താൾ:11E607.pdf/114

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

നാശമൊഴിച്ചുടൻ ഭിക്ഷയേല്പാൻ
എല്ലാം തിരിച്ചു നീ ശൊല്ലി തന്നാകിലോ
യോഗി നീ താനെന്നുറച്ചീടാവു

(വണ്ണാനും കൈന്ത്രോൻപാട്ടും - ആമുഖപഠനത്തിൽ നിന്ന്)
ഈ ഗാനത്തോട് പയ്യന്നൂർപ്പാട്ടിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന
ഭാഗം ചേർത്തുവച്ചു പരിശോധിക്കുക.

ചൊന്നാ ഞാൻ കേട്ടവെയെല്ലാമിപ്പോൾ
തോല്പിപ്പാനരുതാഞ്ഞു നിന്നെയൊട്ടും
അന്നെ നാളൊഴ്ചെയും രാശിയേത
അംപലവാസിനി വന്ന നേരേതു ശൊൽ
നിന്ന നിലഞ്ചൊല്ലു നിരുവിച്ചിട്ടു
നീ കൊണ്ടതൊരു ഗൊപണവും ചൊല്ലൂ
അന്നിടും നാമം ചൊല്ലാരിയത്തീ
ആർ നിൻ കുരിക്കെൾ നീയാരായ്‌വന്നു (പാട്ട് 74)
വന്ന നീ വാതിൽക്കു ശാത്തിരം ചൊൽ
മടിയാതെ നിൻ കൈക്കു പൈക്കം ചെയ്‌വിടാൻ
ഒന്നുണ്ടതൊന്നുമെ കേൾക്കുന്നിപ്പോൾ
ഓമലിളകൊടി പെൺബിലാതി
തന്നെതാർ കൊണ്ടാതാർ തവെശിപ്പെണ്ണെ
താമെതിയാതെ ചൊല്ലെത്തിരെയും
ചൊന്നാൽ നിണക്കു മറ്റെങ്ങെനും പോയി
ചോതിച്ചിരന്നു കൊണ്ടുണ്ണാമല്ലൊ (പാട്ട് 76)

ഇവയുടെ ആഖ്യാനരീതിയിലുള്ള സാദൃശ്യം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇതൊക്കെ,
വാമൊഴിവഴക്കത്തിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന അനുഷ്ഠാനഗാനമായിരുന്നോ പയ്യന്നൂർപ്പാട്ട്
എന്ന സംശയം ഉണർത്തുന്നു.

ഗ്രന്ഥസൂചി

1. ഉള്ളൂർ, മഹാകവി - 1959, കേരള സാഹിത്യചരിത്രം
കേരള സർവ്വകലാശാല
2 കക്കാട്ട്, എൻ. എൻ- 1981 (അവതാരിക), മലബാറിലെ പാണപ്പാട്ടുകൾ
കോട്ടയം, എസ്. പി. സി. എസ്.
3. ബാലകൃഷ്ണൻനായർ ടി. ചിറയ്ക്കൽ 1979, കേരളഭാഷാഗാനങ്ങൾ Vol-l
തൃശൂർ, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി
4. രാഘവവാരിയർ എം. ആർ. 1982, വടക്കൻ പാട്ടുകളുടെ പണിയാല,
ശുകപുരം, വള്ളത്തോൾ വിദ്യാപീഠം
5. വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി എം. വി. 1982 വണ്ണാനും കെന്ത്രോൻപാട്ടും
കോട്ടയം, എസ്. പി. സി. എസ്.
6. വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി എം. വി. 1981, വടക്കൻ കേരളത്തിലെ തോറ്റംപാട്ടുകൾ
തൃശൂർ, കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമി

60

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:11E607.pdf/114&oldid=201197" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്