ഉപനിഷത്തുകൾ/ദത്താത്രേയോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ദത്താത്രേയോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

ദത്താത്രേയോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]ദത്താത്രേയീബ്രഹ്മവിദ്യാസംവേദ്യാനന്ദവിഗ്രഹം .
ത്രിപാന്നാരായണാകരം ദത്താത്രേയമുപാസ്മഹേ ..
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശ്രുണുയാമ ദേവാ ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ ..
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിർവ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ..
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ ..
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഹരിഃ ഓം .. സത്യക്ഷേത്രേ ബ്രഹ്മാ നാരായണം മഹാസാമ്രാജ്യം കിം
താരകം തന്നോ ബ്രൂഹി ഭഗവന്നിത്യുക്തഃ സത്യാനന്ദ സാത്ത്വികം മാമകം
ധാമോപാസ്വേത്യാഹ . സദാ ദത്തോഽഹമസ്മീതി പ്രത്യേതത്സംവദന്തി യേന തേ
സംസാരിണോ ഭവന്തി നാരായണേനൈവം വിവക്ഷിതോ ബ്രഹ്മാ വിശ്വരൂപധരം
വിഷ്ണും നാരായണം ദത്താത്രേഅയം ധ്യാത്വാ സദ്വദതി . ദമിതി ഹംസഃ .
ദാമിതി ദീർഘം തദ്ബീജം നാമ ബീജസ്ഥം . ദാമിത്യേകാക്ഷരം ഭവതി .
തദേതത്താരകം ഭവതി . തദേവോപാസിതവ്യം വിജ്ഞേയം ഗർഭാദിതാരണം .
ഗായത്രീ ഛന്ദഃ . സദാശിവ ഋഷിഃ . ദത്താത്രേയോ ദേവതാ . വടബീജസ്ഥമിവ
ദത്തബീജസ്ഥം സർവം ജഗത് . ഏതദൈവാക്ഷരം വ്യാഖ്യാതം . വ്യാഖ്യാസ്യേ
ഷഡക്ഷരം . ഓമിതി ദ്വിതീയം . ഹ്രീമിതി തൃതീയം . ക്ലീമിതി ചതുർഥം .
ഗ്ലൗമിതി പഞ്ചമം . ദ്രാമിതി ഷട്കം . ഷഡക്ഷരോഽയം ഭവതി .
യോഗാനുഭവോ ഭവതി . ഗായത്രീ ഛന്ദഃ . സദാശിവ ഋഷിഃ . ദത്താത്രേയോ
ദേവതാ . ദ്രമിത്യുക്ത്വാ ദ്രാമിത്യുക്ത്വാ വാ ദത്താത്രേയായ നമ ഇത്യഷ്ടാക്ഷരഃ .
ദത്താത്രേയായേതി സത്യാനന്ദചിദാത്മകം . നമ ഇതി പൂർണാനന്ദകവിഗ്രഹം .
ഗായത്രീ ഛന്ദഃ . സദാശിവ ഋഷിഃ . ദത്താത്രേയോ ദേവതാ . ദത്താത്രേയായേതി
കീലകം . തദേവ ബീജം . നമഃ ശക്തിർഭവതി . ഓമിതി പ്രഥമം . ആമിതി
ദ്വിതീയം . ഹ്രീമിതി തൃതീയം . ക്രോമിതി ചതുർഥം . ഏഹീതി തദേവ വദേത് .
ദത്താത്രേയേതി സ്വാഹേതി മന്ത്രരാജോഽയം ദ്വാദശാക്ഷരഃ . ജഗതീ ഛന്ദഃ .
സദാശിവ ഋഷിഃ . ദത്താത്രേയോ ദേവതാ . ഓമിതി ബീജം .
സ്വാഹേതി ശക്തിഃ . സംബുദ്ധിരിതി കീലകം . ദ്രമിതി ഹൃദയേ .
ഹ്രീം ക്ലീമിതി ശീർഷേ . ഏഹീതി ശിഖായാം . ദത്തേതി കവചേ .
