ഉപയോക്താവ്:Manojk/ധർമ്മരാജാ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

<nowiki>{{header2
 | title = ഉപയോക്താവ്:Manojk
 | author = സി.വി. രാമൻപിള്ള
 | section = അദ്ധ്യായം പതിനൊന്ന്
 | previous = അദ്ധ്യായം പത്ത്
 | next = അദ്ധ്യായം പതിനൊന്ന്
 | notes =
}}

<poem>[ 1 ] [ 2 ]<nowiki>{{header2
 | title = ഉപയോക്താവ്:Manojk
 | author = സി.വി. രാമൻപിള്ള
 | section = അദ്ധ്യായം പതിനൊന്ന്
 | previous = അദ്ധ്യായം പതിനൊന്ന്
 | next = അദ്ധ്യായം പന്ത്രണ്ട്
 | notes =
}}

<poem>[ 1 ] [ 2 ]<nowiki>{{header2
 | title = ഉപയോക്താവ്:Manojk
 | author = സി.വി. രാമൻപിള്ള
 | section = അദ്ധ്യായം പന്ത്രണ്ട്
 | previous = അദ്ധ്യായം പതിനൊന്ന്
 | next = അദ്ധ്യായം പതിമൂന്ന്
 | notes =
}}

<poem>[ 1 ] [ 2 ]<nowiki>{{header2
 | title = ഉപയോക്താവ്:Manojk
 | author = സി.വി. രാമൻപിള്ള
 | section = അദ്ധ്യായം പതിമൂന്ന്
 | previous = അദ്ധ്യായം പന്ത്രണ്ട്
 | next = അദ്ധ്യായം പതിനാല്‌
 | notes =
}}

<poem>[ 1 ] [ 2 ]<nowiki>{{header2
 | title = ഉപയോക്താവ്:Manojk
 | author = സി.വി. രാമൻപിള്ള
 | section = അദ്ധ്യായം പതിനാല്‌
 | previous = അദ്ധ്യായം പതിമൂന്ന്
 | next = അദ്ധ്യായം പതിനഞ്ച്
 | notes =
}}

<poem>[ 1 ] [ 2 ]<nowiki>{{header2
 | title = ഉപയോക്താവ്:Manojk
 | author = സി.വി. രാമൻപിള്ള
 | section = അദ്ധ്യായം പതിനഞ്ച്
 | previous = അദ്ധ്യായം പതിനാല്‌
 | next = അദ്ധ്യായം പതിനാറ്
 | notes =
}}

<poem>[ 1 ] [ 2 ]<nowiki>{{header2
 | title = ഉപയോക്താവ്:Manojk
 | author = സി.വി. രാമൻപിള്ള
 | section = അദ്ധ്യായം പതിനാറ്
 | previous = അദ്ധ്യായം പതിനഞ്ച്
 | next = അദ്ധ്യായം പതിനേഴ്
 | notes =
}}

<poem>[ 1 ] [ 2 ]<nowiki>{{header2
 | title = ഉപയോക്താവ്:Manojk
 | author = സി.വി. രാമൻപിള്ള
 | section = അദ്ധ്യായം പതിനേഴ്
 | previous = അദ്ധ്യായം പതിനാറ്
 | next = അദ്ധ്യായം പതിനെട്ട്
 | notes =
}}

<poem>[ 1 ] [ 2 ]<nowiki>{{header2
 | title = ഉപയോക്താവ്:Manojk
 | author = സി.വി. രാമൻപിള്ള
 | section = അദ്ധ്യായം പതിനെട്ട്
 | previous = അദ്ധ്യായം പതിനേഴ്
 | next = അദ്ധ്യായം പത്തൊൻപത്
 | notes =
}}

<poem>[ 1 ] [ 2 ]<nowiki>{{header2
 | title = ഉപയോക്താവ്:Manojk
 | author = സി.വി. രാമൻപിള്ള
 | section = അദ്ധ്യായം പത്തൊൻപത്
 | previous = അദ്ധ്യായം പതിനെട്ട്
 | next = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്
 | notes =
}}

<poem>[ 1 ] [ 2 ]<nowiki>{{header2
 | title = ഉപയോക്താവ്:Manojk
 | author = സി.വി. രാമൻപിള്ള
 | section = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്
 | previous = അദ്ധ്യായം പത്തൊൻപത്
 | next = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന്
 | notes =
}}

<poem>[ 1 ] [ 2 ]<nowiki>{{header2
 | title = ഉപയോക്താവ്:Manojk
 | author = സി.വി. രാമൻപിള്ള
 | section = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന്
 | previous = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്
 | next = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട്
 | notes =
}}

<poem>[ 1 ] [ 2 ]<nowiki>{{header2
 | title = ഉപയോക്താവ്:Manojk
 | author = സി.വി. രാമൻപിള്ള
 | section = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട്
 | previous = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന്
 | next = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്ന്
 | notes =
}}

<poem>[ 1 ] [ 2 ]<nowiki>{{header2
 | title = ഉപയോക്താവ്:Manojk
 | author = സി.വി. രാമൻപിള്ള
 | section = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്ന്
 | previous = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട്
 | next = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിനാല്‌
 | notes =
}}

<poem>[ 1 ] [ 2 ]<nowiki>{{header2
 | title = ഉപയോക്താവ്:Manojk
 | author = സി.വി. രാമൻപിള്ള
 | section = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിനാല്‌
 | previous = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്ന്
 | next = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച്
 | notes =
}}

<poem>[ 1 ] [ 2 ]<nowiki>{{header2
 | title = ഉപയോക്താവ്:Manojk
 | author = സി.വി. രാമൻപിള്ള
 | section = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച്
 | previous = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിനാല്‌
 | next = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ്
 | notes =
}}

<poem>[ 1 ] [ 2 ]<nowiki>{{header2
 | title = ഉപയോക്താവ്:Manojk
 | author = സി.വി. രാമൻപിള്ള
 | section = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ്
 | previous = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച്
 | next = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ്
 | notes =
}}

<poem>[ 1 ] [ 2 ]<nowiki>{{header2
 | title = ഉപയോക്താവ്:Manojk
 | author = സി.വി. രാമൻപിള്ള
 | section = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ്
 | previous = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ്
 | next = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തെട്ട്
 | notes =
}}

<poem>[ 1 ] [ 2 ]<nowiki>{{header2
 | title = ഉപയോക്താവ്:Manojk
 | author = സി.വി. രാമൻപിള്ള
 | section = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തെട്ട്
 | previous = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ്
 | next = ഉത്തരാഖ്യാപനം
 | notes =
}}

<poem>[ 1 ] [ 2 ]<nowiki>{{header2
 | title = ഉപയോക്താവ്:Manojk
 | author = സി.വി. രാമൻപിള്ള
 | section = ഉത്തരാഖ്യാപനം
 | previous = അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തെട്ട്
 | next = [[ഉപയോക്താവ്:Manojk|]]
 | notes =
}}

<poem>[ 1 ] [ 2 ]</nowiki></poem>