താൾ:11E607.pdf/48

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

xlii

a female devotee is announced who is not satisfied with alms, but wants
to see the young merchant. Then follows a long and mysterious
conversation. She invites him urgently to be present at a night feast of
women at Payanur. He promises, but cannot afterwards persuade his
father to give him leave, who fears a plot and danger; but the son
persisting in importuning him, and at last prostrating himself, he consents.

Here follows an extract, as a specimen:
നില്ലാതെ വീണു നമസ്കരിച്ചാൻ
നിന്നാണതമ്മപ്പാപൊകുന്നെനെ
"I Swear by thee, O father, I must go."
പൊവാൻവിലക്കിനെൻ എത്തിരയും
പൊക്കൊഴിപ്പാൻ അരുതാഞ്ഞുതതിപ്പൊൾ
ചാവാളരെപ്പൊലെ നീ അകലപ്പൊവും
ചങ്ങാത്രംവെണം പെരികയിപ്പൊൾ
കൊവാതലച്ചെട്ടി അഞ്ചുവണ്ണം
കൂട്ടുംമണിക്കിരാമത്താർമക്കൾ
നമ്മളാൽ നാലുനകരത്തിലും
നാലരെക്കൊൾക കുടിക്കു ചെർന്നൊർ

The Father: "I have opposed thee to the utmost, but now I must
not prevent thy going — thou goest far away like dying men strongguards
(or companions) are now required — take the children of the Govatala
Chetti, of Anjuwannam and of the Manigrama, people who, together with
ourselves, are the four (classes of) colonists in the four towns." (കൂട്ടും
Perhaps കൂട്ടം Or കൂട്ടാം?)

നാലർകുടിക്കു ചെർന്നൊരെ കൊണ്ടാർ
അന്നാട്ടിൽ പട്ടിണ സ്വാമി മക്കൾ
തൊഴർപതിനാലുവങ്കിരിയം
തൊല്പിപ്പാനില്ലാ ഇന്നാട്ടിൽ ആരും
കാലെപിടിച്ചിഴക്കിലും ഞാൻ
കച്ചില്പട്ടിൽ വന്നെന്നിക്കണ്ണുറങ്ങെൻ

"They took of the four classes of colonists, the sons (of servants)
of the town-lord in that country, fourteen companions, a noble household,
not to be outwitted (or defeated) by any in this country (and, says the son)
"though I should be dragged by the foot I shall return (to-morrow) to
Cachilpatnam, nor shall this eye sleep (to night)."

Upon this the father advises them to take some merchandize along
with them in the ship as for a fair,
and the poem evidently a fragment
closes in the 104th Sloka, with an enumeration of wares, replete with

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:11E607.pdf/48&oldid=201072" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്