താരിൽത്തന്വീകടാക്ഷാഞ്ചല

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
താരിൽത്തന്വീകടാക്ഷാഞ്ചല

രചന:പുനം_നമ്പൂതിരി

താരിൽത്തന്വീകടാക്ഷാഞ്ചലമധുപകുലാരാമ! രാമാജനാനാം

നീരിൽത്താർബാണ! വൈരാകരനികരതമോമണ്ഡലീചണ്ഡഭാനോ!

നേരെത്താതോരു നീയാം തൊടുകുറി കളകായ്കെന്നുമേഷാ കുളിക്കും

നേരത്തിന്നിപ്പുറം വിക്രമനൃവര! ധരാ ഹന്ത! കല്‌പാന്തതോയേ.


കവി: പുനം നമ്പൂതിരി

വൃത്തം: സ്രഗ്ദ്ധര

വിവരണം[തിരുത്തുക]

അർത്ഥം[തിരുത്തുക]

അലങ്കാരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. “നീയാം തൊടുകുറി” എന്നിടത്തു് ‌രൂപകം .
  2. നാലു വരികളുടെയും രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം “ര” ആയതുകൊണ്ടു് ‌ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം .
  3. നാലു വരികളുടെയും മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം “ത്ത” ആയതുകൊണ്ടു് ‌തൃതീയാക്ഷരപ്രാസം .
  4. “ആരാമ, രാമാജനാനാം” എന്നിടത്തു് ‌യമകം .
  5. “നേരെത്താതോരു” എന്നും “നേരത്തിന്നിപ്പുറം” എന്നും ഉള്ളിടത്തു് ‌യമകം .
  6. “മണ്ഡലീചണ്ഡഭാനോ” എന്നും “ഹന്ത! കല്‌പാന്തതോയേ” എന്നും ഉള്ളിടത്തു് അനുപ്രാസം .