ഉപയോക്താവ്:Manojk/karthika.map

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ചരകസംഹിത എന്ന കൃതി ആസ്കി ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് യൂണിക്കോഡിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പയ്യൻസിനുള്ള കാർത്തിക ഫോണ്ടിന്റെ കസ്റ്റൈമൈസ്ഡ് കാരക്റ്റർ മാപ്പ് ഫയൽ. പരീക്ഷിക്കാൻ http://smc.org.in/silpa/ASCII2Unicode ഞാൻ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ പുതുക്കുന്നു.


#Givetherulesinfollowingformat
w=ം
x=ഃ
A=അ
B=ആ
C=ഇ
Cu=ഈ
D=ഉ
Du=ഊ
E=ഋ
\p=ഌ
F=എ
G=ഏ
sF=ഐ
H=ഒ
Hm=ഓ
Hu=ഔ
I=ക
J=ഖ
K=ഗ
L=ഘ
M=ങ
N=ച
O=ഛ
P=ജ
Q=ഝ
R=ഞ
S=ട
T=ഠ
U=ഡ
V=ഢ
W=ണ
X=ത
Y=ഥ
Z=ദ
[=ധ
\=ന
]=പ
^=ഫ
_=ബ
`=ഭ
a=മ
b=യ
c=ര
d=റ
e=ല
f=ള
g=ഴ
h=വ
i=ശ
j=ഷ
k=സ
l=ഹ
m=ാ
n=ി
o=ീ
p=ു
q=ൂ
r=ൃ
s=െ
t=േ
ss=ൈ
sm=ൊ
tm=ോ
su=ൌ
v=്‌
u=ൗ
¡=ക്ക
¡=ക്ക
¢=ക്ല
£=ക്ഷ
€=ഗ്ഗ
¥=ഗ്ല
Š=ങ്ക
§=ങ്ങ
š=ച്ച
©=ഞ്ച
ª=ഞ്ഞ
«=ട്ട
¬=ൺ
­=ണ്ട
®=ണ്ണ
¯=ത്ത
°=ത്ഥ
±=ദ്ദ
²=ദ്ധ
³=ൻ
µ=ന്ദ
¶=ന്ന
·=ന്മ
¹=പ്ല
º=ബ്ബ
»=ബ്ല
Œ=മ്പ
œ=മ്മ
Ÿ=മ്ല
¿=യ്യ
À=ർ
Á=റ്റ
Â=ൽ
Ã=ല്ല
Ä=ൾ
Å=ള്ള
Æ=വ്വ
Ç=ശ്ല
È=ശ്ശ
É=സ്ല
Ê=സ്സ
Ë=ഹ്ല
Ì=സ്റ്റ
Í=ഡ്ഡ
Î=ക്ട
Ï=ബ്ധ
Ð=ബ്ദ
Ñ=ച്ഛ
Ò=ഹ്മ
Ó=ഹ്ന
Ô=ന്ധ
Õ=ത്സ
Ö=ജ്ജ
×=ണ്മ
Ø=സ്ഥ
Ù=ന്ഥ
Ú=ജ്ഞ
Û=ത്ഭ
Ü=ഗ്മ
Ý=ശ്ച
Þ=ണ്ഡ
ß=ത്മ
à=ക്ത
á=ഗ്ന
â=ന്റ
ã=ഷ്ട
ä=റ്റ
å=ന്
y=്യ
z=്വ
{=്ര

    1. --fromhereaddedbynishan##

´=ന്ത
¸=പ്പ
¨=ച്ച
¦=ങ്ക
¼=മ്പ
½=മ്മ
¤=ഗ്ഗ
þ=-
∂=ന്ന

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Manojk/karthika.map&oldid=77553" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്