ഉപനിഷത്തുകൾ/അവ്യക്തോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അവ്യക്തോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

അവ്യക്തോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


സ്വാജ്ഞാനാസുരരാഡ്ഗ്രാസസ്വജ്ഞാനനരകേസരീ .
പ്രതിയോഗിവിനിർമുക്തം ബ്രഹ്മമാത്രം കരോതു മാം ..
ഓം ആപ്യായന്തു മമാംഗാനി വാക്പ്രാണശ്ചക്ഷുഃ ശ്രോത്രമഥോ
ബലമിന്ദ്രിയാണി ച .. സർവാണി സർവം ബ്രഹ്മോപനിഷദം മാഹം
ബ്രഹ്മ നിരാകുര്യാം മാ മാ ബ്രഹ്മ നിരാകരോദനിരാകരണ\-
മസ്ത്വനിരാകരണം മേസ്തു തദാത്മനി നിരതേ യ ഉപനിഷത്സു ധർമാസ്തേ
മയി സന്തു തേ മയി സന്തു .. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഹരിഃ ഓം . പുരാ കിലേദം ന കിഞ്ചന്നാസീന്ന ദ്യൗർനാന്തരിക്ഷം
ന പൃഥിവീ കേവലം ജ്യോതീരൂപമനാദ്യനന്തമനണ്വസ്ഥൂലരൂപമരൂപം
രൂപവദവിജ്ഞേയം ജ്ഞാനരൂപമാനന്ദമയമാസീത് .
തദനന്യത്തദ്ദ്വേധാഭൂദ്ധരിതമേകം രക്തമപരം .
തത്ര യദ്രക്തം തത്പുംസോ രൂപമഭൂത് . യദ്ധരിതം തന്മായായാഃ .
തൗ സമഗച്ഛതഃ . തയോർവീര്യമേവമനന്ദത് . തദവർധത .
തദണ്ഡമഭൂധൈമം . തത്പരിണമമാനമഭൂത് . തതഃ
പരമേഷ്ഠീ വ്യജായത . സോഽഭിജിജ്ഞാസത കിം മേ കുലം കിം മേ
കൃത്യമിതി . തം ഹ വാഗദൃശ്യമാനാഭ്യുവാച ഭോഭോ പ്രജാപതേ
ത്വമവ്യക്താദുത്പന്നോഽസി വ്യക്തം തേ കൃത്യമിതി . കിമവ്യക്തം
യസ്മാദഹമാസിഷം . കിം തദ്വ്യക്തം യന്മേ കൃത്യമിതി .
സാബ്രവീദവിജ്ഞേയം ഹി തത്സൗമ്യ തേജഃ . യദവിജ്ഞേയം തദവ്യക്തം .
തച്ചേജ്ജിജ്ഞാസസി മാവഗച്ഛേതി . സ ഹോവാച കൈഷാ ത്വം
ബ്രഹ്മവാഗ്യദസി ശംസാത്മാനമിതി . സാ ത്വബ്രവീത്തപസാ മാം
വിജിജ്ഞാസസ്വേതി . സ ഹ സഹസ്രം സമാ ബ്രഹ്മചര്യമധ്യുവാസാധ്യുവാസ .. 1..
അഥാപശ്യദൃചമാനുഷ്ടുഭീം പരമാം വിദ്യാം
യസ്യാംഗാന്യന്യേ മന്ത്രാഃ . യത്ര ബ്രഹ്മ പ്രതിഷ്ഠിതം .
വിശ്വേദേവാഃ പ്രതിഷ്ഠിതാഃ . യസ്താം ന വേദ കിമന്യൈർവേദൈഃ
കരിഷ്യതി . താം വിദിത്വാ സ ച രക്തം ജിജ്ഞാസയാമാസ .
താമേവമനൂചാനാം ഗായന്നാസിഷ്ട . സഹസ്രം സമാ
ആദ്യന്തനിഹിതോങ്കാരേണ പദാന്യഗായത് . സഹസ്രം
സമാസ്തഥൈവാക്ഷരശഃ . തതോഽപശ്യജ്ജ്യോതിർമയം
ശ്രിയാലിംഗിതം സുപർണരഥം ശേഷഫണാച്ഛദിതമൗലിം
മൃഗമുഖം നരവപുഷം ശശിസൂര്യഹവ്യവാഹനാത്മകനയനത്രയം .
തതഃ പ്രജാപതിഃ പ്രണിപപാത നമോനമ ഇതി . തഥൈവർചാഥ തമസ്തൗത് .
