ഉപനിഷത്തുകൾ/ത്രിപാദ്വിഭൂതിമഹാനാരായണോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ത്രിപാദ്വിഭൂതിമഹാനാരായണോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

ത്രിപാദ്വിഭൂതിമഹാനാരായണോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


യത്രാപഹ്നവതാം യാതി സ്വാവിദ്യാപദവിഭ്രമഃ .
തത്ത്രിപാന്നാരായണാഖ്യം സ്വമാത്രമവശിഷ്യതേ ..
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശ്രുണുയാമ ദേവാഃ . ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ .
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിർവ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ..
അഥ പരമതത്ത്വരഹസ്യം ജിജ്ഞാസുഃ പരമേഷ്ഠീ ദേവമാനേന
സഹസ്രസംവത്സരം തപശ്ചചാര . സഹസ്രവർഷേഽതീതേഽത്യുഗ്രതീവ്രതപസാ
പ്രസന്നം ഭഗവന്തം മഹാവിഷ്ണും ബ്രഹ്മാ പരിപൃച്ഛതി
ഭഗവൻ പരമതത്ത്വരഹസ്യം മേ ബ്രൂഹീതി . പരമതത്ത്വരഹസ്യവക്താ
ത്വമേവ നാന്യഃ കശ്ചിദസ്തി തത്കഥമിതി . തദേവോച്യതേ . ത്വമേവ സർവജ്ഞഃ .
ത്വമേവ സർവശക്തിഃ . ത്വമേവ സർവാധാരഃ . ത്വമേവ സർവസ്വരൂപഃ .
ത്വമേവ സർവേശ്വരഃ . ത്വമേവ സർവപ്രവർതകഃ . ത്വമേവ സർവപാലകഃ .
ത്വമേവ സർവനിവർതകഃ . ത്വമേവ സദസദാത്മകഃ . ത്വമേവ സദസദ്വിലക്ഷണഃ .
ത്വമേവാന്തർബഹിർവ്യാപകഃ . ത്വമേവാതിസൂക്ഷ്മതരഃ . ത്വമേവാതിമഹതോ മഹീയാൻ .
ത്വമേവ സർവമൂലാവിദ്യാനിവർതകഃ . ത്വമേവാവിദ്യാവിഹാരഃ .
ത്വമേവാവിദ്യാധാരകഃ .ത്വമേവ വിദ്യാവേദ്യഃ . ത്വമേവ വിദ്യാസ്വരൂപഃ .
ത്വമേവ വിദ്യാതീതഃ . ത്വമേവ സർവകാരണഹേതുഃ . ത്വമേവ സർവകാരണസമഷ്ടിഃ .
ത്വമേവ സർവകാരണവ്യഷ്ടിഃ . ത്വമേവാഖണ്ഡാനന്ദഃ . ത്വമേവ പരിപൂർണാനന്ദഃ .
ത്വമേവ നിരതിശയാനന്ദഃ . ത്വമേവ തുരീയതുരീയഃ . ത്വമേവ തുരീയാതീതഃ .
ത്വമേവ അനന്തോപനിഷദ്വിമൃഗ്യഃ . ത്വമേവാഖിലശാസ്ത്രൈർവിമൃഗ്യഃ .
ത്വമേവ ബ്രഹ്മേശാനപുരന്ദരപുരോഗമൈരഖിലാമരൈരഖിലാഗമൈർവിമൃഗ്യഃ .
ത്വമേവ സർവമുമുക്ഷുഭിർവിമൃഗ്യഃ . ത്വമേവാമൃതമയൈർവിമൃഗ്യഃ .
ത്വമേവാമൃതമയസ്ത്വമേവാമൃതമയസ്ത്വമേവാമൃതമയഃ . ത്വമേവ സർവം
ത്വമേവ സർവം ത്വമേവ സർവം . ത്വമേവ മോക്ഷസ്ത്വമേവ മോക്ഷദസ്ത്വമേവാഖിലമോക്ഷസാധനം .
ന കിഞ്ചിദസ്തി ത്വദ്വ്യതിരിക്തം . ത്വദ്വ്യതിരിക്തം യത്കിഞ്ചിത്പ്രതീയതേ തത്സർവം
ബാധിതമിതി നിശ്ചയം . തസ്മാത്ത്വമേവ വക്താ ത്വമേവഗുരുസ്ത്വമേവ പിതാ
ത്വമേവ സർവനിയന്താ ത്വമേവ സർവം ത്വമേവ സദാ ധ്യേയ ഇതി സുനിശ്ചിതഃ .
പരമതത്ത്വജ്ഞസ്തമുവാച മഹാവിഷ്ണുരതിപ്രസന്നോ ഭൂത്വാ സാധുസാധ്വിതി
സാധുപ്രശംസാപൂർവം സർവം പരമതത്ത്വരഹസ്യം തേ കഥയാമി . സാവധാനേന ശ്രുണു .
ബ്രഹ്മൻ ദേവദർശീത്യാഖ്യാഥർവണശാഖായാം പരമതത്ത്വരഹസ്യാഖ്യാഥർവണ-
മഹാനാരായണോപനിഷദി ഗുരുശിഷ്യസംവാദഃ പുരാതനഃ പ്രസിദ്ധതയാ ജാഗർതി .
പുരാ തത്സ്വരൂപജ്ഞാനേന മഹാന്തഃ സർവം ബ്രഹ്മഭാവം ഗതാഃ . യസ്യ ശ്രവണേന
സർവബന്ധഃ പ്രവിനശ്യന്തി . യസ്യ ജ്ഞാനേന സർവരഹസ്യം വിദിതം ഭവതി .
തത്സ്വരൂപം കഥമിതി . ശാന്തോ ദാന്തോഽതിവിരക്തഃ സുശുദ്ധോ ഗുരുഭക്തസ്തപോനിഷ്ഠഃ
ശിഷ്യോ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠം ഗുരുമാസാദ്യ പ്രദക്ഷിണപൂർവകം ദണ്ഡവത്പ്രണമ്യ
പ്രാഞ്ജലിർഭൂത്വാ വിനയേനോപസംഗമ്യ ഭഗവൻ ഗുരോ മേ പരമതത്ത്വരഹസ്യം
വിവിച്യ വക്തവ്യമിതി . അത്യാദരപൂർവകമിതി ഹർഷേണ ശിഷ്യം ബഹൂകൃത്യ ഗുരുർവദതി .
പരമതത്ത്വരഹസ്യോപനിഷത്ക്രമഃ കഥ്യതേ സവാധാനേന ശ്രൂയതാം .കഥം ബ്രഹ്മ . കാലത്രയാബാധിതം ബ്രഹ്മ . സർവകാലാബാധിതം
ബ്രഹ്മ . സഗുണനിർഗുണസ്വരൂപം ബ്രഹ്മ . ആദിമധ്യാന്തശൂന്യം ബ്രഹ്മ .
സർവം ഖല്വിദം ബ്രഹ്മ . മായാതീതം ഗുണാതീതം ബ്രഹ്മ .
അനന്തമപ്രമേയാഖണ്ഡപരിപൂർണം ബ്രഹ്മ . അദ്വിതീയപരമാനന്ദശുദ്ധബുദ്ധ-
മുക്തസത്യസ്വരൂപവ്യാപകാഭിന്നാപരിച്ഛിനം ബ്രഹ്മ .
സച്ചിദാനന്ദസ്വപ്രകാശം ബ്രഹ്മ . മനോവാചാമഗോചരം ബ്രഹ്മ .
അമിതവേദാന്തവേദ്യം ബ്രഹ്മ . ദേശതഃ കാലതോ വസ്തുതഃ പരിച്ഛേദരഹിതം ബ്രഹ്മ .
സർവപരിപൂർണം ബ്രഹ്മ തുരീയം നിരാകാരമേകം ബ്രഹ്മ . അദ്വൈതമനിർവാച്യം
ബ്രഹ്മ . പ്രണവാത്മകം ബ്രഹ്മ . പ്രണവാത്മകത്വേനോക്തം ബ്രഹ്മ .
പ്രണവാദ്യഖിലമന്ത്രാത്മകം ബ്രഹ്മ . പാദചതുഷ്ടയാത്മകം ബ്രഹ്മ .
കിം തത്പാദചതുഷ്ടയം ബ്രഹ്മ ഭവതി . അവിദ്യാപാദഃ
സുവിദ്യാപാദശ്ചാനന്ദപാദസ്തുരീയപാദസ്തുരീയ ഇതി .
തുരീയപാദസ്തുരീയതുരീയം തുരീയാതീതം ച . കഥം പാദചതുഷ്ടയസ്യ
ഭേദഃ . അവിദ്യാപദഃ പ്രഥമഃ പാദോ വിദ്യാപാദോ ദ്വിതീയഃ
ആനന്ദപാദസ്തൃതീയസ്തുരീയപാദസ്തുരീയ ഇതി . മൂലാവിദ്യാ പ്രഥമപാദേ
നാന്യത്ര . വിദ്യാനന്ദതുരീയാംശാഃ സർവേഷു പാദേഷു വ്യാപ്യ തിഷ്ഠന്തി .
ഏവം തർഹി വിദ്യാദീനാം ഭേദഃ കഥമിതി . തത്തത്പ്രാധാന്യേന
തത്തദ്വ്യപദേശഃ . വസ്തുതസ്ത്വഭേദ ഏവ . തത്രാധസ്തനമേകം
പാദമവിദ്യാശബലം ഭവതി . ഉപരിതനപാദത്രയം ശുദ്ധബോധാനന്ദ-
ലക്ഷണമമൃതം ഭവതി . തച്ചാനിർവാച്യമനിർദേശ്യമഖണ്ഡാന-
ന്ദൈകരസാത്മകം ഭവതി .
തത്ര മധ്യമപാദമധ്യപ്രദേശേഽമിതതേജഃപ്രവാഹാകാരതയാ
നിത്യവൈകുണ്ഠം വിഭാതി . തച്ച നിരതിശയാനന്ദാഖണ്ഡബ്രഹ്മാനന്ദ-
നിജമൂർത്യാകാരേണ ജ്വലതി . അപരിച്ഛിന്നമണ്ഡലാനി യഥാ ദൃശ്യന്തേ
തദ്വദഖണ്ഡാനന്ദാമിതവൈഷ്ണവദിവ്യതേജോരാശ്യന്തർഗതവിലസ-
ന്മഹാവിഷ്ണോഃ പരമം പദം വിരാജതേ . ദുഗ്ധോദധിമധ്യസ്ഥിതാമൃതാ-
മൃതകലശവദ്വൈഷ്ണവം ധാമ പരമം സന്ദൃശ്യതേ .
സുദർശനദിവ്യതേജോഽന്തർഗതഃ സുദർശനപുരുഷോ യഥാ സൂര്യമണ്ഡലാന്തർഗതഃ
സൂര്യനാരായണോഽമിതാപരിച്ഛിന്നാദ്വൈതപരമാനന്ദലക്ഷണ-
തേജോരാശ്യന്തർഗത ആദിനാരായണസ്തഥാ സന്ദൃശ്യതേ . സ ഏവ തുരീയം ബ്രഹ്മ
സ ഏവ തുരീയാതീതഃ സ ഏവ വിഷ്ണുഃ സ ഏവ സമസ്തബ്രഹ്മവാചകവാച്യഃ
സ ഏവ പരഞ്ജ്യോതിഃ സ ഏവ മായാതീതഃ സ ഏവ ഗുണാതീതഃ സ ഏവ കാലാതീതഃ
സ ഏവ അഖിലകർമാതീതഃ സ ഏവ സത്യോപാധിരഹിതഃ സ ഏവ പരമേശ്വരഃ
സ ഏവ ചിരന്തനഃ പുരുഷഃ പ്രണവാദ്യഖിലമന്ത്രവാചകവാച്യ
ആദ്യന്തശൂന്യ ആദിദേശകാലവസ്തുതുരീയസഞ്ജ്ഞാനിത്യപരിപൂർണഃ
പൂർണഃ സത്യസങ്കൽപ ആത്മാരാമഃ കാലത്രയാബാധിതനിജസ്വരൂപഃ
സ്വയഞ്ജ്യോതിഃ സ്വയമ്പ്രകാശമയഃ സ്വസമാനാധികരണശൂന്യഃ
സ്വസമാനാധികശൂന്യോ ന ദിവാരാത്രിവിഭാഗോ ന സംവത്സരാദികാലവിഭാഗഃ
സ്വാനന്ദമയാനന്താചിന്ത്യവിഭവ ആത്മാന്തരാത്മാ പരമാത്മാ
ജ്ഞാനാത്മാ തുരീയാത്മേത്യാദിവാചകവാച്യോഽദ്വൈതപരമാനന്ദോ
വിഭുർനിത്യോ നിഷ്കലങ്കോ നിർവികൽപോ നിരഞ്ജനോ നിരാഖ്യാതഃ ശുദ്ധോ ദേവ
ഏകോ നാരായണോ ന ദ്വിതീയോഽസ്തി കശ്ചിദിതി യ ഏവം വേദ സ പുരുഷസ്തദീയോപാസനയാ
തസ്യ സായുജ്യമേതീത്യസംശയമിത്യുപനിഷത് ..
ഇത്യാഥർവണമഹാനാരായണോപനിഷദി പാദചതുഷ്ടയസ്വരൂപനിരൂപണം
നാമ പ്രഥമോഽധ്യായഃ .. 1..
അഥേതി ഹോവാച ച്ഛാത്രോ ഗുരും ഭഗവന്തം .
ഭഗവന്വൈകുണ്ഠസ്യ നാരായണസ്യ ച നിത്യത്വമുക്ത്വം .
സ ഏവ തുരീയമിത്യുക്തമേവ . വൈകുണ്ഠഃ സാകാരോ നാരായണഃ സാകാരശ്ച .
തുരീയം തു നിരാകാരം . സാകാരഃ സാവയവോ നിരവയവം നിരാകാരം .
തസ്മാത്സാകാരമനിത്യം നിത്യം നിരാകാരമിതി ശ്രുതേഃ .
യദ്യത്സാവയവം തത്തദനിത്യമിത്യനുമാനാച്ചേതി പ്രത്യക്ഷേണ
ദൃഷ്ടത്വാച്ച . അതസ്തയോരനിത്യത്വമേവ വക്തുമുചിതം ഭവതി .
കഥമുക്തം നിത്യത്വമിതി . തുരീയമക്ഷരമിതി ശ്രുതേഃ .
തുരീയസ്യ നിത്യത്വം പ്രസിദ്ധം . നിത്യത്വാനിത്യത്വേ പരസ്പരവിരുദ്ധധർമൗ . തയോരേകസ്മിൻബ്രഹ്മണ്യത്യന്തവിരുദ്ധം ഭവതി . തസ്മാദ്വൈകുണ്ഠസ്യ ച നാരായണസ്യ ച നിത്യത്വമേവ വക്തുമുചിതം ഭവതി . സത്യമേവ ഭവതീതി ദേശികം പരിഹരതി . സാകാരസ്തു ദ്വിവിധഃ . സോപാധികോ നിരുപാധികശ്ച . തത്ര സോപാധികഃ സാകാരഃ കഥമിതി . ആവിദ്യകമഖിലകാര്യകരണജാമവിദ്യാപാദ ഏവ നാന്യത്ര . തസ്മാത്സമസ്താവിദ്യോപാധിഃ സാകാരഃ സാവയവ ഏവ . സാവയവത്വാദവശ്യമനിത്യം ഭവത്യേവ . സോപാധികസാകാരോ വർണിതഃ . തർഹി നിരുപാധിക സാകാരഃ കഥമിതി . നിരുപാധികസാകാരസ്ത്രിവിധഃ . ബ്രഹ്മവിദ്യാസാകാരശ്ചാനന്ദസാകാരുഭയാത്മകസാകാരശ്ചേതി .

ബ്രഹ്മവിദ്യാസാകാരശ്ചാനന്ദസാകാര ഉഭയാത്മകസാകാരശ്ചേതി .

ത്രിവിധസാകാരോഽപി പുനർദ്വിവിധോ ഭവതി . നിത്യസാകാരോ മുക്തസാകാരശ്ചേതി .
നിത്യസാകാരസ്ത്വാദ്യന്തശൂന്യഃ ശാശ്വതഃ . ഉപാസനയാ യേ മുക്തിം
ഗതാസ്തേഷാം സാകാരോ മുക്തസാകാരഃ . തസ്യാഖണ്ഡജ്ഞാനേനാവിർഭാവോ
ഭവതി . സോഽപി ശാശ്വതഃ . മുക്തസാകാരസ്ത്വൈച്ഛിക ഇതി . അന്യേ വദന്തി
ശാശ്വതത്വം കഥമിതി . അദ്വൈതാഖണ്ഡപരിപൂർണനിരതിശയപരമാനന്ദ-
ശുദ്ധബുദ്ധമുക്തസത്യാത്മകബ്രഹ്മ ചൈതന്യസാകാരത്വാത്
നിരുപാധികസാകാരസ്യ നിത്യത്വം സിദ്ധമേവ . തസ്മാദേവ നിരുപാധികസാകാരസ്യ
നിരവയവത്വാത്സ്വാധികമപി ദൂരതോ നിരസ്തമേവ . നിരവയവം ബ്രഹ്മചൈതന്യമിതി
സർവോപനിഷത്സു സർവശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തേഷു ശ്രൂയതേ . അഥ ച
വിദ്യാനന്ദതുരീയാണാമഭേദ ഏവ ശ്രൂയതേ . സർവത്ര വിദ്യാദിസാകാരഭേദഃ
കഥമിതി . സത്യമേവോക്തമിതി ദേശികഃ പരിഹരതി . വിദ്യാപ്രാധാന്യേന വിദ്യാസാകാരഃ
ആനന്ദപ്രാധാന്യേനാനന്ദസാകാരഃ ഉഭയപ്രാധാന്യേനോഭയാത്മകസാകാരശ്ചേതി .
