ഉപനിഷത്തുകൾ/ശരഭോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ശരഭോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

ശരഭോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


സർവം സന്ത്യജ്യ മുനയോ യദ്ഭജന്ത്യാത്മരൂപതഃ .
തച്ഛാരഭം ത്രിപാദ്ബ്രഹ്മ സ്വമാത്രമവശിഷ്യതേ ..
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ .
ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ .
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിഃ .
വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ .
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ . സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വദേവാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ . സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
അഥ ഹൈനം പൈപ്പലാദോ ബ്രഹ്മാണമുവാച ഭോ ഭഗവൻ
ബ്രഹ്മവിഷ്ണുരുദ്രാണാം മധ്യേ കോ വാ അധികതരോ ധ്യേയഃ
സ്യാത്തത്ത്വമേവ നോ ബ്രൂഹീതി .
തസ്മൈ സ ഹോവാച പിതാമഹശ്ച
   ഹേ പൈപ്പലാദ ശൃണു വാക്യമേതത് .
ബഹൂനി പുണ്യാനി കൃതാനി യേന
   തേനൈവ ലഭ്യഃ പരമേശ്വരോഽസൗ .
യസ്യാംഗജോഽഹം ഹരിരിന്ദ്രമുഖ്യാ
   മോഹാന്ന ജാനന്തി സുരേന്ദ്രമുഖ്യാഃ .. 1..
പ്രഭും വരേണ്യം പിതരം മഹേശം
   യോ ബ്രഹ്മാണം വിദധാതി തസ്മൈ .
വേദാംശ്ച സർവാൻപ്രഹിണോതി ചാഗ്ര്യം
   തം വൈ പ്രഭും പിതരം ദേവതാനാം .. 2..
മമാപി വിഷ്ണോർജനകം ദേവമീഡ്യം
   യോഽന്തകാലേ സർവലോകാൻസഞ്ജഹാര .. 3..
സ ഏകഃ ശ്രേഷ്ഠശ്ച സർവശാസ്താ സ ഏവ വരിഷ്ഠശ്ച .
യോ ഘോരം വേഷമാസ്ഥായ ശരഭാഖ്യം മഹേശ്വരഃ .
നൃസിംഹം ലോകഹന്താരം സഞ്ജഘാന മഹാബലഃ .. 4..
ഹരിം ഹരന്തം പാദാഭ്യാമനുയാന്തി സുരേശ്വരാഃ .
മാവധീഃ പുരുഷം വിഷ്ണും വിക്രമസ്വ മഹാനസി .. 5..
കൃപയാ ഭഗവാന്വിഷ്ണും വിദദാര നഖൈഃ ഖരൈഃ .
ചർമാംബരോ മഹാവീരോ വീരഭദ്രോ ബഭൂവ ഹ .. 6..
സ ഏകോ രുദ്രോ ധ്യേയഃ സർവേഷാം സർവസിദ്ധയേ . യോ ബ്രഹ്മണഃ പഞ്ചവക്രഹന്താ
തസ്മൈ രുദ്രായ നമോ അസ്തു .. 7..
യോ വിസ്ഫുലിംഗേന ലലാടജേന സർവം ജഗദ്ഭസ്മസാത്സങ്കരോതി .
പുനശ്ച സൃഷ്ട്വാ പുനരപ്യരക്ഷദേവം സ്വതന്ത്രം പ്രകടീകരോതി .
തസ്മൈ രുദ്രായ നമോ അസ്തു .. 8..
യോ വാമപാദേന ജഘാന കാലം ഘോരം പപേഽഥോ ഹാലഹലം ദഹന്തം .
തസ്മൈ രുദ്രായ നമോ അസ്തു .. 9..
യോ വാമപാദാർചിതവിഷ്ണുനേത്രസ്തസ്മൈ ദദൗ ചക്രമതീവ ഹൃഷ്ടഃ .
തസ്മൈ രുദ്രായ നമോ അസ്തു .. 10..
യോ ദക്ഷയജ്ഞേ സുരസംഘാന്വിജിത്യ
   വിഷ്ണും ബബന്ധോരഗപാശേന വീരഃ .
തസ്മൈ രുദ്രായ നമോ അസ്തു .. 11..
