താൾ:11E607.pdf/55

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പയ്യന്നൂർപ്പാട്ട്

അഞ്ചടി

*

എത്ര 1വെഗം സരസ്വതിയാനാ അമെരപതിയും 2ബാഴ്കാ
കാണവന്ന മഹാലൊകെർ കല്പെനെയായിപ്പലെരും ബാഴ്കാ
3ഗുണമുള്ളരാമെന്ദിരെരും കൊതകർമ്മരും ബാഴ്കാ
ബാണതിമ്‌ലികവരുള്ള 4ബളെർ പട്ടിണം ബാഴികാ
പട്ടിണത്തു കൊട്ട വാഴ്കാ പട്ടിണനകെരം ബാഴ്കാ
യിഷ്ടമാം ബളെയെ നാടും രമെശ്വരവും ബാഴ്കാ
ബട്ടമായുള്ള പള്ളി പരിശിനൊടഞ്ചും ബാഴ്കാ
നഗെരങ്കൾ തൊറുമുള്ള നാരിമാർ പലെരും ബാഴ്കാ
മികവുള കന്നിമാർക്കുമിതിലെ ജയമുണ്ടാകാ
ജഗത്തിൻങ്കെൽ വന്നുതൊന്നും ജയമിനക്കുണ്ടായി നിൽക്കും
ഗുരിക്കെൾക്കു ഗുരുദെക്ഷണ വെച്ചു ഗുരിക്കെളപ്പൂജിപ്പിക്ക
മാതാപിതാക്കെൾക്കു 5ജന്മാരമൊക്ഷമുണ്ടായിരിക്കാ
ഒരൂരിൽ കൂത്തുകെട്ടിയാൽ എഴുരിൽ 6പിണി ഒഴിക
നാടുകളിച്ചു നകെരംന്നന്തി വടകര ഭാഗ്യമുണ്ടായിരിക്കാ

*

അത്തിയെല്ലാധാരമാക്കി അകംഞ്ചുടർ രണ്ടതാകി
ഉത്തമെനാചാര്യെനാലെ ഒരുമിച്ചു കടെഞ്ഞെടുത്തു
പുത്തിയുള്ളവർകെളൊത്തു പുതുമണെമെൽ ബെച്ചുനൊ
പത്തിയിൽ പൊരുതാൾ 1ചൂതു പഴെനൂർ വാകയെന്നെ.

*

പഴെനൂർത്തെരുവെഴിന്നും 1പങ്ങിയുള്ളരെശെൻ ബാഴ്കാ
എഴിലുള്ള നെല്ലും പൊന്നും എളിയവർ നെറി പരപ്പും
തഴത്തു നിൻ മൈലുള്ള താലി ഞാൻ ഉടക്കപ്പറ്റെൻ
പഴെനൂർ വന്നുനിന്ന വാണിയെൻ ചൂതിൽക്കൊണ്ടാൻ

1

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:11E607.pdf/55&oldid=201084" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്