പ്രാധാന്യേനാത്ര ഭേദ ഏവ . സ ഭേദോ വസ്തുതസ്ത്വഭേദ ഏവ .
ഭഗവന്നഖണ്ഡാദ്വൈതപരമാനന്ദലക്ഷണപരബ്രഹ്മണഃ സാകാരനിരാകാരൗ
വിരുദ്ധധർമൗ . വിരുദ്ധോഭയാത്മകത്വം കഥമിതി . സത്യമേവേതി ഗുരുഃ പരിഹരതി .
യഥാ സർവഗതസ്യ നിരാകാരസ്യ മഹാവായോശ്ച തദാത്മകസ്യ ത്വക്പതിത്വേന
പ്രസിദ്ധസ്യ സാകാരസ്യ മഹാവായുദേവസ്യ ചാഭേദ ഏവ ശ്രൂയതേ സർവത്ര .
യഥാ പൃഥീവ്യാദീനാം വ്യാപകശരീരാണാം ദേവവിശേഷണാം ച
തദ്വിലക്ഷണതദഭിന്നവ്യാപകാ പരിച്ഛിന്നാ നിജമൂർത്യാകാരദേവതാഃ
ശ്രൂയന്തേ സർവത്ര തദ്വത്പരബ്രഹ്മണഃ സർവാത്മകസ്യ സാകാരനിരാകാരഭേദവിരോധോ
നാസ്ത്യേവ വിവിധവിചിത്രാനന്തശക്തേഃ പരബ്രഹ്മണഃ
സ്വരൂപജ്ഞാനേനവിരോധോ ന വിദ്യതേ .
തദഭാവേ സത്യനന്തവിരോധോ ഭവതി . അഥ ച
രാമകൃഷ്ണാദ്യവതാരേഷ്വദ്വൈതപരമാനന്ദലക്ഷണപരബ്രഹ്മണഃ
പരമതത്ത്വപരമവിഭവാനുസന്ധാനം സ്വീയത്വേന ശ്രൂയതേ സർവത്ര .
സർവപരിപൂർണസ്യാദ്വൈതപരമാനന്ദലക്ഷണപരബ്രഹ്മണസ്തു കിം
വക്തവ്യം . അന്യഥാ സർവപരിപൂർണസ്യ പരബ്രഹ്മണഃ പരമാർഥതഃ
സാകാരം വിനാ കേവല നിരാകാരത്വം യദ്യഭിമതം തർഹി കേവലനിരാകാരസ്യ
ഗഗനസ്യേവ പരബ്രഹ്മണോഽപി ജഡത്വമാപദ്യേത . തസ്മാത്പരബ്രഹ്മണഃ
പരമാർഥതഃ സാകാരനിരാകാരൗ സ്വഭാവസിദ്ധൗ .
തഥാവിധസ്യാദ്വൈതപരമാനന്ദലക്ഷണസ്യാദിനാരായണസ്യോന്മേഷനിമേഷാഭ്യാം
മൂലാവിദ്യോദയസ്ഥിതിലയാ ജായന്തേ .
കദാചിദാത്മാരാമസ്യാഖിലപരിപൂർണസ്യാദിനാരായണസ്യ
സ്വേച്ഛാനുസാരേണോന്മേഷോ ഭവതി . അവ്യക്താന്മൂലാവിർഭാവോ
മൂലാവിദ്യാവിർഭാവശ്ച .
തസ്മാദേവ സച്ഛബ്ദവാച്യം ബ്രഹ്മാവിദ്യാശബലം ഭവതി . തതോ മഹത് .
മഹതോഽഹങ്കാരഃ . അഹങ്കാരാത്പഞ്ചതന്മാത്രാണി . പഞ്ചതന്മാത്രേഭ്യഃ
പഞ്ചമഹാഭൂതാനി . പഞ്ചമഹാഭൂതേഭ്യോ
ബ്രഹ്മൈകപാദവ്യാപ്തമേകമവിദ്യാണ്ഡം
ജായതേ . തത്ര തത്ത്വതോ ഗുണാതീതശുദ്ധസത്ത്വമയോ
ലീലാഗൃഹീതനിരതിശയാനന്ദലക്ഷണോ
മായോപാധികോ നാരായണ ആസീത് . സ ഏവ നിത്യപരിപൂർണഃ
പാദവിഭൂതിവൈകുണ്ഠനാരായണഃ .
സ ചാനന്തകോടിബ്രഹ്മാണ്ഡാനാമുദയസ്ഥിതിലയാദ്യഖിലകാര്യകാരണജാല-
പരമകാരണകാരണഭൂതോ മഹാമായാതീതസ്തുരീയഃ പരമേശ്വരോ ജയതി .
തസ്മാത്സ്ഥൂലവിരാട്സ്വരൂപോ ജായതേ . സസർവകാരണമൂലം
വിരാട്സ്വരൂപോ ഭവതി .
സ ചാനന്തശീർഷാ പുരുഷ അനന്താക്ഷിപാണിപാദോ ഭവതി .
അനന്തശ്രവണഃ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി . സർവവ്യാപകോ ഭവതി .
സഗുണനിർഗുണസ്വരൂപോ ഭവതി . ജ്ഞാനബലൈശ്വര്യശക്തിതേജഃസ്വരൂപോ ഭവതി .
വിവിധവിചിത്രാനന്തജഗദാകാരോ ഭവതി .
നിരതിശയനിരങ്കുശസർവജ്ഞസർവശക്തിസർവനിയന്തൃത്വാ-
ദ്യനന്തകല്യാണഗുണാകാരോ ഭവതി .
വാചാമഗോചരാനന്തദിവ്യതേജോരാശ്യാകാരോ
ഭവതി . സമസ്താവിദ്യാണ്ഡവ്യാപകോ ഭവതി .
സ ചാനന്തമഹാമായാവിലാസാനാമധിഷ്ഠാനവിശേഷ-
നിരതിശയാദ്വൈതപരമാനന്ദ-
ലക്ഷണപരബ്രഹ്മവിലാസവിഗ്രഹോ ഭവതി .
അസ്യൈകൈകരോമകൂപാന്തരേഷ്വനന്തകോടി-
ബ്രഹ്മാണ്ഡാനി സ്ഥാവരാണി ച ജായന്തേ . തേഷ്വണ്ഡേഷു
സർവേഷ്വേകൈകനാരായണാവതാരോ ജായതേ . നാരായണാദ്ധിരണ്യഗർഭോ
ജായതേ . നാരായണാദണ്ഡവിരാട്സ്വരൂപോ ജായതേ .
നാരായണാദഖിലലോകസ്രഷ്ടൃപ്രജാപതയോ
ജായന്തേ . നാരായണാദേകാദശരുദ്രാശ്ച ജായന്തേ .
നാരായണാദഖിലലോകാശ്ച
ജായന്തേ . നാരായണാദിന്ദ്രോ ജായതേ . നാരായണാത്സർവേദേവാശ്ച ജായന്തേ .
നാരായണാദ്ദ്വാദശാദിത്യാഃ സർവേ വസവഃ സർവേ ഋഷയഃ
സർവാണി ഭൂതാനി സർവാണി ഛന്ദാംസി നാരായണാദേവ സമുത്പദ്യന്തേ .
നാരായണാത്പ്രവർതന്തേ . നാരായണേ പ്രലീയന്തേ . അഥ നിത്യോഽക്ഷരഃ
പരമഃ സ്വരാട് . ബ്രഹ്മാ നാരായണഃ . ശിവശ്ച നാരായണഃ .
ശക്രശ്ച നാരായണഃ . ദിശശ്ച നാരായണഃ . വിദിശശ്ച
നാരായണഃ . കാലശ്ച നാരായണഃ . കർമാഖിലം ച നാരായണഃ .
മൂർതാമൂർതം ച നാരായണഃ . കാരണാത്മകം സർവം കാര്യാത്മകം
സകലം നാരായണഃ . തദുഭയവിലക്ഷണോ നാരായണഃ . പരഞ്ജ്യോതിഃ
സ്വപ്രകാശമയോ ബ്രഹ്മാനന്ദമയോ നിത്യോ നിർവികൽപോ നിരഞ്ജനോ
നിരാഖ്യാതഃ ശുദ്ധോ ദേവ ഏകോ നാരായണോ ന ദ്വിതീയോഽസ്തി കശ്ചിത് .
ന സ സമാനാധിക ഇത്യസംശയം പരമാർഥതോ യ ഏവം വേദ .
സകലബന്ധാംശ്ഛിത്ത്വാ മൃത്യും തീർത്വാ സ മുക്തോ ഭവതി സ മുക്തോ
ഭവതി . യ ഏവം വിദിത്വാ സദാ തമുപാസ്തേ പുരുഷഃ സ നാരായണോ
ഭവതി സ നാരായണോ ഭവതീത്യുപനിഷത് ..
ഇത്യാഥർവണമഹാനാരായണോപനിഷദി പരബ്രഹ്മണഃ
സാകാരനിരാകാരസ്വരൂപനിരൂപണം നാമ ദ്വിതീയോഽധ്യായഃ .. 2..
അഥ ഛാത്രസ്തഥേതിഹോവാച . ഭഗവന്ദേശിക പരമതത്ത്വജ്ഞ
സവിലാസമഹാമൂലാഽവിദ്യോദയക്രമഃ കഥിതഃ .
തദു പ്രപഞ്ചോത്പത്തിക്രമഃ കീദൃശോ ഭവതി . വിശേഷേണ
കഥനീയഃ . തസ്യ തത്ത്വം വേദിതുമിച്ഛാമി . തഥേത്യുക്ത്വാ
ഗുരുരിത്യുവാച .യഥാനാദിസർവപ്രപഞ്ചോ ദൃശ്യതേ .
നിത്യോഽനിത്യോ വേതി സംശയ്യേതേ . പ്രപഞ്ചോഽപി ദ്വിവിധഃ .
വിദ്യാപ്രപഞ്ചശ്ചാവിദ്യാപ്രപഞ്ചശ്ചേതി .
വിദ്യാപ്രപഞ്ചസ്യ നിത്യത്വം സിദ്ധമേവ നിത്യാനന്ദ-
ചിദ്വിലാസാത്മകത്വാത് . അഥ ച ശുദ്ധബുദ്ധമുക്ത-
സത്യാനന്ദസ്വരൂപത്വാച്ച . അവിദ്യാപ്രപഞ്ചസ്യ
നിത്യത്വമനിത്യത്വം വാ കഥമിതി . പ്രവാഹതോ നിത്യത്വം
വദന്തി കേചന . പ്രലയാദികം ശ്രൂയമാണത്വാദനിത്യത്വം
വദന്ത്യന്യേ . ഉഭയം ന ഭവതി . പുനഃ കഥമിതി .
സങ്കോചവികാസാത്മകമഹാമായാവിലാസാത്മക ഏവ
സർവോഽപ്യവിദ്യാപ്രപഞ്ചഃ . പരമാർഥതോ ന കിഞ്ചിദസ്തി
ക്ഷണശൂന്യാനാദിമൂലാഽവിദ്യാവിലാസത്വാത് . തത്കഥമിതി .
ഏകമേവാദ്വിതീയം ബ്രഹ്മ . നേഹ നാനാസ്തി കിഞ്ചന .
തസ്മാദ്ബ്രഹ്മവ്യതിരിക്തം സർവം ബാധിതമേവ . സത്യമേവ
പരംബ്രഹ്മ സത്യം ജ്ഞാനമനന്തം ബ്രഹ്മ .
തതഃ സവിലാസമൂലാഽവിദ്യോപസംഹാരക്രമഃ കഥമിതി .
അത്യാദരപൂർവകമതിഹർഷേണ ദേശിക ഉപദിശതി .
ചതുര്യുഗസഹസ്രാണി ബ്രഹ്മണോ ദിവാ ഭവതി .
താവതാ കാലേന പുനസ്തസ്യ രാത്രിർഭവതി . ദ്വേ അഹോരാത്രേ ഏകം
ദിനം ഭവതി . തസ്മിന്നേകസ്മിന്ദിനേ ആസത്യലോകാന്തമുദയസ്ഥിതിലയാ
ജായന്തേ . പഞ്ചദശദിനാനി പക്ഷോ ഭവതി . പക്ഷദ്വയം മാസോ
ഭവതി . മാസദ്വയമൃതുർഭവതി . ഋതുത്രയമയനം ഭവതി .
അയനദ്വയം വത്സരോ ഭവതി . വത്സരശതം ബ്രഹ്മമാനേന
ബ്രഹ്മണഃ പരമായുഃപ്രമാണം .താവത്കാലസ്തസ്യ സ്ഥിതിരുച്യതേ .
സ്ഥിത്യന്തേഽണ്ഡവിരാട്പുരുഷഃ സ്വാംശം ഹിരണ്യഗർഭമഭ്യേതി .
ഹിരണ്യഗർഭസ്യ കാരണം പരമാത്മാനമണ്ഡപരിപാലകനാരായണമഭ്യേതി .
പുനർവത്സരശതം തസ്യ പ്രലയോ ഭവതി . തദാ ജീവാഃ സർവേ
പ്രകൃതൗ പ്രലീയന്തേ . പ്രലയം സർവശൂന്യം ഭവതി . തസ്യ
ബ്രഹ്മണഃ സ്ഥിതിപ്രലയാവാദിനാരായണസ്യാംശേനാവതീർണ-
സ്യാണ്ഡപരിപാലകസ്യ മഹാവിഷ്ണോരഹോരാത്രിസഞ്ജ്ഞകൗ .
തേ അഹോരാത്രേ ഏകം ദിനം ഭവതി . ഏവം ദിനപക്ഷമാസ-
സംവത്സരാദിഭേദാച്ച തദീയമാനേന ശതകോടിവത്സരകാലസ്തസ്യ
സ്ഥിതിരുച്യതേ . സ്ഥിത്യന്തേ സ്വാംശം മഹാവിരാട്പുരുഷമഭ്യേതി .
തതഃ സാവരണം ബ്രഹ്മാണ്ഡം വിനാശമേതി . ബ്രഹ്മാണ്ഡാവരണം
വിനശ്യതി തദ്ധി വിഷ്ണോഃ സ്വരൂപം . തസ്യ താവത്പ്രലയോ ഭവതി .
പ്രലയേ സർവശൂന്യം ഭവതി . അണ്ഡപരിപാലകമഹാവിഷ്ണോഃ
സ്ഥിതിപ്രലയാവാദിവിരാട്പുരുഷസ്യാഹോരാത്രിസഞ്ജ്ഞകൗ തേ അഹോരാത്രേ
ഏകം ദിനം ഭവതി . ഏവം ദിനപക്ഷമാസസംവത്സരാദിഭേദാച്ച
തദീയമാനേന ശതകോടിവത്സരകാലസ്തസ്യ സ്ഥിതിരുച്യതേ . സ്ഥിത്യന്തേ
ആദിവിരാട്പുരുഷഃ സ്വാംശമായോപാധികനാരായണമഭ്യേതി .
തസ്യ വിരാട്പുരുഷസ്യ യാവത്സ്ഥിതികാലസ്താവത്പ്രലയോ ഭവതി . പ്രലയേ
സർവശൂന്യം ഭവതി . വിരാട്സ്ഥിതിപ്രലയൗ മൂലാവിദ്യാണ്ഡപരിപാലക-
സ്യാദിനാരായണസ്യാഹോരാത്രിസഞ്ജ്ഞകൗ . തേ അഹോരാത്രേ ഏകം ദിനം ഭവതി .
ഏവം ദിനപക്ഷമാസസംവത്സരാദിഭേദാച്ച തദീയമാനേന
ശതകോടിവത്സരകാലസ്തസ്യ സ്ഥിതിരുച്യതേ . സ്ഥിത്യന്തേ ത്രിപാദ്വിഭൂതിനാരായണ
സ്യേച്ഛാവശാന്നിമേഷോ ജായതേ . തസ്മാന്മൂലാവിദ്യാണ്ഡസ്യ
സാവരണസ്യ വിലയോ ഭവതി . തതഃ സവിലാസമൂലവിദ്യാ
സർവകാര്യോപാധിസമന്വിതാ സദസദ്വിലക്ഷണാനിർവാച്യാ
ലക്ഷണശൂന്യാവിർഭാവതിരോഭാവാത്മികാനാദ്യഖിലകാരണ-
കാരണാനന്തമഹാമായാവിശേഷണവിശേഷിതാ
പരമസൂക്ഷ്മമൂലകാരണമവ്യക്തം വിശതി . അവ്യക്തം
വിശേദ്ബ്രഹ്മണി നിരിന്ധനോ വൈശ്വാനരോ യഥാ . തസ്മാന്മായോപാധിക
ആദിനാരായണസ്തഥാ സ്വസ്വരൂപം ഭജതി . സർവേ ജീവാശ്ച
സ്വസ്വരൂപം ഭജന്തേ . യഥാ ജപാകുസുമസാന്നിധ്യാദ്രക്തസ്ഫടിക-
പ്രതീതിസ്തദഭാവേ ശുദ്ധസ്ഫടികപ്രതീതിഃ . ബ്രഹ്മണോപി
മായോപാധിവശാത്സഗുണപരിച്ഛിന്നാദിപ്രതീതിരുപാധി-
വിലയാന്നിർഗുണനിരവയവാദിപ്രതീതിരിത്യുപനിഷത് ..
ഇത്യാഥർവണമഹാനാരായണോപനിഷദി
മൂലാവിദ്യാപ്രലയസ്വരൂപണം നാമ തൃതീയോഽധ്യായഃ .. 3..
ഓം തതസ്തസ്മാന്നിർവിശേഷമതിനിർമലം ഭവതി .
