ഉപനിഷത്തുകൾ/രാമതാപിന്യുപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമതാപിന്യുപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

രാമതാപിന്യുപനിഷത്
[തിരുത്തുക]ശ്രീരാമതാപനീയാർഥം ഭക്തധ്യേയകലേവരം .
വികലേവരകൈവല്യം ശ്രീരാമബ്രഹ്മ മേ ഗതിഃ ..
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശ്രുണുയാമ ദേവാ ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ .
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിർവ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ..
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം ചിന്മയേഽസ്മിന്മഹാവിഷ്ണൗ ജാതേ ദശരഥേ ഹരൗ .
രഘോഃ കുലേഽഖിലം രാതി രാജതേ യോ മഹീസ്ഥിതഃ .. 1..
സ രാമ ഇതി ലോകേഷു വിദ്വദ്ഭിഃ പ്രകടീകൃതഃ .
രാക്ഷസാ യേന മരണം യാന്തി സ്വോദ്രേകതോഽഥവാ .. 2..
രാമനാമ ഭുവി ഖ്യാതമഭിരാമേണ വാ പുനഃ .
രാക്ഷസാന്മർത്യരൂപേണ രാഹുർമനസിജം യഥാ .. 3..
പ്രഭാഹീനാംസ്തഥാ കൃത്വാ രാജ്യാർഹാണാം മഹീഭൃതാം .
ധർമമാർഗം ചരിത്രേണ ജ്ഞാനമാർഗം ച നാമതഃ .. 4..
തഥാ ധ്യാനേന വൈരാഗ്യമൈശ്വര്യം സ്വസ്യ പൂജനാത് .
തഥാ രാത്യസ്യ രാമാഖ്യാ ഭുവി സ്യാദഥ തത്ത്വതഃ .. 5..
രമന്തേ യോഗിനോഽനന്തേ നിത്യാനന്ദേ ചിദാത്മനി .
ഇതി രാമപദേനാസൗ പരം ബ്രഹ്മാഭിധീയതേ .. 6..
ചിന്മയസ്യാദ്വിതീയസ്യ നിഷ്കലസ്യാശരീരിണഃ .
ഉപാസകാനാം കാര്യാർഥം ബ്രഹ്മണോ രൂപകൽപനാ .. 7..
രൂപസ്ഥാനാം ദേവതാനാം പുംസ്ത്ര്യംഗാസ്ത്രാദികൽപനാ .
ദ്വിത്തത്വാരിഷഡഷ്ടാനാം ദശ ദ്വാദശ ഷോഡശ .. 8..
അഷ്ടാദശാമീ കഥിതാ ഹസ്താഃ ശംഖാദിഭിര്യുതാഃ .
സഹസ്രാന്താസ്തഥാ താസാം വർണവാഹനകൽപനാ .. 9..
ശക്തിസേനാകൽപനാ ച ബ്രഹ്മണ്യേവം ഹി പഞ്ചധാ .
കൽപിതസ്യ ശരീരസ്യ തസ്യ സേനാദികൽപനാ .. 10..
ബ്രഹ്മാദീനാം വാചകോഽയം മന്ത്രോഽന്വർഥാദിസഞ്ജ്ഞകഃ .
ജപ്തവ്യോ മന്ത്രിണാ നൈവം വിനാ ദേവഃ പ്രസീദതി .. 11..
ക്രിയാകർമേജ്യകർതൄണാമർഥം മന്ത്രോ വദത്യഥ .
മനനാന്ത്രാണനാന്മന്ത്രഃ സർവവാച്യസ്യ വാചകഃ .. 12..
സോഽഭയസ്യാസ്യ ദേവസ്യ വിഗ്രഹോ യന്ത്രകൽപനാ .
വിനാ യന്ത്രേണ ചേത്പൂജാ ദേവതാ ന പ്രസീദതി .. 13..
ഇതി രാമപൂർവതാപിന്യുപനിഷദി പ്രഥമോപനിഷത് .. 1..
സ്വർഭൂർജ്യോതിർമയോഽനന്തരൂപീ സ്വേനൈവ ഭാസതേ .
ജീവത്വേന സമോ യസ്യ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയസ്യ ച .. 1..
കാരണത്വേന ചിച്ഛക്ത്യാ രജഃസത്ത്വതമോഗുണൈഃ .
യഥൈവ വടബീജസ്ഥഃ പ്രാകൃതശ്ച മഹാന്ദ്രുമഃ .. 2..
തഥൈവ രാമബീജസ്ഥം ജഗദേതച്ചരാചരം .
രേഫാരൂഢാ മൂർതയഃ സ്യുഃ ശക്തയസ്തിസ്ര ഏവ ചേതി .. 3..
ഇതി രാമതാപിന്യുഓഅനിഷദി ദ്വിതീയോപനിഷത് .. 2..
സീതാരാമൗ തന്മയാവത്ര പൂജ്യൗ
   ജാതാന്യാഭ്യാം ഭുവനാനി ദ്വിസപ്ത .
സ്ഥിതാനി ച പ്രഹിതാന്യേവ തേഷു
   തതോ രാമോ മാനവോ മായയാധാത് .. 1..
ജഗത്പ്രാണായാത്മനേഽസ്മൈ നമഃ സ്യാ-
   ന്നമസ്ത്വൈക്യം പ്രവദേത്പ്രാഗ്ഗുണേനേതി .. 2..
ഇതി രാമതാപിന്യുപനിഷദി തൃതീയോപനിഷത് .. 3..
ജീവവാചീ നമോ നാമ ചാത്മാരാമേതി ഗീയതേ .
തദാത്മികാ യാ ചതുർഥീ തഥാ മായേതി ഗീയതേ .. 1..
മന്ത്രോയം വാചകോ രാമോ രാമോ വാച്യഃ സ്യാദ്യോഗഏതയോഃ .
ഫലതശ്ചൈവ സർവേഷാം സാധകാനാം ന സംശയഃ .. 2..
യഥാ നാമീ വാചകേന നാമ്നാ യോഽഭിമുഖോ ഭവേത് .
തഥാ ബീജാത്മകോ മന്ത്രോ മന്ത്രിണോഽഭിമുഖോ ഭവേത് .. 3..
ബീജശക്തിം ന്യസേദ്ദക്ഷവാമയോഃ സ്തനയോരപി .
കീലോ മധ്യേ വിനാ ഭാവ്യഃ സ്വവാഞ്ഛാവിനിയോഗവാൻ .. 4..
സർവേഷാമേവ മന്ത്രാണാമേഷ സാധാരണഃ ക്രമഃ .
അത്ര രാമോഽനന്തരൂപസ്തേജസാ വഹ്നിനാ സമഃ .. 5..
