ഉപനിഷത്തുകൾ/പഞ്ചബ്രഹ്മോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പഞ്ചബ്രഹ്മോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

പഞ്ചബ്രഹ്മോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


ബ്രഹ്മാദിപഞ്ചബ്രഹ്മാണോ യത്ര വിശ്രാന്തിമാപ്നുയുഃ .
തദഖണ്ഡസുഖാകാരം രാമചന്ദ്രപദം ഭജേ ..
ഓം സഹ നാവവതു .. സഹ നൗ ഭുനക്തു .. സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ ..
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഹരിഃ ഓം ..
അഥ പൈപ്പലാദോ ഭഗവാൻഭോ കിമാദൗ കിം ജാതമിതി . സദ്യോ ജാതമിതി .
കിം ഭഗവ ഇതി . അഘോര ഇതി . കിം ഭഗവ ഇതി . വാമദേവ ഇതി .
കിം വാ പുനരിമേ ഭഗവ ഇതി . തത്പുരുഷ ഇതി . കിം വാ പുനരിമേ ഭഗവ ഇതി .
സർവേഷാം ദിവ്യാനാം പ്രേരയിതാ ഈശാന ഇതി . ഈശാനോ ഭൂതഭവ്യസ്യ
സർവേഷാം ദേവയോഗിനാം . കതി വർണാഃ . കതി ഭേദാഃ . കതി ശക്തയഃ .
യത്സർവം തദ്ഗുഹ്യം . തസ്മൈ നമോ മഹാദേവായ മഹാരുദ്രായ പ്രോവാച
തസ്മൈ ഭഗവാന്മഹേശഃ .
ഗോപ്യാദ്ഗോപ്യതരം ലോകേ യദ്യസ്തി ശ്രുണു ശാകല .
സദ്യോ ജാതം മഹീ പൂഷാ രമാ ബ്രഹ്മഃ ത്രിവൃത്സ്വരഃ .. 1..
ഋഗ്വേദോ ഗാർഹപത്യം ച മന്ത്രാഃ സപ്തസ്വരാസ്തഥാ .
വർണം പീതം ക്രിയാ ശക്തിഃ സർവാഭീഷ്ടഫലപ്രദം .. 2..
അഘോരം സലിലം ചന്ദ്രം ഗൗരീ വേദ ദ്വിതീയകം .
നീർദാഭം സ്വരം സാന്ദ്രം ദക്ഷിണാഗ്നിരുദാഹൃതം .. 3..
പഞ്ചാശദ്വർണസംയുക്തം സ്ഥിതിരിച്ഛക്രിയാന്വിതം .
ശക്തിരക്ഷണസംയുക്തം സർവാഘൗഘവിനാശനം .. 4..
സർവദുഷ്ടപ്രശമനം സർവൈശ്വര്യഫലപ്രദം .
വാമദേവ മഹാബോധദായകം പാവനാത്മകം .. 5..
വിദ്യാലോകസമായുക്തം ഭാനുകോടിസമപ്രഭം .
പ്രസന്നം സാമവേദാഖ്യം നാനാഷ്ടകസമന്വിതം .. 6..
ധീരസ്വരമധീനം ചാവഹനീയമനുത്തമം .
ജ്ഞാനസംഹാരസംയുക്തം ശക്തിദ്വയസമന്വിതം .. 7..
വർണം ശുക്ലം തമോമിശ്രം പൂർണബോധകരം സ്വയം .
ധാമത്രയനിയന്താരം ധാമത്രയസമന്വിതം .. 8..
സർവസൗഭാഗ്യദം നൄണാം സർവകർമഫലപ്രദം .
അഷ്ടാക്ഷരസമായുക്തമഷ്ടപത്രാന്തരസ്ഥിതം .. 9..
യത്തത്പുരുഷം പ്രോക്തം വായുമണ്ഡലസംവൃതം .
പഞ്ചാഗ്നിനാ സമായുക്തം മന്ത്രശക്തിനിയാമകം .. 10..
പഞ്ചാശത്സ്വരവർണാഖ്യമഥർവവേദസ്വരൂപകം .
കോടികോടിഗണാധ്യക്ഷം ബ്രഹ്മാണ്ഡാഖണ്ഡവിഗ്രഹം .. 11..
വർണം രക്തം കാമദം ച സർവാധിവ്യാധിഭേഷജം .
സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയാദീനാം കാരണം സർവശക്തിധൃക് .. 12..
അവസ്ഥാത്രിതയാതീതം തുരീയം ബ്രഹ്മസഞ്ജ്ഞിതം .
ബ്രഹ്മവിഷ്ണ്വാദിഭിഃ സേവ്യം സർവേഷാം ജനകം പരം .. 13..
ഈശാനം പരമം വിദ്യാത്പ്രേരകം ബുദ്ധിസാക്ഷിണം .
ആകാശാത്മകമവ്യക്തമോങ്കാരസ്വരഭൂഷിതം .. 14..
സർവദേവമയം ശാന്തം ശാന്ത്യതീതം സ്വരാദ്ബഹിഃ .
അകാരാദിസ്വരാധ്യക്ഷമാകാശമയവിഗ്രഹം .. 15..
പഞ്ചകൃത്യനിയന്താരം പഞ്ചബ്രഹ്മാത്മകം ബൃഹത് .