ഉഗ്രമിത്യാഹ ഉഗ്രഃ ഖലു വാ ഏഷ മൃഗരൂപത്വാത് . വീരമിത്യാഹ
വീരോ വാ ഏഷ വീര്യവത്ത്വാത് . മഹാവിഷ്ണുമിത്യാഹ മഹതാം വാ അയം
മഹാന്രോദസീ വ്യാപ്യ സ്ഥിതഃ . ജ്വലന്തമിത്യാഹ ജ്വലന്നിവ ഖല്വസാവവസ്ഥിതഃ .
സർവതോമുഖമിത്യാഹ സർവതഃ ഖല്വയം മുഖവാന്വിശ്വരൂപത്വാത് .
നൃസിംഹമിത്യാഹ യഥാ യജുരേവൈതത് . ഭീഷണമിത്യാഹ ഭീഷാ വാ
അസ്മാദാദിത്യ ഉദേതി ഭീതശ്ചന്ദ്രമാ ഭീതോ വായുർവാതി ഭീതോഽഗ്നിർദഹതി
ഭീതഃ പർജന്യോ വർഷതി . ഭദ്രമിത്യാഹ ഭദ്രഃ ഖല്വയം ശ്രിയാ ജുഷ്ടഃ .
മൃത്യോർമൃത്യുമിത്യാഹ മൃത്യോർവാ അയം മൃത്യുരമൃതത്വം പ്രജാനാമന്നാദാനാം .
നമാമീത്യാഹ യഥാ യജുരേവൈതത് . അഹമിത്യാഹ യഥാ യജുരേവൈതത് .. 2..
അഥ ഭഗവാംസ്തമബ്രവീത്പ്രജാപതേ പ്രീതോഽഹം കിം തവേപ്സിതം
തദാശംസേതി . സ ഹോവാച ഭഗവന്നവ്യക്താദുത്പന്നോഽസ്മി
വ്യക്തം മമ കൃത്യമിതി പുരാശ്രാവി . തത്രാവ്യക്തം ഭവാനിത്യജ്ഞായി
വ്യക്തം മേ കഥയേതി . വ്യക്തം വൈ വിശ്വം ചരാചരാത്മകം .
യദ്വ്യജ്യതേ തദ്വ്യക്തസ്യ വ്യക്തത്വമിതി . സ ഹോവാച ന ശക്നോമി
ജഗത്സ്രഷ്ടുമുപായം മേ കഥയേതി . തമുവാച പുരുഷഃ പ്രജാപതേ
ശൃണു സൃഷ്ടേരുപായം പരമം യം വിദിത്വാ സർവം ജ്ഞാസ്യസി .
സർവത്ര ശക്ഷ്യസി സർവം കരിഷ്യസി . മയ്യഗ്നൗ സ്വാത്മാനം
ഹവിർധ്യായേത്തയൈവാനുഷ്ടുഭർചാ . ധ്യാനയജ്ഞോഽയമേവ .
ഏതദ്വൈ മഹോപനിഷദ്ദേവാനാം ഗുഹ്യം . ന ഹ വാ ഏതസ്യ സാമ്നാ
നർചാ ന യജുഷാർഥോ നു വിദ്യതേ . യ ഇമാ വേദ സ സർവാൻകാമാനവാപ്യ
സർവാംല്ലോകാഞ്ജിത്വാ മാമേവാഭ്യുപൈതി ന സ പുനരാവർതതേ യ ഏവം വേദേതി .. 3..
പ്രജാപതിസ്തം യജ്ഞായം വസീയാംസമാത്മാനം മന്യമാനോ
മനോയജ്ഞേനേജേ . സപ്രണവയാ തയൈവർചാ ഹവിർധ്യാത്വാത്മാന\-
മാത്മന്യഗ്നൗ ജുഹുയാത് . സർവമജാനാത്സർവത്രാശകത്സർവമകരോത് .
യ ഏവംവിദ്വാനിമം ധ്യാനയജ്ഞമനുതിഷ്ഠേത്സ സർവജ്ഞോഽനന്തശക്തിഃ
സർവകർതാ ഭവതി . സ സർവാംെല്ലോകാഞ്ജിത്വാ ബ്രഹ്മ പരം പ്രാപ്നോതി .. 4..
അഥ പ്രജാപതിർലോകാൻസിസൃക്ഷമാണസ്തസ്യാ ഏവ വിദ്യായാ യാനി
ത്രിംശദക്ഷരാണി തേഭ്യസ്ത്രീംെല്ലോകാൻ . അഥ ദ്വേ ദ്വേ അക്ഷരേ
താഭ്യാമുഭയതോ ദധാര . തസ്യാ ഏവർചോ ദ്വാത്രിംശദ്ഭിരക്ഷരൈ\-
സ്താന്ദേവാന്നിർമമേ . സർവൈരേവ സ ഇന്ദ്രോഽഭവത് . തസ്മാദിന്ദ്രോ
ദേവാനാമധികോഽഭവത് . യ ഏവം വേദ സമാനാനാമധികോ ഭവേത് .