ആത്രേയേതി ചക്ഷുഷി . സ്വാഹേത്യസ്ത്രേ . തന്മയോ ഭവതി .
യ ഏവം വേദ . ഷോഡശാക്ഷരം വ്യാഖ്യാസ്യേ .
പ്രാണം ദേയം . മാനം ദേയം . ചക്ഷുർദേയം . ശ്രോത്രം ദേയം .
ഷഡ്ദശശിരശ്ഛിനത്തി ഷോഡശാക്ഷരമന്ത്രേ ന ദേയോ ഭവതി .
അതിസേവാപരഭക്തഗുണവച്ഛിഷ്യായ വദേത് . ഓമിതി പ്രഥമം ഭവതി .
ഐമിതി ദ്വിതീയം . ക്രോമിതി തൃതീയം . ക്ലീമിതി ചതുർഥം .
ക്ലൂമിതി പഞ്ചമം . ഹ്രാമിതി ഷഷ്ഠം . ഹ്രീമിതി
സപ്തമം . ഹ്രൂമിത്യഷ്ടമം . സൗരിതി നവമം .
ദത്താത്രേയായേതി ചതുർദശം . സ്വാഹേതി ഷോഡശം .
ഗായത്രീ ഛന്ദഃ . സദാശിവ ഋഷിഃ . ദത്താത്രേയോ ദേവതാ .
ഓം ബീജം . സ്വാഹാ ശക്തിഃ . ചതുർഥ്യന്തം കീലകം .
ഓമിതി ഹൃദയേ . ക്ലാം ക്ലീം ക്ലൂമിതി ശിഖായാം . സൗരിതി
കവചേ . ചതുർഥ്യന്തം ചക്ഷുഷി . സ്വാഹേത്യസ്ത്രേ . യോ
നിത്യമധീയാനഃ സച്ചിദാനന്ദ സുഖീ മോക്ഷീ ഭവതി .
സൗരിത്യന്തേ ശ്രീവൈഷ്ണവ ഇത്യുച്യതേ . തജ്ജാപീ വിഷ്ണുരൂപീ
ഭവതി . അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദോ വ്യാഖ്യാസ്യേ . സർവത്ര
സംബുദ്ധിരിമാനീത്യുച്യന്തേ . ദത്താത്രേയ ഹരേ കൃഷ്ണ
ഉന്മത്താനന്ദദായക . ദിഗംബര മുനേ ബാലപിശാച
ജ്ഞാനസാഗര .. 1.. ഇത്യുപനിഷത് . അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ .
സദാശിവ ഋഷിഃ . ദത്താത്രേയോ ദേവതാ ദത്താത്രേയേതി ഹൃദയേ .
ഹരേ കൃഷ്ണേതി ശീർഷേ . ഉന്മത്താനന്ദേതി ശിഖായാം .
ദായകമുന ഇതി കവചേ . ദിഗംബരേതി ചക്ഷുഷി .
പിശാചജ്ഞാനസാഗരേത്യസ്ത്രേ . ആനുഷ്ടുഭോഽയം
മയാധീതഃ . അബ്രഹ്മജന്മദോഷാശ്ച പ്രണശ്യന്തി .
സർവോപകാരീ മോക്ഷീ ഭവതി . യ ഏവം വേദേത്യുപനിഷത് .. 1..
ഇതി പ്രഥമഃ ഖണ്ഡഃ .. 1..
ഓമിതി വ്യാഹരേത് . ഓം നമോ ഭഗവതേ ദത്താത്രേയായ
സ്മരണമാത്രസന്തുഷ്ടായ മഹാഭയനിവാരണായ
മഹാജ്ഞാനപ്രദായ ചിദാനന്ദാത്മനേ ബാലോന്മത്ത-
പിശാചവേഷായേതി മഹായോഗിനേഽവധൂതായേതി
അനസൂയാനന്ദവർധനായാത്രിപുത്രായേതി സർവകാമഫല-
പ്രദായ ഓമിതി വ്യാഹരേത് . ഭവബന്ധമോചനായേതി
ഹ്രീമിതി വ്യാഹരേത് . സകലവിഭൂതി ദായേതി ക്രോമിതി വ്യാഹരേത് .