അവിദ്യാപാദമതിശുദ്ധം ഭവതി . ശുദ്ധബോധാനന്ദ-
ലക്ഷണകൈവല്യം ഭവതി . ബ്രഹ്മണഃ പാദചതുഷ്ടയം
നിർവിശേഷം ഭവതി . അഖണ്ഡലക്ഷണാഖണ്ഡപരിപൂർണ-
സച്ചിദാനന്ദസ്വപ്രകാശം ഭവതി . അദ്വിതീയമനീശ്വരം
ഭവതി . അഖിലകാര്യകാരണസ്വരൂപമഖണ്ഡചിദ്ഘനാനന്ദ-
സ്വരൂപമതിദിവ്യമംഗലാകാരം നിരതിശയാനന്ദതേജോരാശി-
വിശേഷം സർവപരിപൂർണാനന്തചിന്മയസ്തഗ്ഭാകാരം
ശുദ്ധബോധാനന്ദവിശേഷാകാരമനന്തചിദ്വിലാസവിഭൂതി-
സമഷ്ട്യാകാരമദ്ഭുതാനന്ദാശ്ചര്യവിഭൂതിവിശേഷാകാരമനന്ത-
പരിപൂർണാനന്ദദിവ്യസൗദാമിനീനിചയാകാരം .
ഏവമാകാരമദ്വിതീയാഖണ്ഡാനന്ദബ്രഹ്മസ്വരൂപം നിരൂപിതം .
അഥ ഛാത്രോ വദതി .
ഭഗവൻപാദഭേദാദികം കഥം കഥമദ്വൈതസ്വരൂപമിതി
നിരൂപിതം . ദേശികഃ പരിഹരതി . വിരോധോ ന വിദ്യതേ ബ്രഹ്മാദ്വിതീയമേവ
സത്യം . തഥൈവോക്തം ച . ബ്രഹ്മഭേദോ ന കഥിതോ ബ്രഹ്മവ്യതിരിക്തം
ന കിഞ്ചിദസ്തി . പാദഭേദാദികഥനം തു ബ്രഹ്മസ്വരൂപകഥനമേവ .
തദേവോച്യതേ . പാദചതുഷ്ടയാത്മകം ബ്രഹ്മ തത്രൈകമവിദ്യാപാദം .
പാദത്രയമമൃതം ഭവതി . ശാഖാന്തരോപനിഷത്സ്വരൂപമേവ നിരൂപിതം .
തമസസ്തു പരം ജ്യോതിഃ പരമാനന്ദലക്ഷണം . പാദത്രയാത്മകം ബ്രഹ്മ
കൈവല്യം ശാശ്വതം പരമിതി . വേദാഹമേതം പുരുഷം മഹാന്തമാദിത്യവർണം
തമസഃ പരസ്താത് . തമേവംവിദ്വാനമൃതൈഹ ഭവതി . നാന്യഃ പന്ഥാ
വിദ്യതേഽയനായ . സർവേഷാം ജ്യോതിഷാം ജ്യോതിസ്തമസഃ പരമുച്യതേ .
സർവസ്യ ധാതാരമചിന്ത്യരൂപമാദിത്യവർണം പരഞ്ജ്യോതിസ്തമസ ഉപരി വിഭാതി .
യദേകമവ്യക്തമനന്തരൂപം വിശ്വം പുരാണം തമസഃ പരസ്താത് .
തദേവർതം തദു സത്യമാഹുസ്തദേവ സത്യം തദേവ ബ്രഹ്മ പരമം വിശുദ്ധം
കഥ്യതേ . തമശ്ശബ്ദേനാവിദ്യാ . പാദോഽസ്യ വിശ്വാ ഭൂതാനി .
ത്രിപാദസ്യാമൃതം ദിവി . ത്രിപാദൂർധ്വ ഉദൈത്പുരുഷഃ .
പാദോഽസ്യേഹാഭവത്പുനഃ . തതോ വിശ്വങ് വ്യക്രാമത് .
സാശനാഽനശനേ അഭി .
വിദ്യാനന്ദതുരീയാഖ്യപാദത്രയമമൃതം ഭവതി .
അവശിഷ്ടമവിദ്യാശ്രയമിതി .
ആത്മാരാമസ്യാനാദിനാരായണസ്യ കീദൃശാവുന്മേഷനിമേഷൗ തയോഃ
സ്വരൂപം കഥമിതി . ഗുരുർവദതി . പരാഗ്ദൃഷ്ടിരുന്മേഷഃ .
പ്രത്യഗ്ദൃഷ്ടിർനിമേഷഃ . പ്രത്യഗ്ദൃഷ്ട്യാ സ്വസ്വരൂപചിന്തനമേവ
നിമേഷഃ . പരാഗ്ദൃഷ്ട്യാ സ്വസ്വരൂപചിന്തനമേവോന്മേഷഃ .
യാവദുന്മേഷകാലസ്താവന്നിമേഷകാലോ ഭവതി . അവിദ്യായാഃ
സ്ഥിതിരുന്മേഷകാലേ നിമേഷകാലേ തസ്യാഃ പ്രലയോ ഭവതി . യഥാ
ഉന്മേഷോ ജായതേ തഥാ ചിരന്തനാതിസൂക്ഷ്മവാസനാബലാത്പുനരവിദ്യായാ
ഉദയോ ഭവതി . യഥാപൂർവമവിദ്യാകാര്യാണി ജായന്തേ .
കാര്യകാരണോപാധിഭേദാജ്ജീവേശ്വരഭേദോഽപി ദൃശ്യതേ .
കാര്യോപാധിരയം ജീവഃ കാരണോപാധിരീശ്വരഃ . ഈശ്വരസ്യ മഹാമായാ
തദാജ്ഞാവശവർതിനീ . തത്സങ്കൽപാനുസാരിണീ വിവിധാനന്തമഹാമായാ-
ശക്തിസംസവേതിനാനന്തമഹാമായാ ജാലജനനമന്ദിരാ മഹാവിഷ്ണോഃ
ക്രീഡാശരീരരൂപിണീ ബ്രഹ്മാദീനാമഗോചരാ . ഏതാം മഹാമായാം
തരന്ത്യേവ യേ വിഷ്ണുമേവ ഭജന്തി നാന്യേ തരന്തി കദാചന .
വിവിധോപയൈരപി അവിദ്യാകാര്യാണ്യന്തഃകരണാന്യതീത്യ കാലാനനു താനി
ജായന്തേ . ബ്രഹ്മചൈതന്യം തേഷു പ്രതിബിംബിതം ഭവതി . പ്രതിബിംബാ ഏവ
ജീവാ ഇതി കഥ്യന്തേ . അന്തഃകരണോപാധികാഃ സർവേ ജീവാ ഇത്യേവം വദന്തി .
മഹാഭൂതോത്ഥസൂക്ഷ്മാംഗോപാധികാഃ സർവേ ജീവാ ഇത്യേകേ വദന്തി .
ബുദ്ധിപ്രതിബിംബിതചൈതന്യം ജീവാ ഇത്യപരേ മന്യന്തേ .
ഏതേഷാമുപാധീനാമത്യന്തഭേദോ ന വിദ്യതേ . സർവപരിപൂർണോ
നാരായണസ്ത്വനയാ നിജയാ ക്രീഡതി സ്വേച്ഛയാ സദാ .
തദ്വദവിദ്യമാനഫൽഗുവിഷയസുഖാശയാഃ സർവേ ജീവാഃ
പ്രഭാവന്ത്യസാരസംസാരചക്രേ . ഏവമനാദിപരമ്പരാ
വർതതേഽനാദിസംസാരവിപരീതഭ്രമാദിത്യുപനിഷത് ..
ഇത്യഥർവണശാഖായാം ത്രിപാദ്വിഭൂതിമഹാനാരായണോപനിഷദി
മഹാമായാതീതാഖണ്ഡാദ്വൈതപരമാനന്ദലക്ഷണപരബ്രഹ്മണഃ
പരമതത്ത്വസ്വരൂപനിരൂപണം നാമ ചതുർഥോഽധ്യായഃ .. 4..
പൂർവകാണ്ഡഃ സമാപ്തഃ ..
അഥ ശിഷ്യോ വദതി ഗുരും ഭഗവന്തം നമസ്കൃത്യ
ഭഗവൻ സർവാത്മനാ നഷ്ടായാ അവിദ്യായാഃ
പുനരുദയഃ കഥം . സത്യമേവേതി ഗുരുരിതി ഹോവാച .
പ്രാവൃട്കാലപ്രാരംഭേ യഥാ മണ്ഡൂകാദീനാം
പ്രാദുർഭാവസ്തദ്വത്സർവാത്മനാ നഷ്ടായാ അവിദ്യായാ
ഉന്മേഷകാലേ പുനരുദയോ ഭവതി . ഭഗവൻ കഥം
ജീവാനാമനാദിസംസാരഭ്രമഃ . തന്നിവൃത്തിർവാ കഥമിതി .
കഥം മോക്ഷമാർഗസ്വരൂപം ച . മോക്ഷസാധനം
കഥമിതി . കോ വാ മോക്ഷോപായഃ . കീദൃശം മോക്ഷസ്വരൂപം .
കാ വാ സായുജ്യമുക്തിഃ . ഏതത്സർവം തത്ത്വതഃ കഥനീയമിതി .
അത്യാദരപൂർവകമതിഹർഷേണ ശിഷ്യം ബഹൂകൃത്യ
ഗുരുർവദതി ശ്രൂയതാം സാവധാനേന .
കുത്സിതാനന്തജന്മാഭ്യസ്താത്യന്തോത്കൃഷ്ട-
വിവിധവിചിത്രാനന്തദുഷ്കർമവാസനാജാലവിശേഷൈർദേഹാത്മവിവേകോ
ന ജായതേ . തസ്മാദേവ ദൃഢതരദേഹാത്മഭ്രമോ ഭവതി .
അഹമജ്ഞഃ കിഞ്ചിജ്ജ്ഞോഽഹമഹം ജീവോഽഹമത്യന്തദുഃഖാകാരോ.
അഹമനാദിസംസാരീതി ഭ്രമവാസനാബലാത്സംസാര ഏവ
പ്രവൃത്തിസ്തന്നിവൃത്ത്യുപായഃ കദാപി ന വിദ്യതേ .
മിഥ്യാഭൂതാൻസ്വപ്നതുല്യാന്വിഷയഭോഗാനനുഭൂയ
വിവിധാനസംഖ്യാനതിദുർലഭാന്മനോരഥാനനവരതമാശാസ്യമാനഃ
അതൃപ്തഃ സദാ പരിധാവതി . വിവിധവിചിത്രസ്ഥൂലസൂക്ഷ്മോത്കൃഷ്ട-
നികൃഷ്ടാനന്തദേഹാൻപരിഗൃഹ്യ തത്തദേഹവിഹിതവിവിധവിചിത്രാഽനേക-
ശുഭാശുഭപ്രാരബ്ധകർമാണ്യനുഭൂയ തത്തത്കർമഫല-
വാസനാജാലവാസിതാന്തഃകരണാനാം പുനഃപുനസ്തത്തത്കർമഫല-
വിഷയപ്രവൃത്തിരേവ ജായതേ . സംസാരനിവൃത്തിമാർഗപ്രവൃത്തിഃ
കദാപി ന ജായതേ . തസ്മാദനിഷ്ടമേവേഷ്ടമിവ ഭാതി .
ഇഷ്ടമേവാഽനിഷ്ടമിവ ഭാത്യനാദിസംസാരവിപരീതഭ്രമാത് .
തസ്മാത്സർവേഷാം ജീവാനാമിഷ്ടവിഷയേ ബുദ്ധിഃ
സുഖബുദ്ധിർദുഃഖബുദ്ധിശ്ച ഭവതി . പരമാർഥതസ്ത്വബാധിത-
ബ്രഹ്മസുഖവിഷയേ പ്രവൃത്തിരേവ ന ജായതേ . തത്സ്വരൂപജ്ഞാനാഭാവാത് .
തത്കിമിതി ന വിദ്യതേ . കഥം ബന്ധഃ കഥം മോക്ഷ ഇതി വിചാരാഭാവാച്ച .
തത്കഥമിതി . അജ്ഞാനപ്രാബല്യാത് . കസ്മാദജ്ഞാനപ്രാബല്യമിതി .
ഭക്തിജ്ഞാനവൈരാഗ്യവാസനാഭാവാച്ച . തദഭാവഃ കഥമിതി .
അത്യന്താന്തഃകരണമലിനവിശേഷാത് . അതഃ സംസാരതരണോപായഃ
കഥമിതി . ദേശികസ്തമേവ കഥയതി . സകലവേദശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തരഹസ്യ-
ജന്മാഭ്യസ്താത്യന്തോത്കൃഷ്ടസുകൃതപരിപാകവശാത്സദ്ഭിഃ
സംഗോ ജായതേ . തസ്മാദ്വിധിനിഷേധവിവേകോ ഭവതി . തതഃ
സദാചാരപ്രവൃത്തിർജായതേ . സദാചാരാദഖിലദുരിതക്ഷയോ
ഭവതി . തസ്മാദന്തഃകരണമതിവിമലം ഭവതി .
തതഃ സദ്ഗുരുകടാക്ഷമന്തഃകരണമാകാങ്ക്ഷതി .
തസ്മാത്സദ്ഗുരുകടാക്ഷലേശവിശേഷേണ സർവസിദ്ധയഃ സിദ്ധ്യന്തി .
സർവബന്ധാഃ പ്രവിനശ്യന്തി . ശ്രേയോവിഘ്നാഃ സർവേ പ്രലയം യാന്തി .
സർവാണി ശ്രേയാംസി സ്വയമേവായാന്തി .
യഥാ ജാത്യന്ധസ്യ രൂപജ്ഞാനം ന വിദ്യതേ
തഥാ ഗുരൂപദേശേന വിനാ കൽപകോടിഭിസ്തത്ത്വജ്ഞാനം
ന വിദ്യതേ . തസ്മാത്സദ്ഗുരുകടാക്ഷലേശവിശേഷേണാചിരാദേവ
തത്ത്വജ്ഞാനം ഭവതി . യദാ സദ്ഗുരുകടാക്ഷോ ഭവതി തദാ
ഭഗവത്കഥാശ്രവണധ്യാനാദൗ ശ്രദ്ധാ ജായതേ .
തസ്മാദ്ധൃദയസ്ഥിതാനാദിദുർവാസനാഗ്രന്ഥിവിനാശോ ഭവതി .
തതോ ഹൃദയസ്ഥിതാഃ കാമാഃ സർവേ വിനശ്യന്തി .
തസ്മാദ്ധൃദയപുണ്ഡരീകകർണികായാം പരമാത്മാവിർഭാവോ
ഭവതി . തതോ ദൃഢതരാ വൈഷ്ണവീ ഭക്തിർജായതേ . തതോ
വൈരാഗ്യമുദേതി . വൈരാഗ്യാദ്ബുദ്ധിവിജ്ഞാനാവിർഭാവോ ഭവതി .
അഭ്യാസാത്തജ്ജ്ഞാനം ക്രമേണ പരിപക്വം ഭവതി .
പക്വവിജ്ഞാനാജ്ജീവന്മുക്തോ ഭവതി . തതഃ ശുഭാശുഭകർമാണി
സർവാണി സവാസനാനി നശ്യന്തി . തതോ ദൃഢതരശുദ്ധസാത്ത്വിക-
വാസനയാ ഭക്ത്യതിശയോ ഭവതി . ഭക്ത്യതിശയേന നാരായണഃ
സർവമയഃ സർവാവസ്ഥാസു വിഭാതി . സർവാണി ജഗന്തി
നാരായണമയാനി പ്രവിഭാന്തി . നാരായണവ്യതിരിക്തം ന കിഞ്ചിദസ്തി .
ഇത്യേതദ്ബുദ്ധ്വാ വിഹരത്യുപാസകഃ സർവത്ര . നിരന്തരസമാധിപരമ്പരാഭി-
ർജഗദീശ്വരാകാരാഃ സർവത്ര സർവാവസ്ഥാസു പ്രവിഭാന്തി . അസ്യ
മഹാപുരുഷസ്യ ക്വചിത്ക്വചിദീശ്വരസാക്ഷാത്കാരോ ഭവതി .
