ഉപനിഷത്തുകൾ/ഗോപാലതാപിന്യുപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗോപാലതാപിന്യുപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

ഗോപാലതാപിന്യുപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


ശ്രീമത്പഞ്ചപദാഗാരം സവിശേഷതയോജ്ജ്വലം .
പ്രതിയോഗിവിനിർമുക്തം നിർവിശേഷം ഹരിം ഭജേ ..
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ .. ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ ..
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിഃ .. വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ..
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ .. സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ ..
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ .. സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഗോപാലതാപനം കൃഷ്ണം യാജ്ഞവൽക്യം വരാഹകം .
ശാട്യായനീ ഹയഗ്രീവം ദത്താത്രേയം ച ഗാരുഡം ..
ഹരിഃ ഓം സച്ചിദാനന്ദരൂപയ കൃഷ്ണായാക്ലിഷ്ടകർമണേ .
നമോ വേദാന്തവേദ്യായ ഗുരവേ ബുദ്ധിസാക്ഷിണേ ..
മുനയോ ഹ വൈ ബ്രാഹ്മണമൂചുഃ . കഃ പരമോ ദേവഃ കുതോ മൃത്യുർബിഭേതി .
കസ്യ വിജ്ഞാനേനാഖിലം വിജ്ഞാതം ഭവതി . കേനേദം വിശ്വം സംസരതീതി .
തദുഹോവാച ബ്രാഹ്മണഃ . കൃഷ്ണോ വൈ പരമം ദൈവതം .
ഗോവിന്ദാന്മൃത്യുർബിഭേതി . ഗോപീജനവല്ലഭജ്ഞാനേനൈതദ്വിജ്ഞാതം ഭവതി .
സ്വാഹേദം വിശ്വം സംസരതീതി . തദുഹോചുഃ . കഃ കൃഷ്ണഃ . ഗോവിന്ദശ്ച
കോഽസാവിതി . ഗോപീജനവല്ലഭശ്ച കഃ . കാ സ്വാഹേതി . താനുവാച ബ്രാഹ്മണഃ .
പാപകർഷണോ ഗോഭൂമിവേദവേദിതോ ഗോപീജനവിദ്യാകലാപപ്രേരകഃ .
തന്മായാ ചേതി സകലം പരം ബ്രഹ്മൈവ തത് . യോ ധ്യായതി രസതി ഭജതി
സോഽമൃതോ ഭവതീതി . തേ ഹോചുഃ . കിം തദ്രൂപം കിം രസനം കിമാഹോ
തദ്ഭജനം തത്സർവം വിവിദിഷതാമാഖ്യാഹീതി . തദുഹോവാച ഹൈരണ്യോ
ഗോപവേഷമഭ്രാമം കൽപദ്രുമാശ്രിതം . തദിഹ ശ്ലോകാ ഭവന്തി ..
സത്പുണ്ഡരീകനയനം മേഘാഭം വൈദ്യുതാംബരം .
ദ്വിഭുജം ജ്ഞാനമുദ്രാഢ്യം വനമാലിനമീശ്വരം .. 1..
ഗോപഗോപീഗവാവീതം സുരദ്രുമതലാശ്രിതം .
ദിവ്യാലങ്കരണോപേതം രത്നപങ്കജമധ്യഗം .. 2..
കാലിന്ദീജലകല്ലോലസംഗിമാരുതസേവിതം .
ചിന്തയഞ്ചേതസാ കൃഷ്ണം മുക്തോ ഭവതി സംസൃതേഃ .. 3.. ഇതി..
തസ്യ പുനാ രസനമിതിജലഭൂമിം തു സമ്പാതാഃ . കാമാദി കൃഷ്ണായേത്യേകം
പദം . ഗോവിന്ദായേതി ദ്വിതീയം . ഗോപീജനേതി തൃതീയം . വല്ലഭേതി തുരീയം .
സ്വാഹേതി പഞ്ചമമിതി പഞ്ചപദം ജപൻപഞ്ചാംഗം ദ്യാവാഭൂമീ
സൂര്യാചന്ദ്രമസൗ തദ്രൂപതയാ ബ്രഹ്മ സമ്പദ്യത ഇതി . തദേഷ ശ്ലോകഃ
ക്ലീമിത്യേതദാദാവാദായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ ഗോപീജനവല്ലഭായേതി
ബൃഹന്മാനവ്യാസകൃദുച്ചരേദ്യോഽസൗ ഗതിസ്തസ്യാസ്തി മങ്ക്ഷു നാന്യാ
ഗതിഃ സ്യാദിതി . ഭക്തിരസ്യ ഭജനം . ഏതദിഹാമുത്രോപാധിനൈരാശ്യേ-
നാമുഷ്മിന്മനഃകൽപനം . ഏതദേവ ച നൈഷ്കർമ്യം .
കൃഷ്ണം തം വിപ്രാ ബഹുധാ യജന്തി
   ഗോവിന്ദം സന്തം ബഹുധാ ആരാധയന്തി .
ഗോപീജനവല്ലഭോ ഭുവനാനി ദധ്രേ
   സ്വാഹാശ്രിതോ ജഗദേതത്സുരേതാഃ .. 1..
വായുര്യഥൈകോ ഭുവനം പ്രവിഷ്ടോ
   ജന്യേജന്യേ പഞ്ചരൂപോ ബഭൂവ .
കൃഷ്ണസ്തദേകോഽപി ജഗദ്ധിതാർഥം
   ശബ്ദേനാസൗ പഞ്ചപദോ വിഭാതി .. 2.. ഇതി..
