താൾ:11E607.pdf/105

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പയ്യന്നൂർപ്പാട്ട്

പി. ആന്റണി

വാമൊഴിവഴക്കത്തിൽ പുലർന്നുപോന്ന കഥാഗാനമാണോ പയ്യന്നൂർപ്പാട്ട്?
താളിയോലയിൽ പകർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം ഒരു പാട്ട്
നാടൻവാങ്മയപാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നു പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നില്ല. വാമൊഴി
വഴക്കത്തിന്റെ സ്വാഭാവങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന തോറ്റംപാട്ടുകളിൽ ചിലത്
താളിയോലയിൽ പകർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് (എം. വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി 1981: 9). ഒരു
കാലത്ത് കുട്ടനാട്ടിലെ പുഞ്ചക്കണ്ടങ്ങളിൽ മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടിരുന്ന രാമായണം
ചക്രപ്പാട്ടും താളിയോലയിൽ പകർത്തിയിരുന്നു. ഓലയും നാരായവും
ചുരുക്കമായെങ്കിലും നാടൻപാട്ടുകൾക്കുപിന്നിലും പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കാം എന്നാണിത്
സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നാവിൻ തുമ്പിലൂടെ പ്രചരിച്ചിരുന്ന പാട്ടുകൾ താളിയോലയിലെ
ലിഖിതപാഠത്തോടു പ്രതിപദം പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ
അനുഷ്ഠാനപരമായി മൂല്യമുള്ള പാട്ടുകളുടെ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ് (എൻ.
എൻ. കക്കാട് 1981:11).

നീലകേശിപ്പാട്ടും പയ്യന്നൂർപ്പാട്ടും

ഡോ. എം.വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'വണ്ണാനും കെന്ത്രോൻ
പാട്ടും' എന്ന പുസ്തകത്തിലെ നീലകേശിപ്പാട്ട് പയ്യന്നൂർപ്പാട്ടിലെ കഥയുടെ
തുടർച്ചയായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. കെന്ത്രോൻപാട്ട് എന്നു അനുഷ്ഠാന
കർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമായി വണ്ണാന്മാർ തെയ്യം കെട്ടി നീലകേശിപ്പാട്ട് പാടുന്നു.
പയ്യന്നൂർപ്പാട്ടിന്റെ പൂർവഭാഗം മാത്രമേ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ കൈയിൽ കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ.
ഇതിന്റെ തുടർച്ച എന്നോണമുള്ള കഥയാണ് നീലകേശിപ്പാട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കം.
നീലകേശിപ്പാട്ട് സമ്പൂർണ്ണമായിത്തന്നെ 'വണ്ണാനും കെന്ത്രോൻപാട്ടി'ലും
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിന്റെ പ്രസാധകന്മാർ പറയുന്നു. പയ്യന്നൂപ്പാട്ടിൽ
ഏറെ ആവർത്തിക്കുന്ന പൈക്കം (ഭിക്ഷ), തവെശി (താപസി), കൂത്ത്,
ചൂതുചതുരംഗം, തമ്മപ്പൻ (പിതാവ്), ഉണ്ണിച്ചങ്ങൻ (ദാസൻ), കൂലവാണിയെർ
(ധാന്യവ്യാപാരികൾ), പഴയന്നൂർ, വളപട്ടണം എന്നീ പദങ്ങൾ നീലകേശിപ്പാട്ടിലും
കാണുന്നു.

എൺപതുവരികൾ മാത്രമുള്ള ചെറിയ കൃതിയാണു നീലകേശിപ്പാട്ട്. കഥ
ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം. പത്തു വീട്ടിൽ പൈക്കമിരന്നു നടന്ന താപസി മലയരികെ
പോരുമ്പോൾ മലങ്കുറവനെ ചുട്ട ചുടല കണ്ടു. അവിടുന്ന് ഒരു തീക്കൊള്ളിയെടുത്ത്
ചെഞ്ചാരവൂരെ മാവിനോടു കൊണ്ടുചാരുന്നു. 'ഇക്കുഴവി കാലൊടു തലകൊയ്യും

51

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:11E607.pdf/105&oldid=201179" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്