടക്കാർക്കും ഭാരം ചുമക്കുന്നവർക്കും രൊഗികൾക്കും മരിക്കുന്നവർക്കും
വെണ്ടുവൊളം അനുഭവമായ് വരെണമെ. ഞങ്ങൾ നിന്റെ പ്രിയ പുത്രനായ
യെശുക്രിസ്തനിൽ മുറ്റും ആശ്രയിച്ചും ആശവെച്ചും കൊണ്ടു തിരുവചനപ്രകാരം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:33A11415.pdf/55&oldid=199745" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്