തേ ഹോചുരുപാസനമേതസ്യ പരമാത്മനോ ഗോവിന്ദസ്യാഖിലാധാരിണോ
ബ്രൂഹീതി . താനുവാച യത്തസ്യ പീഠം ഹൈരണ്യാഷ്ടപലാശമംബുജം
തദന്തരാധികാനലാസ്ത്രയുഗം തദന്തരാലാദ്യർണാഖിലബീജം കൃഷ്ണായ
നമ ഇതി ബീജാഢ്യം സബ്രഹ്മാ ബ്രാഹ്മണമാദായാനംഗഗായത്രീം
യഥാവദാലിഖ്യ ഭൂമണ്ഡലം ശൂലവേഷ്ടിതം കൃത്വാംഗവാസുദേവാദി-
രുക്മിണ്യാദിസ്വശക്തിം നന്ദാദിവസുദേവാദിപാർഥാദിനിധ്യാദിവീതം
യജേത്സന്ധ്യാസു പ്രതിപത്തിഭിരുപചാരൈഃ . തേനാസ്യാഖിലം ഭവത്യഖിലം
ഭവതീതി .. 2.. തദിഹ ശ്ലോകാ ഭവന്തി .
ഏകോ വശീ സർവഗഃ കൃഷ്ണ ഈഡ്യ
   ഏകോഽപി സൻബഹുധാ യോ വിഭാതി .
തം പീഠം യേഽനുഭജന്തി ധീരാ-
   സ്തേഷാം സിദ്ധിഃ ശാശ്വതീ നേതരേഷാം .. 3..
നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനശ്ചേതനാനാ-
   മേകോ ബഹൂനാം യോ വിദധാതി കാമാൻ .
തം പീഠഗം യേഽനുഭജന്തി ധീരാ-
   സ്തേഷാം സുഖം ശാശ്വതം നേതരേഷാം .. 4..
ഏതദ്വിഷ്ണോഃ പരമം പദം യേ
   നിത്യോദ്യുക്താസ്തം യജന്തി ന കാമാത് .
തേഷാമസൗ ഗോപരൂപഃപ്രയത്നാ-
   ത്പ്രകാശയേദാത്മപദം തദേവ .. 5..
യോ ബ്രഹ്മാണം വിദധാതി പൂർവം
   യോ വിദ്യാം തസ്മൈ ഗോപയതി സ്മ കൃഷ്ണഃ .
തം ഹ ദേവമാത്മബുദ്ധിപ്രകാശം
   മുമുക്ഷുഃ ശരണം വ്രജേത് .. 6..
ഓങ്കാരേണാന്തരിതം യേ ജപന്തി
   ഗോവിന്ദസ്യ പഞ്ചപദം മനും .
തേഷാമസൗ ദർശയേദാത്മരൂപം
   തസ്മാന്മുമുക്ഷുരഭ്യസേന്നിത്യശാന്തിഃ .. 7..
ഏതസ്മാ ഏവ പഞ്ചപദാദഭൂവ-
   ൻഗോവിന്ദസ്യ മനവോ മാനവാനാം .
ദശാർണാദ്യാസ്തേഽപി സങ്ക്രന്ദനാദ്യൈ-
   രഭ്യസ്യന്തേ ഭൂതികാമൈര്യഥാവത് .. 8..
പപ്രച്ഛുസ്തദുഹോവാച ബ്രഹ്മസദനം ചരതോ മേ ധ്യാതഃ
സ്തുതഃ പരമേശ്വരഃ പരാർധാന്തേ സോഽബുധ്യത . കോപദേഷ്ടാ
മേ പുരുഷഃ പുരസ്താദാവിർബഭൂവ . തതഃ പ്രണതോ മായാനുകൂലേന
ഹൃദാ മഹ്യമഷ്ടാദശാർണസ്വരൂപം സൃഷ്ടയേ ദത്ത്വാന്തർഹിതഃ .
പുനസ്തേ സിസൃക്ഷതോ മേ പ്രാദുരഭൂവൻ .
തേഷ്വക്ഷരേഷു വിഭജ്യ ഭവിഷ്യജ്ജഗദ്രൂപം പ്രാകാശയം .
തദിഹ കാദാകാലാത്പൃഥിവീതോഽഗ്നിർബിന്ദോരിന്ദുസ്തത്സമ്പാതാത്തദർക ഇതി .
ക്ലീങ്കാരാദജസ്രം കൃഷ്ണാദാകാശം ഖാദ്വായുരുത്തരാത്സുരഭിവിദ്യാഃ
പ്രാദുരകാർഷമകാർഷമിതി . തദുത്തരാത്സ്ത്രീപുംസാദിഭേദം
സകലമിദം സകലമിദമിതി .. 3..
ഏതസ്യൈവ യജനേന ചന്ദ്രധ്വജോ ഗതമോഹമാത്മാനം വേദയതി .
ഓങ്കാരാലികം മനുമാവർതയേത് . സംഗരഹിതോഭ്യാനയത് . തദ്വിഷ്ണോഃ
പരമം പദം സദാ പശ്യന്തി സൂരയഃ . ദിവീവ ചക്ഷുരാതതം .
തസ്മാദേനം നിത്യമാവർതവേന്നിത്യമാവർതയേദിതി . ..4..
തദാഹുരേകേ യസ്യ പ്രഥമപദാദ്ഭൂമിർദ്വിതീയപദാജ്ജലം
തൃതീയപദാത്തേജശ്ചതുർഥപദാദ്വായുശ്ചരമപദാദ്വ്യോമേതി .
വൈഷ്ണവം പഞ്ചവ്യാഹൃതിമഥം മന്ത്രം കൃഷ്ണാവഭാസകം
കൈവല്യസ്യ സൃത്യൈ സതതമാവർതയേത്സതതമാവർതയേദിതി .. 5..