യോ ലീലയൈവ ത്രിപുരം ദദാഹ
   വിഷ്ണും കവിം സോമസൂര്യാഗ്നിനേത്രഃ .
സർവേ ദേവാഃ പശുതാമവാപുഃ
  സ്വയം തസ്മാത്പശുപതിർബഭൂവ .
തസ്മൈ രുദ്രായ നമോ അസ്തു .. 12..
യോ മത്സ്യകൂർമാദിവരാഹസിംഹാ-
   ന്വിഷ്ണും ക്രമന്തം വാമനമാദിവിഷ്ണും .
വിവിക്ലവം പീഡ്യമാനം സുരേശം
   ഭസ്മീചകാര മന്മഥം യമം ച .
തസ്മൈ രുദ്രായ നമോ അസ്തു .. 13..
ഏവം പ്രകാരേണ ബഹുധാ പ്രതുഷ്ട്വാ
   ക്ഷമാപയാമാസുർനീലകണ്ഠം മഹേശ്വരം .
താപത്രയസമുദ്ഭൂതജന്മമൃത്യുജരാദിഭിഃ .
നാവിധാനി ദുഃഖാനി ജഹാര പരമേശ്വരഃ ..14..
ഏവം മന്ത്രൈഃ പ്രാർഥ്യമാന ആത്മാ വൈ സർവദേഹിനാം .
ശങ്കരോ ഭഗവാനാദ്യോ രരക്ഷ സകലാഃ പ്രജാഃ .. 15..
യത്പാദാംഭോരുഹദ്വന്ദ്വം മൃഗ്യതേ വിഷ്ണുനാ സഹ .
സ്തുത്വാ സ്തുത്യം മഹേശാനമവാങ്മനസഗോചരം .. 16..
ഭക്ത്യാ നമ്രതനോർവിഷ്ണോഃ പ്രസാദമകരോദ്വിഭുഃ .
യതോ വാചോ നിവർതന്തേ അപ്രാപ്യ മനസാ സഹ .
ആനന്ദം ബ്രഹ്മണോ വിദ്വാന്ന ബിഭേതി കദാചനേതി .. 17..
അണോരണീയാന്മഹതോ മഹീയാ-
   നാത്മാസ്യജന്തോർനിഹിതോ ഗുഹായാം .
തമക്രതും പശ്യതി വീതശോകോ
   ധാതുഃപ്രസാദാന്മഹിമാനമീശം .. 18..
വസിഷ്ഠവൈയാസകിവാമദേവ-
   വിരിഞ്ചിമുഖ്യൈർഹൃദി ഭാവ്യമാനഃ .
സനത്സുജാതാദിസനാതനാദ്യൈ-
   രീഡ്യോ മഹേശോ ഭഗവാനാദിദേവഃ .. 19..
സത്യോ നിത്യഃ സർവസാക്ഷീ മഹേശോ
   നിത്യാനന്ദോ നിർവികൽപോ നിരാഖ്യഃ .
അചിന്ത്യശക്തിർഭഗവാൻഗിരീശഃ
   സ്വാവിദ്യയാ കൽപിതമാനഭൂമിഃ .. 20..
അതിമോഹകരീ മായാ മമ വിഷ്ണോശ്ച സുവ്രത .
തസ്യ പാദാംബുജധ്യാനാദ്ദുസ്തരാ സുതരാ ഭവേത് .. 21..
വിഷ്ണുർവിശ്വജഗദ്യോനിഃ സ്വാംശഭൂതൈഃ സ്വകൈഃ സഹ .
മമാംശസംഭവോ ഭൂത്വാ പാലയത്യഖിലം ജഗത് .. 22..
വിനാശം കാലതോ യാതി തതോഽന്യത്സകലം മൃഷാ .
ഓം തസ്മൈ മഹാഗ്രാസായ മഹാദേവായ ശൂലിനേ .
മഹേശ്വരായ മൃഡായ തസ്മൈ രുദ്രായ നമോ അസ്തു .. 23..
ഏകോ വിഷ്ണുർമഹദ്ഭൂതം പൃഥഗ്ഭൂതായനേകശഃ .
ത്രീംല്ലോകാന്വ്യാപ്യ ഭൂതാത്മാ ഭുങ്ക്തേ വിശ്വഭുഗവ്യയഃ .. 24..