അസ്യ ദേഹത്യാഗേച്ഛാ യദാ ഭവതി തദാ വൈകുണ്ഠപാർഷദാഃ സർവേ
സമായാന്തി . തതോ ഭഗവദ്ധ്യാനപൂർവകം ഹൃദയകമലേ
വ്യവസ്ഥിതമാത്മാനം സഞ്ചിത്യ സമ്യഗുപചാരൈരഭ്യർച്യ
ഹംസമന്ത്രമുച്ചരന്ത്സർവാണി ദ്വാരാണി സംയമ്യ സമ്യങ്മനോ
നിരുധ്യ ചോർധ്വഗേന വായുനാ സഹ പ്രണവേന പ്രണവാനുസന്ധാനപൂർവകം
ശനൈഃ ശനൈരാബ്രഹ്മരന്ധ്രാദ്വിനിർഗത്യ സോഽഹമിതി മന്ത്രേണ
ദ്വാദശാന്തസ്ഥിതജ്ഞാനാത്മാനമേകീകൃത്യ പഞ്ചോപചാരൈരഭ്യർച്യ
പുനഃ സോഽഹമിതി മന്ത്രേണ ഷോഡശാന്തസ്ഥിതജ്ഞാനാത്മാനമേകീകൃത്യ
സമ്യഗുപചാരൈരഭ്യർച്യ പ്രാകൃതപൂർവദേഹം പരിത്യജ്യ
പുനഃകൽപിതമന്ത്രമയശുദ്ധബ്രഹ്മതേജോമയനിരതിശയാനന്ദമയ-
മഹാവിഷ്ണൂസാരൂപ്യവിഗ്രഹം പരിഗൃഹ്യ സൂര്യമണ്ഡലാന്തർഗതാനന്ത-
ദിവ്യചരണാരവിന്ദാംഗുഷ്ഠനിർഗതനിരതിശയാനന്ദമയാപരനദീ-
പ്രവാഹമാകൃഷ്യ ഭാവനയാത്ര സ്നാത്വാ വസ്ത്രാഭരണാദ്യുപചാരൈ-
രാത്മപൂജാം വിധായ സാക്ഷാന്നാരായണോ ഭൂത്വാ തതോ
ഗുരുനമസ്കാരപൂർവകം പ്രണവഗരുഡം ധ്യാത്വാ ധ്യാനേനാവിർഭൂത-
മഹാപ്രണവഗരുഡം പഞ്ചോപചാരൈരാരാധ്യ ഗുർവനുജ്ഞയാ
പ്രദക്ഷിണനമസ്കാരപൂർവകം പ്രണവഗരുഡമാരുഹ്യ മഹാവിഷ്ണോഃ
സമസ്താസാധാരണചിഹ്നചിഹ്നിതോ മഹാവിഷ്ണോഃ
സമസ്താസാധാരണദിവ്യഭൂഷണൈർഭൂഷിതഃ സുദർശനപുരുഷം
പുരസ്കൃത്യ വിഷ്വക്സേനപരിപാലിതോ വൈകുണ്ഠപാർഷദൈഃ പരിവേഷ്ടിതോ
നഭോമാർഗമാവിശ്യ പാർശ്വദ്വയസ്ഥിതാനേകപുണ്യലോകാനതിക്രമ്യ
തത്രത്യൈഃ പുണ്യപുരുഷൈരഭിപൂജിതഃ സത്യലോകമാവിശ്യ
ബ്രഹ്മാണമഭ്യർച്യ ബ്രഹ്മണാ ച സത്യലോകവാസിഭിഃ
സർവൈരഭിപൂജിതഃ ശൈവമീശാനകൈവല്യമാസാദ്യ ശിവം ധ്യാത്വാ
ശിവമഭ്യർച്യ ശിവഗണൈഃ സർവൈഃ ശിവേന ചാഭിപൂജിതോ
മഹർഷിമണ്ഡലാന്യതിക്രമ്യ സൂര്യസോമമണ്ഡലേ ഭിത്ത്വാ
കീലകനാരായണം ധ്യാത്വാ ധ്രുവമണ്ഡലസ്യ ദർശനം കൃത്വാ
ഭഗവന്തം ധ്രുവമഭിപൂജ്യ തതഃ ശിംശുമാരചക്രം
വിഭിദ്യ ശിംശുമാരപ്രജാപതിമഭ്യർച്യ
ചക്രമധ്യഗതം സർവാധാരം സനാതനം
മഹാവിഷ്ണുമാരാധ്യ തേന പൂജിതസ്തത
ഉപര്യുപരി ഗത്വാ പരമാനന്ദം പ്രാപ്യ പ്രകാശതേ .
തതോ വൈകുണ്ഠവാസിനഃ സർവേ സമായാന്തി
താന്ത്സർവാൻസുസമ്പൂജ്യ തൈഃ സർവൈരഭിപൂജിത-
ശ്ചോപര്യുപരി ഗത്വാ വിരജാനദീം പ്രാപ്യ
തത്ര സ്നാത്വാ ഭഗവദ്ധ്യാനപൂർവകം പുനർനിമജ്ജ്യ
തത്രാപഞ്ചീകൃതഭൂതോത്ഥം സൂക്ഷ്മാംഗഭോഗ-
സാധനം സൂക്ഷ്മശരീരമുത്സൃജ്യ കേവലമന്ത്രമയദിവ്യതേജോമയ-
നിരതിശയാനന്ദമയമഹാവിഷ്ണുസാരൂപ്യവിഗ്രഹം
പരിഗൃഹ്യ തത ഉന്മജ്യാത്മപൂജാം വിധായ
പ്രദക്ഷിണനമസ്കാരപൂർവകം ബ്രഹ്മമയവൈകുണ്ഠമാവിശ്യ
തത്രത്യാന്വിശേഷേണ സമ്പൂജ്യ തന്മധ്യേ ച
ബ്രഹ്മാനന്ദമയാനന്തപ്രാകാരപ്രാസാദതോരണ-
വിമാനോപവനാവലിഭിർജ്വലച്ഛിഖരൈരുപലക്ഷിതോ
നിരുപമനിത്യനിരവദ്യനിരതിശയനിരവധിക-
ബ്രഹ്മാനന്ദാചലോ വിരാജതേ . തദുപരി ജ്വലതി
നിരതിശയാനന്ദദിവ്യതേജോരാശിഃ . തദഭ്യന്തരസംസ്ഥാനേ
ശുദ്ധബോധാനന്ദലക്ഷണം വിഭാതി . തദന്തരാലേ ചിന്മയവേദികാ
ആനന്ദവേദികാനന്ദവനവിഭൂഷിതാ . തദഭ്യന്തരേ
അമിതതേജോരാശിസ്തദുപരിജ്വലതി . പരമമംഗലാസനം
വിരാജതേ . തത്പദ്മകർണികായാം ശുദ്ധശേഷഭോഗാസനം
വിരാജതേ . തസ്യോപരി സമാസീനമാനന്ദപരിപാലകമാദിനാരായണം
ധ്യാത്വാ തമീശ്വരം വിവിധോപചാരൈരാരാധ്യ
പ്രദക്ഷിണനമസ്കാരാന്വിധായ തദനുജ്ഞാതശ്ചോപര്യുപരി ഗത്വാ
പഞ്ചവൈകുണ്ഠാനതീത്യാണ്ഡവിരാട്കൈവല്യം പ്രാപ്യ തം
സമാരാധോപാസകഃ പരമാനന്ദം പ്രാപേത്യുപനിഷത് ..
ഇത്യാഥർവണമഹാനാരായണോപനിഷദി സംസാരതരണോപായകഥനദ്വാരാ
പരമമോക്ഷമാർഗസ്വരൂപനിരൂപണം നാമ പഞ്ചമോഽധ്യായഃ .. .. 5..
യത ഉപാസകഃ പരമാനന്ദം പ്രാപ സാവരണം
ബ്രഹ്മാണ്ഡം ച ഭിത്ത്വാ പരിതഃ സമവലോക്യ
ബ്രഹ്മാണ്ഡസ്വരൂപം നിരീക്ഷ്യ പരമാർഥതസ്തത്സ്വരൂപം
ബ്രഹ്മജ്ഞാനേനാവബുധ്യ സമസ്തവേദശാസ്ത്രേതിഹാസപുരാണാനി
സമസ്തവിദ്യാജാലാനി ബ്രഹ്മാദയഃ സുരാഃ സർവേ സമസ്താഃ
പരമർഷയശ്ചാണ്ഡാഭ്യന്തരപ്രപഞ്ചൈകദേശമേവ
വർണയന്തി . അണ്ഡസ്വരൂപം ന ജാനന്തി . ബ്രഹ്മാണ്ഡാദ്ബഹിഃ
പ്രപഞ്ചജ്ഞാനം ന ജാനത്യേവ . കുതോഽണ്ഡാന്തരാന്തരർബഹിഃ
പ്രപഞ്ചജ്ഞാനം ദൂരതോ മോക്ഷപ്രപഞ്ചജ്ഞാനമവിദ്യാ
ചേതി കഥം ബ്രഹ്മാണ്ഡസ്വരൂപമിതി . കുക്കുടാണ്ഡാകാരം
മഹദാദിസമഷ്ട്യാകാരണമണ്ഡം തപനീയമയം
തപ്തജാംബൂനദപ്രഭമുദ്യത്കോടിദിവാകരാഭം
ചതുർവിധസൃഷ്ട്യുപലക്ഷിതം മഹാഭൂതൈഃ
പഞ്ചഭിരാവൃതം മഹദഹങ്കൃതിതമോഭിശ്ച
മൂലപ്രകൃത്യാ പരിവേഷ്ടിതം . അണ്ഡഭീതിവിശാലം
സപാദകോടിയോജനപ്രമാണം . ഏകൈകാവരണം തഥൈവ .
അണ്ഡപ്രമാണം പരിതോഽയുതദ്വയകോടിയോജനപ്രമാണം
മഹാമണ്ഡൂകാദ്യനന്തശക്തിഭിരധിഷ്ഠിതം
നാരായണക്രീഡാകന്തുകം പരമാണുവദ്വിഷ്ണുലോകസുസംലഗ്ന-
മദൃഷ്ടശ്രുതവിവിധവിചിത്രാനന്തവിശേഷൈരുപലക്ഷിതം .
അസ്യ ബ്രഹ്മാണ്ഡസ്യ സമന്തതഃ സ്ഥിതാന്യേതാദൃശാന്യനന്ത-
കോടിബ്രഹ്മാണ്ഡാനി സാവരണാനി ജ്വലന്തി .
ചതുർമുഖപഞ്ചമുഖഷണ്മുഖസപ്തമുഖ-
അഷ്ടമുഖാദിസംഖ്യാക്രമേണ സഹസ്രാവധിമുഖാ-
ന്തൈർനാരായണാംശൈ രജോഗുണപ്രധാനൈരേകൈകസൃഷ്ടി-
കർതൃഭിരധിഷ്ഠിതാനി വിഷ്ണുമഹേശ്വരാഖ്യൈർനാരായണാംശൈഃ
സത്ത്വതമോഗുണപ്രധാനൈരേകൈകസ്ഥിതിസംഹാരകർതൃഭിരധിഷ്ഠിതാനി
മഹാജലൗഘമത്സ്യബുദ്ബുദാനന്തസംഘവദ്ഭ്രമന്തി .
ക്രീഡാസക്തജാലകകരതലാമലകവൃന്ദവന്മഹാവിഷ്ണോഃ
കരതലേ വിലസന്ത്യനന്തകോടിബ്രഹ്മാണ്ഡാനി . ജലയന്ത്രസ്ഥഘടമാലികാ-
ജാലവന്മഹാവിഷ്ണോരേകൈകരോമകൂപാന്തരേഷ്വനന്തകോടിബ്രഹ്മാണ്ഡാനി
സാവരണാനി ഭ്രമന്തി . സമസ്തബ്രഹ്മാണ്ഡാന്തർബഹിഃ പ്രപഞ്ചരഹസ്യം
ബ്രഹ്മജ്ഞാനേനാവബുധ്യ വിവിധവിചിത്രാനന്തപരമവിഭൂതിസമഷ്ടി-
വിശേഷന്ത്സമവലോക്യാത്യാശ്ചര്യാമൃതസാഗരേ നിമജ്ജ്യ
നിരതിശയാനന്ദപാരാവാരോ ഭൂത്വാ സമസ്തബ്രഹ്മാണ്ഡജാലാനി
സമുല്ലംഘ്യാമിതാപരിച്ഛിന്നാനന്തതമഃ സാഗരമൃത്തീര്യ
മൂലാവിദ്യാപുരം ദൃഷ്ട്വാ വിവിധവിചിത്രാനന്തമഹാമായാ-
വിശേഷൈഃ പരിവേഷ്ടിതാമനന്തമഹാമായാശക്തിസമഷ്ട്യാകാരാമനന്തദിവ്യ-
തേജോജ്വാലാജാലൈരലങ്കൃതാമനന്തമഹാമായാവിലസാനാം
പരമാധിഷ്ഠാനവിശേഷാകാരാം ശശ്വദമിതാനന്ദാചലോപരി
വിഹാരിണീം മൂലപ്രകൃതിജനനീമവിദ്യാലക്ഷ്മീമേവം ധ്യാത്വാ
വിവിധോപചാരൈരാരാധ്യ സമസ്തബ്രഹ്മാണ്ഡസമഷ്ടിജനനീം
വൈഷ്ണവീം മഹാമായാം നമസ്കൃത്യ തയാ ചാനുജ്ഞാതശ്ചോപര്യുപരി
ഗത്വാ മഹാവിരാട്പദം പ്രാപ ..
മഹാവിരാട്സ്വരൂപം കഥമിതി . സമസ്താവിദ്യാപാദകോ
വിരാട് . വിശ്വതശ്ചക്ഷുരുത വിശ്വതോമുഖോ വിശ്വതോഹസ്ത
ഉത വിശ്വതസ്പാത് . സംബാഹുഭ്യാം നമതി സമ്പതത്രൈ-
ർദ്യാവാപൃഥിവീ ജനയന്ദേവ ഏകഃ . ന സന്ദൃശേ തിഷ്ഠതി
രൂപമസ്യ ന ചക്ഷുഷാ പശ്യതി കശ്ചനൈനം .
ഹൃദാ മനീഷാ മനസാഭിക്ലൃപ്തോ യ ഏനം വിദുരമൃതാസ്തേ
ഭവന്തി . മനോവാചാമഗോചരമാദിവിരാട്സ്വരൂപം
ധ്യാത്വാ വിവിധോപചാരൈരാരാധ്യ തദനുജ്ഞാതശ്ചോപര്യുപരി
ഗത്വാ വിവിധവിചിത്രാനന്തമൂലാവിദ്യാവിലാസാനവലോക്യോപാസകഃ
പരമകൗതുകം പ്രാപ . അഖണ്ഡപരിപൂർണപരമാനന്ദലക്ഷണ-
പരബ്രഹ്മണഃ സമസ്തസ്വരൂപവിരോധകാരിണ്യപരിച്ഛിന്ന-
തിരസ്കരിണ്യാകാരാ വൈഷ്ണവീ മഹായോഗമായാ മൂർതിമദ്ഭിരനന്ത-
മഹാമായാജാലവിശേഷൈഃ പരിഷേവിതാ തസ്യാഃ പുരമതികൗതുക-
മത്യാശ്ചര്യസാഗരാനന്ദലക്ഷണമമൃതം ഭവതി .
അവിദ്യാസാഗരപ്രതിബിംബിതനിത്യവൈകുണ്ഠപ്രതിവൈകുണ്ഠമിവ വിഭാതി .
ഉപാസകസ്തത്പുരം പ്രാപ്യ യോഗലക്ഷ്മീമംഗമായാം ധ്യാത്വാ
വിവിധോപചാരൈരാരാധ്യ തയാ സമ്പൂജിതശ്ചാനുജ്ഞാത-
ശ്ചോപര്യുപരി ഗത്വാനന്തമായാവിലാസാനവലോക്യോപാസകഃ
പരമകൗതുകം പ്രാപ .. തത ഉപരി പാദവിഭൂതിവൈകുണ്ഠപുര-
മാഭാതി . അത്യാശ്ചര്യാനന്തവിഭൂതിസമഷ്ട്യാകാര-
മാനന്ദരസപ്രവാഹൈരലങ്കൃതമഭിതസ്തരംഗിണ്യാഃ
പ്രവാഹൈരതിമംഗലം ബ്രഹ്മതേജോവിശേഷാകാരൈരനന്ത-
ബ്രഹ്മവനൈരഭിതസ്തതമനന്തനിത്യമുക്തൈരഭിവ്യാപ്തമനന്ത-
ചിന്മയപ്രാസാദജാലസങ്കുലമനാദിപാദവിഭൂതിവൈകുണ്ഠ-
മേവമാഭാതി . തന്മധ്യേ ച ചിദാനന്ദാചലോ വിഭാതി ..
തദുപരി ജ്വലതി നിരതിശയാനന്ദദിവ്യതേജോരാശിഃ .
തദഭ്യന്തരേ പരമാനന്ദവിമാനം വിഭാതി .
തദഭ്യന്തരസംസ്ഥാനേ ചിന്മയാസനം വിരാജതേ .
തത്പദ്മകർണികായാം നിരതിശയദിവ്യതേജോരാശ്യന്തര-
സമാസീനമാദിനാരായണം ധ്യാത്വാ വിവിധോപചാരൈസ്തം
സമാരാധ്യ തേനാഭിപൂജിതസ്തദനുജ്ഞാതശ്ചോപര്യുപരിഗത്വാ
സാവരണമവിദ്യാണ്ഡം ച ഭിത്ത്വാ വിദ്യാപാദമുല്ലംഘ്യ
വിദ്യാവിദ്യയോഃ സന്ധൗ വിശ്വക്സേനവൈകുണ്ഠപുരമാഭാതി ..
അനന്തദിവ്യതേജോജ്വാലാജാലൈരഭിതോഽനീകം പ്രജ്വലന്തമനന്ത-
ബോധാനന്തബോധാനന്ദവ്യൂഹൈരഭിതസ്തതം ശുദ്ധബോധ-
വിമാനാവലിഭിർവിരാജിതമനന്താനന്ദപർവതൈഃ പരമകൗതുക-
മാഭാതി . തന്മധ്യേ ച കല്യാണാചലോപരി ശുദ്ധാനന്ദ-
വിമാനം വിഭാതി . തദഭ്യന്തരേ ദിവ്യമംഗലാസനം വിരാജതേ .
തത്പദ്മകർണികായാം ബ്രഹ്മതേജോരാശ്യഭ്യന്തരസമാസീനം
ഭഗവദനന്തവിഭൂതിവിധിനിഷേധപരിപാലകം സർവപ്രവൃത്തി-
സർവഹേതുനിമിത്തികം നിരതിശയലക്ഷണമഹാവിഷ്ണൂസ്വരൂപ-
മഖിലാപവർഗപരിപാലകമമിതവിക്രമമേവംവിധം വിശ്വക്സേനം
ധ്യാത്വാ പ്രദക്ഷിണനമസ്കാരാന്വിധായ വിവിധോപചാരൈ-
രാരാധ്യ തദനുജ്ഞാതശ്ചോപര്യുപരി ഗത്വാ വിദ്യാവിഭൂതിം പ്രാപ്യ
വിദ്യാമയാനന്തവൈകുണ്ഠാൻപരിതോഽവസ്ഥിതാൻബ്രഹ്മതേജോമയാ-
നവലോക്യോപാസകഃ പരമാനന്ദം പ്രാപ ..