തദത്ര ഗാഥാഃ
യസ്യ ചാദ്യപദാദ്ഭൂമിർദ്വിതീയാത്സലിലോദ്ഭവഃ .
തൃതീയാത്തേജ ഉദ്ഭൂതം ചതുർഥാദ്ഗന്ധവാഹനഃ .. 1..
പഞ്ചമാദംബരോത്പത്തിസ്തമേവൈകം സമഭ്യസേത് .
ചന്ദ്രധ്വജോഽഗമദ്വിഷ്ണോഃ പരമം പദമവ്യയം .. 2..
തതോ വിശുദ്ധം വിമലം വിശോക-
   മശേഷലോഭാദിനിരസ്തസംഗം .
യത്തത്പദം പഞ്ചപദം തദേവ
   സ വാസുദേവോ ന യതോഽന്യദസ്തി .. 3..
തമേകം ഗോവിന്ദം സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹം പഞ്ചപദം
വൃന്ദാവനസുരഭൂരുഹതലാസീനം സതതം മരുദ്ഗണോഽഹം
പരമയാ സ്തുത്യാ സ്തോഷ്യാമി ..
ഓം നമോ വിശ്വസ്വരൂപായ വിശ്വസ്ഥിത്യന്തഹേതവേ .
വിശ്വേശ്വരായ വിശ്വായ ഗോവിന്ദായ നമോനമഃ .. 1..
നമോ വിജ്ഞാനരൂപായ പരമാനന്ദരൂപിണേ .
കൃഷ്ണായ ഗോപീനാഥായ ഗോവിന്ദായ നമോനമഃ .. 2..
നമഃ കമലനേത്രായ നമഃ കമലമാലിനേ .
നമഃ കമലനാഭായ കമലാപതയേ നമഃ .. 3..
ബർഹാപീഡാഭിരാമായ രാമായാകുണ്ഠമേധസേ .
രമാമാനസഹംസായ ഗോവിന്ദായ നമോനമഃ .. 4..
കംസവംശവിനാശായ കേശിചാണൂരഘാതിനേ .
വൃഷഭധ്വജവന്ദ്യായ പാർഥസാരഥയേ നമഃ .. 5..
വേണുനാദവിനോദായ ഗോപാലായാഹിമർദിനേ .
കാലിന്ദീകൂലലോലായ ലോലകുണ്ഡലധാരിണേ .. 6..
പല്ലവീവദനാംഭോജമാലിനേ നൃത്തശാലിനേ .
നമഃ പ്രണതപാലായ ശ്രീകൃഷ്ണായ നമോനമഃ .. 7..
നമഃ പാപപ്രണാശായ ഗോവർധനധരായ ച .
പൂതനാജീവിതാന്തായ തൃണാവർതാസുഹാരിണേ .. 8..
നിഷ്കലായ വിമോഹായ ശുദ്ധായാശുദ്ധവൈരിണേ .
അദ്വിതീയായ മഹതേ ശ്രീകൃഷ്ണായ നമോനനമഃ .. 9..
പ്രസീദ പരമാനന്ദ പ്രസീദ പരമേശ്വര .
ആധിവ്യാധിഭുജംഗേന ദഷ്ടം മാമുദ്ധര പ്രഭോ .. 10..
ശ്രീകൃഷ്ണ രുക്മിണീകാന്ത ഗോപീജനമനോഹര .
സംസാരസാഗരേ മഗ്നം മാമുദ്ധര ജഗദ്ഗുരോ .. 11..
കേശവ ക്ലേശഹരണ നാരായണ ജനാർദന .
ഗോവിന്ദ പരമാനന്ദ മാം സമുദ്ധര മാധവ .. 12..
അഥൈവം സ്തുതിഭിരാരാധയാമി . തഥാ യൂയം പഞ്ചപദം ജപന്തഃ
ശ്രീകൃഷ്ണം ധ്യായന്തഃ സംസൃതിം തരിഷ്യഥേതി ഹോവാച
ഹൈരണ്യഗർഭഃ . അമും പഞ്ചപദം മനുമാർതയേയേദ്യഃ സ
യാത്യനായാസതഃ കേവലം തത്പദം തത് . അനേജദേകം മനസോ ജവീയോ
നൈനദ്ദേവാ ആപ്നുവൻപൂർവമർഷദിതി . തസ്മാത്കൃഷ്ണ ഏവ പരമം
ദേവസ്തം ധ്യായേത് . തം രസയേത് . തം യജേത് . തം ഭജേത് .
ഓം തത്സദിത്യുപനിഷത് ..
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ .. ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ ..
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിഃ .. വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ..
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ .. സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ ..
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ .. സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി ഗോപാലപൂർവതാപിന്യുപനിഷത്സമാപ്താ ..
ഓം ഏകദാ ഹി വ്രജസ്ത്രിയഃ സകാമാഃ ശർവരീമുഷിത്വാ
സർവേശ്വരം ഗോപാലം കൃഷ്ണമൂചിരേ . ഉവാച താഃ
കൃഷ്ണ അമുകസ്മൈ ബ്രാഹ്മണായ ഭൈക്ഷ്യം ദാതവ്യമിതി
ദുർവാസസ ഇതി . കഥം യാസ്യാമോ ജലം തീർത്വാ യമുനായാഃ .
യതഃ ശ്രേയോ ഭവതി കൃഷ്ണേതി ബ്രഹ്മചാരീത്യുക്ത്വാ മാർഗം
വോ ദാസ്യതി . യം മാം സ്മൃത്വാഽഗാധാ ഗാധാ ഭവതി .