സത്ത്വനുഷ്ണഗുവിശ്വശ്ചേദഗ്നീഷോമാത്മകം ജഗത് .
ഉത്പന്നഃ സീതയാ ഭാതി ചന്ദ്രശ്ചന്ദ്രികയാ യഥാ .. 6..
പ്രകൃത്യാ സഹിതഃ ശ്യാമഃ പീതവാസാ ജടാധരഃ .
ദ്വിഭുജഃ കുണ്ഡലീ രത്നമാലീ ധീരോ ധനുർധരഃ .. 7..
പ്രസന്നവദനോ ജേതാ ഘൃഷ്ട്യഷ്ടകവിഭൂഷിതഃ .
പ്രകൃത്യാ പരമേശ്വര്യാ ജഗദ്യോന്യാങ്കിതാങ്കഭൃത് .. 8..
ഹേമാഭയാ ദ്വിഭുജയാ സർവാലങ്കൃതയാ ചിതാ .
ശ്ലിഷ്ടഃ കമലധാരിണ്യാ പുഷ്ടഃ കോസലജാത്മജഃ .. 9..
ദക്ഷിണേ ലക്ഷ്മണേനാഥ സധനുഷ്പാണിനാ പുനഃ .
ഹേമാഭേനാനുജേനൈവ തഥാ കോണത്രയം ഭവേത് .. 10..
തഥൈവ തസ്യ മന്ത്രസ്യ യസ്യാണുശ്ച സ്വങേന്തയാ .
ഏവം ത്രികോണരൂപം സ്യാത്തം ദേവാ യേ സമായയുഃ .. 11..
സ്തുതിം ചക്രുശ്ച ജഗതഃ പതിം കൽപതരൗ സ്ഥിതം .
കാമരൂപായ രാമായ നമോ മായാമയായ ച .. 12..
നമോ വേദാദിരൂപായ ഓങ്കാരായ നമോ നമഃ .
രമാധരായ രാമായ ശ്രീരാമായാത്മമൂർതയേ .. 13..
ജാനകീദേഹഭൂഷായ രക്ഷോഘ്നായ ശുഭാംഗിനേ .
ഭദ്രായ രഘുവീരായ ദശാസ്യാന്തകരൂപിണേ .. 14..
രാമഭദ്ര മഹേശ്വാസ രഘുവീര നൃപോത്തമ .
ഭോ ദശാസ്യാന്തകാസ്മാകം രക്ഷാം ദേഹി ശ്രിയം ച തേ .. 15..
ത്വമൈശ്വര്യം ദാപയാഥ സമ്പ്രത്യാശ്വരിമാരണം .
കുർവിതി സ്തുത്യ ദേവാദ്യാസ്തേന സാർധം സുഖം സ്ഥിതാഃ .. 16..
സ്തുവന്ത്യേവം ഹി ഋഷയസ്തദാ രാവണ ആസുരഃ .
രാമപത്നീം വനസ്ഥാം യഃ സ്വനിവൃത്ത്യർഥമാദദേ .. 17..
സ രാവണ ഇതി ഖ്യാതോ യദ്വാ രാവാച്ച രാവണഃ .
തദ്വ്യാജേനേക്ഷിതും സീതാം രാമോ ലക്ഷ്മണ ഏവ ച .. 18..
വിചേരതുസ്തദാ ഭൂമൗ ദേവീം സന്ദൃശ്യ ചാസുരം .
ഹത്വാ കബന്ധം ശബരീം ഗത്വാ തസ്യാജ്ഞയാ തയാ .. 19..
പൂജിതോ വായുപുത്രേണ ഭക്തേന ച കപീശ്വരം .
ആഹൂയ ശംസതാം സർവമാദ്യന്തം രാമലക്ഷ്മണൗ .. 20..
സ തു രാമേ ശങ്കിതഃ സൻപ്രത്യയാർഥം ച ദുന്ദുഭേഃ .
വിഗ്രഹം ദർശയാമാസ യോ രാമസ്തമചിക്ഷിപത് .. 21..
സപ്ത സാലാന്വിഭിദ്യാശു മോദതേ രാഘവസ്തദാ .
തേന ഹൃഷ്ടഃ കപീന്ദ്രോഽസൗ സ രാമസ്തസ്യ പത്തനം .. 22..
ജഗാമാഗർജദനുജോ വാലിനോ വേഗതോ ഗൃഹാത് .
തദാ വാലീ നിർജഗാമ തം വാലിനമഥാഹവേ .. 23..
നിഹത്യ രാഘവോ രാജ്യേ സുഗ്രീവം സ്ഥാപയത്തതഃ .
ഹരീനാഹൂയ സുഗ്രീവസ്ത്വാഹ ചാശാവിദോഽധുനാ .. 24..
ആദായ മൈഥിലീമദ്യ ദദതാശ്വാശു ഗച്ഛത .
തതസ്തതാര ഹനുമാനബ്ധിം ലങ്കാം സമായയൗ .. 25..
സീതാം ദൃഷ്ട്വാഽസുരാൻഹത്വാ പുരം ദഗ്ധ്വാ തഥാ സ്വയം .
ആഗത്യ രാമേണ സഹ ന്യവേദയത തത്ത്വതഃ .. 26..
തദാ രാമഃ ക്രോധരൂപീ താനാഹൂയാഥ വാനരാൻ .
തൈഃ സാർധമാദായാസ്ത്രാണി പുരീം ലങ്കാം സമായയൗ .. 27..
താം ദൃഷ്ട്വാ ഉദധീശേന സാർധം യുദ്ധമകാരയത് .
ഘടശ്രോത്രസഹസ്രാക്ഷജിദ്ഭ്യാം യുക്തം തമാഹവേ.. 28..
ഹത്വാ ബിഭീഷണം തത്ര സ്ഥാപ്യാഥ ജനകാത്മജാം .
ആദായാങ്കസ്ഥിതാം കൃത്വാ സ്വപുരം തൈർജഗാമ സഃ .. 29..
തതഃ സിംഹാസനസ്ഥഃ സൻ ദ്വിഭുജോ രഘുനന്ദനഃ .
ധനുർധരഃ പ്രസന്നാത്മാ സർവാഭരണഭൂഷിതഃ .. 30..
മുദ്രാം ജ്ഞാനമയീം യാമ്യേ വാമേ തേജപ്രകാശിനീം .
ധൃത്വാ വ്യാഖ്യാനനിരതശ്ചിന്മയഃ പരമേശ്വരഃ .. 31..
ഉദഗ്ദക്ഷിണയോഃ സ്വസ്യ ശത്രുഘ്നഭരതൗ തതഃ .
ഹനൂമന്തം ച ശ്രോതാരമഗ്രതഃ സ്യാത്ത്രികോണഗം .. 32..