വിദ്യാമയാനനന്തസമുദ്രാനതിക്രമ്യ ബ്രഹ്മവിദ്യാ-
തരംഗിണീമാസാദ്യ തത്ര സ്നാത്വാ ഭഗവദ്ധ്യാനപൂർവകം
പുനർനിമജ്ജ്യ മന്ത്രമയശരീരമുത്സൃജ്യ വിദ്യാനന്ദ-
മയാമൃതദിവ്യശരീരം പരിഗൃഹ്യ നാരായണസാരൂപ്യം
പ്രാപ്യാത്മപൂജാം വിധായ ബ്രഹ്മമയവൈകുണ്ഠവാസിഭിഃ
സർവൈർനിത്യമുക്തൈഃ സുപൂജിതസ്തതോ ബ്രഹ്മവിദ്യാപ്രവാഹൈരാനന്ദ-
രസനിർഭരൈഃ ക്രീഡാനന്തപർവതൈരനന്തൈരഭിവ്യാപ്തം
ബ്രഹ്മവിദ്യാമഹൈഃ സഹസ്രപ്രാകാരൈരാനന്ദാമൃതമയൈ-
ർദിവ്യഗന്ധസ്വഭാവൈശ്ചിന്മയൈരനന്തബ്രഹ്മവനൈരതിശോഭിത-
മുപാസകസ്ത്വേവംവിധം ബ്രഹ്മവിദ്യാവൈകുണ്ഠമാവിശ്യ
തദഭ്യന്തരസ്ഥിതാത്യന്തോന്നതബോധാനന്ദപ്രാസാദാഗ്രസ്ഥിത-
പ്രണവവിമാനോപരിസ്ഥിതാമപാരബ്രഹ്മവിദ്യാസാമ്രാജ്യാധിദേവതാ-
മമോഘനിജമന്ദകടാക്ഷേണാനാദിമൂലാവിദ്യാപ്രലയകരീമദ്വിതീയാ-
മേകാമനന്തമോക്ഷസാമ്രാജ്യക്ഷ്മീമേവം ധ്യാത്വാ
പ്രദക്ഷിണനമസ്കാരാന്വിധായ വിവിധോപചാരൈരാരാധ്യ
പുഷ്പാഞ്ജലിം സമർപ്യ സ്തുത്വാ സ്തോത്രവിശേഷൈസ്തയാഭിപൂജിത-
സ്തദനുഗതശ്ചോപര്യുപരി ഗത്വാ ബ്രഹ്മവിദ്യാതീരേ ഗത്വാ
ബോധാനന്ദമയാനനന്തവൈകുണ്ഠാനവലോക്യ നിരതിശയാനന്ദം പ്രാപ്യ
ബോധാനന്ദമയാനനന്തസമുദ്രാനതിക്രമ്യ ഗത്വാഗത്വാ ബ്രഹ്മവനേഷു
പരമമംഗലാചലശ്രോണീഷു തതോ ബോധാനന്ദവിമാനപരമ്പരാ-
സൂപാസകഃ പരമാനന്ദം പ്രാപ ..
തതഃ ശ്രീതുലസീവൈകുണ്ഠപുരമാഭാതി പരമകല്യാണമനന്ത-
വിഭവമമിതതേജോരാശ്യാകാരമനന്തബ്രഹ്മതേജോരാശി-
സമഷ്ട്യാകാരം ചിദാനന്ദമയാനേകപ്രാകാരവിശേഷൈഃ
പരിവേഷ്ടിതമമിതബോധാനന്ദാചലോപരിസ്ഥിതം ബോധാനന്ദ-
തരംഗിണ്യാഃ പ്രവാഹൈരതിമംഗലം നിരതിശയാനന്ദൈരനന്ത-
വൃന്ദാവനൈരതിശോഭിതമഖിലപവിത്രാണാം പരമപവിത്രം
ചിദ്രൂപൈരനന്തനിത്യമുക്തൈരഭിവ്യാപ്തമാനന്ദമയാനന്ത-
വിമാനജലൈരലങ്കൃതമമിതതേജോരാശ്യന്തർഗതദിവ്യതേജോരാശി-
വിശേഷമുപാസകസ്ത്വേവമാകാരം തുലസീവൈകുണ്ഠം പ്രവിശ്യ
തദന്തർഗതദിവ്യവിമാനോപരിസ്ഥിതാം സർവപരിപൂർണസ്യ മഹാവിഷ്ണോഃ
സർവാംഗേഷു വിഹാരിണീം നിരതിശയസൗന്ദര്യലാവണ്യാധിദേവതാം
ബോധാനന്ദമയൈരനന്തനിത്യപരിജനൈഃ പരിഷേവിതാം ശ്രീസഖീം
തുലസീമേവം ലക്ഷ്മീം ധ്യാത്വാ പ്രദക്ഷിണനമസ്കാരാന്വിധായ
വിവിധോപചാരൈരാരാധ്യ സ്തുത്വാ സ്തോത്രവിശേഷൈസ്തയാഭിപൂജിത-
സ്തദനുജ്ഞാതശ്ചോപര്യുപരിഗത്വാ പരമാനന്ദതരംഗിണ്യാസ്തീരേ
ഗത്വാ തത്ര പരിതോഽവസ്ഥിതാഞ്ഛുദ്ധബോധാനന്ദമയാനനന്ത-
വൈകുണ്ഠാനവലോക്യ നിരതിശയാനന്ദം പ്രാപ്യ തത്രൈത്യൈശ്ചിദ്രൂപൈഃ
പുരാണപുരുഷൈശ്ചാഭിപൂജിതസ്തതോ ഗത്വാഗത്വാ ബ്രഹ്മവനേഷു
ദിവ്യഗന്ധാനന്ദപുഷ്പവൃഷ്ടിഭിഃ സമന്വിതേഷു ദിവ്യ-
മംഗലാലയേഷു നിരതിശയാനന്ദാമൃതസാഗരേഷ്വമിതതേജോ-
രാശ്യാകാരേഷു കല്ലോലവനസങ്കുലേഷു തതോഽനന്തശുദ്ധബോധ-
വിമാനജാലസങ്കുലാനന്ദാചലശ്രോണീഷൂപാസകസ്തത ഉപര്യുപരി
ഗത്വാ വിമാനപരമ്പരാസ്വനന്തതേജഃപർവതരാജിഷ്വേവം ക്രമേണ
പ്രാപ്യ വിദ്യാനന്ദമയോഃ സന്ധിം തത്രാനദതരംഗിണ്യാഃ പ്രവാഹേഷു സ്നാത്വാ
ബോധാനന്ദവനം പ്രാപ്യ ശുദ്ധബോധപരമാനന്ദാനന്ദാകാരവനം
സന്തതാമൃതപുഷ്പവൃഷ്ടിഭിഃ പരിവേഷ്ടിതം
പരമാനന്ദപ്രവാഹൈരഭിവ്യാപ്തം മൂർതിമദ്ഭിഃ
പരമമംഗലൈഃ പരമകൗതുകമപരിച്ഛിന്നാനന്ദ-
സാഗരാകാരം ക്രീഡാനന്ദപർവതൈരഭിശോഭിതം തന്മധ്യേ ച
ശുദ്ധബോധാനന്ദവൈകുണ്ഠം യദേവ ബ്രഹ്മവിദ്യാപാദവൈകുണ്ഠം
സഹസ്രാനന്ദപ്രാകാരൈഃ സമുജ്ജ്വലതി .
അനന്താനന്ദവിമാനജാലസങ്കുലമനന്തബോധസൗധ-
വിശേഷൈരഭിതോഽനിശം പ്രജ്വലന്തം ക്രീഡാനന്തമണ്ഡപ-
വിശേഷൈർവിശേഷിതം ബോധാനന്ദമയാനന്തപരമച്ഛത്ര-
ധ്വജചാമരവിതാനതോരണൈരലങ്കൃതം പരമാനന്ദവ്യൂഹൈ-
ർനിത്യമുക്തൈരഭിതസ്തതമനന്തദിവ്യതേജഃപർവതസമഷ്ട്യാകാര-
മപരിച്ഛിന്നാനന്തശുദ്ധബോധാനന്തമണ്ഡലം
വാചാമഗോചരാനന്ദബ്രഹ്മതേജോരാശിമണ്ഡലമാഖണ്ഡലവിശേഷം
ശുദ്ധാനന്ദസമഷ്ടിമണ്ഡലവിശേഷമഖണ്ഡചിദ്ഘനാനന്ദ-
വിശേഷമേവം തേജോമണ്ഡലവിധം ബോധാനന്ദവൈകുണ്ഠമുപാസകഃ
പ്രവിശ്യ തത്രത്യൈഃ സർവൈരഭിപൂജിതഃ പരമാനന്ദാചലോപര്യഖണ്ഡ-
ബോധവിമാനം പ്രജ്വലതി . തദഭ്യന്തരേ ചിന്മയാസനം വിരാജതേ .
തദുപരി വിഭാത്യഖണ്ഡാനന്ദതേജോമണ്ഡലം . തദഭ്യന്തരേ സമാസീന-
മാദിനാരായണം ധ്യാത്വാ പ്രദക്ഷിണനമസ്കാരാന്വിധായ
വിവിധോപചാരൈഃ സുസമ്പൂജ്യ പുഷ്പാഞ്ജലിം സമർപ്യ സ്തുത്വാ
സ്തോത്രവിശേഷൈഃ സ്വരൂപേണാവസ്ഥിതമുപാസകമവലോക്യ തമുപാസക-
മാദിനാരായണഃ സ്വസിംഹാസനേ സുസംസ്ഥാപ്യ തദ്വൈകുണ്ഠവാസിഭിഃ
സർവൈഃ സമന്വിതഃ സമസ്തമോക്ഷസാമ്രാജ്യപട്ടാഭിഷേകമുദ്ദിശ്യ
മന്ത്രപൂതൈരപാസകമാനന്ദകലശൈരഭിഷിച്യ ദിവ്യമംഗല-
മഹാവാദ്യപുരഃസരം വിവിധോപചാരൈരഭ്യർച്യ മൂർതിമദ്ഭിഃ
സർവൈഃ സ്വചിഹ്നൈരലങ്കൃത്യ പ്രദക്ഷിണനമസ്കാരാന്വിധായ
ത്വം ബ്രഹ്മാസി അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി ആവയോരന്തരം ന വിദ്യതേ ത്വമേവാഹം
അഹമേവത്വം ഇത്യഭിധായേത്യുക്ത്വാദിനാരായണസ്തിരോദധേ തദേത്യുപനിഷത് ..
ഇത്യാഥർവണമഹാനാരായണോപനിഷദി പരമമോക്ഷമാർഗസ്വരൂപനിരൂപണം
നാമ ഷഷ്ഠോധ്യായഃ .. 6..
അഥോപാസകസ്തദാജ്ഞയാ നിത്യം ഗരുഡമാരുഹ്യ
വൈകുണ്ഠവാസിഭിഃ സർവൈഃ പരിവേഷ്ടിതോ മഹാസുദർശനം
പുരസ്കൃത്യ വിശ്വക്സേനപരിപാലിതശ്ചോപര്യുപരി ഗത്വാ
ബ്രഹ്മാനന്ദവിഭൂതിം പ്രാപ്യ സർവത്രാവസ്ഥിതാബ്രഹ്മാനന്ദ-
മയാനനന്തവൈകുണ്ഠാനവലോക്യ നിരതിശയാനന്ദസാഗരോ
ഭൂത്വാത്മാരാമാനന്ദവിഭൂതിപുരുഷാനനന്താനവലോക്യ
താൻസർവാനുപചാരൈഃ സമഭ്യർച്യ തൈഃ സർവൈരഭിപൂജിത-
ശ്ചോപാസകസ്തത ഉപര്യുപരി ഗത്വാ ബ്രഹ്മാനന്ദവിഭൂതിം
പ്രാപ്യാനന്തദിവ്യതേജഃപർവതൈരലങ്കൃതാൻപരമാനന്ദ-
ലഹരീവനശോഭിതാനസംഖ്യാകാനാനന്ദസമുദ്രാനതിക്രമ്യ
വിവിധവിചിത്രാനന്തപരമതത്ത്വവിഭൂതിസമഷ്ടിവിശേഷാ-
ൻപരമകൗതുകാൻബ്രഹ്മാനന്ദവിഭൂതിവിശേഷനതിക്രമ്യോപാസകഃ
പരമകൗതുകം പ്രാപ..
തതഃ സുദർശനവൈകുണ്ഠപുരമാഭാതി നിത്യമംഗലമനന്തവിഭവം
സഹസ്രാനന്ദപ്രകാരപരിവേഷ്ടിതമയുതകുക്ഷ്യുപലക്ഷിത-
മനന്തോത്കടജ്വലദരമണ്ഡലം നിരതിശയദിവ്യതേജോമണ്ഡലം
വൃന്ദാരകപരമാനന്ദം ശുദ്ധബുദ്ധസ്വരൂപമനന്താനന്ദ-
സൗദാമിനീപരമവിലാസം നിരതിശയപരമാനന്ദപാരാവാര-
മനന്തൈരാനന്ദപുരുഷൈശ്ചിദ്രൂപൈരധിഷ്ഠിതം . തന്മധ്യേ ച
സുദർശനം മഹാചക്രം . ചരണം പവിത്രം വിതതം പുരാണം
യേന പൂതസ്തരതി ദുഷ്കൃതാനി . തേന പവിത്രേണ ശുദ്ധേന പൂതാ
അതിപാപ്മാനമരാതിം തരേമ . ലോകസ്യ ദ്വാരമർചിമത്പവിത്രം .
ജ്യോതിഷ്മദ്ഭ്രാജമാനം മഹസ്വത് . അമൃതസ്യ ധാരാ ബഹുധാ
ദോഹമാനം . ചരണം നോ ലോകേ സുധിതാം ദധാതു . അയുതാരം
ജ്വലന്തമയുതാരസമഷ്ട്യാകരം നിരതിശയവിക്രമവിലാസമനന്ത-
ദിവ്യായുധദിവ്യശക്തിസമഷ്ടിരൂപം മഹാവിഷ്ണോരനർഗലപ്രതാപ-
വിഗ്രഹമയുതായുതകോടിയോജനവിശാലമനന്തജ്വാലജാലൈരലങ്കൃതം
സമസ്തദിവ്യമംഗലനിദാനമനന്തദിവ്യതീർഥാനാം നിജമന്ദിരമേവം
സുദർശനം മഹാചക്രം പ്രജ്വലതി .
തസ്യ നാഭിമണ്ഡലസംസ്ഥാനേ ഉപലക്ഷ്യതേ നിരതിശയാനന്ദ-
ദിവ്യതേജോരാശിഃ . തന്മധ്യേ ച സഹസ്രാരചക്രം പ്രജ്വലതി .
തദഖണ്ഡദിവ്യതേജോമണ്ഡലാകാരം പരമാനന്ദസൗദാമിനീ-
നിചയോജ്ജ്വലം . തദഭ്യന്തരസംസ്ഥാനേ ഷട്ശതാരചക്രം
പ്രജ്വലതി . തസ്യാമിതപരമതേജഃ പരമവിഹാരസംസ്ഥാനവിശേഷം
വിജ്ഞാനഘനസ്വരൂപം . തദന്തരാലേ ത്രിശതാരചക്രം വിഭാതി .
തച്ച പരമകല്യാണവിലാസവിശേഷമനന്തചിദാദിത്യസമഷ്ട്യാകരം .
തദഭ്യന്തരേ ശതാരചക്രമാഭാതി . തച്ച പരമതേജോമണ്ഡല-
വിശേഷം . തന്മധ്യേ ഷഷ്ട്യരചക്രമാഭാതി . തച്ച
ബ്രഹ്മതേജഃപരമവിലാസവിശേഷം . തദഭ്യന്തരസംസ്ഥാനേ
ഷട്കോണചക്രം പ്രജ്വലതി . തച്ചാപരിച്ഛിന്നാനന്തദിവ്യതേജോ-
രാശ്യാകരം . തദഭ്യന്തരേ മഹാനന്ദപദം വിഭാതി . തത്കർണികായാം
സൂര്യേന്ദുവഹ്നിമണ്ഡലാനി ചിന്മയാനി ജ്വലന്തി . തത്രോപലക്ഷ്യതേ
നിരതിശയദിവ്യതേജോരാശിഃ . തദഭ്യന്തരസംസ്ഥാനേ യുഅഗപദുദിതാ-
നന്തകോടിരവിപ്രകാശഃ സുദർശനപുരുഷോ വിരാജതേ . സുദർശനപുരുഷോ
മഹാവിഷ്ണുരേവ . മഹവിഷ്ണോഃ സമസ്താസാധാരണചിഹ്നചിഹ്നിതഃ .
ഏവമുപാസകഃ സുദർശനപുരുഷ ധ്യാത്വാ വിവിധോപചാരൈരാരാധ്യ
പ്രദക്ഷിണനമസ്കാരാന്വിധായോപാസകസ്തേനാഭിപൂജിതസ്തദനുജ്ഞാത-
ശ്ചോപര്യുപരി ഗത്വാ പരമാനന്ദമയാനന്തവൈകുണ്ഠാനവലോക്യോപാസകഃ
പരമാനന്ദം പ്രാപ . തത ഉപരി വിവിധവിചിത്രാനന്തചിദ്വിലാസവിഭൂതി-
വിശേഷാനതിക്രമ്യാനന്തപരമാനന്ദവിഭൂതിസമഷ്ടിവിശേഷാനന്ത-
നിരതിശയാനന്തസമുദ്രാനതീത്യോപാസകഃ ക്രമേണാദ്വൈതസംസ്ഥാനം പ്രാപ ..