യം മാം സ്മൃത്വാഽപൂതഃ പൂതോ ഭവതി . യം മാം സ്മൃത്വാഽവ്രതീ
വ്രതീ ഭവതി . യം മാം സ്മൃത്വാ സകാമോ നിഷ്കാമോ ഭവതി .
യം മാം സ്മൃത്വാഽശ്രോത്രിയഃ ശ്രോത്രിയോ ഭവതി . യം മാം
സ്മൃത്വാഽഗാധതഃ സ്പർശരഹിതാപി സർവാ സരിദ്ഗാധാ ഭവതി .
ശ്രുത്വാ തദ്വാക്യം ഹി വൈ രൗദ്രം സ്മൃത്വാ തദ്വാക്യേന തീർത്വാ
തത്സൗര്യാം ഹി വൈ ഗത്വാശ്രമം പുണ്യതമം ഹി വൈ നത്വാ മുനിം
ശ്രേഷ്ഠതമം ഹി വൈ രൗദ്രം ചേതി . ദത്ത്വാസ്മൈ ബ്രാഹ്മണായ
ക്ഷീരമയം ഘൃതമയമിഷ്ടതമം ഹി വൈ മൃഷ്ടതമം
ഹി തുഷ്ടഃ സ്നാത്വാ ഭുക്ത്വാ ഹിത്വശിഷം പ്രയുജ്യാന്നം ജ്ഞാത്വാദാത് .
കഥം യാസ്യാമോ തീർത്വാ സൗര്യാം . സ ഹോവാച മുനിർദുർവാസനം
മാം സ്മൃത്വാ വോ ദാസ്യതീതി മാർഗം . താസാം മധ്യേ ഹി ശ്രേഷ്ഠാ
ഗാന്ധർവീ ഹ്യുവാച തം തം ഹി വൈ താമിഃ . ഏവം കഥം കൃഷ്ണോ
ബ്രഹ്മചാരീ . കഥം ദുർവാസനോ മുനിഃ . താം ഹി മുഖ്യാം വിധായ
പൂർവമനുകൃത്വാ തൂഷ്ണീമാസുഃ . ശബ്ദവാനാകാശഃ ശബ്ദാകാശാഭ്യാം
ഭിന്നഃ . തസ്മിന്നാകാശസ്തിഷ്ഠതി . ആകാശേ തിഷ്ഠതി
സ ഹ്യാകാശസ്തം ന വേദ . സ ഹ്യാത്മാ .
അഹം കഥം ഭോക്താ ഭവാമി . രൂപവദിദം തേജോ രൂപാഗ്നിഭ്യാം
ഭിന്നം . തസ്മിന്നഗ്നിസ്തിഷ്ഠതി . അഗ്നൗ തിഷ്ഠതി അഗ്നിസ്തം
ന വേദ . സ ഹ്യാത്മാ . അഹം കഥം ഭോക്താ ഭവാമി . രസവത്യ
ആപോ രസാദ്ഭ്യാം ഭിന്നാഃ . താസ്വാപസ്തിഷ്ഠന്തി . അപ്സു
ഭൂമിർഗന്ധഭൂമിഭ്യാം ഭിന്നാ . തസ്യാം ഭൂമിസ്തിഷ്ഠതി .
ഭൂമൗ തിഷ്ഠതി . ഭൂമിസ്തം ന വേദ . സ ഹ്യാത്മാ . അഹം കഥം
ഭോക്താ ഭവാമി . ഇദം ഹി മനസൈവേദം മനുതേ . താനിദം ഹി ഗൃഹ്ണാതി .
യത്ര സർവമാത്മൈവാഭൂത്തത്ര കുത്ര വാ മനുതേ . കഥം വാ ഗച്ഛതീതി .
സ ഹ്യാത്മാ . അഹം കഥം ഭോക്താ ഭവാമി . അയം ഹി കൃഷ്ണോ യോ ഹി
പ്രേഷ്ഠഃ ശരീരദ്വയകാരണം ഭവതി . ദ്വാ സുപർണാ ഭവതോ
ബ്രഹ്മണോഽഹം സംഭൂതസ്തഥേതരോ ഭോക്താ ഭവതി . അന്യോ ഹി സാക്ഷീ
ഭവതീതി . വൃക്ഷധർമേ തൗ തിഷ്ഠതഃ . അതോഓ ഭോക്തഭോക്താരൗ . പൂർവോ
ഹി ഭോക്താ ഭവതി . തഥേതരോഽഭോക്താ കൃഷ്ണോ ഭവതീതി . യത്ര വിദ്യാവിദ്യേ
ന വിദാമ . വിദ്യാവിദ്യാഭ്യാം ഭിന്നോ വിദ്യാമയോ ഹി യഃ കഥം വിഷയീ
ഭവതീതി . യോ ഹ വൈ കാമേന കാമാൻകാമയതേ സ കാമീ ഭവതി . യോ ഹ വൈ
ത്വകാമേന കാമാൻകാമയതേ സോഽകാമീ ഭവതി . ജന്മജരാഭ്യാം
ഭിന്നഃ സ്ഥാണുരയമച്ഛേദ്യോഽയം യോഽസൗ സൂര്യേ തിഷ്ഠതി യോഽസൗ
ഗോഷു തിഷ്ഠതി . യോഽസൗ ഗോപാൻപാലയതി . യോഽസൗ സർവേഷു ദേവേഷു
തിഷ്ഠതി . യോഽസൗ സർവൈർദേവൈർഗീയതേ . യോഽസൗ സർവേഷു ഭൂതേഷ്വാവിശ്യ
ഭൂതാനി വിദധാതി സ വോ ഹി സ്വാമീ ഭവതി . സാ ഹോവാച ഗാന്ധർവീ .
