താൾ:ഇടപ്പള്ളി സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ.pdf/42

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


സന്ദർശനം
മത്സഖി,യാരു നീ, ജീവിതമൊ-
രുത്സവമെന്നു കഥിപ്പതെന്നും?
പാരം തകർന്നൊരിബ്ഭാജനത്തിൽ
പാവനപ്രേമം നിറപ്പതെന്നും?-
വാർമെത്തും സൗന്ദര്യധാരയെങ്കിൽ
പ്രേമത്തിൻ ചൈതന്യം ചേർന്നിണങ്ങി
ഈ ലോകമാനന്ദമഗ്നമാക്കു-
മാലോകനാതീതേ, യാരു നീയും?
അജ്ഞാതയാം നിന്നെത്തേടിയെൻ
ജിജ്ഞാസപ്പെങ്കിളി പാറിടുമ്പോൾ,
മിന്നൽപ്പിണരൊളിയായി നീയെൻ-
പിന്നിലണഞ്ഞെന്നെപ്പുല്കിടുന്നു!
സംഗീതധാരയൊഴുകീടും നിൻ-
സങ്കേതമെത്താൻ ഞാൻ വെമ്പിടുമ്പോൾ
ഇക്കൂരിരുൾക്കുണ്ടിലെത്തിയെന്തി-
നിക്കിളി നീയെനിക്കേകിടുന്നു?
തമ്മിലന്യോന്യമറിഞ്ഞിടാതീ
നർമ്മസല്ലാപംകൊണ്ടെന്തു കാര്യം ?

നേരിൻമുഖത്തൊരു നീണ്ടനീണ്ട
നേരിയ ശീലയിട്ടെത്തിനോക്കും
എൻപൂർവപുണ്യമേ, നിത്യമാം നിൻ-