ഭരതാധസ്തു സുഗ്രീവം ശത്രുഘ്നാധോ ബിഭീഷണം .
പശ്ചിമേ ലക്ഷ്മണം തസ്യ ധൃതച്ഛ്രത്രം സചാമരം .. 33..
തദധസ്തൗ താലവൃന്തകരൗ ത്ര്യസ്രം പുനർഭവേത് .
ഏവം ഷട്കോണമാദൗ സ്വദീർഘാംഗൈരേഷ സംയുതഃ .. 34..
ദ്വിതീയം വാസുദേവാദ്യൈരാഗ്നേയാദിഷു സംയുതഃ .
തൃതീയം വായുസൂനും ച സുഗ്രീവം ഭരതം തഥാ .. 35..
ബിഭീഷണം ലക്ഷ്മണം ച അംഗദം ചാരിമർദനം .
ജാംബവന്തം ച തൈര്യുക്തസ്തതോ ധൃഷ്ടിർജയന്തകഃ .. 36..
വിജയശ്ച സുരാഷ്ട്രശ്ച രാഷ്ട്രവർധന ഏവ ച .
അശോകോ ധർമപാലശ്ച സുമന്ത്രശ്ചൈഭിരാവൃതഃ .. 37..
തതഃ സഹസ്രദൃഗ്വഹ്നിർധർമജ്ഞോ വരുണോഽനിലഃ .
ഇന്ദ്വീശധാത്രനന്താശ്ച ദശഭിശ്ചൈഭിരാവൃതഃ .. 38..
ബഹിസ്തദായുധൈഃ പൂജ്യോ നീലാദിഭിരലങ്കൃതഃ .
വസിഷ്ഠവാമദേവാദിമുനിഭിഃ സമുപാസിതഃ .. 39..
ഏവമുദ്ദേശതഃ പ്രോക്തം നിർദേശസ്തസ്യ ചാധുനാ .
ത്രിരേഖാപുടമാലിഖ്യ മധ്യേ താരദ്വയം ലിഖേത് .. 40..
തന്മധ്യേ ബീജമാലിഖ്യ തദധഃ സാധ്യമാലിഖേത് .
ദ്വിതീയാന്തം ച തസ്യോർധ്വം ഷഷ്ഠ്യന്തം സാധകം തഥാ .. 41..
കുരു ദ്വയം ച തത്പാർശ്വേ ലിഖേദ്ബീജാന്തരേ രമാം .
തത്സർവം പ്രണവാഭ്യാം ച വേഷ്ടയേച്ഛുദ്ധബുദ്ധിമാൻ .. 42..
ദീർഘഭാജി ഷഡസ്രേ തു ലിഖേദ്ബീജം ഹൃദാദിഭിഃ .
കോണപാർശ്വേ രമാമായേ തദഗ്രേഽനംഗമാലിഖേത് .. 43..
ക്രോധം കോണാഗ്രാന്തരേഷു ലിഖ്യ മന്ത്ര്യഭിതോ ഗിരം .
വൃത്തത്രയം സാഷ്ടപത്രം സരോജേ വിലിഖേത്സ്വരാൻ .. 44..
കേസരേ ചാഷ്ടപത്രേ ച വർഗാഷ്ടകമഥാലിഖേത് .
തേഷു മാലാമനോർവർണാന്വിലിഖേദൂർമിസംഖ്യയാ .. 45..
അന്തേ പഞ്ചാക്ഷരാണ്യേവം പുനരഷ്ടദലം ലിഖേത് .
തേഷു നാരായണാഷ്ടാർണാം_ലിഖ്യ തത്കേസരേ രമാം .. 46..
തദ്ബഹിർദ്വാദശദലം വിലിഖേദ്ദ്വാദശാക്ഷരം .
അഥോം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യയം .. 47..
ആദിക്ഷാന്താൻകേസരേഷു വൃത്താകാരേണ സ.മ്ലിഖേത് .
തദ്ബഹിഃ ഷോഡശദലം ലിഖ്യ തത്കേസരേ ഹൃയം .. 48..
വർമാസ്ത്രനതിസംയുക്തം ദലേഷു ദ്വാദശാക്ഷരം .
തത്സന്ധിഷ്വിരജാദീനാം മന്ത്രാന്മന്ത്രീ സമാലിഖേത് .. 49..
ഹ്രം സ്രം ഭ്രം വ്രം ലൂॅം ശ്രം ജ്രം ച ലിഖേത്സമ്യക്തതോ ബഹിഃ .
ദ്വാത്രിംശാരം മഹാപദ്മം നാദബിന്ദുസമായുതം .. 50..
വിലിഖേന്മന്ത്രരാജാർണാംസ്തേഷു പത്രേഷു യത്നതഃ .
ധ്യായേദഷ്ടവസൂനേകാദശരുദ്രാംശ്ച തത്ര വൈ .. 51..
ദ്വാദശേനാംശ്ച ധാതാരം വഷട്കാരം ച തദ്ബഹിഃ .
ഭൂഗൃഹം വജ്രശൂലാഢ്യം രേഖാത്രയസമന്വിതം .. 52..
ദ്വാരോപതം ച രാശ്യാദിഭൂഷിതം ഫണിസംയുതം .
അനന്തോ വാസുകിശ്ചൈവ തക്ഷഃ കർകോടപദ്മകഃ .. 53..
മഹാപദ്മശ്ച ശംഖശ്ച ഗുലികോഽഷ്ടൗ പ്രകീർതിതാഃ .
ഏവം മണ്ഡലമാലിഖ്യ തസ്യ ദിക്ഷു വിദിക്ഷു ച .. 54..
നാരസിംഹം ച വാരാഹം ലിഖേന്മന്ത്രദ്വയം തഥാ .
കൂടോ രേഫാനുഗ്രഹേന്ദുനാദശക്ത്യാദിഭിര്യുതഃ .. 55..
യോ നൃസിംഹഃ സമാഖ്യാതോ ഗ്രഹമാരണകർമണി .
അന്ത്യാംഘ്രീശവിയദ്ബിന്ദുനാദൈർബീജം ച സൗകരം .. 56..
ഹുങ്കാരം ചാത്ര രാമസ്യ മാലമന്ത്രോഽധുനേരിതഃ .
താരോ നതിശ്ച നിദ്രായാഃ സ്മൃതിർഭേദശ്ച കാമികാ .. 57..
രുദ്രേണ സംയുതാ വഹ്നിമേധാമരവിഭൂഷിതാ .
ദീർഘാ ക്രൂരയുതാ ഹ്ലാദിന്യഥോ ദീർഘസമായുതാ .. 58..
ക്ഷുധാ ക്രോധിന്യമോഘാ ച വിശ്വമപ്യഥ മേധയാ .
