ഗായത്രിമന്ത്രം/ഗണേശഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ഗണേശഗായത്രി


ഓം ഏകദന്തായ വിദ്മഹേ
വക്രതുണ്ഡായ ധീമഹി
തന്നോഃ ദന്തി പ്രചോദയാത്