ഗുർ‌വഷ്ടകം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗുർവഷ്ടകം

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

   
    ജന്മാനേകശതൈഃ സദാദരയുജാ ഭക്ത്യാ സമാരാധിതോ
            ഭക്തൈർവൈദികലക്ശണേന വിധിനാ സന്തുഷ്ട ഈശഃ സ്വയം
    സാക്ശാത് ശ്രീഗുരുരൂപമേത്യ കൃപയാ ദൃഗ്ഗോചരഃ സൻ പ്രഭുഃ
           തത്ത്വം സാധു വിബോധ്യ താരയതി താൻ സംസാരദുഃഖാർണവാത്
   
    ശരീരം സുരൂപം തഥാ വാ കലത്രം
           യശശ്ചാരു ചിത്രം ധനം മേരുതുല്യം
    മനശ്ചേന്ന ലഗ്നം ഗുരോരംഘ്രിപദ്മേ
           തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം        1

  


    കലത്രം ധനം പുത്രപൗത്രാദി സർവം
           ഗൃഹം ബാന്ധവാഃ സർവമേതദ്ധി ജാതം
    മനശ്ചേന്ന ലഗ്നം ഗുരോരംഘ്രിപദ്മേ
           തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം        2

  


    ഷഡംഗാദിവേദോ മുഖേ ശാസ്ത്രവിദ്യാ
           കവിത്വാദി ഗദ്യം സുപദ്യം കരോതി
    മനശ്ചേന്ന ലഗ്നം ഗുരോരംഘ്രിപദ്മേ
           തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം        3

  


    വിദേശേഷു മാന്യഃ സ്വദേശേഷു ധന്യഃ
           സദാചാരവൃത്തേഷു മത്തോ ന ചാന്യഃ
    മനശ്ചേന്ന ലഗ്നം ഗുരോരംഘ്രിപദ്മേ
           തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം        4

  


    ക്ശമാമണ്ഡലേ ഭൂപഭൂപാലബൃന്ദൈഃ
           സദാ സേവിതം യസ്യ പാദാരവിന്ദം
    മനശ്ചേന്ന ലഗ്നം ഗുരോരംഘ്രിപദ്മേ
           തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം        5

  


    യശോ മേ ഗതം ദിക്ശു ദാനപ്രതാപാ\-
           ജ്ജഗദ്വസ്തു സർവം കരേ യത്പ്രസാദാത്
    മനശ്ചേന്ന ലഗ്നം ഗുരോരംഘ്രിപദ്മേ
           തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം        6

  


    ന ഭോഗേ ന യോഗേ ന വാ വാജിരാജൗ
           ന കാന്താമുഖേ നൈവ വിത്തേഷു ചിത്തം
    മനശ്ചേന്ന ലഗ്നം ഗുരോരംഘ്രിപദ്മേ
           തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം        7

  


    അരണ്യേ ന വാ സ്വസ്യ ഗേഹേ ന കാര്യേ
           ന ദേഹേ മനോ വർതതേ മേ ത്വനർഘ്യേ
    മനശ്ചേന്ന ലഗ്നം ഗുരോരംഘ്രിപദ്മേ
           തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം        8

  


    ഗുരോരഷ്ടകം യഃ പഠേത്പുണ്യദേഹീ
           യതിർഭൂപതിർബ്രഹ്മചാരീ ച ഗേഹീ
    ലഭേദ്വാഞ്ഛിതാർഥം പദം ബ്രഹ്മസഞ്ജ്ഞം
           ഗുരോരുക്തവാക്യേ മനോ യസ്യ ലഗ്നം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഗുർ‌വഷ്ടകം&oldid=58482" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്