താൾ:33A11415.pdf/439

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


ശ്രീയെശുക്രിസ്തമഹാത്മ്യം

ജഗമ്മൊക്കുൎഗുണ്മാൻഗാതുമുദ്യതസ്തനുവാഗഹം
സാൎത്ഥാംമനൊഹരാംവാണീമൎത്ഥയെപരമെശ്ചരം—

ലൊകരക്ഷിതാവിന്റെഗുണങ്ങളെഞാൻവാചാലൻഅല്ലഎ
ങ്കിലുംവൎണ്ണിപ്പാൻതുടങ്ങുകയാൽഅൎത്ഥംകൂടിയമനൊഹരവാ
ക്കുകളെനല്കുവാൻദൈവത്തെപ്രാൎത്ഥിക്കുന്നു—

കഞ്ചിദ്വിദെശിശാസ്ത്രജ്ഞംവിദ്വാംസംബഹുദൎശിനം
സത്യാൎത്ഥീതരുണഃകശ്ചിദുവസ്യത്യെദമബ്രവീൽ—
ഭൊആൎക്ഷകസ്യചിൽസംജ്ഞാഖൃഷ്ടാഖ്യസ്യമഹാഗുരൊഃ
വാരംവാരംമയാശ്രാവിമുഖാത്തസ്യാനുയായിനാം—
യെഷാന്തുസാമ്പ്രതംകീൎത്തിസ്സൎവ്വംവ്യാപ്നൊതിഭൂതലം
തെഷാംമഹാത്മനാംവാൎത്താംജ്ഞാതുമൎഹതിപണ്ഡിതാഃ—
അതൊയാഖൃഷ്ടവൃത്താന്തെജിജ്ഞാസാജായതെമമ
സാസൎവ്വഥപ്രശസ്യാസ്തിനചനിന്ദ്യെതിഭാതിമെ—
ഭവന്തംതച്ചരിത്രജ്ഞംജ്ഞാത്വാചാഹമിഹാഗതഃ
തത്സാരംശ്രൊതുമിഛ്ശാമിഭവതാമനുകമ്പയാ

സത്യത്തെഗ്രഹിപ്പാൻആഗ്രഹിക്കുന്നൊരുബാല്യക്കാരൻപരദെ
ശശാസ്ത്രങ്ങളെനന്നായിശീലിച്ചുള്ളൊരുവിദ്വാനെചെന്നുകണ്ടു
ചൊദിച്ചിതു—ക്രിസ്തൻഎന്നമഹാഗുരുവിന്റെനാമംഅവന്റെമ
തത്തെഅനുസരിച്ചവരുടെവായിൽനിന്നുനിത്യംകെൾ്ക്കുന്നു—എ
ന്നാൽലൊകംഎങ്ങുംകീൎത്തിതന്മാരായമഹാജനങ്ങളുടെവൎത്തമാ
നത്തെബുദ്ധിയുള്ളവർഗ്രഹിക്കെണ്ടതാകകൊണ്ടുക്രിസ്തവൃത്താന്ത
ത്തെഅറിവാനുള്ളഅപെക്ഷകെവലംനല്ലത്എന്നുതൊന്നുന്നു—
നിങ്ങൾആ‌ചരിത്രത്തിന്റെസാരംദയചെയ്തുകെൾ്പിക്കെണംഎന്നു
യാചിക്കുന്നു—

വിദ്വാനുവാച

മഹാത്മകൎമ്മജിജ്ഞാസാംപ്രശംസാമിയുവംസ്തവ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:33A11415.pdf/439&oldid=200236" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്