കഥം വാസ്മാസു ജാതോ ഗോപാലഃ കഥം വാ ജ്ഞാതോഽസൗ ത്വയാ മുനേ കൃഷ്ണഃ .
കോ വാസ്യ മന്ത്രഃ കിം സ്ഥാനം . കഥം വാ ദേവക്യാ ജാതഃ . കോ വാസ്യ
ജായാഗ്രാമോ ഭവതി . കീദൃശീ പൂജാസ്യ ഗോപാലസ്യ ഭവതി . സാക്ഷാത്പ്രകൃതി-
പരോഽയമാത്മാ ഗോപാലഃ കഥം ത്വവതീർണോ ഭൂമ്യാം ഹി വൈ
സാ ഗാന്ധർവീ മുനിമുവാച . സ ഹോവാച താം ഹി വൈ പൂർവം നാരായണോ
യസ്മിംല്ലോകാ ഓതാശ്ച പ്രോതാശ്ച തസ്യ ഹൃത്പദ്മാജാതോഽബ്ജയോനിസ്തപസ്തപസ്തപ്ത്വാ
തസ്മൈ ഹ വരം ദദൗ . സ കാമപ്രശ്നമേവ വവ്രേ . തം ഹാസ്മൈ ദദൗ .
സ ഹോവാചാബ്ജയോനിഃ യോ വാവതാരാണാം മധ്യേ ശ്രേഷ്ഠോഽവതാരഃ
കോ ഭവതി . യേന ലോകാസ്തുഷ്ടാ ഭവന്തി . യം സ്മൃത്വാ മുക്താ
അസ്മാത്സംസാരാദ്ഭവന്തി . കഥം വാസ്യാവതാരസ്യ ബ്രഹ്മതാ ഭവതി .
സ ഹോവാച തം ഹി വൈ നാരായണോ ദേവഃ . സകാമ്യാ മേരോഃ ശൃംഗേ
യഥാ സപ്തപുര്യോ ഭവന്തി തഥാ നിഷ്കാമ്യാഃ സകാമ്യാ
ഭൂഗോപാലചക്രേ സപ്തപുര്യോ ഭവന്തി . താസാം മധ്യേ സാക്ഷാദ്ബ്രഹ്മ
ഗോപാലപുരീ ഭവതി . സകാമ്യാ നിഷ്കാമ്യാ ദേവാനാം സർവേഷാം
ഭൂതാനാം ഭവതി . അഥാസ്യ ഭജനം ഭവതി . യഥാ ഹി വൈ സരസി
പദ്മം തിഷ്ഠതി തഥാ ഭൂമ്യാം തിഷ്ഠതി . ചക്രേണ രക്ഷിതാ
മഥുരാ . തസ്മാദ്ഗോപാലപുരീ ഭവതി ബൃഹദ്ബൃഹദ്വനം മധോർമധുവനം
താലസ്താലവനം കാമ്യം കാമ്യവനം ബഹുലാ ബഹുലവനം കുമുദഃ
കുമുദവനം ഖദിരഃ ഖദിരവനം ഭദ്രോ ഭദ്രവനം ഭാണ്ഡീര ഇതി
ഭാണ്ഡീരവനം ശ്രീവനം ലോഹവനം വൃന്ദാവനമേതൈരാവൃതാ പുരീ
ഭവതി . തത്ര തേഷ്വേവ ഗഗനേശ്വേവം ദേവാ മനുഷ്യാ ഗന്ധർവാ നാഗാഃ
കിംനരാ ഗായന്തി നൃത്യന്തീതി . തത്ര ദ്വാദശാദിത്യാ ഏകാദശ രുദ്രാ
അഷ്ടൗ വസവഃ സപ്ത മുനയോ ബ്രഹ്മാ നാരദശ്ച പഞ്ച വിനായകാ
വീരേശ്വരോ രുദ്രേശ്വരോഽംബികേശ്വരോ ഗണേശ്വരോ നീലകണ്ഠേശ്വരോ വിശ്വേശ്വരോ
ഗോപാലേശ്വരോ ഭദ്രേശ്വര ഇത്യഷ്ടാവന്യാനി ലിംഗാനി ചതുർവിംശതിർഭവന്തി .
ദ്വേ വനേ സ്തഃ കൃഷ്ണവനം ഭദ്രവനം . തയോരന്തർദ്വാദശ വനാനി
പുണ്യാനി പുണ്യതമാനി . തേശ്വേവ ദേവാസ്തിഷ്ഠന്തി . സിദ്ധാഃ സിദ്ധിം പ്രാപ്താഃ .
തത്ര ഹി രാമസ്യ രാമമൂർതിഃ പ്രദ്യുമ്നസ്യ പ്രദ്യുമ്നമൂർതിരനിരുദ്ധസ്യ-
അനിരുദ്ധമൂർതിഃ കൃഷ്ണസ്യ കൃഷ്ണമൂർതിഃ . വനേശ്വേവം മഥുരാസ്വേവം
ദ്വാദശ മൂർതയോ ഭവന്തി . ഏകാം ഹി രുദ്രാ യജന്തി . ദ്വിതീയാം ഹി ബ്രഹ്മാ യജതി .
തൃതീയാം ബ്രഹ്മജാ യജന്തി . ചതുർഥീം മരുതോ യജന്തി . പഞ്ചമീം വിനായകാ
യജന്തി . ഷഷ്ഠീം ച വസവോ യജന്തി . സപ്തമീമൃഷയോ യജന്തി .