കഥമദ്വൈതസംസ്ഥാനം . അഖണ്ഡാനന്ദസ്വരൂപ-
മനിർവാച്യമതിബോധസാഗരമമിതാനന്ദസമുദ്രം
വിജാതീയവിശേഷവിവർജിതം സജാതീയവിശേഷവിശേഷിതം
നിരവയവം നിരാധാരം നിർവികാരം നിരഞ്ജനമനന്ത-
ബ്രഹ്മാനന്ദസമഷ്ടികന്ദം പരമചിദ്വിലാസ-
സമഷ്ട്യാകാരം നിർമലം നിരവദ്യം നിരാശ്രയ-
മതിനിർമലാനന്തകോടിരവിപ്രകാശൈകസ്ഫുലിംഗമന-
ന്തോപനിഷദർഥസ്വരൂപമഖിലപ്രമാണാതീതം
മനോവാചാമഗോചരം നിത്യമുക്തസ്വരൂപമനാധാര-
മാദിമധ്യാന്തശൂന്യം കൈവല്യം പരമം ശാന്തം
സൂക്ഷ്മതരം മഹതോ മഹത്തരമപരിമിതാനന്ദവിശേഷം
ശുദ്ധബോധാനന്ദവിഭൂതിവിശേഷമനന്താനന്ദവിഭൂതി-
വിശേഷസമഷ്ടിരൂപമക്ഷരമനിർദേശ്യം കൂടസ്ഥ-
മചലം ധ്രുവമദിഗ്ദേശകാലമന്തർബഹിശ്ച തത്സർവം
വ്യാപ്യ പരിപൂർണം പരമയോഗിഭിർവിമൃഗ്യം ദേശതഃ
കാലതോ വസ്തുതഃ പരിച്ഛേദരഹിതം നിരന്തരാഭിനവം
നിത്യപരിപൂർണമഖണ്ഡാനന്ദാമൃതവിശേഷം ശാശ്വതം
പരമം പദം നിരതിശയാനന്ദാനന്തതടിത്പർവതാകാര-
മദ്വിതീയം സ്വയമ്പ്രകാശമനിശം ജ്വലതി . പരമാനന്ദ-
ലക്ഷണാപരിച്ഛിന്നാനന്തപരഞ്ജ്യോതിഃ ശാശ്വതം ശശ്വദ്വിഭാതി .
തദഭ്യന്തരസംസ്ഥാനേഽമിതാനന്ദചിദ്രൂപാചല-
മഖണ്ഡപരമാനന്ദവിശേഷം ബോധാനന്ദമഹോജ്ജ്വലം
നിത്യമംഗലമന്ദിരം ചിന്മഥനാവിർഭൂതം
ചിത്സാരമനന്താശ്ചര്യസാഗരമമിതതേജോരാശ്യന്തർഗത-
തേജോവിശേഷമനന്താനന്ദപ്രവാഹൈരലങ്കൃതം
നിരതിശയാനന്ദപാരാവാരാകാരം നിരുപമനിത്യനിരവദ്യ-
നിരതിശയനിരവധികതേജോരാശിവിശേഷം നിരതിശയാനന്ദ-
സഹസ്രപ്രാകാരൈരലങ്കൃതം ശുദ്ധബോധസൗധാവലി-
വിശേഷൈരലങ്കൃതം ചിദാനന്ദമയാനന്തദിവ്യാരാമൈഃ
സുശോഭിതം ശശ്വദമിതപുഷ്പവൃഷ്ടിഭിഃ സമന്തതഃ
സന്തതം . തദേവ ത്രിപാദ്വിഭൂതി വൈകുണ്ഠസ്ഥാനം തദേവ
പരമകൈവല്യം . തദേവാബാധിതപരമതത്ത്വം . തദേവാനന്തോ-
പനിഷദ്വിമൃഗ്യം . തദേവ പരമയോഗിഭിർമുമുക്ഷിഭിഃ
സർവൈരാശാസ്യമാനം . തദേവ സദ്ഘനം . തദേവ ചിദ്ഘനം .
തദേവാനന്ദഘനം . തദേവ ശുദ്ധബോധഘനവിശേഷ-
മഖണ്ഡാനന്ദബ്രഹ്മചൈതന്യാധിദേവതാസ്വരൂപം .
സർവാധിഷ്ഠാനമദ്വയപരബ്രഹ്മവിഹാരമണ്ഡലം
നിരതിശയാനന്ദതേജോമണ്ഡലമദ്വൈതപരമാനന്ദലക്ഷണ-
പരബ്രഹ്മണഃ പരമാധിഷ്ഠാനമണ്ഡലം നിരതിശയ-
പരമാനന്ദപരമമൂർതിവിശേഷമണ്ഡലമനന്തപരമ-
മൂർതിസമഷ്ടിമണ്ഡലം നിരതിശയപരമാനന്ദലക്ഷണ-
പരബ്രഹ്മണഃ പരമമൂർതിപരമതത്ത്വവിലാസവിശേഷമണ്ഡലം
ബോധാനന്ദമയാനന്തപരമവിലാസവിഭൂതിവിശേഷസമഷ്ടി-
മണ്ഡലമനന്തചിദ്വിലാസവിഭൂതിവിശേഷസമഷ്ടിമണ്ഡല-
മഖണ്ഡശുദ്ധചൈതന്യനിജമൂർതിവിശേഷവിഗ്രഹം
വാചാമഗോചരാനന്തശുദ്ധബോധവിശേഷവിഗ്രഹമനന്താനന്ദ-
സമുദ്രസമഷ്ട്യാകാരമനന്തബോധാചലൈരധിഷ്ഠിതം
നിരതിശയാനന്ദപരമമംഗലവിശേഷസമഷ്ട്യാകാര-
മഖണ്ഡാദ്വൈതപരമാനന്ദലക്ഷണപരബ്രഹ്മണഃ പരമമൂർതി-
പരമതേജഃപുഞ്ജപിണ്ഡവിശേഷം ചിദ്രൂപാദിത്യമണ്ഡലം
ദ്വാത്രിംശദ്വ്യൂഹഭേദൈരധിഷ്ഠിതം .
വ്യൂഹഭേദാശ്ച കേശവാദിചതുർവിംശതിഃ .
സുദർശനാദിന്യാസമന്ത്രാഃ . സുദർശനാദി യന്ത്രോദ്ധാരഃ .
അനന്തഗരുഡവിശ്വക്സേനാശ്ച നിരതിശയാനന്ദാശ്ച .
ആനന്ദവ്യൂഹമധ്യേ സഹസ്രകോടിയോജനായതോന്നത-
ചിന്മയപ്രാസാദം ബ്രഹ്മാനന്ദമയവിമാനകോടിഭി-
രതിമംഗലമനന്തോപനിഷദർഥാരാമജാലസങ്കുലം
സാമഹംസകൂജിതൈരതിശോഭിതമാനന്ദമയാനന്തശിഖരൈ-
രലങ്കൃതം ചിദാനന്ദരസനിർഝരൈരഭിവ്യാപ്തമഖണ്ഡാ-
നന്ദതേജോരാശ്യന്തരസ്ഥിതമനന്താനന്ദാശ്ചര്യസാഗരം
തദഭ്യന്തരസംസ്ഥാനേഽനന്തകോടിരവിപ്രകാശാതിശയ-
പ്രാകാരം നിരതിശയാനന്ദലക്ഷണം പ്രണവാഖ്യം
വിമാനം വിരാജതേ . ശതകോടിശിഖരൈരാനന്ദമയൈഃ
സമുജ്ജ്വലതി . തദന്തരാലേ ബോധാനന്ദാചലോപര്യഷ്ടാക്ഷരീ-
മണ്ടപോ വിഭാതി . തന്മധ്യേ ച ചിദാനന്ദമയവേദികാനന്ദ-
വനവിഭൂഷിതാ . തദുപരി ജ്വലതി നിരതിശയാനന്ദതേജോരാശിഃ .
തദഭ്യന്തരസംസ്ഥാനേഽഷ്ടാക്ഷരീപദ്മവിഭൂഷിതം
ചിന്മയാസനം വിരാജതേ . പ്രണവകർണികായാം സൂര്യേന്ദു-
വഹ്നിമണ്ഡലാനി ചിന്മയാനി ജ്വലന്തി . തത്രാഖണ്ഡാനന്ദ-
തേജോരാശ്യന്തർഗതം പരമമംഗലാകാരമനന്താസനം
വിരാജതേ . തസ്യോപരി ച മഹായന്ത്രം പ്രജ്വലതി . നിരതിശയ-
ബ്രഹ്മാനന്ദപരമമൂർതിമഹായന്ത്രം സമസ്തബ്രഹ്മ-
തേജോരാശിസമഷ്ടിരൂപം ചിത്സ്വരൂപം നിരഞ്ജനം പരബ്രഹ്മ-
സ്വരൂപം പരബ്രഹ്മണഃ പരമരഹസ്യകൈവല്യം മഹായന്ത്രമയ-
പരമവൈകുണ്ഠനാരായണയന്ത്രം വിജയതേ . തത്സ്വരൂപം കഥമിതി .
ദേശികസ്തഥേതി ഹോവാച . ആദൗ ഷട്കോണചക്രം . തന്മധ്യേ
ഷട്ദലപദ്മം . തത്കർണികായാം പ്രണവ ഓംിതി . പ്രണവമധ്യേ
നാരായണബീജമിതി . തത്സാധ്യഗർഭിതം മമ സർവാഭീഷ്ടസിദ്ധിം
കുരുകുരു സ്വാഹേതി . തത്പദ്മദലേഷു വിഷ്ണുനൃസിംഹഷഡക്ഷര-
മന്ത്രൗ ഓം നമോ വിഷ്ണവേ ഐം ക്ലീം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ഷ്മൗം ഫട് .
തദ്ദലകപോലേഷു രാമകൃഷ്ണഷഡക്ഷരമന്ത്രൗ . രാം
രാമായ നമഃ . ക്ലീം കൃഷ്ണായ നമഃ . ഷട്കോണേഷു
സുദർശനഷഡക്ഷരമന്ത്രഃ . സഹസ്രാര ഹും ഫഡിതി . ഷട്കോണ-
കപോലേഷു പ്രണവയുക്തശിവപഞ്ചാക്ഷരമന്ത്രഃ . ഓം നമഃ
ശിവായേതി . തദ്ബഹിഃ പ്രണവമാലായുക്തം വൃത്തം . വൃത്താദ്ബഹി-
രഷ്ടദലപദ്മം . തേഷു ദലേഷു നാരായണനൃസിംഹ-
അഷ്ടാക്ഷരമന്ത്രൗ . ഓം നമോ നാരായണായ . ജയജയ നരസിംഹ .
തദ്ദലസന്ധിഷു രാമകൃഷ്ണശ്രീകരാഷ്ടാക്ഷരമന്ത്രാഃ .
ഓം രാമായ ഹും ഫട് സ്വാഹാ . ക്ലീം ദാമോദരായ നമഃ .
ഉത്തിഷ്ഠ ശ്രീകരസ്വാഹാ . തദ്ബഹിഃ പ്രണവമാലായുക്തം വൃത്തം .
വൃത്തദ്ബഹിർനവദലപദ്മം . തേഷു ദലേഷു രാമകൃഷ്ണ-
ഹയഗ്രീവനവാക്ഷരമന്ത്രാഃ . ഓം രാമചന്ദ്രായ നമഓം .
ക്ലീം കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ ക്ലീം . ഹ്ലൗം ഹയഗ്രീവായ നമോ
ഹ്ലൗം . തദ്ദലകപോലേഷു ദക്ഷിണാമൂർതിരീശ്വരം . തദ്ബഹി-
ർനാരായണബീജയുക്തം വൃത്തം . വൃത്തദ്ബഹിർദശദലപദ്മം .
തേഷു ദലേഷു രാമകൃഷ്ണദശാക്ഷരമന്ത്രൗ . ഹും ജാനകീ-
വല്ലഭായ സ്വാഹാ . ഗോപീജനവല്ലഭായ സ്വാഹാ . തദ്ദലസന്ധിഷു
നൃസിംഹമാലാമന്ത്രഃ . ഓം നമോ ഭഗവതേ ശ്രീമഹാനൃസിംഹായ
കരാലദംഷ്ട്രവദനായ മമ വിഘ്നാത്പചപച സ്വാഹാ .
തദ്ബഹിർനൃസിംഹൈകാക്ഷരയുക്തം വൃത്തം . ക്ഷ്മൗം ഇത്യേകാക്ഷരം .
വൃത്താദ്ബഹിർദ്വാദശദലപദ്മം . തേഷു ദലേഷു നാരായണ-
വാസുദേവദ്വാദശാക്ഷരമന്ത്രൗ . ഓം നമോ ഭഗവതേ നാരായണായ .
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ . തദ്ദലകപോലേഷു മഹാവിഷ്ണു-
രാമകൃഷ്ണദ്വാദശാക്ഷരമന്ത്രാശ്ച . ഓം നമോ ഭഗവതേ
മഹാവിഷ്ണവേ . ഓം ഹ്രീം ഭരതാഗ്രജ രാമ ക്ലീം സ്വാഹാ .
ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമഃ . തദ്ബഹിർജഗന്മോഹന-
ബീജയുക്തം വൃത്തം ക്ലീം ഇതി . വൃത്തദ്ബഹിശ്ചതുർദശദലപദ്മം .
തേഷു ദലേഷു ലക്ഷ്മീനാരായണഹയഗ്രീവഗോപാലദധിവാമന-
മന്ത്രാശ്ച . ഓം ഹ്രീം ഹ്രീം ശ്രീം ശ്രീം ലക്ഷ്മീവാസുദേവായ നമഃ .
ഓം നമഃ സർവകോടിസർവവിദ്യാരാജായ ക്ലീം കൃഷ്ണായ
ഗോപാലചൂഡാമണയേ സ്വാഹാ . ഓം നമോ ഭഗവതേ ദധിവാമനായ ഓം .
തദ്ദലസന്ധിഷ്വന്നപൂർണേശ്വരീമന്ത്രഃ . ഹ്രീം പദ്മാവത്യന്നപൂർണേ
മാഹേശ്വരീ സ്വാഹാ . തദ്ബഹിഃ പ്രണവമാലായുക്തം വൃത്തം .
വൃത്താദ്ബഹിഃ ഷോഡശദലപദ്മം . തേഷു ദലേഷു ശ്രീകൃഷ്ണ-
സുദർശനഷോഡശാക്ഷരമന്ത്രൗ ച . ഓം നമോ ഭഗവതേ
രുക്മിണീവല്ലഭായ സ്വാഹാ . ഓം നമോ ഭഗവതേ മഹാസുദർശനായ
ഹും ഫട് . തദ്ദലസന്ധിഷു സ്വരാഃ സുദർശനമാലാമന്ത്രാശ്ച .
അ ആ ഇ ഈ ഉ ഊ ഋ ൠ ലൃ ലൄ ഏ ഐ ഓ ഔ അം അഃ .
സുദർശനമഹാചക്രായ ദീപ്തരൂപായ സർവതോ
മാം രക്ഷരക്ഷ സഹസ്രാര ഹും ഫട് സ്വാഹാ .
തദ്ബഹിർവരാഹബീജയുക്തം വൃത്തം . തദ്ധുമിതി .
വൃത്തദ്ബഹിരഷ്ടാദശദലപദ്മം .
തേഷു ദലേഷു ശ്രീകൃഷ്ണവാമനാഷ്ടാദശാക്ഷരമന്ത്രൗ .
ക്ലീം കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ ഗോപീജനവല്ലഭായ സ്വാഹാ .
ഓം നമോ വിഷ്ണവേ സുരപതയേ മഹാബലായ സ്വാഹാ .
തദ്ദലകപോലേഷു ഗരുഡപഞ്ചാക്ഷരീമന്ത്രോ ഗരുഡമാലാമന്ത്രശ്ച .
ക്ഷിപ ഓം സ്വാഹാ . ഓം നമഃ പക്ഷിരാജായ സർവവിഷഭൂതരക്ഷഃ-
കൃത്യാദിഭേദനായ സർവേഷ്ടസാധകായ സ്വാഹാ .
തദ്ബഹിർമായാബീജയുക്തം വൃത്തം . വൃത്തദ്ബഹിഃ പുനരഷ്ടദലപദ്മം .
തേഷു ദലേഷു ശ്രീകൃഷ്ണവാമനാഷ്ടാക്ഷരമന്ത്രൗ .
ഓം നമോ ദാമോദരായ . ഓം വാമനായ നമഃ ഓം .
തദ്ദലകപോലേഷു നീലകണ്ഠത്ര്യക്ഷരീഗരുഡപഞ്ചാക്ഷരീമന്ത്രൗ ച .
പ്രേം രീം ഠഃ . നമോഽണ്ഡജായ . തദ്ബഹിർമന്മഥബീജയുക്തം വൃത്തം .
വൃത്തദ്ബഹിശ്ചതുർവിംശതിദലപദ്മം . തേഷു ദലേഷു ശരണാഗത-
നാരായണമന്ത്രൗ നാരായണഹയഗ്രീവഗായത്രീ മന്ത്രൗ ച .
ശ്രീമന്നാരായണചരണൗ ശരണം പ്രപദ്യേ ശ്രീമതേ നാരായണായ നമഃ .
നാരായാണായ വിദ്മഹേ വാസുദേവായ ധീമഹി .
തന്നോ വിഷ്ണുഃ പ്രചോദയാത് .
വാഗീശ്വരായ വിദ്മഹേ ഹയഗ്രീവായ ധീമഹി .
തന്നോ ഹംസഃ പ്രചോദയാത് .
തദ്ദലകപോലേഷു നൃസിംഹസുദർശനഗായത്രീമന്ത്രാശ്ച .
വജ്രനഖായ വിദ്മഹേ തീക്ഷ്ണദംഷ്ട്രായ ധീമഹി .
തന്നോ നൃസിംഹഃ പ്രചോദയാത് .
സുദർശനായ വിദ്മഹേ ഹേതിരാജായ ധീമഹി .
തന്നശ്ചക്രഃ പ്രചോദയാത് .
തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി .
ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത് .
