സർവ്വസാരോപനിഷത്ത്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(ഉപനിഷത്തുകൾ/സർവ്വസാരോപനിഷദ് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
സർവ്വസാരോപനിഷത്ത് (ഉപനിഷത്തുകൾ)

സമസ്തവേദാന്തസാരസിദ്ധാന്താർഥകലേവരം .
വികലേവരകൈവല്യം രാമചന്ദ്രപദം ഭജേ ..
സർവസാരം നിരാലംബം രഹസ്യം വജ്രസൂചികം .
തേജോനാദധ്യാനവിദ്യായോഗതത്ത്വാത്മബോധകം ..

ഓം സഹ നാവവതു .. സഹ നൗ ഭുനക്തു .. സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ ..
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

കഥം ബന്ധഃ കഥം മോക്ശഃ കാ വിദ്യാ കാഽവിദ്യേതി .
ജാഗ്രത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിതുരീയം ച കഥം .
അന്നമയപ്രാണമയമനോമയവിജ്ഞാനമയാനന്ദമയകോശാഃ കഥം .
കർതാ ജീവഃ പഞ്ചവർഗഃ ക്ശേത്രജ്ഞഃ സാക്ശീ കൂടസ്ഥോഽന്തര്യാമീ കഥം .
പ്രത്യഗാത്മാ പരാത്മാ മായാ ചേതി കഥം .
ആത്മേശ്വരജീവഃ അനാത്മനാം ദേഹാദീനാമാത്മത്വേനാഭിമന്യതേ
സോഽഭിമാന ആത്മനോ ബന്ധഃ . തന്നിവൃത്തിർമോക്ശഃ .
യാ തദഭിമാനം കാരയതി സാ അവിദ്യാ . സോഽഭിമാനോ യയാ
നിവർതതേ സാ വിദ്യാ . മന ആദിചതുർദശകരണൈഃ
പുഷ്കലൈരാദിത്യാദ്യനുഗൃഹീതൈഃ ശബ്ദാദീന്വിഷയാൻ\-
സ്ഥൂലാന്യദോപലഭതേ തദാത്മനോ ജാഗരണം .
തദ്വാസനാസഹിതൈശ്ചതുർദശകരണൈഃ ശബ്ദാദ്യഭാവേഽപി
വാസനാമയാഞ്ഛബ്ദാദീന്യദോപലഭതേ തദാത്മനഃ സ്വപ്നം .
ചതുർദശകരണോ പരമാദ്വിശേഷവിജ്ഞാനാഭാവാദ്യദാ
ശബ്ദാദീന്നോപലഭതേ തദാത്മനഃ സുഷുപ്തം .
അവസ്ഥാത്രയഭാവാഭാവസാക്ശീ സ്വയംഭാവരഹിതം
നൈരന്തര്യം ചൈതന്യം യദാ തദാ തുരീയം ചൈതന്യമിത്യുച്യതേ .
അന്നകാര്യാണാം കോശാനാം സമൂഹോഽന്നമയഃ കോശ ഉച്യതേ .
പ്രാണാദിചതുർദശവായുഭേദാ അന്നമയകോശേ യദാ വർതന്തേ
തദാ പ്രാണമയഃ കോശ ഇത്യുച്യതേ .
ഏതത്കോശദ്വയസംസക്തം മന ആദി ചതുർദശകരണൈരാത്മാ
ശബ്ദാദിവിഷയസങ്കൽപാദീന്ധർമാന്യദാ കരോതി തദാ മനോമയഃ
കോശ ഇത്യുച്യതേ . ഏതത്കോശത്രയസംസക്തം തദ്ഗതവിശേഷജ്ഞോ
യദാ ഭാസതേ തദാ വിജ്ഞാനമയഃ കോശ ഇത്യുച്യതേ .
ഏതത്കോശചതുഷ്ടയം സംസക്തം സ്വകാരണാജ്ഞാനേ
വടകണികായാമിവ വൃക്ശോ യദാ വർതതേ തദാനന്ദമയഃ കോശ
ഇത്യുച്യതേ . സുഖദുഃഖബുദ്ധ്യാ ശ്രേയോഽന്തഃ കർതാ യദാ തദാ
ഇഷ്ടവിഷയേ ബുദ്ധിഃ സുഖബുദ്ധിരനിഷ്ടവിഷയേ ബുദ്ധിർദുഃഖബുദ്ധിഃ .
ശബ്ദസ്പർശരൂപരസഗന്ധാഃ സുഖദുഃഖഹേതവഃ .
പുണ്യപാപകർമാനുസാരീ ഭൂത്വാ പ്രാപ്തശരീരസംയോഗ\-
മപ്രാപ്തശരീരസംയോഗമിവ കുർവാണോ യദാ ദൃശ്യതേ
തദോപഹിതജീവ ഇത്യുച്യതേ . മന ആദിശ്ച
പ്രാണാദിശ്ചേച്ഛാദിശ്ച സത്ത്വാദിശ്ച പുണ്യാദിശ്ചൈതേ
പഞ്ചവർഗാ ഇത്യേതേഷാം പഞ്ചവർഗാണാം ധർമീഭൂതാത്മാ
ജ്ഞാനാദൃതേ ന വിനശ്യത്യാത്മസന്നിധൗ നിത്യത്വേന
പ്രതീയമാന ആത്മോപാധിര്യസ്തല്ലിംഗശരീരം
ഹൃദ്ഗ്രന്ഥിരിത്യുച്യതേ തത്ര യത്പ്രകാശതേ ചൈതന്യം സ
ക്ശേത്രജ്ഞ ഇത്യുച്യതേ . ജ്ഞാതൃജ്ഞാനജ്ഞേയാനാമാവിർഭാവ\-
തിരോഭാവജ്ഞാതാ സ്വയമാവിർഭാവതിരോഭാവരഹിതഃ
സ്വയഞ്ജ്യോതിഃ സാക്ശീത്യുച്യതേ .
ബ്രഹ്മാദിപിപീലികാപര്യന്തം സർവപ്രാണിബുദ്ധിഷ്വവശിഷ്ടത\-
യോപലഭ്യമാനഃ സർവപ്രാണിബുദ്ധിസ്ഥോ യദാ തദാ കൂടസ്ഥ
ഇത്യുച്യതേ . കൂടസ്ഥോപഹിതഭേദാനാം സ്വരൂപലാഭഹേതുർഭൂത്വാ
മണിഗണേ സൂത്രമിവ സർവക്ശേത്രേഷ്വനുസ്യൂതത്വേന യദാ കാശ്യതേ
ആത്മാ തദാന്തര്യാമീത്യുച്യതേ .
സത്യം ജ്ഞാനമനന്തം ബ്രഹ്മ . സത്യമവിനാശി . അവിനാശി
നാമ ദേശകാലവസ്തുനിമിത്തേഷു വിനശ്യത്സു യന്ന വിനശ്യതി
തദവിനാശി . ജ്ഞാനം നാമോത്പത്തിവിനാശരഹിതം നൈരന്തര്യം
ചൈതന്യം ജ്ഞാനമുച്യതേ . അനന്തം നാമ മൃദ്വികാരേഷു
മൃദിവ സ്വർണവികാരേഷു സ്വർണമിവ തന്തുവികാരേഷു
തന്തുരിവാവ്യക്താദിസൃഷ്ടിപ്രപഞ്ചേഷു പൂർണം വ്യാപകം
ചൈതന്യമനന്തമിത്യുച്യതേ .
ആനന്ദം നാമ സുഖചൈതന്യസ്വരൂപോഽപരിമിതാനന്ദ\-
സമുദ്രോഽവശിഷ്ടസുഖസ്വരൂപശ്ചാനന്ദ ഇത്യുച്യതേ .
ഏതദ്വസ്തുചതുഷ്ടയം യസ്യ ലക്ശണം ദേശകാല\-
വസ്തുനിമിത്തേശ്വവ്യഭിചാരീ തത്പദാർഥഃ പരമാത്മേത്യുച്യതേ .
ത്വമ്പദാർഥാദൗപാധികാത്തത്പദാർഥാദൗപാധിക\-
ഭേദാദ്വിലക്ശണമാകാശവത്സൂക്ശ്മം കേവലസത്താ\-
മാത്രസ്വഭാവം പരം ബ്രഹ്മേത്യുച്യതേ . മായാ നാമ
അനാദിരന്തവതീ പ്രമാണാപ്രമാണസാധാരണാ ന സതീ
നാസതീ ന സദസതീ സ്വയമധികാ വികാരരഹിതാ നിരൂപ്യമാണാ
സതീതരലക്ശണശൂന്യാ സാ മായേത്യുച്യതേ . അജ്ഞാനം
തുച്ഛാപ്യസതീ കാലത്രയേഽപി പാമരാണാം വാസ്തവീ ച
സത്ത്വബുദ്ധിർലൗകികാനാമിദമിത്ഥമിത്യനിർവചനീയാ വക്തും ന ശക്യതേ .