തസ്യാ ഏകാദശഭിഃ പാദൈരേകാദശ രുദ്രാന്നിർമമേ . തസ്യാ
ഏകാദശഭിരേകാദശാദിത്യാന്നിർമമേ . സർവൈരേവ സ വിഷ്ണുരഭവത് .
തസ്മാദ്വിഷ്ണുരാദിത്യാനാമധികോഽഭവത് . യ ഏവം വേദ സമാനാനാമധികോ
ഭവേത് . സ ചതുർഭിശ്ചതുർഭിരക്ഷരൈരഷ്ടൗ വസൂനജനയത് .
സ തസ്യാ ആദ്യൈർദ്വാദശഭിരക്ഷരൈർബ്രാഹ്മണമജനയത് .
ദശഭിർദശഭിർവിട്ക്ഷത്രേ . തസ്മാദ്ബ്രാഹ്മണോ മുഖ്യോ ഭവതി .
ഏവം തന്മുഖ്യോ ഭവതി യ ഏവം വേദ .
തൂഷ്ണീം ശൂദ്രമജനയത്തസ്മാച്ഛൂദ്രോ നിർവിദ്യോഽഭവത് .
ന വേദം ഇവാ ന നക്തമാസീദവ്യാവൃതം .
സ പ്രജാപതിരാനുഷ്ടുഭാഭ്യാമർധർചാഭ്യാമഹോരാത്രാവകൽപയത് .
തതോ വ്യൈച്ഛത് വ്യേവാസ്മാ ഉച്ഛതി . അഥോ തമ ഏവാപഹതേ .
ഋഗ്വേദമസ്യാ ആദ്യാത്പാദാദകൽപയത് . യജുർദ്വിതീയാത് .
സാമ തൃതീയാത് . അഥർവാംഗിരസശ്ചതുർഥാത് യദഷ്ടാക്ഷരപദാ
തേന ഗായത്രീ . യദേകാദശപദാ തേന ത്രിഷ്ടുപ് .
യച്ചതുഷ്പദാ തേന ജഗതീ യദ്ദ്വാത്രിംശദക്ഷരാ തേനാനുഷ്ടുപ് .
സാ വാ ഏഷാ സർവാണി ഛന്ദാംസി . യ ഇമാം സർവാണി ഛന്ദാംസി വേദ .
സർവം ജഗദാനുഷ്ടുഭ ഏവോത്പന്നമനുഷ്ടുപ്പ്രതിഷ്ഠിതം
പ്രതിതിഷ്ഠതി യശ്ചൈവം വേദ .. 5..
അഥ യദാ പ്രജാഃ സൃഷ്ടാ ന ജായന്തേ പ്രജാപതിഃ കഥം
ന്വിമാഃ പ്രജാഃ സൃജേയമിതി ചിന്തയന്നുഗ്രമിതീമാമൃചം
ഗാതുമുപാക്രാമത് . തതഃ പ്രഥമപാദാദുഗ്രരൂപോ ദേവഃ
പ്രാദുരഭൂത് ഏകഃ ശ്യാമഃ പുരതോ രക്തഃ പിനാകീ സ്ത്രീപുംസരൂപസ്തം
വിഭജ്യ സ്ത്രീഷു തസ്യ സ്ത്രീരൂപം പുംസി ച പുംരൂപം വ്യധാത് .
ഉഭാഭ്യാനംശാഭ്യാം സർവമാദിഷ്ടഃ . തതഃ പ്രജാഃ പ്രജായന്തേ .
യ ഏവം വേദ പ്രജാപതേഃ സോഽപി ത്ര്യംബക ഇമാമൃചമുദ്ഗായ\-
ന്നുദ്ഗ്രഥിതജടാകലാപഃ പ്രത്യഗ്ജ്യോതിഷ്യാത്മന്യേവ രന്താരമിതി .
ഇന്ദ്രോ വൈ കില ദേവാനാമനുജാവര ആസീത് . തം പ്രജാപതിരബ്രവീദ്ഗച്ഛ
ദേവാനാമധിപതിർഭവേതി . സോഽഗച്ഛത് . തം ദേവാ ഊചുരനുജാവരോഽസി
ത്വമസ്മാകം കുതസ്ത്വാധിപത്യമിതി . സ പ്രജാപതിമഭ്യേത്യോവാചൈവം
ദേവാ ഊചുരനുജാവരസ്യ കുതസ്തവാധിപത്യമിതി . തം പ്രജാപതിരിന്ദ്രം
ത്രികലശൈരമൃതപൂർണൈരാനുഷ്ടുഭാഭിമന്ത്രിതൈരഭിഷിച്യ തം
സുദർശനേന ദക്ഷിണതോ രരക്ഷ പാഞ്ചജന്യേന വാമതോ ദ്വയേനൈവ
സുരക്ഷിതോഽഭവത് . രൗക്മേ ഫലകേ സൂര്യവർചസി മന്ത്രമാനുഷ്ടുഭം
വിന്യസ്യ തദസ്യ കണ്ഠേ പ്രത്യമുഞ്ചത് . തതഃ സുദുർനിരീക്ഷോഽഭവത് .
