താൾ:ഇടപ്പള്ളി സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ.pdf/46

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


ഏകാന്തകാമുകൻ

പോകയാണയാളൊരു
കാമുകൻ, കാണും മർത്ത്യർ
ക്കാകവേയൊരു മൂകൻ,
സങ്കേതസത്മോന്മുഖൻ-
ഇല്ലയാൾക്കന്യമായി-
ട്ടാശകൾ സ്നേഹത്തിന്റെ
വല്ലകി തകര്വോളം
മീട്ടിനോക്കുവാനെന്യേ;
താരിലും താരത്തിലും
കാണുന്ന സൗന്ദര്യത്തിൻ-
സാരത്തെ നുകർന്നാത്മ-
നിർവൃതി നേടാനെന്യേ!
ചിന്തതൻ ചിതയിങ്കൽ
നീറിടുമസ്സാധുത-
നന്നന്തരംഗത്തിൽ ശാന്തി
പൊൻതിരയിളക്കീടും
അക്കുളിർപ്പൊയ്കതന്റെ
തീരത്തിലെത്താനെത്ര
കർക്കശസമുദ്രങ്ങൾ
മേലിലും കടക്കണം!
അന്ധകരാമാണെങ്ങു-
മെങ്കി, ലെന്തിതെത്രയോ