ഗായത്രിമന്ത്രം/ചന്ദ്രഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ചന്ദ്രഗായത്രി


ഓം അത്രിപുത്രായ വിദ്മഹേ
അമൃതമയായ ധീമഹി
തന്നോഃ സോമഃ പ്രചോദയാത്