താൾ:33A11415.pdf/385

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൨൭

പ്രാൎത്ഥന

എന്റെസ്നെഹമാകുന്നയെശുവെനീഎനിക്കുള്ളവൻഎങ്കിൽഞാൻ
ഭൂലൊകത്തെയുംപരലൊകത്തെയുംവിചാരിക്കയില്ലനീഎന്നി
ലുംഞാൻനിന്നിലുംഎന്നവാക്കുപൊലെആകെണമെ—നിന്നെ
കൂടാതെഞാൻഒന്നിനുംപ്രാപ്തനല്ലല്ലൊ—എന്റെവിശ്വാസംസ
ൎവ്വശക്തിയാകുന്നനിന്നെപിടിച്ചുകൈക്കൽആക്കിലൊക
ത്തെജയിച്ചും കഴിയാത്തത്‌സാദ്ധ്യമാക്കിയും നിത്യം വൎദ്ധി
ക്കെണമെ—

നിന്റെസ്നെഹംഎന്റെഹൃദയത്തിൽഅധികംജ്വലിച്ചി
ട്ടുനീഒഴികെശെഷംഎല്ലാംനിസ്സാരവുംഅവലക്ഷണവുംആയ്തൊ
ന്നെണമെ— അവസാനത്തൊളംനിലനില്പാനുള്ള കൃപാവരത്തെ
എനിക്കഏകെണമെ—വിശ്വാസത്താലെനിത്യജീവനുംപിതാ
വിന്റെമുമ്പാകെശ്രെഷ്ഠമാനവുംമുതലായദിവ്യആശകൾഎ
നിക്കസങ്കടകാലത്തുംജയധൈൎയ്യത്തെകൊളുത്തുമാറാകെണ
മെ—കൊണ്ടകൈക്കഭീതിയുംകൊടുത്തകൈക്കആശയുംഎന്നു
ള്ളപ്രകാരംപരമഗുരുവായിചെറുകുട്ടിയായഎന്നെശാസിച്ചും
ലാളിച്ചും വളൎത്തിനടത്തെണമെ—ഇടവിടാതെനിന്നൊടുപ്രാൎത്ഥിപ്പാ
നുള്ളരഹസ്യത്തെയുംഎന്നെപഠിപ്പിച്ചുസകലശത്രുക്കളിലുംജയം ന
ല്കിഎന്നെഅവസാനത്തൊളംവിശ്വസ്തനാക്കിവെക്കെണമെ— ആമെൻ—

പത്താംചിത്രം

ദൈവഭക്തന്റെമരണം—

യെശുക്രിസ്തുവിനെവിശ്വാസത്താൽനീതിമാനായവൻഅത്യാസന്ന

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:33A11415.pdf/385&oldid=200118" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്