പഞ്ചബ്രഹ്മോപസംഹാരം കൃത്വാ സ്വാത്മനി സംസ്ഥിതഃ .. 16..
സ്വമായാവൈഭവാൻസർവാൻസംഹൃത്യ സ്വാത്മനി സ്ഥിതഃ .
പഞ്ചബ്രഹ്മാത്മകാതീതോ ഭാസതേ സ്വസ്വതേജസാ .. 17..
ആദാവന്തേ ച മധ്യേ ച ഭാസസേ നാന്യഹേതുനാ .
മായയാ മോഹിതാഃ ശംഭോർമഹാദേവം ജഗദ്ഗുരും .. 18..
ന ജാനന്തി സുരാഃ സർവേ സർവകാരണകാരണം .
ന സന്ദൃശേ തിഷ്ഠതി രൂപമസ്യ പരാത്പരം പുരുഷം വിശ്വധാമ .. 19..
യേന പ്രകാശതേ വിശ്വം യത്രൈവ പ്രവിലീയതേ .
തദ്ബ്രഹ്മ പരമം ശാന്തം തദ്ബ്രഹ്മാസ്മി പരമം പദം .. 20..
പഞ്ചബ്രഹ്മ പരം വിദ്യാത്സദ്യോജാതാദിപൂർവകം .
ദൃശ്യതേ ശ്രൂയതേ യച്ച പഞ്ചബ്രഹ്മാത്മകം സ്വയം .. 21..
പഞ്ചധാ വർതമാനം തം ബ്രഹ്മകാര്യമിതി സ്മൃതം .
ബ്രഹ്മകാര്യമിതി ജ്ഞാത്വാ ഈശാനം പ്രതിപദ്യതേ .. 22..
പഞ്ചബ്രഹ്മാത്മകം സർവം സ്വാത്മനി പ്രവിലാപ്യ ച .
സോഽഹമസ്മീതി ജാനീയാദ്വിദ്വാൻബ്രഹ്മാഽമൃതോ ഭവേത് .. 23..
ഇത്യേതദ്ബ്രഹ്മ ജാനീയാദ്യഃ സ മുക്തോ ന സംശയഃ .
പഞ്ചാക്ഷരമയം ശംഭും പരബ്രഹ്മസ്വരൂപിണം .. 24..
നകാരാദിയകാരാന്തം ജ്ഞാത്വാ പഞ്ചാക്ഷരം ജപേത് .
സർവം പഞ്ചാത്മകം വിദ്യാത്പഞ്ചബ്രഹ്മാത്മതത്ത്വതഃ .. 25..
പഞ്ചബ്രഹ്മാത്മികീം വിദ്യാം യോഽധീതേ ഭക്തിഭാവിതഃ .
സ പഞ്ചാത്മകതാമേത്യ ഭാസതേ പഞ്ചധാ സ്വയം .. 26..
ഏവമുക്ത്വാ മഹാദേവോ ഗാലവസ്യ മഹാത്മനഃ .
കൃപാം ചകാര തത്രൈവ സ്വാന്തർധിമഗമത്സ്വയം .. 27..
യസ്യ ശ്രവണമാത്രേണാശ്രുതമേവ ശ്രുതം ഭവേത് .
അമതം ച മതം ജ്ഞാതമവിജ്ഞാതം ച ശാകല .. 28..
ഏകേനൈവ തു പിണ്ഡേന മൃത്തികായാശ്ച ഗൗതമ .
വിജ്ഞാതം മൃണ്മയം സർവം മൃദഭിന്നം ഹി കായകം .. 29..
ഏകേന ലോഹമണിനാ സർവം ലോഹമയം യഥാ .
വിജ്ഞാതം സ്യാദഥൈകേന നഖാനാം കൃന്തനേന ച .. 30..
സർവം കാർഷ്ണായസം ജ്ഞാതം തദഭിന്നം സ്വഭാവതഃ .
കാരണാഭിന്നരൂപേണ കാര്യം കാരണമേവ ഹി .. 31..
തദ്രൂപേണ സദാ സത്യം ഭേദേനോക്തിർമൃഷാ ഖലു .
തച്ച കാരണമേകം ഹി ന ഭിന്നം നോഭയാത്മകം .. 32..
ഭേദഃ സർവത്ര മിഥ്യൈവ ധർമാദേരനിരൂപണാത് .
അതശ്ച കാരണം നിത്യമേകമേവാദ്വയം ഖലു .. 33..
അത്ര കാരണമദ്വൈതം ശുദ്ധചൈതന്യമേവ ഹി .
അസ്മിൻബ്രഹ്മപുരേ വേശ്മ ദഹരം യദിദം മുനേ .. 34..
പുണ്ഡരീകം തു തന്മധ്യേ ആകാശോ ദഹരോഽസ്തി തത് .
സ ശിവഃ സച്ചിദാനന്ദഃ സോഽന്വേഷ്ടവ്യോ മുമുക്ഷിഭിഃ .. 35..
അയം ഹൃദി സ്ഥിതഃ സാക്ഷീ സർവേഷാമവിശേഷതഃ .
തേനായം ഹൃദയം പ്രോക്തഃ ശിവഃ സംസാരമോചകഃ .. 36..
ഇത്യുപനിഷത് ..
ഓം സഹ നാവവതു .. സഹ നൗ ഭുനക്തു .. സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ ..
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി പഞ്ചബ്രഹ്മോപനിഷത്സമാപ്താ ..