യുക്താ ദീർഘജ്വാലിനീ ച സുസൂക്ഷ്മാ മൃത്യുരൂപിണീ .. 59..
സപ്രതിഷ്ഠാ ഹ്ലാദിനീ ത്വക്ക്ഷ്വേലപ്രീതിശ്ച സാമരാ .
ജ്യോതിസ്തീക്ഷ്ണാഗ്നിസംയുക്താ ശ്വേതാനുസ്വാരസംയുതാ .. 60..
കാമികാപഞ്ചമൂലാന്തസ്താന്താന്തോ ഥാന്ത ഇത്യഥ .
സ സാനന്തോ ദീർഘയുതോ വായുഃ സൂക്ഷ്മയുതോ വിഷഃ .. 61..
കാമികാ കാമകാ രുദ്രയുക്താഥോഽഥ സ്ഥിരാതപാ .
താപനീ ദീർഘയുക്താ ഭൂരനലോഽനന്തഗോഽനിലഃ .. 62..
നാരായണാത്മകഃ കാലഃ പ്രാണാഭോ വിദ്യയാ യുതഃ .
പീതാരാതിസ്തഥാ ലാന്തോ യോന്യാ യുക്തസ്തതോ നതിഃ .. 63..
സപ്തചത്വാരിംശദ്വർണഗുണാന്തഃസ്പൃങ്മനുഃ സ്വയം .
രാജ്യാഭിഷിക്തസ്യ തസ്യ രാമസ്യോക്തക്രമാല്ലിഖേത് .. 64..
ഇദം സർവാത്മകം യന്ത്രം പ്രാഗുക്തമൃഷിസേവിതം .
സേവകാനാം മോക്ഷകരമായുരാരോഗ്യവർധനം .. 65..
അപുത്രാണാം പുത്രദം ച ബഹുനാ കിമനേന വൈ .
പ്രാപ്നുവന്തി ക്ഷണാത്സമ്യഗത്ര ധർമാദികാനപി .. 66..
ഇദം രഹസ്യം പരമമീശ്വരേണാപി ദുർഗമം .
ഇദം യന്ത്രം സമാഖ്യാതം ന ദേയം പ്രാകൃതേ ജനേ .. 67.. ഇതി..
ഇതി തുരീയോപനിഷത് ..
ഓം ഭൂതാദികം ശോധയേദ്ദ്വാരപൂജാം
   കൃത്വാ പദ്മാദ്യാസനസ്ഥഃ പ്രസന്നഃ .
അർചാവിധാവസ്യ പീഠാധരോർധ്വ-
   പാർശ്വാർചനം മധ്യപദ്മാർചനം ച .. 1..
കൃത്വാ മൃദുശ്ലക്ഷ്ണസുതൂലികായാം
   രത്നാസനേ ദേശികമർചയിത്വാ .
ശക്തിം ചാധാരാഖ്യകാം കൂർമനാഗൗ
   പൃഥിവ്യബ്ജ സ്വാസനാധഃ പ്രകൽപ്യ .. 2..
വിഘ്നേശം ദുർഗാം ക്ഷേത്രപാലം ച വാണീം
   ബീജാദികാംശ്ചാഗ്നിദേശാദികാംശ്ച .
പീഠസ്യാംഘ്രിഷ്വേവ ധർമാദികാംശ്ച
   നത്വാ പൂർവാദ്യാസു ദീക്ഷ്വർചയേച്ച .. 3..
മധ്യേ ക്രമാദർകവിധ്വഗ്നിതേജാം-
   സ്യുപര്യുപര്യാദിമൈരർചിതാനി .
രജഃ സത്വം തമ ഏതാൻ വൃത്ത-
   ത്രയം ബീജാഢ്യം ക്രമാദ്ഭാവയേച്ച .. 4..
ആശാവ്യാശാസ്വപ്യഥാത്മാനമന്ത-
   രാത്മാനം വാ പരമാത്മാനമന്തഃ .
ജ്ഞാനാത്മാനം ചാർചയേത്തസ്യ ദിക്ഷു
   മായാവിദ്യേ യേ കലാപാരതത്ത്വേ .. 5..
സമ്പൂജയേദ്വിമലാദീശ്ച ശക്തീ-
   രഭ്യർചയേദ്ദേവമവാഹയേച്ച .
അംഗവ്യൂഹാനിലജാദ്യൈശ്ച പൂജ്യ
   ഘൃഷ്ട്യാദികൈർലോകപാലൈസ്തദസ്ത്രൈഃ .. 6..
വസിഷ്ഠാദ്യൈർമുനിഭിർനീലമുഖ്യൈ-
   രാരാധയേദ്രാഘവം ചന്ദനാദ്യൈഃ .
മുഖ്യോപഹാരൈർവിവിധൈശ്ച പൂജ്യൈ-
   സ്തസ്മൈ ജപാദീംശ്ച സമ്യക്പ്രകൽപ്യ .. 7..
ഏവംഭൂതം ജഗദാധാരഭൂതം
   രാമം വന്ദേ സച്ചിദാനന്ദരൂപം .
ഗദാരിശംഖാബ്ജധരം ഭവാരിം
   സ യോ ധ്യായേന്മോക്ഷമാപ്നോതി സർവഃ .. 8..
വിശ്വവ്യാപീ രാഘവോ യസ്തദാനീ-
   മന്തർദധേ ശ്ംഖചക്രേ ഗദാബ്ജേ .
ധൃത്വാ രമാസഹിതഃ സാനുജശ്ച
   സപത്തനഃ സാനുഗഃ സർവലോകീ .. 9..
തദ്ഭക്താ യേ ലബ്ധകാമാംശ്ച ഭുക്ത്വാ
   തഥാ പദം പരമം യാന്തി തേ ച .
ഇമാ ഋചഃ സർവകാമാർഥദാശ്ച
   യേ തേ പഠന്ത്യമലാ യാന്തി മോക്ഷം .. 10..
ഇതി പഞ്ചമോഽപനിഷത് ..
ചിന്മയേഽസ്മിംസ്ത്രയോദശ . സ്വഭൂർജ്യോതിസ്തിസ്രഃ .
സീതാരാമാവേകാ . ജീവവാചീ ഷട്ഷഷ്ടിഃ .
ഭൂതാദികമേകാദശ . പഞ്ചഖണ്ഡേഷു ത്രിനവതിഃ .
ഇതി ശ്രീരാമപൂർവതാപിന്യുപനിഷത്സമാപ്താ ..