ചതുർഭിശ്ച ചതുർഭിശ്ച ദ്വാഭ്യാം പഞ്ചമിരേവ ച .
ഹൂയതേ ച പുനർദ്വാഭ്യാം സ മേ വിഷ്ണുഃ പ്രസീദതു .. 25..
ബ്രഹ്മാർപണം ബ്രഹ്മ ഹവിർബ്രഹ്മാഗ്നൗ ബ്രഹ്മണാ ഹുതം .
ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്തവ്യം ബ്രഹ്മകർമസമാധിനാ .. 26..
ശരാ ജീവാസ്തദംഗേഷു ഭാതി നിത്യം ഹരിഃ സ്വയം .
ബ്രഹ്മൈവ ശരഭഃ സാക്ഷാന്മോക്ഷദോഽയം മഹാമുനേ .. 27..
മായാവശാദേവ ദേവാ മോഹിതാ മമതാദിഭിഃ .
തസ്യ മാഹാത്മ്യലേശാംശം വക്തും കേനാപ്യ ശക്യതേ .. 28..
പരാത്പരതരം ബ്രഹ്മ യത്പരാത്പരതോ ഹരിഃ .
പരാത്പരതരോ ഹീശസ്തസ്മാത്തുല്യോഽധികോ ന ഹി .. 29..
ഏക ഏവ ശിവോ നിത്യസ്തതോഽന്യത്സകലം മൃഷാ .
തസ്മാത്സർവാൻപരിത്യജ്യ ധ്യേയാന്വിഷ്ണ്വാദികാൻസുരാൻ .. 30..
ശിവ ഏവ സദാ ധ്യേയഃ സർവസംസാരമോചകഃ .
തസ്മൈ മഹാഗ്രാസായ മഹേശ്വരായ നമഃ .. 31..
പൈപ്പലാദം മഹാശാസ്ത്രം ന ദേയം യസ്യ കസ്യചിത് .
നാസ്തികായ കൃതഘ്നായ ദുർവൃത്തായ ദുരാത്മനേ .. 32..
ദാംഭികായ നൃശംസായ ശഠായാനൃതഭാഷിണേ .
സുവ്രതായ സുഭക്തായ സുവൃത്തായ സുശീലിനേ .. 33..
ഗുരുഭക്തായ ദാന്തായ ശാന്തായ ഋജുചേതസേ .
ശിവഭക്തായ ദാതവ്യം ബ്രഹ്മകർമോക്തധീമതേ .. 34..
സ്വഭക്തായൈവ ദാതവ്യമകൃതഘ്നായ സുവ്രതം .
ന ദാതവ്യം സദാ ഗോപ്യം യത്നേനൈവ ദ്വിജോത്തമ .. 35..
ഏതത്പൈപ്പലാദം മഹാശാസ്ത്രം യോഽധീതേ ശ്രാവയേദ്ദ്വിജഃ
സ ജന്മമരണേഭ്യോ മുക്തോ ഭവതി . യോ ജാനീതേ സോഽമൃതത്വം
ച ഗച്ഛതി . ഗർഭവാസാദ്വിമുക്തോ ഭവതി . സുരാപാനാത്പൂതോ
ഭവതി . സ്വർണസ്തേയാത്പൂതോ ഭവതി . ബ്രഹ്മഹത്യാത്പൂതോ
ഭവതി . ഗുരുതൽപഗമനാത്പൂതോ ഭവതി . സ സർവാന്വേദാനധീതോ
ഭവതി . സ സർവാന്ദേവാന്ധ്യാതോ ഭവതി . സ സമസ്തമഹാപാതകോ-
പപാതകാത്പൂതോ ഭവതി . തസ്മാദവിമുക്തമാശ്രിതോ ഭവതി .
സ സതതം ശിവപ്രിയോ ഭവതി . സ ശിവസായുജ്യമേതി . ന സ
പുനരാവർതതേ ന സ പുനരാവർതതേ . ബ്രഹ്മൈവ ഭവതി . ഇത്യാഹ
ഭഗവാൻബ്രഹ്മേത്യുപനിഷത് ..
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ .
ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ .
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിഃ .
വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ .
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ . സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ . സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു .
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി ശരഭോപനിഷത്സമാപ്താ ..

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഉപനിഷത്തുകൾ/ശരഭോപനിഷദ്&oldid=58632" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്