നവമീമപ്സരസോ യജന്തി . ദശമീ വൈ ഹ്യന്തർധാനേ തിഷ്ഠതി . ഏകാദശീതി-
സ്വപദാനുഗാ . ദ്വാദശീതി ഭൂമ്യാം തിഷ്ഠതി . താം ഹി യേ യജന്തി തേ
മൃത്യും തരന്തി . മുക്തിം ലഭന്തേ . ഗർഭജന്മജരാമരണതാപത്രയാത്മകദുഃഖം
തരന്തി . തദപ്യേതേ ശ്ലോകാ ഭവന്തി .
സമ്പ്രാപ്യ മഥുരാ രമ്യാം സദാ ബ്രഹ്മാദിവന്ദിതാം .
ശംഖചക്രഗദാശാർമ്ഗരക്ഷിതാം മുസലാദിഭിഃ .. 1..
യത്രാസൗ സംസ്ഥിതഃ കൃഷ്ണഃ സ്ത്രീഭിഃ ശക്ത്യാ സമാഹിതഃ .
രമാനിരുദ്ധപ്രദ്യുമ്നൈ രുക്മിണ്യാ സഹിതോ വിഭുഃ .. 2..
ചതുഃശബ്ദോ ഭവേദേകോ ഹ്യോങ്കാരശ്ച ഉദാഹൃതഃ . തസ്മാദേവ
പരോ രജസേതി സോഽഹമിത്യവധാര്യാത്മാനം ഗോപാലോഽഹമിതി ഭാവയേത് .
സ മോക്ഷമശ്നുതേ . സ ബ്രഹ്മത്വമധിഗച്ഛതി . സ ബ്രഹ്മവിദ്ഭവതി .
സ ഗോപാഞ്ജീവാനാത്മത്വേന സൃഷ്ടിപര്യന്തമാലാതി . സ ഗോപാലോ
ഹ്യോം ഭവതി . തത്സത്സോഽഹം . പരം ബ്രഹ്മ കൃഷ്ണാത്മകോ
നിത്യാനന്ദൈക്യസ്വരൂപഃ സോഽഹം . തത്സദ്ഗോപാലോഽഹമേവ . പരം
സത്യമബാധിതം സോഽഹമിത്യത്മാനമാദായ മനസൈക്യം കുര്യാത് .
ആത്മാനം ഗോപാലോഽഹമിതി ഭാവയേത് . സ ഏവാവ്യക്തോഽനന്തോ നിത്യോ ഗോപാലഃ .
മഥുരായാം സ്ഥിതിർബ്രഹ്മൻസർവദാ മേ ഭവിഷ്യതി .
ശംഖചക്രഗദാപദ്മവനമാലാധരസ്യ വൈ .. 1..
വിശ്വരൂപം പരഞ്ജ്യോതിഃ സ്വരൂപം രൂപവർജിതം .
മഥുരാമണ്ഡലേ യസ്തു ജംബൂദ്വീപേ സ്ഥിതോഽപി വാ .. 2..
യോഽർചയേത്പ്രതിമാം മാം ച സ മേ പ്രിയതരോ ഭുവി .
തസ്യാമധിഷ്ഠിതഃ കൃഷ്ണരൂപീ പൂജ്യസ്ത്വയാ സദാ .. 3..
ചതുർധാ ചാസ്യാവതാരഭേദത്വേന യജന്തി മാം .
യുഗാനുവർതിനോ ലോകാ യജന്തീഹ സുമേധസഃ .. 4..
ഗോപാലം സാനുജം കൃഷ്ണം രുക്മിണ്യാ സഹ തത്പരം .
ഗോപാലോഽഹമജോ നിത്യഃ പ്രദ്യുമ്നോഽഹം സനാതനഃ .. 5..
രാമോഽഹമനിരുദ്ധോഽഹമാത്മാനം ചാർചയേദ്ബുധഃ .
മയോക്തേന സ ധർമേണ നിഷ്കാമേന വിഭാഗശഃ .. 6..
തൈരഹം പൂജനീയോ ഹി ഭദ്രകൃഷ്ണനിവാസിഭിഃ .
തദ്ധർമഗതിഹീനാ യേ തസ്യാം മയി പരായണാഃ .. 7..
കലിനാ ഗ്രസിതാ യേ വൈ തേഷാം തസ്യാമവസ്ഥിതിഃ .
യഥാ ത്വം സഹ പുത്രൈസ്തു യഥാ രുദ്രോ ഗണൈഃ സഹ .. 8..
യഥാ ശ്രിയാഭിയുക്തോഽഹം തഥാ ഭക്തോ മമ പ്രിയഃ .
സ ഹോവാചാബ്ജയോനിശ്ചതുർഭിർദേവൈഃ കഥമേകോ ദേവഃ സ്യാത് .
ഏകമക്ഷരം യദ്വിശ്രുതമനേകാക്ഷരം കഥം സംഭൂതം .
സ ഹോവാച ഹി തം പൂർവമേകമേവാദ്വിതീയം ബ്രഹ്മാസീത് .
തസ്മാദവ്യക്തമേകാക്ഷരം . തസ്മദക്ഷരാന്മഹത് .
മഹതോഽഹങ്കാരഃ . തസ്മാദഹങ്കാരാത്പഞ്ച തന്മാത്രാണി .
തേഭ്യോ ഭൂതാനി . തൈരാവൃതമക്ഷരം .
അക്ഷരോഽഹമോങ്കാരോഽയമജരോഽമരോഽഭയോഽമൃതോ ബ്രഹ്മാഭയം ഹി വൈ .
സ മുക്തോഽഹമസ്മി . അക്ഷരോഽഹമസ്മി .
സത്താമാത്രം ചിത്സ്വരൂപം പ്രകാശം വ്യാപകം തഥാ .. 9..