രാമോത്തരതാപിന്യുപനിഷത്
ഓം ബൃഹസ്പതിരുവാച യാജ്ഞവൽക്യം . യദനു കുരുക്ഷേത്രം
ദേവാനാം ദേവയജനം സർവേഷാം ഭൂതാനാം
ബ്രഹ്മസദനമവിമുക്തം വൈ കുരുക്ഷേത്രം ദേവാനാം ദേവയജനം
സർവേഷാം ഭൂതാനാം ബ്രഹ്മസദനം . തസ്മാദ്യത്ര ക്വചന
ഗച്ഛതി തദേവ മന്യേതേതീദം വൈ കുരുക്ഷേത്രം ദേവാനാം
ദേവയജനം സർവേഷാം ഭൂതാനാം ബ്രഹ്മസദനം .
അത്ര ഹി ജന്തോഃ പ്രാണേഷൂത്ക്രമമാണേഷു രുദ്രസ്താരകം
ബ്രഹ്മ വ്യാചഷ്ടേ യേനാസാവമൃതീഭൂത്വാ മോക്ഷീഭവതി .
തസ്മാദവിമുക്തമേവ നിഷേവേത . അവിമുക്തം ന വിമുഞ്ചേത് .
ഏവമേവൈതദ്യാജ്ഞവൽക്യ .. 1..
അഥ ഹൈനം ഭാരദ്വാജഃ പപ്രച്ഛ യാജ്ഞവൽക്യം കിം
താരകം കിം താരയതീതി . സ ഹോവാച യാജ്ഞവൽക്യസ്താരകം
ദീർഘാനലം ബിന്ദുപൂർവകം ദീർഘാനലം പുനർമായാം
നമശ്ചന്ദ്രായ നമോ ഭദ്രായ നമ ഇത്യേതദ്ബ്രഹ്മാത്മികാഃ
സച്ചിദാനന്ദാഖ്യാ ഇത്യുപാസിതവ്യം . അകാരഃ പ്രഥമാക്ഷരോ
ഭവതി . ഉകാരോദ്വിതീയാക്ഷരോ ഭവതി . മകാരസ്തൃതീയാക്ഷരോ
ഭവതി . അർധമാത്രശ്ചതുർഥാക്ഷരോ ഭവതി . ബിന്ദുഃ പഞ്ചമാക്ഷരോ
ഭവതി . നാദഃ ഷഷ്ഠാക്ഷരോ ഭവതി . താരകത്വാത്താരകോ ഭവതി .
തദേവ താരകം ബ്രഹ്മ ത്വം വിദ്ധി . തദേവോപാസിതവ്യമിതി ജ്ഞേയം . ഗർഭജന്മജരാമരണസംസാരമഹദ്ഭയാത്സന്താരയതീതി .
തസ്മാദുച്യതേ ഷഡക്ഷരം താരകമിതി . . യ ഏതത്താരകം ബ്രഹ്മ
ബ്രാഹ്മണോ നിത്യമധീതേ . സ പാപ്മാനം തരതി . സ മൃത്യും തരതി .
സ ബ്രഹ്മഹത്യാം തരതി . സ ഭ്രൂണഹത്യാം തരതി. സ സംസാരം തരതി .
സ സർവം തരതി . സോഽവിമുക്തമാശ്രിതോ ഭവതി . സ മഹാൻഭവതി .
സോഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി .. 2..
അത്രൈതേ ശ്ലോകാ ഭവന്തി .
അകാരക്ഷരസംഭൂതഃ സൗമിത്രിർവിശ്വഭാവനഃ .
ഉകാരാക്ഷരസംഭൂതഃ ശത്രുഘ്നസ്തൈജസാത്മകഃ .. 1..
പ്രാജ്ഞാത്മകസ്തു ഭരതോ മകാരാക്ഷരസംഭവഃ .
അർധമാത്രാത്മകോ രാമോ ബ്രഹ്മാനന്ദൈകവിഗ്രഹഃ .. 2..
ശ്രീരാമസാംനിധ്യവശാജ്ജഗദാധാരകാരിണീ .
ഉത്പത്തിസ്ഥിതിസംഹാരകാരിണീ സർവദേഹിനാം .. 3..
സാ സീതാ ഭവതി ജ്ഞേയാ മൂലപ്രകൃതിസഞ്ജ്ഞിതാ .
പ്രണവത്വാത്പ്രകൃതിരിതി വദന്തി ബ്രഹ്മവാദിനഃ .. 4.. ഇതി..
ഓമിത്യേതദക്ഷരമിദം സർവം തസ്യോപവ്യാഖ്യാനം
ഭൂതം ഭവ്യം ഭവിഷ്യദിതി സർവമോങ്കാര ഏവ .
യച്ചാന്യത്ത്രികാലാതീതം തദപ്യോങ്കാര ഏവ . സർവം
ഹ്യേതദ്ബ്രഹ്മ . അയമാത്മാ ബ്രഹ്മ സോഽയമാത്മാ
ചതുഷ്പാജ്ജാഗരിതസ്ഥാനോ ബഹിഃപ്രജ്ഞഃ സപ്താംഗ
ഏകോനവിംശതിമുഖഃ സ്ഥൂലഭുഗ്വൈശ്വാനരഃ
പ്രഥമഃ പാദഃ .. സ്വപ്നസ്ഥാനോഽന്തഃപ്രജ്ഞഃ
സപ്താംഗ ഏകോനവിംശതിമുഖഃ പ്രവിവിക്തഭുക് തൈജസോ
ദ്വിതീയഃ പാദഃ . യത്ര സുപ്തോ ന കഞ്ചന കാമം
കാമയതേ ന കഞ്ചന സ്വപ്നം പശ്യതി തത്സുഷുപ്തം .
സുഷുപ്തസ്ഥാന ഏകീഭൂതഃ പ്രജ്ഞാനഘനഏവാനന്ദമയോ
ഹ്യാനന്ദഭുക് ചേതോമുഖഃ പ്രാജ്ഞസ്തൃതീയഃ പാദഃ .
ഏഷ സർവേശ്വര ഏഷ സർവജ്ഞ ഏഷോഽന്തര്യാമ്യേഷ
യോനിഃ സർവസ്യ പ്രഭവാപ്യയൗ ഹി ഭൂതാനാം .
നാന്തഃപ്രജ്ഞം ന ബഹിഃപ്രജ്ഞം നോഭയതഃപ്രജ്ഞം
ന പ്രജ്ഞം നാപ്രജ്ഞം ന പ്രജ്ഞാനഘനമദൃശ്യ-
മവ്യവഹാര്യമഗ്രാഹ്യമലക്ഷണമചിന്ത്യമവ്യപദേശ്യ-
മേകാത്മപ്രത്യയസാരം പ്രപഞ്ചോപശമം ശാന്തം
ശിവമദ്വൈതം ചതുർഥം മന്യന്തേ . സ ആത്മാ സ വിജ്ഞേയഃ
സദോജ്ജ്വലോഽവിദ്യാതത്കാര്യഹീനഃ സ്വാത്മബന്ധഹരഃ സർവദാ
ദ്വൈതരഹിത ആനന്ദരൂപഃ സർവാധിഷ്ഠാനസന്മാത്രോ
നിരസ്താവിദ്യാതമോമോഹോഽഹമേവേതി സംഭാവ്യാഹമോന്ത-
ത്സദ്യത്പരംബ്രഹ്മ രാമചന്ദ്രശ്ചിദാത്മകഃ .
