കേരളോല്പത്തി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 
കേരളോല്പത്തി (1868)
കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യഗ്രന്ഥം. ഗുണ്ടർട്ട് കണ്ടെടുത്ത്1868-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

[ 1 ] KERALOLPATTI

(THE ORIGIN OF MALABAR)

കേരളോല്പത്തി

SECOND EDITION

MANGALORE
PRINTED BY STOLZ & REUTHER, BASEL MISSION PRESS
1868"http://ml.wikisource.org/w/index.php?title=കേരളോല്പത്തി&oldid=79867" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്