ഉഷഃകാലം നാം എഴുന്നേൽക്കുക പരനേശുവെ സ്തുതിപ്പാൻ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഉഷഃകാലം നാം എഴുന്നേൽക്കുക
പരനേശുവെ സ്തുതിപ്പാൻ
ഉഷഃകാലം എന്താനന്ദം നമ്മൾ
പ്രിയനൊടടുത്തീടുകിൽ

ഇതുപോലൊരു പ്രഭാതം നമു-
ക്കടുത്തീടുന്നു മനമെ!
ഹാ! എന്താന്ദം നമ്മുടെ പ്രിയൻ
നീതി സുര്യനായ്‌ വരുന്നാൾ

നന്ദിയാലുള്ളം തുടിച്ചീടുന്നു
തള്ളയാമേശു കാരുണ്യം
ഓരോന്നൊരോന്നായ്‌ ധ്യാനിപ്പാനിതു
നല്ല സന്ദർഭമാകുന്നു

ഇന്നലെ ഭൂവിൽ പാർത്തിരുന്നവ-
രെത്ര പേർ ലോകം വിട്ടുപോയ്
എന്നാലൊ നമുക്കൊരുനാൾകൂടെ
പ്രിയനെ പാടി സ്തുതിക്കാം

നഗ്നനായി ഞാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു
നഗ്നനായിത്തന്നെ പോകുമെ
ലോകത്തിലെനിക്കില്ലയാതൊന്നും
എന്റെ കൂടന്നു പോരുവാൻ

ഹാ! എൻ പ്രിയന്റെ പ്രേമത്തെയോർ-
ത്തിട്ടാനന്ദം, പരമാനന്ദം!
ഹാ! എൻപ്രിയനാ പുതുവാനഭൂ
ദാനം ചെയ്തതെന്താനന്ദം!

മരുവിൽ നിന്നു പ്രിയന്മേൽ ചാരി
വരുന്നൊരിവൾ ആരുപോൽ
വനത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നെ ഞാനും
സ്വന്ത രാജ്യതിൽ ചെല്ലുവാൻ

കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടീ വനദേശത്തെൻ
പ്രിയനെ എന്നെ വിടല്ലേ
കൊതിയൊടു ഞാൻ വരുന്നേ-
എന്റെ സങ്കടമങ്ങു തീർക്കണെ!

മൂത്താം‌പാക്കൽ സാധു കൊച്ചു കുഞ്ഞുപദേശി

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

share.ovi.com-ൽ ഈ കീർത്ത്നത്തിന്റെ ഓഡിയോ വേർഷൻ