ഉപനിഷത്തുകൾ/ആരുണീയകോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ആരുണികോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

ആരുണികോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]
ആരുണികാഖ്യോപനിഷത്ഖ്യാതസംന്യാസിനോഽമലാഃ .
യത്പ്രബോധാദ്യാന്തി മുക്തിം തദ്രാമബ്രഹ്മ മേ ഗതിഃ ..
ഓം ആപ്യായന്ത്വിതി ശാന്തിഃ ..
ഓം ആരുണിഃ പ്രാജാപത്യഃ പ്രജാപതേർലോകം ജഗാമ . തം
ഗത്വോവാച . കേന ഭഗവൻകർമാണ്യശേഷതോ വിസൃജാമീതി .
തം ഹോവാച പ്രജാപതിസ്തവ
പുത്രാൻഭ്രാതൃഇൻബന്ധ്വാദീഞ്ഛിഖാം യജ്ഞോപവീതം യാഗം
സ്വാധ്യായം
ഭൂർലോകഭുവർലോകസ്വർലോകമഹർലോകജനോലോകതപോലോകസത്യലോകം
ചാതലതലാതലവിതലസുതലരസാതലമഹാതലപാതാലം ബ്രഹ്മാണ്ഡം
ച വിസൃജേത് . ദണ്ഡമാച്ഛാദനം ചൈവ കൗപീനം ച
പരിഗ്രഹേത് . ശേഷം വിസൃജേദിതി .. 1..
ഗൃഹസ്ഥോ ബ്രഹ്മചാരീ വാ വാനപ്രസ്ഥോ വാ ഉപവീതം ഭൂമാവപ്സു
വാ വിസൃജേത് . ലൗകികാഗ്നീനുദരാഗ്നൗ സമാരോപയേത് .
ഗായത്രീം ച സ്വവാചാഗ്നൗ സമാരോപയേത് . കുടീചരോ
ബ്രഹ്മചാരീ കുടുംബം വിസൃജേത് . പാത്രം വിസൃജേത് .
പവിത്രം വിസൃജേത് . ദണ്ഡാॅംലോകാംശ്ച വിസൃജേദിതി ഹോവാച
. അത ഉർധ്വമമന്ത്രവദാചരേത് . ഊർധ്വഗമനം വിസൃജേത് .
ഔഷധവദശനമാചരേത് . ത്രിസന്ധ്യാദൗ സ്നാനമാചരേത് .
സന്ധിം സമാധാവാത്മന്യാചരേത് . സർവേഷു
വേദേഷ്വാരണ്യകമാവർതയേദുപനിഷദമാവർതയേദുപനിഷദമാവർതയ്
ഏദിതി .. 2..
ഖല്വഹം ബ്രഹ്മസൂചനാത്സൂത്രം ബ്രഹ്മസൂത്രമഹമേവ
വിദ്വാന്ത്രിവൃത്സൂത്രം ത്യജേദ്വിദ്വാന്യ ഏവം വേദ സംന്യസ്തം മയാ
സംന്യസ്തം മയാ സംന്യസ്തം മയേതി ത്രിരുക്ത്വാഭയം
സർവഭൂതേഭ്യോ മത്തഃ സർവം പ്രവർതതേ . സഖാമാഗോപായോജഃ
സഖായോഽസീന്ദ്രസ്യ വജ്രോഽസി വാർത്രഘ്നഃ ശർമ മേ ഭവ
യത്പാപം തന്നിവാരയേതി . അനേന മന്ത്രേണ കൃതം വാഇണവം
ദണ്ഡം കൗപീനം
പരിഗ്രഹേദൗഷധവദശനമാചരേദൗഷധവദശനം
പ്രാശ്നീയാദ്യഥാലാഭമശ്നീയാത് . ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസാ
ചാപരിഗ്രഹം ച സത്യം ച യത്നേന ഹേ രക്ഷത ഹേ രക്ഷത ഹേ
രക്ഷത ഇതി .. 3..
അഥാതഃ പരമഹംസപരിവ്രാജകാനാമാസനശയനാദികം ഭൂമൗ
ബ്രഹ്മചര്യം മൃത്പാത്രമലാംബുപാത്രം ദാരുപാത്രം വാ
യതീനാം
കാമക്രോധഹർഷരോഷലോഭമോഹദംഭദർപേച്ഛാസൂയാമമത്വാഹങ്ക്
ആരാദീനപി പരിത്യജേത് . വർഷാസു ധ്രുവശീലോഽഷ്ടൗ
മാസാനേകാകീ യതിശ്ചരേത് ദ്വാവേവ വാ വിചരേദ്ദ്വാവേവ വാ
വിചരേദിതി .. 3..
സ ഖല്വേവം യോ വിദ്വാൻസോപനയനാദൂർധ്വമേതാനി പ്രാഗ്വാ ത്യജേത്
. പിത്രം പുത്രമഗ്ന്യുപവീതം കർമ കലത്രം ചാന്യദപീഹ യതയോ
ഭിക്ഷാർഥം ഗ്രാമം പ്രവിശന്തി പാണിപാത്രമുദരപാത്രം വാ .
ഓം ഹി ഓം ഹി ഓം ഹീത്യേതദുപനിഷദം വിന്യസേത് ..
ഖല്വേതദുപനിഷദം വിദ്വാന്യ ഏവം വേദ പാലാശം
ബൈല്വമാശ്വത്ഥമൗദുംബരം ദണ്ഡം മൗഞ്ജീം മേഖലാം
യജ്ഞോപവീതം ച ത്യക്ത്വാ ശൂരോ യ ഏവം വേദ . തദ്വിഷ്ണോഃ
പരമം പദം സദാ പശ്യന്തി സൂരയഃ . ദിവീവ ചക്ഷുരാതതം .
തദ്വിപ്രാസോ വിപന്യവോ ജാഗൃവാംസഃ സമിന്ധതേ . വിഷ്ണോര്യത്പരമം
പദമിതി . ഏവം നിർവാണാനുശാസനം വേദാനുശാസനം
വേദാനുശാസനമിതി .. 5..
ഓം ആപ്യായന്ത്വിതി ശാന്തിഃ ..
ഇതി സാമവേദീയാരുണികോപനിഷത്സമാപ്താ ..