തദ്ബഹിർഹയഗ്രീവൈകാക്ഷരയുക്തം വൃത്തം ഹ്ലോഹ്സൗമിതി .
വൃത്താദ്ബഹിർദ്വാത്രിംശദ്ദലപദ്മം .
തേഷു ദലേഷു നൃസിംഹഹയഗ്രീവാനുഷ്ടുഭമന്ത്രൗ ഉഗ്രം
വീരം മഹാവിഷ്ണും ജ്വലന്തം സർവതോമുഖം .
നൃസിംഹം ഭീഷണം ഭദ്രം മൃത്യുമൃത്യും നമാമ്യഹം .
ഋഗ്യജുഃസാമരൂപായ വേദാഹരണകർമണേ .
പ്രണവോദ്ഗീഥവപുഷേ മഹാശ്വശിരസേ നമഃ .
തദ്ദലകപോലേഷു രാമകൃഷ്ണാനുഷ്ടുഭമന്ത്രൗ .
രാമഭദ്ര മഹേശ്വാസ രഘുവീര നൃപോത്തമ .
ഭോ ദശാസ്യാന്തകാസ്മാകം രക്ഷാം ദേഹി ശ്രിയം ച മേ .
ദേവകീസുത ഗോവിന്ദ വാസുദേവ ജഗത്പതേ .
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ .
തദ്ബഹിഃ പ്രണവസമ്പുടിതാഗ്നിബീജയുക്തം വൃത്തം .
ഓം രമോമിതി . വൃത്തദ്ബഹിഃ ഷട്ത്രിംശദ്ദലപദ്മം .
തേഷു ദലേഷു ഹയഗ്രീവഷട്ത്രിംശദക്ഷരമന്ത്രഃ
പുനരഷ്ടത്രിംശദക്ഷര മന്ത്രശ്ച . ഹംസഃ .
വിശ്വോത്തീർണസ്വരൂപായ ചിന്മയാനന്ദരൂപിണേ .
തുഭ്യം നമോ ഹയഗ്രീവ വിദ്യാരാജായ വിഷ്ണവേ . സോഽഹം .
ഹ്ലൗം ഓം നമോ ഭഗവതേ ഹയഗ്രീവായ സർവവാഗീശ്വരേശ്വരായ
സർവവേദമയായ സർവവിദ്യാം മേ ദേഹി സ്വാഹാ .
തദ്ദലകപോലേഷു പ്രണവാദിനമോന്താശ്ച തുർഥ്യന്താഃ
കേശവാദിചതുർവിംശതിമന്ത്രാശ്ച .
അവശിഷ്ടദ്വാദശസ്ഥാനേഷു രാമകൃഷ്ണഗായത്രീദ്വയ-
വർണചതുഷ്ടയമേകൈകസ്ഥലേ .
ഓം കേശവായ നമഃ . ഓം നാരായണായ നമഃ .
ഓം മാധവായ നമഃ . ഓം ഗോവിന്ദായ നമഃ .
ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ . ഓം മധുസൂദനായ നമഃ .
ഓം ത്രിവിക്രമായ നമഃ . ഓം വാമനായ നമഃ .
ഓം ശ്രീധരായ നമഃ . ഓം ഹൃഷീകേശായ നമഃ .
ഓം പദ്മനാഭായ നമഃ . ഓം ദാമദരായ നമഃ .
ഓം സങ്കർഷണായ നമഃ . ഓം വാസുദേവായ നമഃ .
ഓം പ്രദ്യുമ്നായ നമഃ . ഓം അനിരുദ്ധായ നമഃ .
ഓം പുരുഷോത്തമായ നമഃ . ഓം അധോക്ഷജായ നമഃ .
ഓം നാരസിംഹായ നമഃ . ഓം അച്യുതായ നമഃ .
ഓം ജനാർദനായ നമഃ . ഓം ഉപേന്ദ്രായ നമഃ .
ഓം ഹരയേ നമഃ . ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ .
ദാശരഥായ വിദ്മഹേ സീതാവല്ലഭായ ധീമഹി .
തന്നോ രാമഃ പ്രചോദയാത് .
ദാമോദരായ വിദ്മഹേ വാസുദേവായ ധീമഹി .
തന്നഃ കൃഷ്ണഃ പ്രചോദയാത്.
തദ്ബഹിഃ പ്രണവസമ്പുടിതാങ്കുശബീജയുക്തം വൃത്തം . ഓം ക്രോമിതി .
തദ്ബഹിഃ പുനർവൃത്തം തന്മധ്യേ ദ്വാദശകുക്ഷിസ്ഥാനാനി സാന്തരാലാനി .
തേഷു കൗസ്തുഭവനമാലാശ്രീവത്സസുദർശനഗരുഡപദ്മ-
ധ്വജാനന്തശാർമ്ഗഗദാശംഖനന്ദകമന്ത്രാഃ പ്രണവാദി-
നമഓന്താശ്ചതുർഥ്യന്താഃ ക്രമേണ .
ഓം കൗസ്തുഭായ നമഃ . ഓം വനമാലായ നമഃ .
ഓം ശ്രീവത്സായ നമഃ . ഓം സുദർശനായ നമഃ .
ഓം ഗരുഡായ നമഃ . ഓം പദ്മായ നമഃ .
ഓം ധ്വജായ നമഃ . ഓം അനന്തായ നമഃ .
ഓം ശാർമ്ഗായ നമഃ . ഓം ഗദായൈ നമഃ .
ഓം ശംഖായ നമഃ . ഓം നന്ദകായ നമഃ .
തദന്തരാലേഷു----ഓം വിശ്വക്സേനായ നമഃ .
ഓംാചക്രായ സ്വാഹാ . ഓം വിചക്രായ സ്വാഹാ .
ഓം സുചക്രായ സ്വാഹാ . ഓം ധീചക്രായ സ്വാഹാ .
ഓം സഞ്ചക്രായ സ്വാഹാ . ഓം ജ്വാലചക്രായ സ്വാഹാ .
ഓം ക്രുദ്ധോൽകായ സ്വാഹാ . ഓം മഹോത്കായ സ്വാഹാ .
ഓം വീര്യോൽകായ സ്വാഹാ . ഓം ദ്യുൽകായ സ്വാഹാ .
ഓം സഹസ്രോൽകായ സ്വാഹാ . ഇതി പ്രണവാദി മന്ത്രാഃ .
തദ്ബഹിഃ പ്രണവസമ്പുടിതഗരുഡപഞ്ചാക്ഷരയുക്തം വൃത്തം .
ഓം ക്ഷിപ ഓം സ്വാഹാം . ഓം തച്ച ദ്വാദശവജ്രൈഃ
സാന്തരാലൈരലങ്കൃതം . തേഷു വജ്രേഷു
ഓം പദ്മനിധയേ നമഃ . ഓം മഹാപദ്മനിധയേ നമഃ .
ഓം ഗരുഡനിധയേ നമഃ . ശംഖനിധയേ നമഃ .
ഓം മകരനിധയേ നമഃ . ഓം കച്ഛപനിധയേ നമഃ .
ഓം വിദ്യാനിധയേ നമഃ . ഓം പരമാനന്ദനിധയേ നമഃ .
ഓം മോക്ഷനിധയേ നമഃ . ഓം ലക്ഷ്മീനിധയേ നമഃ .
ഓം ബ്രഹ്മനിധയേ നമഃ . ഓം ശ്രീമുകുന്ദനിധയേ നമഃ .
ഓം വൈകുണ്ഠനിധയേ നമഃ . തത്സന്ധിസ്ഥാനേഷു----
ഓം വിദ്യാകൽപകതരവേ നമഃ . ഓം മുക്തികൽപകതരവേ നമഃ .
ഓം ആനന്ദകൽപകതരവേ നമഃ . ഓം ബ്രഹ്മകൽപകതരവേ നമഃ .
ഓം മുക്തികൽപകതരവേ നമഃ . ഓം അമൃതകൽപകതരവേ നമഃ .
ഓം ബോധകൽപകതരവേ നമഃ . ഓം വിഭൂതികൽപകതരവേ നമഃ .
ഓം വൈകുണ്ഠകൽപകതരവേ നമഃ . ഓം വേദകൽപകതരവേ നമഃ .
ഓം യോഗകൽപകതരവേ നമഃ . ഓം യജ്ഞകൽപകതരവേ നമഃ .
ഓം പദ്മകൽപകതരവേ നമഃ .
തച്ച ശിവഗായത്രീപരബ്രഹ്മമന്ത്രാണാം
വർണൈർവൃത്താകാരേണ സംവേഷ്ട്യ .
തത്പുരുഷായ വിദ്മഹേ മഹാദേവായ ധീമഹി .
തന്നോ രുദ്രഃ പ്രചോദയാത് .
ശ്രിഅമന്നാരായണോ ജ്യോതിരാത്മാ നാരായണഃ പരഃ .
നാരായണപരം ബ്രഹ്മ നാരായണ നമോസ്തു തേ .
തദ്ബഹിഃ പ്രണവസമ്പുടിതശ്രീബീജയുക്തം വൃത്തം .
ഓം ശ്രീമോമിതി . വൃത്താദ്ബഹിശ്ചത്വാരിംശദ്ദലപദ്മം .
തേഷു ദലേഷു വ്യാഹൃതിശിരഃസമ്പുടിതവേദഗായത്രീ-
പാദചതുഷ്ടയസൂര്യാഷ്ടാക്ഷരമന്ത്രൗ .
ഓം ഭൂഃ . ഓം ഭുവഃ . ഓം സുവഃ . ഓം മഹഃ .
ഓം ജനഃ . ഓം തപഃ . ഓം സത്യം .
ഓം തത്സവിതുർവരേണ്യം . ഓം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി .
ഓം ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത് . ഓം പരോരജസേ സാവദോം .
ഓം ആപോജ്യോതീ രസോഽമൃതം ബ്രഹ്മ ഭൂർഭുവഃ സുവരോം .
ഓം ഘൃണിഃ സൂര്യ ആദിത്യഃ . തദ്ദലസന്ധിഷു
പ്രണവശ്രീബീജസമ്പുടിതനാരായണബീജം സർവത്ര .
ഓം ശ്രീമം ശ്രീമോം . തദ്ബഹിരഷ്ടശൂലാങ്കിതഭൂചക്രം .
ചക്രാന്തശ്ചക്ഷുർദിക്ഷു ഹംസഃസോഹംമന്ത്രൗ പ്രണവസമ്പുടിതാ
നാരായണാസ്ത്രമന്ത്രാശ്ച . ഓം ഹംസഃ സോഹം .
ഓം നമോ നാരായണായ ഹും ഫട് . തദ്ബഹിഃ പ്രണവമാലാസംയുക്തം
വൃത്തം . വൃത്താദ്ബഹിഃ പഞ്ചാശദ്ദലപദ്മം .
തേഷു ദലേഷു മാതൃകാ പഞ്ചാശദക്ഷരമാലാ ലകാരവർജ്യാ .
തദ്ദലസന്ധിഷു പ്രണവശ്രീബീജസമ്പുടിതരാമകൃഷ്ണമാലാമന്ത്രൗ .
ഓം ശ്രീമോം നമോ ഭഗവതേ രഘുനന്ദനായ രക്ഷോഘ്നവിശദായ
മധുരപ്രസന്നവദനായാമിതതേജസേ ബലായ രാമായ വിഷ്ണവേ നമഃ .
ശ്രീമോം നമഃ കൃഷ്ണായ ദേവകീപുത്രായ വാസുദേവായ
നിർഗലച്ഛേദനായ സർവലോകാധിപതയേ സർവജഗന്മോഹനായ വിഷ്ണവേ
കാമിതാർഥദായ സ്വാഹാ ശ്രീമോം . തദ്ബഹിരഷ്ടശൂലാങ്കിതഭൂചക്രം .
തേഷു പ്രണവസമ്പുടിതമഹാനീലകണ്ഠമന്ത്രവർണാനി .
ഓംമോം നമോ നീലകണ്ഠായ . ഓം ശൂലാഗ്രേഷു ലോകപാലമന്ത്രാഃ
പ്രണവാദിനമോന്താശ്ചതുർഥ്യന്താഃ ക്രമേണ .
ഓം ഇന്ദ്രായ നമഃ . ഓം അഗ്നയേ നമഃ . ഓം യമായ നമഃ .
ഓം നിരൃതയേ നമഃ . ഓം വരുണായ നമഃ . ഓം വായവേ നമഃ .
ഓം സോമായ നമഃ . ഓം ഈശാനായ നമഃ .
തദ്ബഹിഃ പ്രണവമാലായുക്തം വൃത്തത്രയം .
തദ്ബഹിർഭൂപുരചതുഷ്ടയം ചതുർദ്വാരയുതം
ചക്രകോണചതുഷ്ടയമഹാവജ്രവിഭൂഷിതം
തേഷു വജ്രേഷു പ്രണവശ്രീബീജസമ്പുടിതാമൃതബീജദ്വയം .
ഓം ശ്രീം ഠം വം ശ്രീമോമിതി . ബഹിർഭൂപുരവീഥ്യാം ----
ഓം ആധാരശക്ത്യൈ നമഃ . ഓം മൂലപ്രകൃത്യൈ നമഃ .
ഓം ആദികൂർമായ നമഃ . ഓം അനന്തായ നമഃ .
ഓം പൃഥിവ്യൈ നമഃ . മധ്യഭൂപുരവീഥ്യാം----
ഓം ക്ഷീരസമുദ്രായ നമഃ . ഓം രത്നദ്വീപായ നമഃ .
ഓം മണിമണ്ഡപായ നമഃ . ഓം ശ്വേതച്ഛത്രായ നമഃ .
ഓം കൽപകവൃക്ഷായ നമഃ . ഓം രത്നസിംഹാസനായ നമഃ .
പ്രഥമഭൂപുരവീഥ്യാമോം ധർമജ്ഞാനവൈരാഗ്യൈശ്വ-
ര്യാധർമാജ്ഞാനാവൈരാഗ്യാനൈശ്വര്യസത്വരജസ്തമോമായാ-
വിദ്യാനന്തപദ്മാഃ പ്രണവാദിനമോന്താശ്ചതുർഥ്യന്താഃ ക്രമേണ .
അന്തവൃത്തവീഥ്യാമോമനുഗ്രഹായൈ നമഃ . ഓം നമോ ഭഗവതേ
വിഷ്ണവേ സർവഭൂതാത്മനേ വാസുദേവായ സർവാത്മസംയോഗ-
യോഗപീഠാത്മനേ നമഃ . വൃത്തവകാശേഷു----ബീജം പ്രാണം
ച ശക്തിം ച ദൃഷ്ടിം വശ്യാദികം തഥാ .
മന്ത്രയന്ത്രാഖ്യഗായത്രീപ്രാണസ്ഥാപനമേവ ച .
ഭൂതദിക്പാലബീജാനി യന്ത്രസ്യാംഗാനി വൈ ദശ .
മൂലമന്ത്രമാലാമന്ത്രകവചദിഗ്ബന്ധനമന്ത്രാശ്ച .
ഏവംവിധമേതദ്യന്ത്രം മഹാമന്ത്രമയം യോഗധീരാന്തൈഃ
പരമന്ത്രൈരലങ്കൃതം ഷോഡശോപചാരൈരഭ്യർചിതം
ജപഹോമാദിനാ സാധിതമേതദ്യന്ത്രം ശുദ്ധബ്രഹ്മതേജോമയം
സർവാഭയങ്കരം സമസ്തദുരിതക്ഷയകരം സർവാഭീഷ്ട-
സമ്പാദകം സായുജ്യമുക്തിപ്രദമേതത്പരമവൈകുണ്ഠ-
മഹാനാരായണയന്ത്രം പ്രജ്വലതി . തസ്യോപരി ച നിരതിശയാനന്ദ-
തേജോരാശ്യഭ്യന്തരസമാസീനം വാചാമഗോചരാനന്ദ-
തേജോരാശ്യാകാരം ചിത്സാരാവിർഭൂതാനന്ദവിഗ്രഹം ബോധാനന്ദ-
സ്വരൂപം നിരതിശയസൗന്ദര്യപാരാവാരം തുരീയസ്വരൂപം
തുരീയാതീതം ചാദ്വൈതപരമാനന്ദനിരന്തരാതിതുരീയനിരതിശയ-
സൗന്ദര്യാനന്ദപാരാവാരം ലാവണ്യവാഹിനീകല്ലോലതടിദ്ഭാസുരം
ദിവ്യമംഗലവിഗ്രഹം മൂർതിമദ്ഭിഃ പരമമംഗലൈരുപസേവ്യമാനം
ചിദാനന്ദമയൈരനന്തകോടിരവിപ്രകാശൈരനന്തഭൂഷണൈരലങ്കൃതം
സുദർശനപാഞ്ചജന്യപദ്മഗദാസിശാർമ്ഗമുസലപരിഘാദ്യൈ-
ശ്ചിന്മയൈരനേകായുധഗണൈർമൂർതിമദ്ഭിഃ സുസേവിതം .
ബാഹ്യവൃത്തവീഥ്യാം വിമലോത്കർഷിണീ ജ്ഞാന ക്രിയാ യോഗ പ്രഹ്വീ
സത്യേശാനാ പ്രണവാദിനമോന്താശ്ചതുർഥ്യന്താഃ ക്രമേണ .