ഏകമേവാദ്വയം ബ്രഹ്മ മായയാ ച ചതുഷ്ടയം .
രോഹിണീതനയോ വിശ്വ അകാരാക്ഷരസംഭവഃ .. 10..
തൈജസാത്മകഃ പ്രദ്യുമ്ന ഉകാരാക്ഷരസംഭവഃ .
പ്രാജ്ഞാത്മകോഽനിരുദ്ധോഽസൗ മകാരാക്ഷരസംഭവഃ .. 11..
അർധമാത്രാത്മകഃ കൃഷ്ണോ യസ്മിന്വിശ്വം പ്രതിഷ്ഠിതം .
കൃഷ്ണാത്മികാ ജഗത്കർത്രീ മൂലപ്രകൃതീ രുക്മിണീ .. 12..
വ്രജസ്ത്രീജനസംഭൂതഃ ശ്രുതിഭ്യോ ജ്ഞാനസംഗതഃ .
പ്രണവത്വേന പ്രകൃതിത്വം വദന്തി ബ്രഹ്മവാദിനഃ .. 13..
തസ്മാദോങ്കാരസംഭൂതോ ഗോപാലോ വിശ്വസംസ്ഥിതഃ .
ക്ലീമോങ്കാരസ്യൈകതത്വം വദന്തി ബ്രഹ്മവാദിനഃ .. 14..
മഥുരായാം വിശേഷേണ മാം ധ്യായന്മോക്ഷമശ്നുതേ .
അഷ്ടപത്രം വികസിതം ഹൃത്പദ്മം തത്ര സംസ്ഥിതം .. 15..
ദിവ്യധ്വജാതപത്രൈസ്തു ചിഹ്നിതം ചരണദ്വയം .
ശ്രീവത്സലാഞ്ഛനം ഹൃത്സ്ഥം കൗസ്തുഭം പ്രഭയാ യുതം .. 16..
ചതുർഭുജം ശംഖചക്രശാർമ്ഗപദ്മഗദാന്വിതം .
സുകേയൂരാന്വിതം ബാഹും കണ്ഠമാലസുശോഭിതം .. 17..
ദ്യുമത്കിരീടമഭയം സ്ഫുരന്മകരകുണ്ഡലം .
ഹിരണ്മയം സൗമ്യതനും സ്വഭക്തായാഭയപ്രദം .. 18..
ധ്യായേന്മനസി മാം നിത്യം വേണുശൃംഗധരം തു വാ .
മഥ്യതേ തു ജഗത്സർവം ബ്രഹ്മജ്ഞാനേന യേന വാ .. 19..
മത്സാരഭൂതം യദ്യത്സ്യാന്മഥുരാ സാ നിഗദ്യതേ .
അഷ്ടദിക്പാലകൈർഭൂമിപദ്മം വികസിതം ജഗത് .. 20..
സംസാരാർണവസഞ്ജാതം സേവിതം മമ മാനസേ .
ചന്ദ്രസൂര്യത്വിഷോ ദിവ്യാ ധ്വജാ മേരുർഹിരണ്മയഃ .. 21..
ആതപത്രം ബ്രഹ്മലോകമഥോർധ്വം ചരണം സ്മൃതം .
ശ്രീവത്സസ്യ സ്വരൂപം തു വർതതേ ലാഞ്ഛനൈഃ സഹ .. 22..
ശ്രീവത്സലക്ഷണം തസ്മാത്കഥ്യതേ ബ്രഹ്മവാദിഭിഃ .
യേന സൂര്യാഗ്നിവാക്ചന്ദ്രതേജസാ സ്വസ്വരൂപിണാ .. 23..
വർതതേ കൗസ്തുഭാഖ്യമണിം വദന്തീശമാനിനഃ .
സത്ത്വം രജസ്തമ ഇതി അഹങ്കാരശ്ചതുർഭുജഃ .. 24..
പഞ്ചഭൂതാത്മകം ശംഖം കരേ രജസി സംസ്ഥിതം .
ബാലസ്വരൂപമിത്യന്തം മനശ്ചക്രം നിഗദ്യതേ .. 25..
ആദ്യാ മായാ ഭവേച്ഛാർമ്ഗം പദ്മം വിശ്വം കരേ സ്ഥിതം .
ആദ്യാ വിദ്യാ ഗദാ വേദ്യാ സർവദാ മേ കരേ സ്ഥിതാ .. 26..
ധർമാർഥകാമകേയൂരൈർദിവ്യൈർദിവ്യമയേരിതൈഃ .
കണ്ഠം തു നിർഗുണം പ്രോക്തം മാല്യതേ ആദ്യയാഽജയാ .. 27..
മാലാ നിഗദ്യതേ ബ്രഹ്മംസ്തവ പുത്രൈസ്തു മാനസൈഃ .
കൂടസ്ഥം സത്ത്വരൂപം ച കിരീടം പ്രവദന്തി മാം .. 28..
ക്ഷീരോത്തരം പ്രസ്ഫുരന്തം കുണ്ഡലം യുഗലം സ്മൃതം .
ധ്യായേന്മമ പ്രിയം നിത്യം സ മോക്ഷമധിഗച്ഛതി .. 29..
സ മുക്തോ ഭവതി തസ്മൈ സ്വാത്മാനം തു ദദാമി വൈ .
ഏതത്സർവം മയാ പ്രോക്തം ഭവിഷ്യദ്വൈ വിധേ തവ .. 30..
സ്വരൂപം ദ്വിവിധം ചൈവ സഗുണം നിർഗുണാത്മകം .. 31..
സ ഹോവാചാബ്ജയോനിഃ . വ്യക്തീനാം മൂർതീനാം പ്രോക്താനാം കഥം
ചാഭരണാനി ഭവന്തി . കഥം വാ ദേവാ യജന്തി . രുദ്രാ യജന്തി .