സോഽഹമോന്തദ്രാമഭദ്രപരഞ്ജ്യോതീരസോഽഹമോമിത്യാ-
ത്മാനമാദായ മനസാ ബ്രഹ്മണൈകീകുര്യാത് ..
സദാ രാമോഽഹമസ്മീതി തത്ത്വതഃ പ്രവദന്തി യേ .
ന തേ സംസാരിണോ നൂനം രാമ ഏവ ന സംശയഃ .. ഇത്യുപനിഷത് ..
യ ഏവം വേദ സ മുക്തോ ഭവതീതി യാജ്ഞവൽക്യഃ ..
അഥ ഹൈനമത്രിഃ പപ്രച്ഛ യാജ്ഞവൽക്യം യ
ഏഷോഽനന്തോഽവ്യക്തപരിപൂർണാനന്ദൈകചിദാത്മാ
തം കഥമഹം വിജാനീയാമിതി . സ ഹോവാച യാജ്ഞവൽക്യഃ .
സോഽവിമുക്ത ഉപാസ്യോഽയം . ഏഷോഽനന്തോഽവ്യക്ത ആത്മാ
സോഽവിമുക്തേ പ്രതിഷ്ഠിത ഇതി . സോഽവിമുക്തഃ കസ്മിൻപ്രതിഷ്ഠിത ഇതി .
വരണായാം നാസ്യാം ച മധ്യേ പ്രതിഷ്ഠിത ഇതി ..
കാ വൈ വരണാ കാ ച നാസീതി . ജന്മാന്തരകൃതാൻസർവാ-
ന്ദോഷന്വാരയതീതി തേന വരണാ ഭവതീതി .
സർവാനിന്ദ്രിയകൃതാൻപാപാന്നാശയതീതി തേന നാസീ ഭവതീതി .
കതമച്ചാസ്യ സ്ഥാനം ഭവതീതി . ഭ്രുവോർഘ്രാണസ്യ ച
യഃ സന്ധിഃ സ ഏഷ ദ്യൗർലോകസ്യ പരസ്യ ച സന്ധിർഭവതീതി .
ഏതദ്വൈ സന്ധിം സന്ധ്യാം ബ്രഹ്മവിദ ഉപാസത ഇതി ..
സോഽവിമുക്ത ഉപാസ്യ ഇതി . സോഽവിമുക്തം ജ്ഞാനമാചഷ്ടേ യോ
വാ ഏതദേവം വേദ .. അഥ തം പ്രത്യുവാച .
ശ്രീരാമസ്യ മനും കാശ്യാം ജജാപ വൃഷഭധ്വജഃ .
മന്വന്തരസഹസ്രൈസ്തു ജപഹോമാർചനാദിഭിഃ ..1..
തതഃ പ്രസന്നോ ഭഗവാഞ്ഛ്രീരാമഃ പ്രാഹ ശങ്കരം .
വൃണീശ്വ യദഭീഷ്ടം തദ്ദാസ്യാമി പരമേശ്വര .. 2.. ഇതി ..
അഥ സച്ചിദാനന്ദാത്മാനം ശ്രീരാമമീശ്വരഃ പപ്രച്ഛ .
മണികർണ്യാം മമ ക്ഷേത്രേ ഗംഗായാം വാ തടേ പുനഃ .
മ്രിയേത ദേഹീ തജ്ജന്തോർമുക്തിർനാഽതോ വരാന്തരം .. 3.. ഇതി ..
അഥ സ ഹോവാച ശ്രീരാമഃ ..
ക്ഷേത്രേഽസ്മിംസ്തവ ദേവേശ യത്ര കുത്രാപി വാ മൃതാഃ .
കൃമികീടാദയോഽപ്യാശു മുക്താഃ സന്തു ന ചാന്യഥാ .. 4..
അവിമുക്തേ തവ ക്ഷേത്രേ സർവേഷാം മുക്തിസിദ്ധയേ .
അഹം സംനിഹിതസ്തത്ര പാഷാണപ്രതിമാദിഷു .. 5..
ക്ഷേത്രേഽസ്മിന്യോഽർചയേദ്ഭക്ത്യാ മന്ത്രേണാനേന മാം ശിവ .
ബ്രഹ്മഹത്യാദിപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ .. 6..
ത്വത്തോ വാ ബ്രഹ്മണോ വാപി യേ ലഭന്തേ ഷഡക്ഷരം .
ജീവന്തോ മന്ത്രസിദ്ധാഃ സ്യുർമുക്താ മാം പ്രാപ്നുവന്തി തേ .. 7..
മുമൂർഷോർദക്ഷിണേ കർണേ യസ്യ കസ്യാപി വാ സ്വയം .
ഉപദേക്ഷ്യസി മന്മന്ത്രം സ മുക്തോ ഭവിതാ ശിവ .. 8..
ഇതി ശ്രീരാമചന്ദ്രേണോക്തം .. അഥ ഹൈനം ഭാരദ്വാജോ
യാജ്ഞവൽക്യമുവാചാഥ കൈർമന്ത്രൈഃ സ്തുതഃ ശ്രീരാമചന്ദ്രഃ
പ്രീതോ ഭവതി . സ്വാത്മാനം ദർശയതി താന്നോ ബ്രൂഹി ഭഗവന്നിതി .
സ ഹോവാച യാജ്ഞവൽക്യഃ .. പൂർവം സത്യലോകേ ശ്രീരാമചന്ദ്രേണൈവം
ശിക്ഷിതോ ബ്രഹ്മാ പുനരേതയാ ഗാഥയാ നമസ്കരോതി ..
വിശ്വരൂപധരം വിഷ്ണും നാരായണമനാമയം .
പൂർണാനന്ദൈകവിജ്ഞാനം പരം ബ്രഹ്മസ്വരൂപിണം ..
മനസാ സംസ്മരൻബ്രഹ്മ തുഷ്ടാവ പരമേശ്വരം .
ഓം യോ ഹ വൈ ശ്രീരാമചന്ദ്രഃ സ ഭഗവാനദ്വൈതപരമാനന്ദ
ആത്മാ യത്പരം ബ്രഹ്മ ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ വൈ നമോ നമഃ .. 1..
യഥാ പ്രഥമമന്ത്രോക്താവാദ്യന്തൗ തഥാ സർവമന്ത്രേഷു ജ്ഞാതവ്യൗ ..
