ഗായത്രിമന്ത്രം/ലക്ഷ്മി ഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ലക്ഷ്മി ഗായത്രി


ഓം മഹാദേവ്യൈ ച വിദ്മഹേ
വിഷ്ണുപത്നീ ച ധീമഹി
തന്നോഃ ലക്ഷ്മി പ്രചോദയാത്