തസ്മൈ വിദ്യാമാനുഷ്ടുഭീം പ്രാദാത് . തതോ ദേവാസ്തമാധിപത്യായാനുമേനിരേ .
സ സ്വരാഡഭൂത് . യ ഏവം വേദ സ്വരാഡ് ഭവേത് . സോഽമന്യത പൃഥിവീമപി
കഥമപാം ജയേയമിതി . സ പ്രജാപതിമുപാധാവത് .
തസ്മാത്പ്രജാപതിഃ കമഠാകാരമിന്ദ്രനാഗഭുജഗേന്ദ്രാധാരം
ഭദ്രാസനം പ്രാദാത് . സ പൃഥിവീമഭ്യജയത് . തതഃ സ
ഉഭയോർലോകയോരധിപതിരഭൂത് . യ ഏവം വേദോഭയോർലോകയോരധിപതിർഭവതി .
സ പൃഥിവീം ജയതി യോ വാ അപ്രതിഷ്ഠിതം ശിഥിലം ഭ്രാതൃവേഭ്യോ
വസീയാൻഭവതി യശ്ചൈവം വേദ യശ്ചൈവം വേദ .. 6..
യ ഇമാം വിദ്യാമധീതേ സ സർവാന്വേദാനധീതേ . സ സർവൈഃ ക്രതുഭിര്യജതേ .
സ സർവതീർഥേഷു സ്നാതി . സ മഹാപാതകോപപാതകൈഃ പ്രമുച്യതേ . സ
ബ്രഹ്മവർചസം മഹദാപ്നുയാത് . ആബ്രഹ്മണഃ പൂർവാനാകൽപാഽശ്ചോത്തരാംശ്ച
വംശാൻപുനീതേ . നൈനമപസ്മാരാദയോ രോഗാ ആദിധേയുഃ . സയക്ഷാഃ
സപ്രേതപിശാചാ അപ്യേനം സ്പൃഷ്ട്വാ ദൃഷ്ട്വാ ശ്രുത്വാ വാ
പാപിനഃ പുണ്യാംെല്ലോകാനവാപ്നുയുഃ . ചിന്തിതമാത്രാദസ്യ സർവേഽർഥാഃ
സിദ്ധ്യേയുഃ . പിതരമിവൈനം സർവേ മന്യന്തേ . രാജാനശ്ചാസ്യാദേശകാരിണോ
ഭവന്തി . ന ചാചാര്യവ്യതിരിക്തം ശ്രേയാംസം ദൃഷ്ട്വാ നമസ്കുര്യാത് .
ന ചാസ്മാദുപാവരോഹേത് . ജീവന്മുക്തശ്ച ഭവതി . ദേഹാന്തേ തമസഃ പരം
ധാമ പ്രാപ്നുയാത് . യത്ര വിരാൺ നൃസിംഹോഽവഭാസതേ തത്ര ഖലൂപാസതേ .
തത്സ്വരൂപധ്യാനപരാ മുനയ ആകൽപാന്തേ തസ്മിന്നേവാത്മനി ലീയന്തേ . ന ച
പുനരാവർതന്തേ . ന ചേമാം വിദ്യാമശ്രദ്ദധാനായ ബ്രൂയാന്നാസൂയാവതേ
നാനൂചാനായ നാവിഷ്ണുഭക്തായ നാനൃതിനേ നാതപസേ നാദാന്തായ
നാശാന്തായ നാദീക്ഷിതായ നാധർമശീലായ ന ഹിംസകായ നാബ്രഹ്മചാരിണ
ഇത്യേഷോപനിഷത് ..
ഓം ആപ്യായന്തു മമാംഗാനി വാക്പ്രാണശ്ചക്ഷുഃ ശ്രോത്രമഥോ
ബലമിന്ദ്രിയാണി ച .. സർവാണി സർവം ബ്രഹ്മോപനിഷദം മാഹം
ബ്രഹ്മ നിരാകുര്യാം മാ മാ ബ്രഹ്മ നിരാകരോദനിരാകരണ\-
മസ്ത്വനിരാകരണം മേസ്തു തദാത്മനി നിരതേ യ ഉപനിഷത്സു ധർമാസ്തേ
മയി സന്തു തേ മയി സന്തു .. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ .. ഹരിഃ ഓം തത്സത് ..
ഇത്യവ്യക്തോപനിഷത്സമാപ്താ ..