യശ്ചാഖണ്ഡൈകരസാത്മാ .. 2.. യച്ച ബ്രഹ്മാനന്ദാമൃതം .. 3..
യത്താരകം ബ്രഹ്മ .. 4.. യോ ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണുർമഹേശ്വരോ യഃ സർവദേവാത്മാ .. 5..
യേ സർവേ വേദാഃ സാംഗാഃ സശാഖാഃ സേതിഹാസപുരാണാഃ .. 6..
യോ ജീവാന്തരാത്മാ .. 7.. യഃ സർവഭൂതാന്തരാത്മാ .. 8..
യേ ദേവാസുരമനുഷ്യാദിഭാവാഃ .. 9.. യേ മത്സ്യകൂർമാദ്യവതാരാഃ .. 10..
യോഽന്തഃകരണചതുഷ്ടയാത്മാ .. 11.. യശ്ച പ്രാണഃ .. 12..
യശ്ച യമഃ .. 13.. യശ്ചാന്തകഃ .. 14.. യശ്ച മൃത്യുഃ .. 15..
യച്ചാമൃതം .. 16.. യാനി ച പഞ്ചമഹാഭൂതാനി .. 17..
യഃ സ്ഥാവരജംഗമാത്മാ .. 18.. യേ പഞ്ചാഗ്നയഃ .. 19..
യാഃ സപ്ത മഹാവ്യാഹൃതയഃ .. 20.. യാ വിദ്യാ .. 21..
യാ സരസ്വതീ .. 22.. യാ ലക്ഷ്മീഃ .. 23.. യാ ഗൗരീ .. 24..
യാ ജാനകീ .. 25.. യച്ച ത്രൈലോക്യം .. 26.. യഃ സൂര്യഃ .. 27..
യഃ സോമഃ .. 28.. യാനി ച നക്ഷത്രാണി .. 29.. യേ ച നവ ഗ്രഹാഃ .. 30..
യേ ചാഷ്ടൗ ലോകപാലാഃ .. 31.. യേ ചാഷ്ടൗ വസവഃ .. 32..
യേ ചൈകാദശ രുദ്രാഃ .. 33.. യേ ച ദ്വദിശാദിത്യാഃ .. 34..
യച്ച ഭൂതം ഭവ്യം ഭവിഷ്യത് .. 35..
യദ്ബ്രഹ്മാണ്ഡസ്യ ബഹിർവ്യാപ്തം .. 36.. യോ ഹിരണ്യഗർഭഃ .. 37..
യാ പ്രകൃതിഃ .. 38.. യശ്ചോങ്കാരഃ .. 39..
യാശ്ചതസ്രോഽർധമാത്രാഃ .. 40.. യഃ പരമപുരുഷഃ .. 41..
യശ്ച മഹേശ്വരഃ .. 42.. യശ്ച മഹാദേവഃ .. 43..
യ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ .. 44.. യോ മഹാവിഷ്ണുഃ .. 45..
യഃ പരമാത്മാ .. 46.. യോ വിജ്ഞാനാത്മാ .. 47..
ഓം യോ ഹ വൈ ശ്രീരാമചന്ദ്രഃ സ ഭഗവാനദ്വൈതപരമാനന്ദ ആത്മാ .
യഃ സച്ചിദാനന്ദാദ്വൈതൈകചിദാത്മാ ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ
വൈ നമോ നമഃ .. ഇതി താൻബ്രഹ്മാബ്രവീത് . സപ്തചത്വാരിംശന്മന്ത്രൈർനിത്യം
ദേവം സ്തുവധ്വം . തതോ ദേവഃ പ്രീതോ ഭവതി . സ്വാത്മാനം ദർശയതി .
തസ്മാദ്യ ഏതൈർമന്ത്രൈർനിത്യം ദേവം സ്തൗതി സ ദേവം പശ്യതി .
സോഽമൃതത്വം ഗച്ഛതീതി മഹോപനിഷത് .. 5..
അഥ ഹൈനം ഭാരദ്വാജോ യാജ്ഞവൽക്യമുപസമേത്യോവാച
ശ്രീരാമമന്ത്രരാജസ്യ മാഹാത്മ്യമനുബ്രൂഹീതി . സ ഹോവാച യാജ്ഞവൽക്യഃ .
സ്വപ്രകാശഃ പരഞ്ജ്യോതിഃ സ്വാനുഭൂത്യൈകചിന്മയഃ .
തദേവ രാമചന്ദ്രസ്യ മനോരാദ്യക്ഷരഃ സ്മൃതഃ .. 1..
അഖണ്ഡൈകരസാനന്ദസ്താരകബ്രഹ്മവാചകഃ .
രാമായേതി സുവിജ്ഞേയഃ സത്യാനന്ദചിദാത്മകഃ .. 2..
നമഃപദം സുവിജ്ഞേയം പൂർണാനന്ദൈകകാരണം .
സദാ നമന്തി ഹൃദയേ സർവേ ദേവാ മുമുക്ഷവഃ .. 3.. ഇതി ..
യ ഏവം മന്ത്രരാജം ശ്രീരാമചന്ദ്രഷഡക്ഷരം നിത്യമധീതേ .
സോഽഗ്നിപൂതോ ഭവതി . സ വായുപൂതോ ഭവതി . സ ആദിത്യപൂതോ ഭവതി .
സ സോമപൂതോ ഭവതി . സ ബ്രഹ്മപൂതോ ഭവതി . സ വിഷ്ണുപൂതോ ഭവതി .
സ രുദ്രപൂതോ ഭവതി . സർവൈർദേവൈർജ്ഞാതോ ഭവതി . സർവക്രതുഭിരിഷ്ടവാൻഭവതി .
തേനേതിഹാസപുരാണാനാം രുദ്രാണാം ശതസഹസ്രാണി ജപ്താനി ഫലാനി ഭവന്തി .
ശ്രീരാമചന്ദ്രമനുസ്മരണേന ഗായത്ര്യഃ ശതസഹസ്രാണി ജപ്താനി ഫലാനി
ഭവന്തി . പ്രണവാനാമയുതകോടിജപാ ഭവന്തി . ദശ പൂർവാന്ദശോത്തരാൻപുനാതി .
സ പങ്ക്തിപാവനോ ഭവതി . സ മഹാൻഭവതി . സോഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി ..
അത്രൈതേ ശ്ലോകാ ഭവന്തി .
ഗാണപത്യേഷു ശൈവേഷു ശാക്തസൗരേഷ്വഭീഷ്ടദഃ .
വൈഷ്ണവേഷ്വപി സർവേഷു രാമമന്ത്രഃ ഫലാധികഃ .. 4..
ഗാണപത്യാദി മന്ത്രേഷു കോടികോടിഗുണാധികഃ .
