താൾ:ശിശുപാഠപുസ്തകം Sisupadapusthakam 56E243 1904.pdf/18

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൨-ാം ആഴ്ച.

൧. ട്ട ട്ടാ ട്ടി ട്ടീ ട്ടു ട്ടം ട്ടാം ട ട്ട

പട്ട. തട്ടാൻ. തട്ടാത്തി.

പട്ടി. വീട്ടി. വീട്ടിൽ.

പിട്ടം. പാട്ടം. പാട്ടു.

തട്ടാം. മുട്ടാം. വട്ടം.

പത്തമ്മാരി.

൨. മ്മ മ്മാ മ്മി മ്മീ മ്മു മ്മം മ മ്മ

ചമ്മട്ടി. പത്തമ്മാരി.

നമ്മാൽ. തമ്മിൽ


൩. പരീക്ഷ.

തമ്മിൽ തച്ചു മരിച്ചു.

പാട്ടു പാടുവാൻ വീട്ടിൽ വാ.

വീട്ടിമരം വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചു.

ചാടി ചാടി തമ്മിൽ മുട്ടി.

പത്തമ്മാരി വന്ന നാടു.