നാഹം ഭവാമ്യഹം ദേവോ നേന്ദ്രിയാണി ദശൈവ തു .
ന ബുദ്ധിർന മനഃ ശശ്വന്നാഹങ്കാരസ്തഥൈവ ച ..        1 ..
അപ്രാണോ ഹ്യമനാഃ ശുഭ്രോ ബുദ്ധ്യാദീനാം ഹി സർവദാ .
സാക്ശ്യഹം സർവദാ നിത്യശ്ചിന്മാത്രോഽഹം ന സംശയഃ ..        2 ..
നാഹം കർതാ നൈവ ഭോക്താ പ്രകൃതേഃ സാക്ശിരൂപകഃ .
മത്സാന്നിധ്യാത്പ്രവർതന്തേ ദേഹാദ്യാ അജഡാ ഇവ ..        3 ..
സ്ഥാണുർനിത്യഃ സദാനന്ദഃ ശുദ്ധോ ജ്ഞാനമയോഽമലഃ .
ആത്മാഹം സർവഭൂതാനാം വിഭുഃ സാക്ശീ ന സംശയഃ ..        4 ..
ബ്രഹ്മൈവാഹം സർവവേദാന്തവേദ്യം
     നാഹം വേദ്യം വ്യോമവാതാദിരൂപം .
രൂപം നാഹം നാമ നാഹം ന കർമ
     ബ്രഹ്മൈവാഹം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ..        5 ..
നാഹം ദേഹോ ജന്മമൃത്യു കുതോ മേ
     നാഹം പ്രാണഃ ക്ശുത്പിപാസേ കുതോ മേ .
നാഹം ചേതഃ ശോകമോഹൗ കുതോ മേ
     നാഹം കർതാ ബന്ധമോക്ശൗ കുതോ മ ഇത്യുപനിഷത് ..

ഓം സഹ നാവവതു .. സഹ നൗ ഭുനക്തു .. സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ ..
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=സർവ്വസാരോപനിഷത്ത്&oldid=59173" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്