മന്ത്രസ്തേഷ്വപ്യനായാസഫലദോഽയം ഷഡക്ഷരഃ .. 5..
ഷഡക്ഷരോഽയം മന്ത്രഃ സ്യാത്സർവാഘൗഘനിവാരണഃ .
മന്ത്രരാജ ഇതി പ്രോക്തഃ സർവേഷാമുത്തമോത്തമഃ .. 6..
കൃതം ദിനേ യദ്ദുരിതം പക്ഷമാസർതുവർഷജം .
സർവം ദഹതി നിഃശേഷം തൂലരാശിമിവാനലഃ .. 7..
ബ്രഹ്മഹത്യാസഹസ്രാണി ജ്ഞാനാജ്ഞാനകൃതാനി ച .
സ്വർണസ്തേയസുരാപാനഗുരുതൽപായുതാനി ച .. 8..
കോടികോടിസഹസ്രാണി ഉപപാതകജാന്യപി .
സർവാണ്യപി പ്രണശ്യന്തി രാമമന്ത്രാനുകീർതനാത് .. 9..
ഭൂതപ്രേതപിശാചാദ്യാഃ കൂഷ്മാണ്ഡബ്രഹ്മരാക്ഷസാഃ .
ദൂരാദേവ പ്രധാവന്തി രാമമന്ത്രപ്രഭാവതഃ .. 10..
ഐഹലൗകികമൈശ്വര്യം സ്വർഗാദ്യം പാരലൗകികം .
കൈവല്യം ഭഗവത്ത്വം ച മന്ത്രോഽയം സാധയിഷ്യതി .. 11..
ഗ്രാമ്യാരണ്യപശുഘ്നത്വം സഞ്ചിതം ദുരുതം ച യത് .
മദ്യപാനേന യത്പാപം തദപ്യാശു വിനാശയേത് .. 12..
അഭക്ഷ്യഭഖക്ഷണോത്പന്നം മിഥ്യാജ്ഞാനസമുദ്ഭവം .
സർവം വിലീയതേ രാമമന്ത്രസ്യാസ്യൈവ കീർതനാത് .. 13..
ശ്രോത്രിയസ്വർണഹരണാദ്യച്ച പാപമുപസ്ഥിതം .
രത്നാദേശ്ചാപഹാരേണ തദപ്യാശു വിനാശയേത് .. 14..
ബ്രാഹ്മണം ക്ഷത്രിയം വൈശ്യം ശൂദ്രം ഹത്വാ ച കിൽബിഷം .
സഞ്ചിനോതി നരോ മോഹാദ്യദ്യത്തദപി നാശയേത് .. 15..
ഗത്വാപി മാതരം മോഹാദഗമ്യാശ്ചൈവ യോഷിതഃ .
ഉപാസ്യാനേന മന്ത്രേണ രാമസ്തദപി നാശയേത് .. 16..
മഹാപാതകപാപിഷ്ഠസംഗത്യാ സഞ്ചിതം ച യത് .
നാശയേത്തത്കഥാലാപശയനാസനഭോജനൈഃ .. 17..
പിതൃമാതൃവധോത്പന്നം ബുദ്ധിപൂർവമഘം ച യത് .
തദനുഷ്ഠാനമാത്രേണസർവമേതദ്വിലീയതേ .. 18..
യത്പ്രയാഗാദിതീർഥോക്തപ്രായശ്ചിത്തശതൈരപി .
നൈവാപനോദ്യതേ പാപം തദപ്യാശു വിനാശയേത് .. 19..
പുണ്യക്ഷേത്രേഷു സർവേഷു കുരുക്ഷേത്രാദിഷു സ്വയം .
ബുദ്ധിപൂർവമഘം കൃത്വാ തദപ്യാശുവിനാശയേത് .. 20..
കൃച്ഛ്രൈസ്തപ്തപരാകാദ്യൈർനാനാചാന്ദ്രായണൈരപി .
പാപം ച നാപനോദ്യം യത്തദപ്യാശു വിനാശയേത് .. 21..
ആത്മതുല്യസുവർണാദിദാനൈർബഹുവിധൈരപി .
കിഞ്ചിദപ്യപരിക്ഷീണം തദപ്യാശു വിനാശയേത് .. 22..
അവസ്ഥാത്രിതയേഷ്വേവബുദ്ധിപൂർവമഘം ച യത് .
തന്മന്ത്രസ്മരണേനൈവ നിഃശേഷം പ്രവിലീയതേ .. 23..
അവസ്ഥാത്രിതയേഷ്വേവം മൂലബന്ധമന്ത്രം ച യത് .
തത്തന്മന്ത്രോപദേശേന സർവമേതത്പ്രണശ്യതി .. 24..
ആബ്രഹ്മബീജദോഷാശ്ച നിയമാതിക്രമോദ്ഭ്വാഃ .
സ്ത്രീണാം ച പുരുഷാണാം ച മന്ത്രേണാനേന നാശിതാഃ .. 25..
യേഷു യേഷ്വപി ദേശേഷു രാമഭദ്ര ഉപാസ്യതേ .
ദുർഭിക്ഷാദിഭയം തേഷു ന ഭവേത്തു കദാചന .. 26..
ശാന്തഃ പ്രസന്നവദനോ ഹ്യക്രോധോ ഭക്തവത്സലഃ .
അനേന സദൃശോ മന്ത്രോ ജഗത്സ്വപി ന വിദ്യതേ .. 27..
സമ്യഗാരാധിതോ രാമഃ പ്രസീദത്യേവ സത്വരം .
ദദാത്യായുഷ്യമൈശ്വര്യമന്തേ വിഷ്ണുപദം ച യത് .. 28..
തദേതദൃചാഭ്യുക്തം .
ഋചോ അക്ഷരേ പരമേ വ്യോമന്യസ്മിന്ദേവാ അധി വിശ്വേ നിഷേദുഃ .
യസ്തന്ന വേദ കിമൃചാ കരിഷ്യതി യ ഇത്തദ്വിദുസ്ത ഇമേ സമാസതേ .
തദ്വിഷ്ണോഃ പരമം പദം സദാ പശ്യന്തി സൂരയഃ .
ദിവീവ ചക്ഷുരാതതം . തദ്വിപ്രാസോ വിപന്യവോ ജാഗൃവാംസഃ സമിന്ധതേ .
വിഷ്ണോര്യത്പരമം പദം . ഓം സത്യമിത്യുപനിഷത് .. 6..
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശ്രുണുയാമ ദേവാ ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ .
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിർവ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ..
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി രാമോത്തരതാപിന്യുപനിഷത്സമാപ്താ ..
ഇതി രാമതാപിന്യുപനിഷത്സമാപ്താ..