താൾ:ഇടപ്പള്ളി സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ.pdf/27

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


വഴിഞ്ഞിടും ഭക്ത്യാ നിന്നിൽക്കഴിച്ചുനിൽക്കെ
ആഗാതയാം ഭഗവതിക്ക് സ്വാഗതമരുളുവാനായി
പാകതയിന്നോളമെന്നിൽ പകരന്നില്ലീശൻ

III

ചരമാർക്കാശവദാഹം കഴിച്ചുകണ്ടെത്തും നിന്നോ -
ടാരവിന്ദനിരകൾക്കൊരരിശമുണ്ടാം
ചെരുതുമില്ലതിൽതെറ്റീ, യുലകതിലഘിലർക്കും -
മൌമാക്കുഞായിരിക്കാനെവനു സാധ്യം?
തകർന്നിടുമെത്രയെത്ര തരുണർതൻ ഹൃദയത്തിൽ
പകർന്നിടുന്നില്ല നീയും പരമാനന്ദം!
ഗരിമാവു കലരും നിന്നിരുളിലെ വെളിച്ചത്തിൽ
പരമതത്വങ്ങളെത്ര തെളിവതില്ലാ!
പകലിൻറെ പാല്ക്കളിയിലോളിയറ്റ താരകങ്ങൾ-- --
ക്കകതളിൽ കുളിർപ്പു നിൻനിഴലു കാൺകെ;
ത്വചേവടിതളിരിണ തലോടുകമൂലമല്ലോ
കൊച്ചുമിന്നാമിനുങ്ങിനും തെളിച്ചമുണ്ടായ്‌
മന്നിലേയ്ക്ക് പോന്ന നിന്നെതിരഞ്ഞുകൊണ്ടന്തിവാനിൽ
സുന്ദരതാരകമൊന്നു പകച്ചുനിൽക്കെ
ആടുമേച്ചിട്ടടവിയിൽ നടുക്കൊമോരിടയനും
കൂടുതേടിപ്പറക്കുന്ന വിഹഗങ്ങളും
കരിക്കാടി കുടിക്കാതെ കരംപൊട്ടി ധനാട്ട്യർതൻ-- --
നിരയ്ക്കു വിൺതുണ്ടു തീർക്കാൻ പ്രയത്നിപ്പോരും
ജനനിതൻതുണിതുമ്പിൽ തൂങ്ങിനിന്നു കരയുമോ -
രനഘവിലാസമോലുമിളംകിടാവും
അവനിയിലമിതാഭമണഞ്ഞു കൂത്താടിടുന്ന
ഭവതിതൻ തണൽപറ്റി തളർച്ച തീർപ്പു
പകലിനെയിരുളുമായ് കലഹങ്ങലടിക്കാതെ
പരമപാവനേ, നീയും പറഞ്ഞയക്കേ
അന്ധതയിലാണ്ടുപോകുമടിയങ്ങൽക്കകതാരി
ലംബികേ! നിന്നോളിയൊരു കുളിരു ചേർപ്പു!