ശ്രീവത്സകൗസ്തുഭവനമാലാങ്കിതവക്ഷസം ബ്രഹ്മകൽപവനാമൃത-
പുഷ്പവൃഷ്ടിഭിഃ സന്തതമാനന്ദം ബ്രഹ്മാനന്ദരസനിർഭരൈ-
രസംഖ്യൈരതിമംഗലം ശേഷായുതഫണാജാലവിപുലച്ഛത്രശോഭിതം
തത്ഫണാമണ്ഡലോദർചിർമണിദ്യോതിതവിഗ്രഹം തദംഗകാന്തിനിർഝരൈസ്തതം
നിരതിശയബ്രഹ്മഗന്ധസ്വരൂപം നിരതിശയാനന്ദബ്രഹ്മഗന്ധ-
വിശേഷകാരമനന്തബ്രഹ്മഗന്ധാകാരസമഷ്ടിവിശേഷമന്താനന്ദ-
തുലസീമാല്യൈരഭിനവം ചിദാനന്ദമയാനന്തപുഷ്പമാല്യൈർവിരാജമാനം
തേജഃപ്രവാഹതരംഗതത്പരമ്പരാഭിർജ്വലന്തം നിരതിശയാനന്ദം
കാന്തിവിശേഷാവർതൈരഭിതോഽനിശം പ്രജ്വലന്തം ബോധാനന്ദമയാനന്ത-
ധൂപദീപാവലിനിരതിശോഭിതം നിരതിശയാനന്ദചാമരവിശേഷൈഃ
പരിസേവിതം നിരന്തരനിരുപമനിരതിശയോത്കടജ്ഞാനാനന്ദാനന്തഗുച്ഛ-
ഫലൈരലങ്കൃതം ചിന്മയാനന്ദദിവ്യവിമാനച്ഛത്രധ്വജരാജിഭി-
ർവിരാജമാനം പരമമംഗലാനന്തദിവ്യതേജോഭിർജ്വലന്തമനിശം
വാചാമഗോചരമനന്തതേജോരാശ്യന്തർഗതമർധമാത്രാത്മകം
തുര്യം ധ്വന്യാത്മകം തുരീയാതീതമവാച്യം നാദബിന്ദുകലാധ്യാത്മ-
സ്വരൂപം ചേത്യാദ്യനന്താകാരേണാവസ്ഥിതം നിർഗുണം നിഷ്ക്രിയം
നിർമലം നിരവദ്യം നിരഞ്ജനം നിരാകാരം നിരാശ്രയം നിരതിശയാദ്വൈത-
പരമാനന്ദലക്ഷണമാദിനാരായണം ധ്യായേദിത്യുപനിഷത് ..
ഇത്യാഥർവണമഹാനാരായണോപനിഷദി പരമമോക്ഷസ്വരൂപ-
നിരൂപണദ്വാരാ ത്രിപാദ്വിഭൂതിപരമവൈകുണ്ഠമഹാനാരായണ-
യന്ത്രസ്വരൂപനിരൂപണം നാമ സപ്തമോഽധ്യായഃ .. 7..
തതഃ പിതാമഹഃ പരിപൃച്ഛതി ഭഗവന്തം മഹാവിഷ്ണും
ഭഗവഞ്ഛുദ്ധാദ്വൈതപരമാനന്ദലക്ഷണപരബ്രഹ്മണസ്തവ
കഥം വിരുദ്ധവൈകുണ്ഠപ്രാസാദപ്രാകാരവിമാനാദ്യനന്തവസ്തുഭേദഃ .
സത്യമേവോക്തമിതി ഭഗവാന്മഹാവിഷ്ണുഃ പരിഹരതി . യഥാ
ശുദ്ധസുവർണസ്യ കടകമുകുടാംഗദാദിഭേദഃ . യഥാ
സമുദ്രസലിലസ്യ സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മതരംഗഫേനബുദ്ബുഅദകരലവണ-
പാഷാണാദ്യനന്തവസ്തുഭേദഃ . യഥാ ഭൂമേഃ പർവതവൃക്ഷ-
തൃണഗുൽമലതാദ്യനന്തവസ്തുഭേദഃ . തഥൈവാദ്വൈതപരമാനന്ദ-
ലക്ഷണപരബ്രഹ്മണോ മമ സർവാദ്വൈതമുപപന്നം ഭവത്യേവ .
മത്സ്വരൂപമേവ സർവം മദ്വ്യതിരിക്തമണുമാത്രം ന വിദ്യതേ .
പുനഃ പിതാമഹഃ പരിപൃച്ഛതി . ഭഗവൻ പരമവൈകുണ്ഠ ഏവ
പരമമോക്ഷഃ . പരമമോക്ഷസ്ത്വേക ഏവ ശ്രൂയതേ സർവത്ര .
കഥമനന്തവൈകുണ്ഠാശ്ചാനന്താനന്ദസമുദ്രാദയശ്ചാനന്ത-
മൂർതയഃ സന്തീതി . തഥേതി ഹോവാച ഭഗവാന്മഹാവിഷ്ണുഃ .
ഏകസ്മിന്നവിദ്യാപാദേഽനന്തകോടിബ്രഹ്മാണ്ഡാനി സാവരണാനി ശ്രൂയന്തേ .
തസ്മിന്നേകസ്മിന്നണ്ഡേ ബഹവോ ലോകാശ്ച ബഹവോ വൈകുണ്ഠാശ്ചാനന്ത-
വിഭൂതയശ്ച സന്ത്യേവ . സർവാണ്ഡേഷ്വാനന്തലോകാശ്ചാനന്ത-
വൈകുണ്ഠാഃ സന്തീതി സർവേഷാം ഖല്വഭിമതം . പാദത്രയേഽപി
കിം വക്തവ്യം നിരതിശയാനന്ദാവിർഭാവോ മോക്ഷ ഇതി മോക്ഷലക്ഷണം
പാദത്രയേ വർതതേ . തസ്മാത്പാദത്രയം പരമമോക്ഷഃ . പാദത്രയം
പരമവൈകുണ്ഠഃ . പാദത്രയം പരമകൈവല്യമിതി .
തതഃ ശുദ്ധചിദാനന്ദബ്രഹ്മവിലാസാനന്ദാശ്ചാനന്തപരമാനന്ദ-
വിഭൂതയശ്ചാനന്തവൈകുണ്ഠാശ്ചാനന്തപരമാനന്ദസമുദ്രാദയഃ
സന്ത്യേവ . ഉപാസകസ്തതോഽഭ്യേത്യൈവംവിധം നാരായണം ധ്യാത്വാ
പ്രദക്ഷിണനമസ്കാരാന്വിധായ വിവിധോപചാരൈരഭ്യർച്യ
നിരതിശയാദ്വൈതപരമാനന്ദലക്ഷണോ ഭൂത്വാ തദഗ്രേ സാവധാനേനോ-
പവിശ്യാദ്വൈതയോഗമാസ്ഥായ സർവാദ്വൈതപരമാനന്ദലക്ഷണാ-
ഖണ്ഡാമിതതേജോരാശ്യാകാരം വിഭാവ്യോപാസകഃ സ്വയം ശുദ്ധ-
ബോധാനന്ദമയാമൃതനിരതിശയാനന്ദതേജോരാശ്യാകാരോ ഭൂത്വാ
മഹാവാക്യാർഥമനുസ്മരൻ ബ്രഹ്മാഹമസ്മി അഹമസ്മി
ബ്രഹ്മാഹമസ്മി യോഽഹമസ്മി ബ്രഹ്മാഹമസ്മി അഹമേവാഹം മാം
ജുഹോമി സ്വാഹാ . അഹം ബ്രഹ്മേതി ഭാവനയാ യഥാ പരമതേജോമഹാനദീ-
പ്രവാഹപരമതേജഃപാരാവാഏ പ്രവിശതി . യഥാ പരമതേജഃപാരാവാര-
തരംഗാഃ പരമതേജഃപാരാവാരേ പ്രവിശന്തി . തഥൈവ സച്ചിദാന-
ന്ദാത്മോപാസകഃ സർവപരിപൂർണാദ്വൈതപരമാനന്ദലക്ഷണേ പരബ്രഹ്മണി
നാരായണേ മയി സച്ചിദാത്മകോഽഹമജോഽഹം പരിപൂർണോഽഹമസ്മീതി
പ്രവിവേശ . തത ഉപാസകോ നിസ്തരംഗാദ്വൈതാപാരനിരതിശയസച്ചിദാനന്ദ
സമുദ്രോ ബഭൂവ . യസ്ത്വനേന മാർഗേണ സമ്യഗാചരതി സ നാരായണോ
ഭവത്യസംശയമേവ . അനേന മാർഗേണ സർവേ മുനയഃ സിദ്ധിം ഗതാഃ .
അസംഖ്യാതാഃ പരമയോഗിനശ്ച സിദ്ധിം ഗതാഃ .
തതഃ ശിഷ്യോ ഗുരും പരിപൃച്ഛതി . ഭഗവന്ത്സാലംബ-
നിരാലംബയോഗൗ കഥമിതി ബ്രൂഹീതി . സാലംബസ്തു സമസ്തകർമാതി-
ദൂരതയാ കരചരണാദിമൂർതിവിശിഷ്ടം മണ്ഡലാദ്യാലംബനം
സാലംബയോഗഃ . നിരാലംബസ്തു സമസ്തനാമരൂപകർമാതിദൂരതയാ
സർവകാമാദ്യന്തഃകരണവൃത്തിസാക്ഷിതയാ തദാലംബനശൂന്യതയാ
ച ഭാവനം നിരാലംബയോഗഃ . അഥ ച നിരാലംബയോഗാധികാരീ
കീദൃശോ ഭവതി . അമാനിത്വാദിലക്ഷണോപലക്ഷിതോ വഃ പുരുഷഃ
സ ഏവ നിരാലംബയോഗാധികാരീ കാര്യഃ കശ്ചിദസ്തി . തസ്മാത്സർവേഷാ-
മധികാരിണാമനധികാരിണാം ഭക്തിയോഗ ഏവ പ്രശസ്യതേ . ഭക്തിയോഗോ
നിരുപദ്രവഃ . ഭക്തിയോഗാന്മുക്തിഃ . ബുദ്ധിമതാമനായാസേനാചിരാദേവ
തത്ത്വജ്ഞാനം ഭവതി . തത്കഥമിതി . ഭക്തവത്സലഃ സ്വയമേവ സർവേഭ്യോ
മോക്ഷവിഘ്നേഭ്യോ ഭക്തിനിഷ്ഠാൻസർവാൻപരിപാലയതി . സർവാഭീഷ്ടാ-
ൻപ്രയച്ഛതി . മോക്ഷം ദാപയതി . ചതുർമുഖാദീനാം സർവേഷാമപി
വിനാ വിഷ്ണുഭക്ത്യാ കൽപകോടിഭിർമോക്ഷോ ന വിദ്യതേ . കാരണേന വിനാ
കാര്യം നോദേതി . ഭക്ത്യാ വിനാ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം കദാപി ന ജായതേ .
തസ്മാത്ത്വമപി സർവോപായാൻപരിത്യജ്യ ഭക്തിമാശ്രയ . ഭക്തിനിഷ്ഠോ
ഭവ . ഭക്തിനിഷ്ഠോ ഭവ . ഭക്ത്യാ സർവസിദ്ധയഃ സിധ്യന്തി .
ഭക്ത്യാഽസാധ്യം ന കിഞ്ചിദസ്തി . ഏവംവിധം ഗുരൂപദേശമാകർണ്യ
സർവം പരമതത്ത്വരഹസ്യമവബുധ്യ സർവസംശയാന്വിധൂയ
ക്ഷിപ്രമേവ മോക്ഷം സാധയാമീതി നിശ്ചിത്യ തതഃ ശിഷ്യഃ സമുത്ഥായ
പ്രദക്ഷിണനമസ്കാരം കൃത്വാ ഗുരുഭ്യോ ഗുരുപൂജാം വിധായ
ഗുർവനുജ്ഞയാ ക്രമേണ ഭക്തിനിഷ്ഠോ ഭൂത്വാ ഭക്ത്യതിശയേന
പക്വം വിജ്ഞാനം പ്രാപ്യ തസ്മാദനായാസേന ശിഷ്യഃ ക്ഷിപ്രമേവ
സാക്ഷാന്നാരായണോ ബഭൂവേത്യുപനിഷത് ..
തതഃ പ്രോവാചത് ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുശ്ചതുർമുഖമവലോക്യ
ബ്രഹ്മൻ പരമതത്ത്വരഹസ്യം തേ സർവം കഥിതം . തത്സ്മരണ-
മാത്രേണ മോക്ഷോ ഭവതി . തദനുഷ്ഠാനേന സർവമവിദിതം വിദിതം
ഭവതി . യത്സ്വരൂപജ്ഞാനിനഃ സർവമവിദിതം വിദിതം ഭവതി . തത്സർവം
പരമരഹസ്യം കഥിതം . ഗുരുഃ ക ഇതി . ഗുരുഃ സാക്ഷാദാദിനാരായണഃ
പുരുഷഃ . സ ആദിനാരായണോഽഹമേവ . തസ്മാന്മാമേകം ശരണം
വ്രജ . മദ്ഭക്തിനിഷ്ഠോ ഭവ . മദീയോപാസനാം കുരു . മാമേവ
പ്രാപ്സ്യസി . മദ്വ്യതിരിക്തം സർവം ബാധിതം . മദ്വ്യതിരിക്തമബാധിതം
ന കിഞ്ചിദസ്തി . നിരതിശയാനന്ദാദ്വിതീയോഽഹമേവ . സർവപരിപൂർണോഽഹമേവ .
സർവാശ്രയോഽഹമേവ . വാചാമഗോചരനിരാകാരപരബ്രഹ്മസ്വരൂപോഽഹമേവ .
മദ്വ്യതിരിക്തമണുമാത്രം ന വിദ്യതേ . ഇത്യേവം മഹാവിഷ്ണോഃ പരമിമമുപദേശം
ലബ്ധ്വാ പിതാമഹഃ പരമാനന്ദം പ്രാപ . വിഷ്ണോഃ കരാഭിമർശനേന
ദിവ്യജ്ഞാനം പ്രാപ്യ പിതാമഹസ്തതഃ സമുത്ഥായ പ്രദക്ഷിണനമസ്കാരാ-
ന്വിധായ വിവിധോപചാരൈർമഹാവിഷ്ണും പ്രപൂജ്യ പ്രാഞ്ജലിർഭൂത്വാ
വിനയേനോപസംഗമ്യ ഭഗവൻ ഭക്തിനിഷ്ഠാം മേ പ്രയച്ഛ . ത്വദഭിന്നം
മാം പരിപാലയ കൃപാലയ . തഥൈവ സാധുസാധ്വിതി സാധുപ്രശംസാപൂർവകം
മഹാവിഷ്ണുഃ പ്രോവാച . മദുപാസകഃ സർവോത്കൃഷ്ടഃ സ ഭവതി .
മദുപാസനയാ സർവമംഗലാനി ഭവന്തി .
മദുപാസനയാ സർവം ജയതി . മദുപാസകഃ സർവവന്ദ്യോ ഭവതി .
മദീയോപാസകസ്യാസാധ്യം ന കിഞ്ചിദസ്തി . സർവേ ബന്ധാഃ
പ്രവിനശ്യന്തി . സദ്വൃത്തമിവ സർവേ ദേവാസ്തം സേവന്തേ .
മഹാശ്രേയാംസി ച സേവന്തേ . മദുപാസകസ്തസ്മാന്നിരതിശയാ-
ദ്വൈതപരമാനന്ദലക്ഷണപരബ്രഹ്മ ഭവതി . യസ്തു പരമതത്ത്വ-
രഹസ്യാഥർവണമഹാനാരായണോപനിഷദമധീതേ സർവേഭ്യഃ
പാപേഭ്യോ മുക്തോ ഭവതി . ജ്ഞാനാജ്ഞാനകൃതേഭ്യഃ പാതകേഭ്യോ
മുക്തോ ഭവതി . മഹാപാതകേഭ്യഃ പൂതോ ഭവതി . രഹസ്യകൃത-
പ്രകാശകൃതചിരകാലാത്യന്തകൃതേഭ്യസ്തേഭ്യഃ സർവേഭ്യഃ
പാപേഭ്യോ മുക്തോ ഭവതി . സ സകലലോകാഞ്ജയതി . സ സകലമന്ത്ര-
ജപനിഷ്ഠോ ഭവതി . സ സകലവേദാന്തരഹസ്യാധിഗതപരമാർഥജ്ഞോ
ഭവതി . സ സകലഭോഗഭുഗ്ഭവതി . സ സകലയോഗവിദ്ഭവതി . സ സകല-
ജഗത്പരിപാലകോ ഭവതി . സോഽദ്വൈതപരമാനന്ദലക്ഷണം പരബ്രഹ്മ
ഭവതി . ഇദം പരമതത്ത്വരഹസ്യം ന വാച്യം ഗുരുഭക്തിവിഹീനായ .
ന ചാശുശ്രൂഷവേ വാച്യം . ന തപോവിഹീനായ നാസ്തികായ .
ന ദാംഭികായ മദ്ഭക്തിവിഹീനായ . മാത്സര്യാങ്കിതതനവേ ന
വാച്യം . ന വാച്യം മദസൂയാപരായ കൃതഘ്നായ . ഇദം
പരമരഹസ്യം യോ മദ്ഭക്തേഷ്വഭിധാസ്യതി . മദ്ഭക്തിനിഷ്ഠോ
ഭൂത്വാ മാമേവ പ്രാപ്സ്യതി . ആവയോര്യ ഇമം സംവാദമധ്യേഷ്യതി .
സ നരോ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠോ ഭവതി . ശ്രദ്ധാവാനനസൂയുഃ ശ്രുണുയാ-
ത്പഠതി വാ യ ഇമം സംവാദമാവയോഃ സ പുരുഷോ മത്സായുജ്യമേതി .
തതോ മഹാവിഷ്ണുസ്തിരോദധേ . തതോ ബ്രഹ്മാ സ്വസ്ഥാനം ജഗാമേത്യുപനിഷത് ..
ഇത്യാഥർവണമഹാനാരായണോപനിഷദി പരമസായുജ്യമുക്തി-
സ്വരൂപനിരൂപണം നാമാഷ്ടമോഽധ്യായഃ .. 8..
ഇതി ത്രിപാദ്വിഭൂതിമഹാനാരായണോപനിഷത്സമാപ്താ ..