സാധ്യാകർഷണായേതി സൗരിതി വ്യാഹരേത് . സർവമനഃ-
ക്ഷോഭണായേതി ശ്രീമിതി വ്യാഹരേത് . മഹോമിതി വ്യാഹരേത് .
ചിരഞ്ജീവിനേ വഷഡിതി വ്യാഹരേത് . വശീകുരുവശീകുരു
വൗഷഡിതി വ്യാഹരേത് . ആകർഷയാകർഷയ ഹുമിതി
വ്യാഹരേത് . വിദ്വേഷയവിദ്വേഷയ ഫഡിതി വ്യാഹരേത് .
ഉച്ചാടയോച്ചാടയ ഠഠേതി വ്യാഹരേത് . സ്തംഭയ-
സ്തംഭയ ഖഖേതി വ്യാഹരേത് . മാരയമാരയ നമഃ
സമ്പന്നായ നമഃ സമ്പന്നായ സ്വാഹാ പോഷയപോഷയ
പരമന്ത്രപരയന്ത്രപരതന്ത്രാംശ്ഛിന്ധിച്ഛിന്ധി
ഗ്രഹാന്നിവാരയനിവാരയ വ്യാധീന്നിവാരയനിവാരയ ദുഃഖം
ഹരയഹരയ ദാരിദ്ര്യം വിദ്രാവയവിദ്രാവയ ദേഹം
പോഷയപോഷയ ചിത്തം തോഷയതോഷയേതി സർവമന്ത്ര-
സർവയന്ത്രസർവതന്ത്രസർവപല്ലവസ്വരൂപായേതി ഓം നമഃ
ശിവായേത്യുപനിഷത് .. 2..
ഇതി ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ .. 2..
യ ഏവം വേദ . അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ . സദാശിവ ഋഷിഃ .
ദത്താത്രേയോ ദേവതാ . ഓമിതി ബീജം . സ്വാഹേതി ശക്തിഃ .
ദ്രാമിതി കീലകം . അഷ്ടമൂർത്യഷ്ടമന്ത്രാ ഭവന്തി .
യോ നിത്യമധീതേ വായ്വഗ്നിസോമാദിത്യബ്രഹ്മവിഷ്ണുരുദ്രൈഃ
പൂതോ ഭവതി . ഗായത്ര്യാ ശതസഹസ്രം ജപ്തം ഭവതി .
മഹാരുദ്രശതസഹസ്രജാപീ ഭവതി . പ്രണവായുതകോടിജപ്തോ ഭവതി .
ശതപൂർവാഞ്ഛതാപരാൻപുനാതി . സ പങ്ക്തിപാവനോ ഭവതി .
ബ്രഹ്മഹത്യാദിപാതകൈർമുക്തോ ഭവതി . ഗോഹത്യാദിപാതകൈർമുക്തോ ഭവതി .
തുലാപുരുഷാദിദാനൈഃ പ്രപാപാനതഃ പൂതോ ഭവതി .
അശേഷപാപാന്മുക്തോ ഭവതി . ഭക്ഷ്യാഭക്ഷ്യപാപൈർമുക്തോ ഭവതി .
സർവമന്ത്രയോഗപാരീണോ ഭവതി . സ ഏവ ബ്രാഹ്മണോ ഭവതി .
തസ്മാച്ഛിഷ്യം ഭക്തം പ്രതിഗൃഹ്ണീയാത് . സോഽനന്തഫലമശ്നുതേ .
സ ജീവന്മുക്തോ ഭവതീത്യാഹ ഭഗവാന്നാരായണോ ബ്രഹ്മാണമിത്യുപനിഷത് ..
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശ്രുണുയാമ ദേവാ ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ ..
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിർവ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ..
ഓം സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ .. ഹരിഃ ഓം തത്സത് ..
ഇതി ദത്താത്രേയോപനിഷത്സമാപ്താ ..