ബ്രഹ്മാ യജതി . ബ്രഹ്മജാ യജന്തി . വിനായകാ യജന്തി . ദ്വാദശാദിത്യാ
യജന്തി . വസവോ യജന്തി . ഗന്ധർവാ യജന്തി . സപദാനുഗാ അന്തർധാനേ
തിഷ്ഠന്തി . കാം മനുഷ്യാ യജന്തി . സഹോവാച തം ഹി വൈ നാരായണോ
ദേവ ആദ്യാ വ്യക്താ ദ്വാദശ മൂർതയഃ സർവേഷു ലോകേഷു സർവേഷു
ദേവേഷു സർവേഷു മനുഷ്യേഷു തിഷ്ഠന്തീതി . രുദ്രേഷു രൗദ്രീ
ബ്രഹ്മാണീഷു ബ്രാഹ്മീ ദേവേഷു ദൈവീ മനുഷ്യേഷു മാനവീ വിനായകേഷു
വിഘ്നവിനാശിനീ ആദിത്യേഷു ജ്യോതിർഗന്ധർവേഷു ഗാന്ധർവീ അപ്സരഃസ്വേവം
ഗൗർവസുഷ്വേവം കാമ്യാ അന്തർധാനേഷ്വപ്രകാശിനീ ആവിർഭാവതിരോഭാവാ
സ്വപദേ തിഷ്ഠന്തി . താമസീ രാജസീ സാത്ത്വികീ മാനുഷീ വിജ്ഞാനഘന
ആനന്ദസച്ചിദാനന്ദൈകരസേ ഭക്തിയോഗേ തിഷ്ഠതി .
ഓം പ്രാണാത്മനേ ഓം തത്സദ്ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ പ്രാണാത്മനേ നമോനമഃ .. 1..
ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ ഗോപീജനവല്ലഭായ ഓം തത്സദ്ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ നമോനമഃ .. 2..
ഓംപാനാത്മനേ ഓം തത്സദ്ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ അപാനാത്മനേ നമോനമഃ .. 3..
ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായാനിരുദ്ധായ ഓം തത്സദ്ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ .. 4..
ഓം വ്യാനാത്മനേ ഓം തത്സദ്ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ വ്യാനാത്മനേ നമോനമഃ .. 5..
ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ രാമായ ഓം തത്സദ്ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ .. 6..
ഓംുദാനാത്മനേ ഓം തത്സദ്ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ ഉദാനാത്മനേ നമോനമഃ .. 7..
ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ ദേവകീനന്ദനായ ഓം തത്സദ്ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ .. 8..
ഓം സമാനാത്മനേ ഓം തത്സദ്ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ സമാനാത്മനേ നമോനമഃ .. 9..
ഓം ശ്രീഗോപാലായ നിജസ്വരൂപായ ഓം തത്സദ്ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ .. 10..
ഓം യോഽസൗ പ്രധാനാത്മാ ഗോപാല ഓം തത്സദ്ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ .. 11..
ഓം യോഽസാവിന്ദ്രിയാത്മാ ഗോപാല ഓം തത്സദ്ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ .. 12..
ഓം യോഽസൗ ഭൂതാത്മാ ഗോപാല ഓം തത്സദ്ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ .. 13..
ഓം യോഽസാവുത്തമപുരുഷോ ഗോപാല ഓം തത്സദ്ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തമൈ വൈ നമോനമഃ .. 14..
ഓം യോഽസൗ ബ്രഹ്മ പരം വൈ ബ്രഹ്മ ഓം തത്സദ്ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ .. 15..
ഓം യോഽസൗ സർവഭൂതാത്മാ ഗോപാല ഓം തത്സദ്ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ നമോനമഃ .. 16..
ഓം ജാഗ്രത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിതുരീയതുരീയാതീതോഽന്തര്യാമീ ഗോപാല ഓം തത്സദ്ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ .. 17..
ഏകോ ദേവഃ സർവഭൂതേഷു ഗൂഢഃ
    സർവവ്യാപീ സർവഭൂതാന്തരാത്മാ .
കർമാധ്യക്ഷഃ സർവഭൂതാധിവാസഃ
   സാക്ഷീ ചേതാ കേവലോ നിർഗുണശ്ച .. 18..
രുദ്രായ നമഃ . ആദിത്യായ നമഃ . വിനായകായ നമഃ . സൂര്യായ നമഃ .
വിദ്യായൈ നമഃ . ഇന്ദ്രായ നമഃ . അഗ്നയേ നമഃ . യമായ നമഃ .
നിരൃതയേ നമഃ . വരുണായ നമഃ . വായവേ നമഃ . കുബേരായ നമഃ .
ഈശാനായ നമഃ . സർവേഭ്യോ ദേവേഭ്യോ നമഃ .
ദത്ത്വാ സ്തുതിം പുണ്യതമാം ബ്രഹ്മണേ സ്വസ്വരൂപിണേ .
കർതൃത്വം സർവഭൂതാനാമന്തർധാനോ ബഭൂവ സഃ .. 19..
ബ്രഹ്മണേ ബ്രഹ്മപുത്രേഭ്യോ നാരദാത്തു ശ്രുതം മുനേ .
തഥാ പ്രോക്തം തു ഗാന്ധർവി ഗച്ഛ ത്വം സ്വാലയാന്തികം .. 20.. ഇതി..
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ .. ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ ..
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിഃ .. വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ..
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ .. സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ ..
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ .. സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ .. ഹരിഃ ഓം തത്സത് ..
ഇതി ഗോപാലോത്തരതാപിന്യുപനിഷത്സമാപ്താ ..